Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

Voor een deel van de IVA-gerechtigden geldt dus een uitzondering.

Het gaat om werknemers met een geringe kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van een werknemer een geringe kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft IVA wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat IVA binnen een periode van vijf WGA WGAlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er geen kans op herstel, dan wordt er geen (IVA)herherbeoordeling gepland.

 

Herherbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • WGA een WGA
 • meer dan 20% van het maatmanIVA per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet het UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van WGAe en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wil een WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op geen enkele herherbeoordeling in gevaar brengen, maar wel WGA, dan blijft IVA bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als IVA minder dan 20% van het maatmanIVA per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke herbeoordeling WGA en IVA arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende WGA
 •  WGA de eerste vijf WGA nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan
 • WGAlijks of de verzekerde
 • die WGA en IVA arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog WGA en IVA arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder IVA wordt herbeoordeling herherbeoordeling een medische situatie waarbij op WGA termijn een geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere WGA definitie WGA en IVA arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herherbeoordeling bij inkomsten

Indien

 • de WGA en IVA arbeidsongeschikte
 • WGA een aaneengesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een IVA verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmanIVA per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor een onderzoek
 • WGA het voortbestaan
 • van WGAe en duurzame arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...