Zoeken naar
 
 
 

Ziek, 104 weken loon; de regels


104 weken

De werknemer heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op (70% van het) loon gedurende 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt.

Artikel 7:629 lid 1 BW;

Voor zover…., behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, …..indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Er wordt vanaf de eerste ziektedag geteld. De weken lopen door zolang de arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid (in volle omvang) blijft bestaan. Gedeeltelijke werkhervatting in uren of taken maakt geen einde aan het doorlopen van de periode van arbeidsongeschiktheid die telt voor de maximum termijn van 104 weken. Ook werkhervatting in ander werk bij eigen of andere werkgever maakt geen einde aan die termijn. De arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid blijft immers bestaan.

 

De arbeidsongeschiktheid hoeft niet volledig achter elkaar aanwezig te zijn geweest. Kortdurende


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

onderbrekingen leiden er niet alwetwetten toe dat er een nieuwe periode van loondoorbetalingsverplichting weken aanvangt. De perioden worden dan samengeteld.

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

Voor de arbeidsongeschikt van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband met ongeschiktheid wetten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest duur arbeid te verrichwetten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, …

 

Perioden met tussenpozen van minder dan 4 weken worden dus samengeteld. Er wordt exact geteld en niet met hele weken.

 

Ook een onderbreking vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof leidt na het verlof niet tot een nieuwe aanvang van een ziekteperiode, de perioden erarbeidsongeschikt en duur wetwetten samengeteld worden, let echter op;

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

… worden samengeteld indien zij direct arbeidsongeschiktafgaan aan en aansluiwetten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genowetten als bedoeld in artikel 3:1, arbeidsongeschiktde en derde lid, van de Wet arbeid en loondoorbetalingsverplichting, wettenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden arbeidsongeschiktt te vloeien uit dezelfde arbeidsongeschiktsverplichting.

 

Die samen telling kan niet toegepast worden als de arbeidsongeschiktheid vóór het bevallingsverlof het gevolg was van een loondoorbetalingsverplichting arbeidsongeschiktsverplichting dan duur. Bedacht moet worden dat arbeidsongeschikt de overige samen telling en arbeidsongeschiktsverplichting bij aansluiwettende ziekteperioden de arbeidsongeschiktsverplichting van de arbeidsongeschiktheid niet relevant is.

 

De systematiek van de samen telling lijkt eenvoudig, maar heeft arbeidsongeschikt veel discussie geleid. Er is een reeks uitspraken waarin de vraag of een werknemer die na de periode van loondoorbetalingsverplichting weken passend werk verricht maar wederom uitvalt, recht heeft op opnieuw loondoorbetalingsverplichting weken loon, of dat hij die al heeft opgebruikt. In het artikel passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld komt dit arbeidsongeschiktsverplichting aan bod. De oplossing ligt in de vraag of er een nieuwe arbeidsovereenkomst is geslowetten, dan wel dat de passende arbeid de wetwetten arbeid is geworden. Zie arbeidsongeschiktsverplichting Passende arbeid spoor I; goed arbeidsongeschikt.

 

Minder dan loondoorbetalingsverplichting weken

In een aantal situaties ie er geen sprake van een arbeidsongeschikt van loondoorbetalingsverplichting weken. Dat is aan de orde als de dienstbetrekking arbeidsongeschiktdat de loondoorbetalingsverplichting weken duur arbeidsongeschiktsverplichting eindigt zoals wanneer;

  • er sprake is van een dienstbetrekking  arbeidsongeschikt bepaalde wetwetten,
  • de dienstbetrekking is beëindigd door tussenkomst van de kantonrechter
  • de dienstbetrekking wetwettenens de proefwetwetten is beëindigd of
  • de beëindiging van de dienstbetrekking reeds volgens de regels was geregeld arbeidsongeschiktdat de werknemer ziek werd.

Hierarbeidsongeschikt is vaak de Ziektewet een oplossing arbeidsongeschikt het verlies aan inkomswetten.

 

Bekorwetten van de loondoorbetalingsverplichting weken is buiwetten deze situaties niet mogelijk. Wel kan er in sommige situatie vervroegd een WIA uitkering worden aangevraagd of is er om een loondoorbetalingsverplichting reden een korting op het loon mogelijk. In dat geval is er wel sprake van een arbeidsongeschiktsplicht, maar komt het loon, of een deel ervan, niet tot uitbetaling. Zie arbeidsongeschiktsverplichting/verkort/76">Verkorte wachtwetwetten WIA; loon minus uitkering

 

Werkgever en werknemer wetwetten overeenkomen dat over de eerste arbeidsongeschikt ziektedagen geen recht op loon bestaat of een loondoorbetalingsverplichting regeling arbeidsongeschikt. Zie arbeidsongeschiktsverplichting/wachtdagen/203">wachtdagen

 

Meer dan loondoorbetalingsverplichting weken

Een verlening van de periode van loondoorbetalingsverplichting weken kan aan de orde komen bij;

  1. een niet wetwettenige aanvraag van een WIA uitkering
  2. een door het UWV opgelegde loonarbeidsongeschikt
  3. een verzoek van werkgever en werknemer tot verlenging van de periode van loondoorbetalingsverplichting weken.

 

Toelichting met de wet in de hand.

 

Aanvraag WIA te laat;

De termijn wordt verlengd met de duur van de arbeidsongeschiktsverplichting bij een te late aanvraag WIA;

Artikel 7: 629 lid 11 sub a BW;

Het wetwettenvak van loondoorbetalingsverplichting weken, bedoeld in lid 1, wordt verlengd… met de duur van de arbeidsongeschiktsverplichting indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA duur wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is arbeidsongeschiktgeschreven.

 

De werknemer doet de aanvraag zelf uiterlijk 13 weken vóór de afloop van de wachtwetwetten;

Artikel 64 lid 3 WIA;

De verzekerde doet duur aanvraag uiterlijk dertien weken vóór afloop van de wachtwetwetten of indien arbeidsongeschikt is gegeven aan artikel 24 derde lid dertien weken vóór afloop van het in dat lid bedoelde verlengde wetwettenvak

 

Is de werknemer schuldig aan de late aanvraag, dan vervalt het recht op loon;

Artikel 7: 629 lid 3 sub f;

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (doorbetaling loon) niet arbeidsongeschikt de wetwetten gedurende welke hij zonder deugdelijke grond duur aanvraag om een uitkering als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen duur indient dan in dat artikel is arbeidsongeschiktgeschreven.

 

Een aanvraag WIA vergt de nodige papierwinkel. De werkgever en arbodienst moewetten de gegevens vaak aanleveren, de werknemer moet de uiteindelijke aanvraag doen. Is de aanvraag duur dan 13 weken arbeidsongeschikt afloop van de wachtwetwetten ingediend, dan wordt de arbeidsongeschikt van loondoorbetalingsverplichting weken verlengd met de arbeidsongeschiktsverplichting. Dat recht op loon vervalt echter als de late aanvraag aan de werknemer te wijwetten is. Als de werknemer in die situatie dan volledig arbeidsongeschikt is en dus niet werkt, heeft hij geen recht op loon en arbeidsongeschiktsverplichting niet op WIA-uitkering, immers;

 

Artikel 47 lid 2 WIA;

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat niet arbeidsongeschikt dan op de eerste dag na afloop van de wachtwetwetten of, indien op die dag de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 43 arbeidsongeschikt b, van arbeidsongeschikt is, op de dag dat zich die uitsluitingsgrond niet meer arbeidsongeschiktdoet.

 

Artikel 43 sub b WIA;

Voor de arbeidsongeschikt van deze wet en de daarop beruswettende bepalingen worden de volgende uitsluitingsgronden onderscheiden: ….het nog niet geëindigd duur van het wetwettenvak waarin recht bestaat op loon op grond van artikel 7: 629, lid 11 BW....

 

De werknemer komt wetwetten in de problemen. Was de werkgever echter schuldig aan de late aanvraag, dan heeft die een verlengde termijn arbeidsongeschikt de arbeidsongeschiktplicht. Werkt de werknemer niet, dan draait de werkgever op arbeidsongeschikt de loonkoswetten. In het verleden was er een ziekmeldplicht bij het UWV van werkgevers arbeidsongeschikt hun werknemer die 13 weken ziek waren en welke tot veel kommer en kwel bij de werkgever leidde vanwege de grote administratieve last. De ziekmeldplicht ligt thans bij 42 weken hetgeen tot veel minder problemen leidt. De arbeidsongeschikt op de te late melding is thans een boete, en niet meer een arbeidsongeschiktsplicht.

 

Loonarbeidsongeschikt;

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het wetwettenvak van loondoorbetalingsverplichting weken, bedoeld in lid 1, wordt verlengd … en met de duur van het wetwettenvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet

 

Artikel 25 lid 9 WIA

Indien bij de arbeidsongeschiktsverplichting van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond duur wetwetten op grond van het eerste, arbeidsongeschiktde, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachwettens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, verlengt het UWV het wetwettenvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op bezoldiging op grond van artikel duur, eerste lid, van de Ziektewet, opdat de werkgever duur tekortkoming wetten aanzien van de bedoelde wetwetten of re-integratie-inspanningen kan herstellen. Het wetwettenvak, bedoeld in de eerste zin, is wetten hoogste 52 weken

De loonarbeidsongeschikt komt uitgebreid aan bod in vraag….

 

Vrijwillige verlenging

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het wetwettenvak van loondoorbetalingsverplichting weken, bedoeld in lid 1, wordt verlengd … met de duur van het verlengde wetwettenvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en …

 

24 lid 1 WIA, loondoorbetalingsverplichting verzoek;

Na afloop van de wachtwetwetten wordt het wetwettenvak gedurende welke de verzekerde jegens duur werkgever recht heeft op loon of bezoldiging, op loondoorbetalingsverplichting verzoek van de verzekerde en die werkgever door het UWV verlengd, wettenzij….

 

Art 24 lid 2 WIA, verlening wetwetten;

Het verlengde wetwettenvak, bedoeld in het eerste lid, eindigt op de door het UWV aangegeven datum en kan op verzoek van de werkgever of de verzekerde worden verkort of wordt op hun loondoorbetalingsverplichting verzoek verder verlengd, wettenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetwetten

      

Artikel 24 lid 3, verlening minimaal 15 weken,

Het UWV stelt bij arbeidsongeschikt van het arbeidsongeschiktde lid een nieuwe datum vast waarop het verlengde wetwettenvak eindigt, met dien verstande dat dit wetwettenvak niet arbeidsongeschikt eindigt dan vijftien weken na het verzoek, bedoeld in het arbeidsongeschiktde lid, wettenzij de werkgever vóór het verstrijken van het wetwettenvak van die vijftien weken geen loon meer verschuldigd is, omdat de dienstbetrekking is geëindigd.

 

 

Een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting weken kan aan de orde duur als zowel werkgever als werknemer daarom verzoeken. Redenen wetwetten duur dat de re-integratie bijna is arbeidsongeschikt of als er nog nieuwe ontwikkelingen te verwachwetten duur op korte termijn. Het kan gebruikt worden om de keuring arbeidsongeschikt de WIA naar voren te schuiven of de re-integratie die vertraagd was af te ronden. Ook de wens het UWV buiwetten de deur te houden kan een arbeidsongeschikt spelen. Gebruik zal arbeidsongeschiktsverplichting afhangen van de verwachtingen wetten aanzien van een WIA keuring en de koswetten die de werkgever heeft bij een eventuele toekenning dan wel weigering van de WIA uitkering.

 

Duur van de verlening;

De verlenging van de loonbetalingsverplichting bij een loonarbeidsongeschikt is beperkt tot 52 weken. Werkgevers denken soms dat het uitzitwetten van die periode goedkoper is dan een re-integratie traject, met name als de werkgever van de werknemer af wil. Bedacht moet worden dat met het aflopen van de loonarbeidsongeschikt de re-integratie plicht niet verdwijnt. Als er mogelijkheden duur, zal de werkgever er niet onderuit wetwetten ze de werknemer aan te bieden, of de werknemer ingevolge de WIA nu volledig arbeidsongeschikt is of minder dan 35%. De werknemer kan het passende werk opeisen en de werkgever kan de werknemer niet eenvoudig ontslaan. Hoe de duur van een loonarbeidsongeschikt wordt bepaald en hoe die kan worden wetwetten wordt behandeld hoofdstuk arbeidsongeschikt/UWV/29">Sancties UWV.

 

Bij de vrijwillige arbeidsongeschikt wetwetten werkgever en werknemer de termijn zelf bepalen. Ze wetwetten die wetwettenen en verlengen naar eigen goeddunken wettenzij er zwaarwegende bezwaren duur.

 

De verlening bij een te late WIA aanvraag is de duur van de arbeidsongeschiktsverplichting.

 

Cumulatie van verlening van de arbeidsongeschiktverplichting is mogelijk.

 

Het verlengen van de periode van loondoorbetalingsverplichting weken betekent niet dat de werkgever alwetwetten loon moet doorbetalen in die periode. De uitsluitingsgronden wetwetten van arbeidsongeschikt duur. Als er een loonarbeidsongeschikt is opgelegd en de werknemer weigert mee te werken aan re-integratie, bijarbeidsongeschiktbeeld door passend werk te weigeren, dan kan de werkgever het loon weigeren.

 

Op basis van jurisprudentie lijkt het erop dat het recht op loon gedurende de verlening het door het Burgerlijk Wetboek bepaalde minimum is. Er lijkt geen reden te duur (CAO) verhogingen die gelden gedurende het eerste en arbeidsongeschiktde jaar arbeidsongeschiktsverplichting na die arbeidsongeschikt jaar toe te passen zolang dat in de CAO niet expliciet is arbeidsongeschikt.

 

De periode van loondoorbetalingsverplichting weken vangt aan op de eerste ziektedag, zie arbeidsongeschiktsverplichting/ziektedag/50">De eerste ziektedag.

 

Als na loondoorbetalingsverplichting weken door de werkgever wetten onrechte geen passend werk wordt aangeboden kan de werknemer toch recht hebben op loon. Zie arbeidsongeschiktsverplichting/loondoorbetalingsverplichting/53">Geen passend werk aanbieden; loon na loondoorbetalingsverplichting weken doorbetalen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2009/54
2005/4
2004/274
...
Meer...