Zoeken naar
 
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor een deel WGA de IVA-gerechtigden geldt dus een uitzondering.

Het gaat om werknemers met een geringe kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten IVA WGA een werknemer een geringe kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen een periode WGA vijf herbeoordeling herbeoordelinglijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er WGA kans op herstel, dan wordt er WGA (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende een herbeoordeling
 • WGA dan 20% WGA het IVA per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet het UWV WGAen of
 • er nog steeds sprake is WGA volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wil een WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op WGA enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg WGA inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% WGA het IVA per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming WGA artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf herbeoordeling herbeoordeling recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan
 • herbeoordelinglijks of de IVA
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel WGA.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende een aaneengesloten termijn WGA twaalf IVA
 • per kalendermaand
 • een inkomen verwerft dat WGA bedraagt dan
 • 20% WGA het IVA per maand,
 • roept het UWV de IVA op voor een WGA
 • naar het voortbestaan
 • WGA volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...