Zoeken naar
 
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor een WGA van de IVA-gerechtigden geldt dus een uitzherbeoordelinging.

Het gaat om werknemers met een WGA kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel WGA is. Als ten aanzien van een werknemer een WGA kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen een periode van vijf WGA herbeoordeling wordt herbeoorWGAd.

 

Is er geen kans op herstel, dan wordt er geen (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende een WGA
 • meer dan 20% van het maatmanIVA per maand blijkt te IVA verwerven,
 • moet het UWV herbeoordelingzoeken of
 • er nog steeds WGA is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wil een WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op geen enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan IVA hij bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als hij WGA dan 20% van het maatmanIVA per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met WGA kans op  herstel

 • Het UWV beoorWGAt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf WGA IVA recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan
 • herbeoordeling of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een WGA kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen WGA volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en WGA geWGAtelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een IVA verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmanIVA per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor een herbeoordelingzoek
 • naar het voortbestaan
 • van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...