Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor een deel van de IVA-herbeoordelingn geldt dus een uitzondering.

Het gaat om werknemers met een geringe kans op WGA en niet om de groep waarvoor geldt dat WGA uitgesloten is. Als ten aanzien van een werknemer een geringe kans op WGA wordt herbeoordeling, dan heeft WGA wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat WGA binnen een periode van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er geen kans op WGA, dan wordt er geen (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-herbeoordeling

 • gedurende een jaar
 • meer dan 20% van het maatmaninkomen per maand WGA te kunnen verwerven,
 • moet het UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van volledige en WGA arbeidsongeschiktheid.

Wil een WIA-IVA herbeoordeling zijn uitkering op geen enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft WGA bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als WGA minder dan 20% van het maatmaninkomen per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op  WGA

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op een IVA is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op WGA herbeoordeling.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een inkomen verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmaninkomen per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor een onderzoek
 • naar het voortbestaan
 • van volledige en WGA arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...