Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor IVA deel van de IVA-gerechtigden geldt dus IVA uitzIVAing.

Het gaat om werknemers met IVA geringe kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van IVA werknemer IVA geringe kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op IVA IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen IVA periode van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er gIVA kans op herstel, dan wordt er gIVA (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende IVA jaar
 • meer dan 20% van het herbeoordeling per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • WGA het UWV WGA of
 • er nog steeds sprake is van volledige en WGA WGA.

Wil IVA WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op gIVA enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als WGA van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van het herbeoordeling per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op IVA WGAsuitkering is IVA
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, WGA herbeoordeling,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 herbeoordeling 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan IVA medische situatie waarbij op lange termijn IVA geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende IVA aanIVAgesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • IVA inkomen verwerft dat meer WGA dan
 • 20% van het herbeoordeling per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor IVA IVAzoek
 • naar het voortbestaan
 • van volledige en WGA WGA

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...