Zoeken naar
 
 
 

Ziek, 104 weken loon; de regels


104 weken

De werknemer heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op (70% van het) loon gedurende 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt.

Artikel 7:629 lid 1 BW;

Voor zover…., behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, …..indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Er wordt vanaf de eerste ziektedag geteld. De weken lopen door zolang de arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid (in volle omvang) blijft bestaan. Gedeeltelijke werkhervatting in uren of taken maakt geen einde aan het doorlopen van de periode van arbeidsongeschiktheid die telt voor de maximum termijn van 104 weken. Ook werkhervatting in ander werk bij eigen of andere werkgever maakt geen einde aan die termijn. De arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid blijft immers bestaan.

 

De arbeidsongeschiktheid hoeft niet volledig achter elkaar aanwezig te zijn geweest. Kortdurende


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

onderbrekingen arbeidsongeschikt er niet altijd toe dat er een nieuwe periode van 104 wetten aanvangt. De perioden arbeidsongeschikt dan samengeteld.

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 arbeidsongeschikt perioden, waarin de duurnemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier wetten opvolgen, …

 

Perioden met tussenpozen van minder dan 4 wetten arbeidsongeschikt dus samengeteld. Er wordt exact geteld en niet met hele wetten.

 

Ook een onderbreking vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof leidt na het verlof niet tot een nieuwe aanvang van een ziekteperiode, de perioden ervoor en erna kunnen samengeteld arbeidsongeschikt, let echter op;

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW;

arbeidsongeschikt samengeteld indien zij direct voorafgaan aan en aanslduuren op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt duur als bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, duur de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan arbeidsongeschikt voort te vloeien duur dezelfde duur.

 

Die samen telling kan niet toegepast arbeidsongeschikt als de arbeidsongeschiktheid vóór het bevallingsverlof het gevolg was van een andere duur dan erna. Bedacht moet arbeidsongeschikt dat voor de overige samen telling en arbeidsongeschikt bij aanslduurende ziekteperioden de duur van de arbeidsongeschiktheid niet relevant is.

 

De systematiek van de samen telling lijkt eenvoudig, maar heeft voor veel discussie geleid. Er is een reeks duurspraken waarin de vraag of een duurnemer die na de periode van 104 wetten passend duur verricht maar wederom duurvalt, recht heeft op opnieuw 104 wetten loon, of dat hij die al heeft opgebruikt. In het artikel passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld komt dit probleem aan bod. De oplossing ligt in de vraag of er een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten, dan wel dat de passende arbeid de bedongen arbeid is loondoorbetalingsverplichting. Zie arbeidsongeschikt Passende arbeid spoor I; goed afhandelen.

 

Minder dan 104 wetten

In een aantal situaties ie er geen sprake van een loonbetalingsplicht van 104 wetten. Dat is aan de orde als de dienstbetrekking voordat de 104 wetten zijn verstreken eindigt zoals wanneer;

  • er sprake is van een dienstbetrekking  voor bepaalde tijd,
  • de dienstbetrekking is beëindigd loondoorbetalingsverplichting tussenkomst van de kantonrechter
  • de dienstbetrekking tijdens de proeftijd is beëindigd of
  • de beëindiging van de dienstbetrekking reeds volgens de regels was geregeld voordat de duurnemer ziek werd.

Hiervoor is vaak de Ziektewet een oplossing voor het verlies aan inkomsten.

 

Bekorten van de 104 wetten is bduuren deze situaties niet loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting. Wel kan er in sommige situatie vervroegd een WIA arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt aangevraagd of is er om een andere reden een korting op het loon loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting. In dat geval is er wel sprake van een loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsplicht, maar komt het loon, of een deel ervan, niet tot duurbetaling. Zie loondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting/verkort/76">Verkorte wachttijd WIA; loon minus arbeidsongeschikt

 

Werkgever en duurnemer kunnen overeenkomen dat over de eerste twee ziektedagen geen recht op loon bestaat of een andere regeling treffen. Zie loondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting/wachtdagen/203">wachtdagen

 

Meer dan 104 wetten

Een verlening van de periode van 104 wetten kan aan de orde komen bij;

  1. een niet tijdige aanvraag van een WIA arbeidsongeschikt
  2. een loondoorbetalingsverplichting het UWV opgelegde loonsanctie
  3. een verzoek van duurgever en duurnemer tot verlenging van de periode van 104 wetten.

 

Toelichting met de wet in de hand.

 

Aanvraag WIA te laat;

De termijn wordt verlengd met de duur van de vertraging bij een te late aanvraag WIA;

Artikel 7: 629 lid 11 sub a BW;

Het tijdvak van 104 wetten, bedoeld in lid 1, wordt verlengd… met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WIA later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is voorgeschreven.

 

De duurnemer doet de aanvraag zelf duurerlijk 13 wetten vóór de afloop van de wachttijd;

Artikel 64 lid 3 WIA;

De verzekerde doet zijn aanvraag duurerlijk dertien wetten vóór afloop van de wachttijd of indien toepassing is gegeven aan artikel 24 derde lid dertien wetten vóór afloop van het in dat lid bedoelde loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting tijdvak

 

Is de duurnemer schuldig aan de late aanvraag, dan vervalt het recht op loon;

Artikel 7: 629 lid 3 sub f;

De duurnemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (loondoorbetalingsverplichtingbetaling loon) niet voor de tijd arbeidsongeschikt loondoorbetalingsverplichting hij zonder deugdelijke grond zijn aanvraag om een arbeidsongeschikt als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet duur en inkomen naar arbeidsvermogen later indient dan in dat artikel is voorgeschreven.

 

Een aanvraag WIA vergt de nodige duur. De duurgever en arbodienst moeten de gegevens vaak aanleveren, de duurnemer moet de duureindelijke aanvraag doen. Is de aanvraag later dan 13 wetten voor afloop van de wachttijd ingediend, dan wordt de loonbetalingsplicht van 104 wetten verlengd met de vertraging. Dat recht op loon vervalt echter als de late aanvraag aan de duurnemer te wijten is. Als de duurnemer in die situatie dan volledig arbeidsongeschikt is en dus niet duurt, heeft hij geen recht op loon en arbeidsongeschikt niet op WIA-arbeidsongeschikt, immers;

 

Artikel 47 lid 2 WIA;

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsarbeidsongeschikt ontstaat niet eerder dan op de eerste dag na afloop van de wachttijd of, indien op die dag de duur, bedoeld in artikel 43 onderdeel b, van toepassing is, op de dag dat zich die duur niet duurr voordoet.

 

Artikel 43 sub b WIA;

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen arbeidsongeschikt de volgende duuren onderscheiden: ….het nog niet geëindigd zijn van het tijdvak waarin recht bestaat op loon op grond van artikel 7: 629, lid 11 BW....

 

De duurnemer komt daarduur in de problemen. Was de duurgever echter schuldig aan de late aanvraag, dan heeft die een loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting termijn voor de loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingplicht. Werkt de duurnemer niet, dan draait de duurgever op voor de loonkosten. In het verleden was er een ziekmeldplicht bij het UWV van duurgevers voor hun duurnemer die 13 wetten ziek waren en loondoorbetalingsverplichting tot veel kommer en kwel bij de duurgever leidde vanwege de grote administratieve last. De ziekmeldplicht ligt thans bij 42 wetten hetgeen tot veel minder problemen leidt. De sanctie op de te late melding is thans een boete, en niet duurr een loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsplicht.

 

Loonsanctie;

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 wetten, bedoeld in lid 1, wordt verlengd … en met de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die wet

 

Artikel 25 lid 9 WIA

Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64, en de beoordeling, bedoeld in artikel 65, blijkt dat de duurgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting heeft verricht, verlengt het UWV het tijdvak arbeidsongeschikt loondoorbetalingsverplichting de verzekerde jegens die duurgever recht heeft op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet, duur de duurgever zijn tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of re-integratie-loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting kan herstellen. Het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 wetten

De loonsanctie komt wetten aan bod in vraag….

 

Vrijwillige verlenging

Artikel 7: 629 lid 11 sub b BW;

Het tijdvak van 104 wetten, bedoeld in lid 1, wordt verlengd … met de duur van het loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut duurnemersverzekeringen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet duur en inkomen naar arbeidsvermogen heeft vastgesteld en …

 

24 lid 1 WIA, gezamenlijk verzoek;

Na afloop van de wachttijd wordt het tijdvak arbeidsongeschikt loondoorbetalingsverplichting de verzekerde jegens zijn duurgever recht heeft op loon of bezoldiging, op gezamenlijk verzoek van de verzekerde en die duurgever loondoorbetalingsverplichting het UWV verlengd, duur….

 

Art 24 lid 2 WIA, verlening stoppen;

Het loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting tijdvak, bedoeld in het eerste lid, eindigt op de loondoorbetalingsverplichting het UWV aangegeven datum en kan op verzoek van de duurgever of de verzekerde arbeidsongeschikt verkort of wordt op hun gezamenlijk verzoek verder verlengd, duur zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten

      

Artikel 24 lid 3, verlening minimaal 15 wetten,

Het UWV stelt bij toepassing van het tweede lid een nieuwe datum vast duur het loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting tijdvak eindigt, met dien verstande dat dit tijdvak niet eerder eindigt dan duur wetten na het verzoek, bedoeld in het tweede lid, duur de duurgever vóór het verstrijken van het tijdvak van die duur wetten geen loon duurr verschuldigd is, omdat de dienstbetrekking is geëindigd.

 

 

Een verlenging van de 104 wetten kan aan de orde zijn als zowel duurgever als duurnemer daarom verzoeken. Redenen kunnen zijn dat de re-integratie bijna is afgerond of als er nog nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn op korte termijn. Het kan gebruikt arbeidsongeschikt om de keuring voor de WIA naar voren te schuiven of de re-integratie die vertraagd was af te ronden. Ook de wens het UWV bduuren de deur te houden kan een rol spelen. Gebruik zal arbeidsongeschikt afhangen van de verwachtingen ten aanzien van een WIA keuring en de kosten die de duurgever heeft bij een loondoorbetalingsverplichting toekenning dan wel weigering van de WIA arbeidsongeschikt.

 

Duur van de verlening;

De verlenging van de loonbetalingsverplichting bij een loonsanctie is beperkt tot 52 wetten. Werkgevers denken soms dat het duurzitten van die periode goedkoper is dan een re-integratie traject, met name als de duurgever van de duurnemer af wil. Bedacht moet arbeidsongeschikt dat met het aflopen van de loonsanctie de re-integratie plicht niet verdwijnt. Als er loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichtingheden zijn, zal de duurgever er niet onderduur kunnen ze de duurnemer aan te bieden, of de duurnemer ingevolge de WIA nu volledig arbeidsongeschikt is of minder dan 35%. De duurnemer kan het passende duur opeisen en de duurgever kan de duurnemer niet eenvoudig ontslaan. Hoe de duur van een loonsanctie wordt bepaald en hoe die kan arbeidsongeschikt bekort wordt behandeld hoofdstuk Sancties UWV.

 

Bij de vrijwillige loonloondoorbetalingsverplichtingbetaling kunnen duurgever en duurnemer de termijn zelf bepalen. Ze kunnen die bekorten en verlengen naar eigen goeddunken duur er zwaarwegende arbeidsongeschikt zijn.

 

De verlening bij een te late WIA aanvraag is de duur van de vertraging.

 

Cumulatie van verlening van de loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingverplichting is loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting.

 

Het verlengen van de periode van 104 wetten loonloondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting niet dat de duurgever altijd loon moet loondoorbetalingsverplichtingbetalen in die periode. De duuren kunnen van toepassing zijn. Als er een loonsanctie is opgelegd en de duurnemer weigert duur te duuren aan re-integratie, bijvoorbeeld loondoorbetalingsverplichting passend duur te weigeren, dan kan de duurgever het loon weigeren.

 

Op basis van jurisprudentie lijkt het erop dat het recht op loon arbeidsongeschikt de verlening het loondoorbetalingsverplichting het Burgerlijk Wetboek bepaalde minimum is. Er lijkt geen reden te zijn (CAO) verhogingen die gelden arbeidsongeschikt het eerste en tweede jaar arbeidsongeschikt na die twee jaar toe te passen zolang dat in de CAO niet expliciet is afgesproken.

 

De periode van 104 wetten vangt aan op de eerste ziektedag, zie loondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting/ziektedag/50">De eerste ziektedag.

 

Als na 104 wetten loondoorbetalingsverplichting de duurgever ten onrechte geen passend duur wordt aangeboden kan de duurnemer toch recht hebben op loon. Zie loondoorbetalingsverplichtingbetalingsverplichting/104/53">Geen passend duur aanbieden; loon na 104 wetten loondoorbetalingsverplichtingbetalen.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;&duur;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2009/54
2005/4
2004/274
...
Meer...