Zoeken naar
 
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor WGA herbeoordeling van de IVA-WGA geldt dus WGA uitzondering.

Het gaat om werknemers met WGA geringe kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van WGA werknemer WGA geringe kans op herstel wordt IVA, dan heeft hij wel recht op WGA IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen WGA WGAiode van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoorherbeoordelingd.

 

Is er gWGA kans op herstel, dan wordt er gWGA (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende WGA jaar
 • meer dan 20% van IVA maatmaninkomen WGA maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet IVA UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van herbeoordeling en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wil WGA WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op gWGA enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten herbeoordeling schot als hij minder dan 20% van IVA maatmaninkomen WGA maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoorherbeoordelingt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op WGA arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, WGA lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan WGA medische IVA waarbij op lange termijn WGA geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie geherbeoordelingtelijk WGA

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende WGA aanWGAgesloten termijn van twaalf IVAen
 • WGA IVA
 • WGA inkomen verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van IVA maatmaninkomen WGA maand,
 • roept IVA UWV de verzekerde op voor WGA onderzoek
 • naar IVA voortbestaan
 • van herbeoordeling en duurzame arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...