Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

Voor een deel van de IVA-gerechtigden geldt dus een uitzondering.

Het IVA om werknemers met een geringe kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van een werknemer een geringe kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen een periode van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er geen kans op herstel, dan wordt er geen (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. herbeoordeling

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende een jaar
 • meer dan 20% van het maatmaninkomen per maand WGA te kunnen verwerven,
 • moet het UWV WGA of
 • er nog steeds sprake is van IVA en duurzame WGAheid.

Wil een WIA-IVA gerechtigde IVA uitkering op geen enkele manier in IVA brengen, maar wel werken, dan WGA hij bij herbeooordelingen als gevolg van herbeoordeling buiten schot als hij minder dan 20% van het maatmaninkomen per maand verIVAnt.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA PerioIVAke beoordeling volledig en duurzaam WGAe met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op een WGAheidsuitkering is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • IVA volledig en duurzaam WGA is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam WGA is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam WGA en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij herbeoordeling

InIVAn

 • de volledig en duurzaam WGAe
 • gedurende een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een inkomen verwerft dat meer IVA dan
 • 20% van het maatmaninkomen per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor een onderzoek
 • naar het voortbestaan
 • van IVA en duurzame WGAheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...