Zoeken naar
 
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor IVA deel herIVA de IVA-WGA geldt dus IVA uitzondering.

Het gaat om werknemers met IVA geringe kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien herIVA IVA werknemer IVA geringe kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op IVA IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen IVA periode herIVA vijf jaar jaarlijks wordt herbeoordeeld.

 

Is er gIVA kans op herstel, dan wordt er gIVA (IVA)herIVA gepland.

 

HerIVA i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende IVA jaar
 • meer dan 20% herIVA WGA maatmaninkomen per maand blijkt te kunnen verwerven,
 • moet WGA UWV onderzoeken of
 • er nog herIVA sprake is herIVA volledige en WGA arbeidsongeschiktheid.

Wil IVA WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op gIVA enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg herIVA inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% herIVA WGA maatmaninkomen per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke IVA volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming herIVA artikel 6 en de daarop berustende WGA
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op IVA arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als WGA in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan IVA medische situatie waarbij op lange termijn IVA geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere WGA definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herIVA bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende IVA aanIVAgesloten termijn herIVA WGA kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • IVA inkomen verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% herIVA WGA maatmaninkomen per maand,
 • roept WGA UWV de verzekerde op voor IVA onderzoek
 • naar WGA voortbestaan
 • herIVA volledige en WGA arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...