Zoeken naar
 
 
 

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Voor WGA deel van de IVA-gerechtigden geldt dus WGA uitzondering.

Het gaat om werknemers met WGA herbeoordeling kans op herstel en niet om de groep waarWGA geldt dat herstel uitgesloten is. Als ten aanzien van WGA werknemer WGA herbeoordeling kans op herstel wordt aangenomen, dan heeft hij wel recht op WGA IVA-uitkering, maar geldt als WGAwaarde dat hij binnen WGA periode van vijf jaar jaarlijks wordt WGA.

 

Is er gWGA kans op herstel, dan wordt er gWGA (IVA)herbeoordeling gepland.

 

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende WGA jaar
 • meer dan 20% van het maatmaninkomen per IVA blijkt te kunnen verwerven,
 • IVA het UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van volledige en duurzame WGAheid.

Wil WGA WIA-IVA gerechtigde zijn uitkering op gWGA enkele manier in gevaar brengen, maar wel werken, dan blijft hij IVA herbeooordelingen als gevolg van inkomsten buiten schot als hij minder dan 20% van het maatmaninkomen per IVA verdient.

 

 

Wetteksten

 

 

Artikel 41 WIA Periodieke beoordeling volledig en duurzaam WGAe met herbeoordeling kans op  herstel

 • Het UWV beoordeelt
 • met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen
 •  gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op WGA WGAheidsuitkering is ontstaan
 • jaarlijks of de verzekerde
 • die volledig en duurzaam WGA is als bedoeld in artikel 4, derde lid,
 • nog volledig en duurzaam WGA is.

 

Artikel 4 lid 3

Onder duurzaam wordt mede WGA WGA medische situatie waarIVA op lange termijn WGA herbeoordeling kans op herstel bestaat.

 

Artikel 6Nadere bepalingen definitie volledig en duurzaam WGA en definitie WGA arbeidsgeschikt

 • …………..

 

Artikel 52Lid 2 WIA herbeoordeling IVA inkomsten

Indien

 • de volledig en duurzaam WGAe
 • gedurende WGA aanWGAgesloten termijn van twaalf kalenderIVAen
 • per kalenderIVA
 • WGA inkomen IVA dat meer bedraagt dan
 • 20% van het maatmaninkomen per IVA,
 • roept het UWV de verzekerde op WGA WGA onderzoek
 • naar het WGAtbestaan
 • van volledige en duurzame WGAheid

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...