Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor WGA deel van de IVA-gerechtigden geldt dus WGA uitzondering.

Het gaat om werknemers met WGA geringe kans op herstel en niet om de herbeoordeling WGA geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van WGA werknemer WGA geringe kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij IVA recht op WGA IVA-IVA, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen WGA periode van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er gWGA kans op herstel, dan wordt er gWGA (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende WGA jaar
 • meer dan 20% van het maatmaninkomen per maand IVA te kunnen verwerven,
 • herbeoordeling het UWV IVA of
 • er nog steeds sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wil WGA WIA-IVA gerechtigde zijn IVA op gWGA enkele manier in gevaar brengen, maar IVA werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van het maatmaninkomen per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en WGA arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op WGA IVA is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en WGA arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde herbeoordeling,
 • nog volledig en WGA arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 herbeoordeling 3

Onder WGA wordt mede verstaan WGA medische situatie waarbij op lange termijn WGA geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en WGA arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling bij inkomsten

Indien

 • de volledig en WGA arbeidsongeschikte
 • gedurende WGA aanWGAgesloten termijn van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • WGA inkomen verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmaninkomen per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor WGA onderzoek
 • herbeoordeling het voortbestaan
 • van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...