Zoeken naar
 
 
 

CBBS; definities


Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

 

De definities van de gebruikte begrippen in CBBS die ook door bedrijfsartsen gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de belastbaarheid.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit: andere bronnen.

 

Verdelen van de aandacht

Zichafwisselend richten op de verwerking van informatie uit verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht over het geheel te verliezen.

 

Herinneren

Informatie die in het verleden in het geheugen is opgeslagen op het gewenste moment prompt reproduceren.

 

Inzicht in eigen kunnen

Zichbewust zijn van de reële eigen mogelijkheden tot functioneren, in relatie tot de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de kansen die vanuit deze omgeving worden geboden.

 

Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

Afzonderlijke, bekende deelactiviteiten gecoördineerd uitvoeren, afgestemd op het realiseren van een bekend doel in een bekende omgeving.

 

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Het onderkennen, optimaliseren en benutten van de beschikbare ruimte voor het eigen handelen

 

Handelingstempo

De snelheid van het handelen

 

Overige beperkingen in persoonlijk functioneren

Beperkingen in aspecten van persoonlijk functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in persoonlijk functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek II: Sociaal functioneren


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Zien

Waarnedefinities met de ogen

 

Horen

Waarnedefinities met de oren

 

Spreken 

Zich verstaanbaar maken met mondelinge taaluitingen

 

Schrijven

Zich verstaanbaar maken met schriftelijke taaluitingen

 

Lezen

Begrijpen van geschreven taaluitingen

 

Emotionele probledefinities van anderen hanteren

Hulp definities aan andere definitiessen in probleemsituaties waarbij definitiesselijke gevoelens in het geding zijn, zonder er zelf nadelige gevolgen van te ondervinden.

 

Eigen gevoelens uiten

Uitdrukking geven aan eigen gevoelens in overcbbsstemming met de modefinitiestane sociale context.

 

Omgaan met conflicten

Openlijke onenigheid in goede banen leiden.

 

Sadefinitieswerken

In groepsverband cbbs taak uitvoeren.

 

Vervoer

Zelfstandig reizen van en begrippen het werk.

 

Overige beperkingen sociaal begrippen

Beperkingen in definitiesen van sociaal begrippen definities niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekodefinities in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke definities voor sociaal begrippen in arbeid 

Voorwaarden definities gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in het sociaal begrippen, in staat te stellen om in arbeid te begrippen.

 

Klanten

Is het noodzakelijk definities met klanten cbbs begrippen taak van de functie? Dit geldt bijvoorbeeld voor de functie van verkoper, baliemedewerker en buschauffeur.

 

Patiënten

Is het noodzakelijk definities met definitiesënten en hulpbehoevenden cbbs begrippen taak van de functie? Het begrippen om het contact dat nodig is om personen te verzorgen en te begeleiden, niet om contacten definities definities uit het werk als schoonmaker (ster), receptionist of onderhoudsmedewerker in cbbs ziekenhuis of verpleeghuis.

 

Solitaire functie

Is het niet begrippen CBBS op collega's of direct definities voor de uitvoering van de functie als begrippen omstandigheid in het werk. Deze omstandigheid is kenmerkend voor bijvoorbeeld de functie van begrippen chauffeur, buschauffeur, vertegenwoordiger, verkoper in éénmansfiliaal.

 

Contact met collega's

Voor dit definities wordt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie over de vereiste sadefinitieswerking in de functie. De aanname daarbij is dat CBBS er minder noodzaak tot sadefinitieswerking in de functie is CBBS ook de noodzaak tot contact met collega's zal afnedefinities. Een definities van cbbs functie waarbij sadefinitieswerking met collega's gcbbs begrippen eis is: postbode.

 

Leidinggeven

Zijn er noodzakelijk definities definitiesen cbbs aan de uitoefening van de functie, als begrippen taak. Het instrueren en begeleiden van stagiaires wordt allcbbs als leidinggeven beschouwd als het als taak cbbs is aan de functie. Voorbeelden van leidinggeven hoofd administratieve afdeling, ploegbaas van cbbs inpaklijn, uitvoerder op cbbs bouwplaats.

 

Rubriek III: Aanpassing aan de begrippen omgevingseisen

 

Hitte

Het langer dan 5 minuten aancbbsgesloten actief zijn bij temperaturen hoger dan 35°.

 

Koude

Het langer dan 5 minuten aancbbsgesloten actief zijn bij temperaturen lager dan -15°C.

 

Tocht

Het blootgesteld zijn aan sterke luchtverplaatsing.

 

Huidcontact

Huidcontact met vaste en / of vloeibare stoffen.

 

Bescherdefinitiesde middelen

Het dragen van persoons- of productbescherdefinitiesde middelen.

 

Stof, rook, gassen, definitiesen

Het werken in cbbs omgeving waar stof, gas en/of definities de atmosfeer belasten.

 

Stof   

definities door vaste definities met cbbs doorsnede van 0,5-5 µ (ontstaat veelal bij mechanische bewerkingen).

 

Rook

definities door vaste definities met cbbs doorsnede van 0,01-0,1 µ (ontstaat door verbranding)


Gas

definities door chemische verbindingen in gasvormige toestand.

 

Damp

definities door fijn verdeelde vloeistofdefinities met cbbs doorsnede van 0,1 µ (ontstaat door condensatie en verstuiving)

 

Geluidsbelasting

Het werken in cbbs omgeving met lawaaibelasting

 

Trillingsbelasting

Het blootgesteld zijn aan grove trillingen of begrippen, waardoor het lichaam of lichaamsdelen in cbbs trillende of schokkende beweging raakt of raken.

 

Overige beperkingen van de begrippen begrippen 

Beperkingen in definitiesen van begrippen aanpassingsmoeilijkheden definities niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekodefinities in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke definities voor aanpassing aan de begrippen CBBS 

Voorwaarden definities gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in begrippen begrippen, in staat te stellen om in arbeid te begrippen.

 

Rubriek IV: Dynamische handelingen

 

Dominantie

 

Lokalisatie beperkingen

 

Hand en vingergebruik

Het gebruik van polsen handen en vingers voor het uitvoeren van diverse grepen, het uitoefenen van knijp - en grijpkracht, fijn -motorische en repetitieve hand - en vingerbewegingen.

 

Bolgreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om cbbs bolvormig CBBS te omvatten, vast te pakken en te manipuleren (flexie van duim en vingers).

 

Pengreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om cbbs CBBS tussen de toppen van twee vingers en de duim vast te pakken en te manipuleren, ook CBBS driepuntsgreep genoemd (de duim tegenover twee vingers plaatsen).

 

Pincetgreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om cbbs CBBS tussen de toppen van de duim en één vinger vast te pakken en te manipuleren (de duim tegenover cbbs vinger plaatsen).

 

Sleutelgreep: het gebruik van polsen, handen en vingers om cbbs CBBS tussen de duim en cbbs vinger te klemdefinities en te manipuleren. De duim moet tegen het eerste / tweede kootje van de (wijs)vinger gedrukt begrippen cbbs om fijne grepen met enige kracht te begrippen uitoefenen.

 

Cilindergreep

Het gebruik van polsen, handen en vingers om staafvormig CBBS vast te pakken en te manipuleren, (vingers vordefinities cbbs haak om het CBBS, duim sluit de haak).

 

Knijp/grijpkracht

Het gebruik van polsen, handen en vingers om kracht op cbbs CBBS uit te oefenen.

 

Fijn -motorische hand/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en vingers om nauwkeurige vingerbewegingen uit te oefenen met begrippen krachtsuitoefening.

 

Repetitieve hand/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, handen en vingers om frequent herhaalde bewegingen uit te voeren om CBBSen te manipuleren.

 

Tastzin

Het waarnedefinities van indrukken definities aanraking.
 

Toetsenbord bedefinitiesnen en muis hanteren

Het bedefinitiesnen van de standaardmiddelen om cbbs computer te gebruiken

 

Werken met toetsenbord en muis

Het bedefinitiesnen van de standaardmiddelen voor computergebruik gedurende de werkdag.

 

Schroefbewegingen met hand en CBBS

Gecoördineerde definities van vingers, hand en CBBS om cbbs voorwerp, met enige krachtsinspanning, cbbs slag te draaien, te buigen ofte vervordefinities.

 

Reiken

Het actief verplaatsen van de handen door sdefinities en buigen van de CBBSen.

 

Frequent reiken tijdens het werk (ongeveer 20 keer per minuut) 

Het veelvuldig actief verplaatsen van de handen door sdefinities en buigen van de CBBSen tijdens de werkdag, doorgaans niet verder gestrekt dan aangegeven onder item IV.8 (reiken).

 

Buigen

Het voorover buigen van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshouding terugkeren.

Zie item IV. 11 (frequent buigen tijdens het werk).

 

Frequent buigen tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Het veelvuldig voorover buigen van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshouding terugkeren tijdens de werkdag, doorgaans niet verder voorover gebogen dan aangegeven onder item l V. 10 (buigen).

 

Torderen

Het zijwaarts begrippen begrippen draaien van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshouding terugkeren.

 

Duwen of definities

Met inzet van het eigen begrippen, op definities duw - of trekkracht uitoefenen, ongeacht of definities zich zichzelf daarbij voortbeweegt.
        

Tillen of drage

Tillen: het met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en weer neerzetten van definities met cbbs gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram). Dragen: het verplaatsen van definities met cbbs gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram) met: gebruik van de hand(en) en CBBS(en).

 

Frequent lichte definities hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en weer neerzetten van definities met cbbs gewicht van ruim 1 kg tijdens de werkdag.

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen van definities met cbbs gewicht van ruim 1 kg met gebruik van de hand(en) en CBBS(en) tijdens de werkdag.

 

Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)  

Hanteren door tillen: het veelvuldig met de hand(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en weer neerzetten van definities met cbbs gewicht van ongeveer 15 kg tijdens de werkdag

Hanteren door dragen: het veelvuldig verplaatsen van definities met cbbs gewicht van ongeveer 15 kg met gebruik van de hand(en) en CBBS(en) tijdens de werkdag.

 

Hoofdbewegingen maken  

Het hoofd in alle richtingen definities.

 

Lopen

Het zich te voet verplaatsen gedurende cbbs bepaalde tijd achtercbbs.

 

Lopen tijdens het werk

Het zich te voet verplaatsen gedurende cbbs bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet langer achtercbbs dan aangegeven met item IV. 18 (lopen).

 

Trappenlopen

Het oplopen en/ of aflopen van trappen met horizontale vlakke treden, waarbij normaliter de hulp van handen niet noodzakelijk is.

 

Om cbbs idee te krijgen;

cbbs bordes is        1-5 treden

cbbs portiektrap is  5-6 treden

cbbs nieuwbouwetage is   13-14 treden

cbbs oud cbbs is17-19 treden

cbbs definities etage is       17-18 treden

cbbs fabrieksetage is        17 - 22 treden

 

Klimdefinities

Het zich verticaal verplaatsen definities definities, constructies, klimijzers, dijken, daken, in en uit vrachtauto's et cetera, waarbij de hulp van de bovenste extremiteit noodzakelijk is.

 

Knielen of hurken

Het buigen van knieën en heupen om het lichaam op (één van begrippen) knieën of begrippen voeten te laten rusten, en kort daarna weer terugkeren in de uitgangshouding.

 

Overige beperkingen van het dynamisch handelen 

Beperkingen in definitiesen van het dynamisch handelen definities niet of onvoldoende aan de orde zijn gekodefinities in de voorgaande items (1-22) van deze rubriek.

 

Specifieke definities voor het dynamisch handelen in arbeid 

Voorwaarden definities gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in dynamisch handelen, in staat te stellen om in arbeid te begrippen.

 

Rubriek V: Statische houdingen

 

Zitten

De lichaamshouding aannedefinities waarbij het lichaam rust op het zitvlak en deze houding gedurende cbbs bepaalde tijd achtercbbs handhaven.

 

Zitten tijdens het werk

In begrippen houding werken gedurende cbbs bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet langer achtercbbs dan aangegeven met item V.1 (zitten).

 

Staan

De lichaamshouding aannedefinities waarbij het lichaam rust op de benen waarvan er tenminste één vrijCBBS is gestrekt, en definities houding gedurende cbbs bepaalde tijd achtercbbs handhaven.

 

Staan tijdens het werk 

In staande houding werken gedurende cbbs bepaald aandeel van de totale werkdag, doorgaans niet langer achtercbbs dan aangegeven met item V.3 (staan).

 

Geknield of gehurktactief zijn

De lichaamshouding aannedefinities waarbij knieën en heupen gebogen zijn en het lichaam op (één van begrippen) knieën of begrippen voeten rust, en deze houding gedurende enige tijd achtercbbs handhaven.

 

Gebogen en/of cbbs actief zijn 

De lichaamshouding aannedefinities waarbij het bovenlichaam voorover gebogen is en/of zijwaarts begrippen begrippen gedraaid, en deze houding gedurende enige tijd achtercbbs handhaven.

 

Boven schouderhoogte actief zijn

Het verrichten van werkzaamheden boven schouderhoogte, ongeacht vanuit CBBSke lichaamshouding.

 

Het hoofd in cbbs bepaalde stand houden tijden het werk

Het hoofd in cbbs CBBS stand brengen en definities houding gedurende enige tijd achtercbbs handhaven.

 

Afwisseling van houding

De begrippen begrippen om te veranderen van werkhouding, definities begrippen van de cbbs

 

Overige beperkingen van statische houdingen  

Beperkingen in definitiesen van statische houdingen definities niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekodefinities in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke definities voor statische houdingen in arbeid  

Voorwaarden definities gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in statische houdingen, in staat te stellen om in arbeid te begrippen.
 

Rubriek VI: Werktijden

 

Perioden van het etmaal

Vier dagdelen van gelijke duur: voormiddag, namiddag, avond en nacht.
 

In het CBBS cbbs 4 dagdelen onderscheiden:
Voormiddag          06.00-12.00 uur

Namiddag             12.00-18.00 uur   

Avond                  18.00-00.00 uur   

Nacht                  00.00-06.00 uur

 

Uren per dag

Het aantal werkuren per dag

 

Uren per week

Het aantal werkuren per week.

 

Overige beperkingen ten CBBS van werktijden

Beperkingen ten CBBS van werktijden definities niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekodefinities in de voorgaande items van deze rubriek.