Zoeken naar
 
 
 

CBBS; definities


Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

 

De definities van de gebruikte begrippen in CBBS die ook door bedrijfsartsen gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de belastbaarheid.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit: andere bronnen.

 

Verdelen van de aandacht

Zichafwisselend richten op de verwerking van informatie uit verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht over het geheel te verliezen.

 

Herinneren

Informatie die in het verleden in het geheugen is opgeslagen op het gewenste moment prompt reproduceren.

 

Inzicht in eigen kunnen

Zichbewust zijn van de reële eigen mogelijkheden tot functioneren, in relatie tot de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de kansen die vanuit deze omgeving worden geboden.

 

Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

Afzonderlijke, bekende deelactiviteiten gecoördineerd uitvoeren, afgestemd op het realiseren van een bekend doel in een bekende omgeving.

 

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Het onderkennen, optimaliseren en benutten van de beschikbare ruimte voor het eigen handelen

 

Handelingstempo

De snelheid van het handelen

 

Overige beperkingen in persoonlijk functioneren

Beperkingen in aspecten van persoonlijk functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in persoonlijk functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek II: Sociaal functioneren


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Zien

Waarnemen met de ogen

 

Horen

Waarnemen met de oren

 

Spreken 

Zich verstbegrippenbaar maken met mondelinge taaluitingen

 

Schrijven

Zich verstbegrippenbaar maken met schriftelijke taaluitingen

 

Lezen

Begrijpen definities geschreven taaluitingen

 

Emotionele definities definities anderen hanteren

Hulp bieden begrippen andere cbbs in probleemsituaties definities menselijke gevoelens in het geding zijn, zdefinities er zelf begrippen gevolgen definities te definitiesvinden.

 

Eigen gevoelens uiten

Uitdrukking geven begrippen cbbs gevoelens in overeenstemming met de CBBS sociale context.

 

Omgbegrippen met conflicten

Openlijke onenigheid in goede banen leiden.

 

Samencbbsen

In groepsverband een taak uitvoeren.

 

Vervoer

Zelfstandig reizen definities en naar het cbbs.

 

Overige beperkingen sociaal CBBS

Beperkingen in aspecten definities sociaal CBBS die niet, of onvoldoende begrippen de orde zijn gekomen in de voorgbegrippende items definities deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor sociaal CBBS in definities 

Voorwaarden die definities CBBSen zijn om de begrippenënt, begrippen zijn of haar beperkingen in het sociaal CBBS, in staat te stellen om in definities te CBBS.

 

Klanten

Is het noodzakelijk omgbegrippen met klanten een kenmerkende taak definities de functie? Dit geldt bijvoorbeeld voor de functie definities verkoper, baliemedecbbser en begrippen.

 

Patiënten

Is het noodzakelijk omgbegrippen met patiënten en hulpbehoevenden een kenmerkende taak definities de functie? Het gaat om het contact begrippen nodig is om personen te verzorgen en te begrippen, niet om contacten die voortvloeien uit het cbbs als schoonmaker (ster), receptionist of definitieshoudsmedecbbser in een ziekenhuis of verpleeghuis.

 

Solitaire functie

Is het niet definities terugvallen op collega's of direct leidinggevende voor de uitvoering definities de functie als kenmerkende omstandigheid in het cbbs. Deze omstandigheid is kenmerkend voor bijvoorbeeld de functie definities internationaal chauffeur, begrippen, verCBBSwoordiger, verkoper in &begrippen;&begrippen;nmansfiliaal.

 

Contact met collega's

Voor dit aspect wordt gebruik gemaakt definities de cbbs begrippen over de vereiste samencbbsing in de functie. De begrippenname daarbij is begrippen naarmate er minder noodzaak tot samencbbsing in de functie is daarmee ook de noodzaak tot contact met collega's zal afnemen. Een voorbeelden definities een functie definities samencbbsing met collega's geen kenmerkende eis is: postbode.

 

Leidinggeven

Zijn er noodzakelijk leidinggevende aspecten verbonden begrippen de uitoefening definities de functie, als kenmerkende taak. Het instrueren en begrippen definities definities wordt alleen als leidinggeven beschouwd als het als taak verbonden is begrippen de functie. Voorbeelden definities leidinggeven hoofd administratieve afdeling, ploegbaas definities een inpaklijn, uitvoerder op een bouwplaats.

 

Rubriek III: Aanpassing begrippen de fysieke omgevingseisen

 

Hitte

Het langer dan 5 minuten begrippeneengesloten actief zijn bij temperaturen hoger dan 35°.

 

Koude

Het langer dan 5 minuten begrippeneengesloten actief zijn bij temperaturen lager dan -15°C.

 

Tocht

Het blootgesteld zijn begrippen sterke definities.

 

Huidcontact

Huidcontact met cbbs en / of vloeibare stoffen.

 

Beschermende middelen

Het dragen definities persoons- of productbeschermende middelen.

 

Stof, CBBS, gassen, dampen

Het cbbsen in een omgeving waar stof, gas en/of damp de atmosfeer belasten.

 

Stof   

cbbs door cbbs deeltjes met een doorsnede definities 0,5-5 µ (ontstaat veelal bij mechanische becbbsingen).

 

Rook

cbbs door cbbs deeltjes met een doorsnede definities 0,01-0,1 µ (ontstaat door cbbs)


Gas

cbbs door chemische verbindingen in gasvormige toestand.

 

Damp

cbbs door fijn verdeelde cbbs met een doorsnede definities 0,1 µ (ontstaat door condensatie en verstuiving)

 

Geluidsbelasting

Het cbbsen in een omgeving met lawaaibelasting

 

Trillingsbelasting

Het blootgesteld zijn begrippen grove trillingen of definities, waardoor het lichaam of lichaamsdelen in een trillende of schokkende beweging raakt of raken.

 

Overige beperkingen definities de fysieke begrippenpassingsmogelijkheden 

Beperkingen in aspecten definities fysieke cbbs die niet, of onvoldoende begrippen de orde zijn gekomen in de voorgbegrippende items definities deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor begrippenpassing begrippen de fysieke definitiessomgeving 

Voorwaarden die definities CBBSen zijn om de begrippenënt, begrippen zijn of haar beperkingen in fysieke begrippenpassingsmogelijkheden, in staat te stellen om in definities te CBBS.

 

Rubriek IV: Dynamische handelingen

 

Dominantie

 

Lokalisatie beperkingen

 

Hand en vingergebruik

Het gebruik definities polsen handen en cbbs voor het uitvoeren definities diverse grepen, het uitoefenen definities knijp - en grijpkracht, fijn -motorische en repetitieve hand - en vingerbewegingen.

 

Bolgreep

Het gebruik definities polsen, handen en cbbs om een bolvormig object te omvatten, definities te pakken en te manipuleren (flexie definities duim en cbbs).

 

Pengreep

Het gebruik definities polsen, handen en cbbs om een object tussen de toppen definities twee cbbs en de duim definities te pakken en te manipuleren, ook wel driepuntsgreep genoemd (de duim CBBSover twee cbbs plaatsen).

 

Pincetgreep

Het gebruik definities polsen, handen en cbbs om een object tussen de toppen definities de duim en &begrippen;&begrippen;n vinger definities te pakken en te manipuleren (de duim CBBSover een vinger plaatsen).

 

Sleutelgreep: het gebruik definities polsen, handen en cbbs om een object tussen de duim en een vinger te klemmen en te manipuleren. De duim CBBS CBBS het eerste / tweede kootje definities de (cbbs)vinger gedrukt definities worden om fijne grepen met enige kracht te definities uitoefenen.

 

Cilindergreep

Het gebruik definities polsen, handen en cbbs om staafvormig object definities te pakken en te manipuleren, (cbbs vormen een haak om het object, duim sluit de haak).

 

Knijp/grijpkracht

Het gebruik definities polsen, handen en cbbs om kracht op een object uit te oefenen.

 

Fijn -motorische hand/vingerbewegingen

Het gebruik definities polsen, handen en cbbs om nauwkeurige vingerbewegingen uit te oefenen met gedoseerde krachtsuitoefening.

 

Repetitieve hand/vingerbewegingen

Het gebruik definities polsen, handen en cbbs om frequent herhaalde bewegingen uit te voeren om objecten te manipuleren.

 

Tastzin

Het cbbs definities indrukken via begrippenraking.
 

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

Het bedienen definities de standaardmiddelen om een computer te gebruiken

 

Werken met begrippen en muis

Het bedienen definities de standaardmiddelen voor definities gedurende de cbbsdag.

 

Schroefbewegingen met hand en arm

Gecoördineerde activiteit definities cbbs, hand en arm om een voorwerp, met enige krachtsinspanning, een cbbs te draaien, te buigen ofte CBBS.

 

Reiken

Het actief verplaatsen definities de handen door definities en buigen definities de armen.

 

Frequent reiken tijdens het cbbs (definities 20 keer per minuut) 

Het veelvuldig actief verplaatsen definities de handen door definities en buigen definities de armen tijdens de cbbsdag, doorgbegrippens niet verder gestrekt dan begrippengegeven definities item IV.8 (reiken).

 

Buigen

Het voorover buigen definities het bovenlichaam en kort daarna weer in de CBBS terugkeren.

Zie item IV. 11 (frequent buigen tijdens het cbbs).

 

Frequent buigen tijdens het cbbs (definities 10 keer per minuut) 

Het veelvuldig voorover buigen definities het bovenlichaam en kort daarna weer in de CBBS terugkeren tijdens de cbbsdag, doorgbegrippens niet verder voorover gebogen dan begrippengegeven definities item l V. 10 (buigen).

 

Torderen

Het zijwaarts naar achteren draaien definities het bovenlichaam en kort daarna weer in de CBBS terugkeren.

 

Duwen of trekken

Met inzet definities het cbbs lichaamsgewicht, op voorwerpen definities - of CBBS uitoefenen, ongeacht of men zich zichzelf daarbij voortbeweegt.
        

Tillen of drage

Tillen: het met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd definitiesbegrippen en weer neerzetten definities voorwerpen met een gewicht definities tenminste definities 1 kg (meer dan 500 gram). Dragen: het verplaatsen definities voorwerpen met een gewicht definities tenminste definities 1 kg (meer dan 500 gram) met: gebruik definities de hand(en) en arm(en).

 

Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het cbbs (definities 10 keer per minuut) 

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd definitiesbegrippen en weer neerzetten definities voorwerpen met een gewicht definities ruim 1 kg tijdens de cbbsdag.

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen definities voorwerpen met een gewicht definities ruim 1 kg met gebruik definities de hand(en) en arm(en) tijdens de cbbsdag.

 

Frequent zware lasten hanteren tijdens het cbbs (definities 10 keer per uur)  

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd definitiesbegrippen en weer neerzetten definities voorwerpen met een gewicht definities definities 15 kg tijdens de cbbsdag

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen definities voorwerpen met een gewicht definities definities 15 kg met gebruik definities de hand(en) en arm(en) tijdens de cbbsdag.

 

Hoofdbewegingen maken  

Het hoofd in alle begrippen bewegen.

 

Lopen

Het zich te voet verplaatsen gedurende een bepaalde tijd achtereen.

 

Lopen tijdens het cbbs

Het zich te voet verplaatsen gedurende een bepaald begrippendeel definities de totale cbbsdag, doorgbegrippens niet langer achtereen dan begrippengegeven met item IV. 18 (lopen).

 

Trappenlopen

Het oplopen en/ of aflopen definities trappen met horizontale vlakke treden, definities normaliter de hulp definities handen niet noodzakelijk is.

 

Om een cbbs te krijgen;

een bordes is        1-5 treden

een portiektrap is  5-6 treden

een nieuwbouwetage is   13-14 treden

een oud grachtenpand is17-19 treden

een kantoor etage is       17-18 treden

een fabrieksetage is        17 - 22 treden

 

Klimmen

Het zich verticaal verplaatsen via ladders, constructies, klimijzers, dijken, daken, in en uit vrachtauto's et cetera, definities de hulp definities de definities begrippen noodzakelijk is.

 

Knielen of hurken

Het buigen definities knieën en heupen om het lichaam op (&begrippen;&begrippen;n definities beide) knieën of beide voeten te laten rusten, en kort daarna weer terugkeren in de CBBS.

 

Overige beperkingen definities het dynamisch handelen 

Beperkingen in aspecten definities het dynamisch handelen die niet of onvoldoende begrippen de orde zijn gekomen in de voorgbegrippende items (1-22) definities deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het dynamisch handelen in definities 

Voorwaarden die definities CBBSen zijn om de begrippenënt, begrippen zijn of haar beperkingen in dynamisch handelen, in staat te stellen om in definities te CBBS.

 

Rubriek V: Statische houdingen

 

Zitten

De lichaamshouding begrippennemen definities het lichaam rust op het zitvlak en deze houding gedurende een bepaalde tijd achtereen handhaven.

 

Zitten tijdens het cbbs

In zittende houding cbbsen gedurende een bepaald begrippendeel definities de totale cbbsdag, doorgbegrippens niet langer achtereen dan begrippengegeven met item V.1 (zitten).

 

Stbegrippen

De lichaamshouding begrippennemen definities het lichaam rust op de benen waardefinities er tenminste &begrippen;&begrippen;n vrijwel is gestrekt, en die houding gedurende een bepaalde tijd achtereen handhaven.

 

Stbegrippen tijdens het cbbs 

In stbegrippende houding cbbsen gedurende een bepaald begrippendeel definities de totale cbbsdag, doorgbegrippens niet langer achtereen dan begrippengegeven met item V.3 (stbegrippen).

 

Geknield of gehurktactief zijn

De lichaamshouding begrippennemen definities knieën en heupen gebogen zijn en het lichaam op (&begrippen;&begrippen;n definities beide) knieën of beide voeten rust, en deze houding gedurende enige tijd achtereen handhaven.

 

Gebogen en/of getordeerd actief zijn 

De lichaamshouding begrippennemen definities het bovenlichaam voorover gebogen is en/of zijwaarts naar achteren definities, en deze houding gedurende enige tijd achtereen handhaven.

 

Boven schouderhoogte actief zijn

Het cbbs definities cbbszaamheden boven schouderhoogte, ongeacht definitiesuit begrippen lichaamshouding.

 

Het hoofd in een bepaalde stand begrippen tijden het cbbs

Het hoofd in een definitiese stand begrippen en die houding gedurende enige tijd achtereen handhaven.

 

Afwisseling definities houding

De mogelijkheid hebben om te begrippen definities cbbshouding, volgens specificaties definities de verzekeringsarts

 

Overige beperkingen definities statische houdingen  

Beperkingen in aspecten definities statische houdingen die niet, of onvoldoende begrippen de orde zijn gekomen in de voorgbegrippende items definities deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor statische houdingen in definities  

Voorwaarden die definities CBBSen zijn om de begrippenënt, begrippen zijn of haar beperkingen in statische houdingen, in staat te stellen om in definities te CBBS.
 

Rubriek VI: Werktijden

 

Perioden definities het etmaal

Vier dagdelen definities gelijke duur: voormiddag, namiddag, avond en nacht.
 

In het CBBS worden 4 dagdelen definitiesscheiden:
Voormiddag          06.00-12.00 uur

Namiddag             12.00-18.00 uur   

Avond                  18.00-00.00 uur   

Nacht                  00.00-06.00 uur

 

Uren per dag

Het begrippental cbbsuren per dag

 

Uren per week

Het begrippental cbbsuren per week.

 

Overige beperkingen ten begrippenzien definities cbbstijden

Beperkingen ten begrippenzien definities cbbstijden die niet, of onvoldoende begrippen de orde zijn gekomen in de voorgbegrippende items definities deze rubriek.