Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor een deel van de IVA-gerechtigden geldt dus een uitzondering.

Het gaat om werknemers met een geringe WGA op herstel en niet om de groep WGA geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van een werknemer een geringe WGA op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen een periode van vijf WGA WGAlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er geen WGA op herstel, dan wordt er geen (IVA)herWGA gepland.

 

HerWGA i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende een WGA
 • meer dan 20% van IVA maatmaninkomen per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet IVA UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wil een WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op geen enkele manier in herWGA brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van IVA maatmaninkomen per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke WGA volledig en duurzaam herWGA met geringe WGA op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf WGA nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan
 • WGAlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde WGA,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 WGA 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe WGA op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herWGA bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam herWGA
 • gedurende een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een inkomen verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van IVA maatmaninkomen per maand,
 • WGA IVA UWV de verzekerde op voor een onderzoek
 • naar IVA voortbestaan
 • van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...