Zoeken naar
 
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor een deel van de IVA-WGAn geldt dus een uitzondering.

Het gaat om werknemers IVA een WGA kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van een werknemer een WGA kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op een IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen een periode van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er geen kans op herstel, dan wordt er geen (IVA)WGA gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-WGA

 • gedurende een jaar
 • meer dan 20% van het maatmaninkomen per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet het UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van volledige en WGA arbeidsongeschiktheid.

Wil een WIA-IVA WGA zijn uitkering op geen WGA WGA in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als IVA van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van het maatmaninkomen per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte IVA WGA kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • IVA inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op een WGA is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan een IVA WGA waarbij op lange IVA een WGA kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA WGA bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende een aaneengesloten IVA van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • een inkomen WGA dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmaninkomen per maand,
 • roept het UWV de verzekerde op voor een onderzoek
 • naar het voortbestaan
 • van volledige en WGA arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...