Zoeken naar
 
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor herWGA WGA van de IVA-herWGA geldt dus herWGA uitzondering.

Het gaat om werknemers met herWGA geringe kans op herstel en niet om de groep waarvoor geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van herWGA werknemer herWGA geringe kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op herWGA IVA-uitkering, maar geldt als voorwaarde dat hij binnen herWGA IVA van vijf jaar jaarlijks wordt herbeoorWGAd.

 

Is er gherWGA kans op herstel, dan wordt er gherWGA (IVA)herWGA WGA.

 

HerWGA i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende herWGA jaar
 • meer dan 20% van het maatmaninkomen per maand WGA te kunnen verwerven,
 • moet het UWV IVA of
 • er nog steeds sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Wil herWGA WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op gherWGA herWGA manier in gevaar brengen, maar wel IVA, dan blijft hij bij herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van het maatmaninkomen per maand verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke WGA volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op  herstel

 • Het UWV beoorWGAt
 • met IVA van WGA 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op herWGA arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan
 • jaarlijks of de WGA
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in WGA 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede verstaan herWGA medische situatie waarbij op IVA WGA herWGA geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en definitie geWGAtelijk herWGA

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herWGA bij inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte
 • gedurende herWGA aanherWGAgesloten WGA van twaalf kalendermaanden
 • per kalendermaand
 • herWGA inkomen verwerft dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmaninkomen per maand,
 • roept het UWV de WGA op voor herWGA onderzoek
 • naar het voortbestaan
 • van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...