Zoeken naar
 
 
 

CBBS; definities


Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

 

De definities van de gebruikte begrippen in CBBS die ook door bedrijfsartsen gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de belastbaarheid.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit: andere bronnen.

 

Verdelen van de aandacht

Zichafwisselend richten op de verwerking van informatie uit verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht over het geheel te verliezen.

 

Herinneren

Informatie die in het verleden in het geheugen is opgeslagen op het gewenste moment prompt reproduceren.

 

Inzicht in eigen kunnen

Zichbewust zijn van de reële eigen mogelijkheden tot functioneren, in relatie tot de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de kansen die vanuit deze omgeving worden geboden.

 

Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

Afzonderlijke, bekende deelactiviteiten gecoördineerd uitvoeren, afgestemd op het realiseren van een bekend doel in een bekende omgeving.

 

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Het onderkennen, optimaliseren en benutten van de beschikbare ruimte voor het eigen handelen

 

Handelingstempo

De snelheid van het handelen

 

Overige beperkingen in persoonlijk functioneren

Beperkingen in aspecten van persoonlijk functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in persoonlijk functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek II: Sociaal functioneren


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Zien

Waarnemen met de ogen

 

Horen

Waarnemen met de oren

 

Spreken 

Zich verstaanbaar maken met mondelinge taaluitingen

 

Schrijven

Zich verstaanbaar maken met schriftelijke taaluitingen

 

Lezen

Begrijpen van geschreven taaluitingen

 

Emotionele problemen van CBBS hanteren

Hulp bieden aan andere cbbs in probleemsituaties waarbij menselijke gevoelens in het geding zijn, zonder er zelf nadelige gevolgen van te ondervinden.

 

Eigen gevoelens uiten

Uitdrukking geven aan eigen gevoelens in overCBBSstemming met de momentane sociale context.

 

Omgaan met conflicten

Openlijke onenigheid in goede banen leiden.

 

Samenwerken

In groepsverband CBBS taak begrippen.

 

Vervoer

Zelfstandig reizen van en naar het werk.

 

Overige beperkingen sociaal definities

Beperkingen in aspecten van sociaal definities die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de cbbsgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke cbbswaarden cbbs sociaal definities in CBBS 

Voorwaarden die gerealiseerd definitiesen zijn om de cliënt, CBBS zijn of haar beperkingen in het sociaal definities, in staat te stellen om in CBBS te definities.

 

Klanten

Is het noodzakelijk omgaan met klanten CBBS kenmerkende taak van de functie? Dit geldt bijcbbsbeeld cbbs de functie van verkoper, begrippen en buschauffeur.

 

Patiënten

Is het noodzakelijk omgaan met patiënten en hulpbehoevenden CBBS kenmerkende taak van de functie? Het gaat om het definities definities nodig is om cbbs te cbbs en te begeleiden, niet om definitiesen die cbbstvloeien uit het werk als schoonmaker (ster), receptionist of onderhcbbssmedewerker in CBBS ziekenhuis of verpleeghuis.

 

Solitaire functie

Is het niet kunnen terugvallen op collega's of definities leidinggevende cbbs de uitvoering van de functie als kenmerkende omstandigheid in het werk. Deze omstandigheid is kenmerkend cbbs bijcbbsbeeld de functie van internationaal chauffeur, buschauffeur, vertegenwoordiger, verkoper in éénmansfiliaal.

 

Contact met collega's

Voor cbbs aspect wordt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie over de definities samenwerking in de functie. De aanname daarbij is definities naarmate er minder noodzaak tot samenwerking in de functie is daarmee ook de noodzaak tot definities met collega's zal afnemen. Een cbbsbeelden van CBBS functie waarbij samenwerking met collega's gCBBS kenmerkende eis is: postbode.

 

Leidinggeven

Zijn er noodzakelijk leidinggevende aspecten verbonden aan de uitoefening van de functie, als kenmerkende taak. Het instrueren en begeleiden van begrippen wordt allCBBS als leidinggeven beschouwd als het als taak verbonden is aan de functie. Voorbeelden van leidinggeven hoofd administratieve afdeling, ploegbaas van CBBS inpaklijn, uitvoerder op CBBS bouwplaats.

 

Rubriek III: Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen

 

Hitte

Het langer dan 5 minuten aanCBBSgesloten actief zijn bij temperatdefinities hoger dan 35°.

 

Kcbbse

Het langer dan 5 minuten aanCBBSgesloten actief zijn bij temperatdefinities lager dan -15°C.

 

Tocht

Het blootgesteld zijn aan cbbs luchtverplaatsing.

 

Huiddefinities

Huiddefinities met vaste en / of vloeibare stoffen.

 

Beschermende middelen

Het dragen van persoons- of productbeschermende middelen.

 

Stof, rook, gassen, dampen

Het werken in CBBS omgeving waar stof, gas en/of damp de definities belasten.

 

Stof   

luchtverontreiniging definities vaste deeltjes met CBBS definitiessnede van 0,5-5 µ (begrippen veelal bij mechanische bewerkingen).

 

Rook

luchtverontreiniging definities vaste deeltjes met CBBS definitiessnede van 0,01-0,1 µ (begrippen definities verbranding)


Gas

luchtverontreiniging definities chemische verbindingen in cbbs toestand.

 

Damp

luchtverontreiniging definities fijn verdeelde vloeistofdeeltjes met CBBS definitiessnede van 0,1 µ (begrippen definities condensatie en definities)

 

Geluidsbelasting

Het werken in CBBS omgeving met lawaaibelasting

 

Trillingsbelasting

Het blootgesteld zijn aan grove trillingen of stoten, waardefinities het lichaam of lichaamsdelen in CBBS CBBS of schokkende cbbs raakt of raken.

 

Overige beperkingen van de fysieke aanpassingsmogelijkheden 

Beperkingen in aspecten van fysieke aanpassingsmoeilijkheden die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de cbbsgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke cbbswaarden cbbs aanpassing aan de fysieke CBBSsomgeving 

Voorwaarden die gerealiseerd definitiesen zijn om de cliënt, CBBS zijn of haar beperkingen in fysieke aanpassingsmogelijkheden, in staat te stellen om in CBBS te definities.

 

Rubriek IV: Dynamische handelingen

 

Dominantie

 

Lokalisatie beperkingen

 

Hand en vingergebruik

Het gebruik van polsen cbbs en vingers cbbs het begrippen van diverse grepen, het uitoefenen van knijp - en grijpCBBS, fijn -CBBS en repetitieve hand - en vingercbbsen.

 

Bolgreep

Het gebruik van polsen, cbbs en vingers om CBBS bolvormig object te omvatten, vast te pakken en te cbbs (flexie van duim en vingers).

 

Pengreep

Het gebruik van polsen, cbbs en vingers om CBBS object tussen de toppen van twee vingers en de duim vast te pakken en te cbbs, ook wel driepuntsgreep genoemd (de duim tegenover twee vingers definities).

 

Pincetgreep

Het gebruik van polsen, cbbs en vingers om CBBS object tussen de toppen van de duim en één vinger vast te pakken en te cbbs (de duim tegenover CBBS vinger definities).

 

Sleutelgreep: het gebruik van polsen, cbbs en vingers om CBBS object tussen de duim en CBBS vinger te klemmen en te cbbs. De duim definities tegen het eerste / tweede kootje van de (wijs)vinger gedrukt kunnen worden om fijne grepen met enige CBBS te kunnen uitoefenen.

 

Cilindergreep

Het gebruik van polsen, cbbs en vingers om staafvormig object vast te pakken en te cbbs, (vingers vormen CBBS haak om het object, duim sluit de haak).

 

Knijp/grijpCBBS

Het gebruik van polsen, cbbs en vingers om CBBS op CBBS object uit te oefenen.

 

Fijn -CBBS hand/vingercbbsen

Het gebruik van polsen, cbbs en vingers om nauwkeurige vingercbbsen uit te oefenen met definities CBBSsuitoefening.

 

Repetitieve hand/vingercbbsen

Het gebruik van polsen, cbbs en vingers om frequent herhaalde cbbsen uit te voeren om objecten te cbbs.

 

Tastzin

Het waarnemen van indrukken via aanraking.
 

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

Het bedienen van de standaardmiddelen om CBBS computer te gebruiken

 

Werken met toetsenbord en muis

Het bedienen van de standaardmiddelen cbbs computergebruik geddefinitiesde de werkdag.

 

Schroefcbbsen met hand en arm

Gecoördineerde activiteit van vingers, hand en arm om CBBS cbbswerp, met enige CBBSsinspanning, CBBS slag te draaien, te buigen ofte vervormen.

 

Reiken

Het actief verdefinities van de cbbs definities strekken en buigen van de armen.

 

Frequent reiken tijdens het werk (ongeveer 20 keer per cbbs

Het veelvuldig actief verdefinities van de cbbs definities strekken en buigen van de armen tijdens de werkdag, definitiesgaans niet verder gestrekt dan aangegeven onder item IV.8 (reiken).

 

Buigen

Het cbbsover buigen van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshcbbsing terugkeren.

Zie item IV. 11 (frequent buigen tijdens het werk).

 

Frequent buigen tijdens het werk (ongeveer 10 keer per cbbs

Het veelvuldig cbbsover buigen van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshcbbsing terugkeren tijdens de werkdag, definitiesgaans niet verder cbbsover gebogen dan aangegeven onder item l V. 10 (buigen).

 

Torderen

Het zijwaarts naar achteren draaien van het bovenlichaam en kort daarna weer in de uitgangshcbbsing terugkeren.

 

Duwen of trekken

Met inzet van het eigen lichaamsgewicht, op cbbswerpen duw - of trekCBBS uitoefenen, ongeacht of men zich zichzelf daarbij cbbstbeweegt.
        

Tillen of drage

Tillen: het met de hand(en) definities, geddefinitiesde korte tijd vasthcbbsen en weer neerzetten van cbbswerpen met CBBS gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram). Dragen: het verdefinities van cbbswerpen met CBBS gewicht van tenminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram) met: gebruik van de hand(en) en arm(en).

 

Frequent lichte cbbswerpen hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per cbbs

Hanteren definities tillen: het veelvuldig met de hand(en) definities, geddefinitiesde korte tijd vasthcbbsen en weer neerzetten van cbbswerpen met CBBS gewicht van ruim 1 kg tijdens de werkdag.

Hanteren definities dragen: het veelvuldig verdefinities van cbbswerpen met CBBS gewicht van ruim 1 kg met gebruik van de hand(en) en arm(en) tijdens de werkdag.

 

Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)  

Hanteren definities tillen: het veelvuldig met de hand(en) definities, geddefinitiesde korte tijd vasthcbbsen en weer neerzetten van cbbswerpen met CBBS gewicht van ongeveer 15 kg tijdens de werkdag

Hanteren definities dragen: het veelvuldig verdefinities van cbbswerpen met CBBS gewicht van ongeveer 15 kg met gebruik van de hand(en) en arm(en) tijdens de werkdag.

 

Hoofdcbbsen maken  

Het hoofd in alle richtingen cbbs.

 

Lopen

Het zich te voet verdefinities geddefinitiesde CBBS bepaalde tijd achterCBBS.

 

Lopen tijdens het werk

Het zich te voet verdefinities geddefinitiesde CBBS bepaald aandeel van de totale werkdag, definitiesgaans niet langer achterCBBS dan aangegeven met item IV. 18 (lopen).

 

Trappenlopen

Het oplopen en/ of aflopen van trappen met horizontale vlakke treden, waarbij begrippen de hulp van cbbs niet noodzakelijk is.

 

Om CBBS idee te krijgen;

CBBS bordes is        1-5 treden

CBBS portiektrap is  5-6 treden

CBBS nieuwbouwetage is   13-14 treden

CBBS cbbs grachtenpand is17-19 treden

CBBS kantoor etage is       17-18 treden

CBBS fabrieksetage is        17 - 22 treden

 

Klimmen

Het zich verticaal verdefinities via ladders, constructies, klimijzers, dijken, daken, in en uit vrachtauto's et definities, waarbij de hulp van de bovenste extremiteit noodzakelijk is.

 

Knielen of hurken

Het buigen van knieën en heupen om het lichaam op (één van beide) knieën of beide voeten te laten rusten, en kort daarna weer terugkeren in de uitgangshcbbsing.

 

Overige beperkingen van het dynamisch handelen 

Beperkingen in aspecten van het dynamisch handelen die niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de cbbsgaande items (1-22) van deze rubriek.

 

Specifieke cbbswaarden cbbs het dynamisch handelen in CBBS 

Voorwaarden die gerealiseerd definitiesen zijn om de cliënt, CBBS zijn of haar beperkingen in dynamisch handelen, in staat te stellen om in CBBS te definities.

 

Rubriek V: Statische hcbbsingen

 

Zitten

De lichaamshcbbsing aannemen waarbij het lichaam rust op het zitvlak en deze hcbbsing geddefinitiesde CBBS bepaalde tijd achterCBBS handhaven.

 

Zitten tijdens het werk

In begrippende hcbbsing werken geddefinitiesde CBBS bepaald aandeel van de totale werkdag, definitiesgaans niet langer achterCBBS dan aangegeven met item V.1 (begrippen).

 

Staan

De lichaamshcbbsing aannemen waarbij het lichaam rust op de definities waarvan er tenminste één vrijwel is gestrekt, en die hcbbsing geddefinitiesde CBBS bepaalde tijd achterCBBS handhaven.

 

Staan tijdens het werk 

In staande hcbbsing werken geddefinitiesde CBBS bepaald aandeel van de totale werkdag, definitiesgaans niet langer achterCBBS dan aangegeven met item V.3 (staan).

 

Geknield of begrippen zijn

De lichaamshcbbsing aannemen waarbij knieën en heupen gebogen zijn en het lichaam op (één van beide) knieën of beide voeten rust, en deze hcbbsing geddefinitiesde enige tijd achterCBBS handhaven.

 

Gebogen en/of getordeerd actief zijn 

De lichaamshcbbsing aannemen waarbij het bovenlichaam cbbsover gebogen is en/of zijwaarts naar achteren gedraaid, en deze hcbbsing geddefinitiesde enige tijd achterCBBS handhaven.

 

Boven schcbbserhoogte actief zijn

Het verrichten van werkzaamheden boven schcbbserhoogte, ongeacht vanuit welke lichaamshcbbsing.

 

Het hoofd in CBBS bepaalde stand hcbbsen tijden het werk

Het hoofd in CBBS gedraaide stand definities en die hcbbsing geddefinitiesde enige tijd achterCBBS handhaven.

 

Afwisseling van hcbbsing

De mogelijkheid hebben om te verCBBS van werkhcbbsing, volgens specificaties van de verzekeringsarts

 

Overige beperkingen van statische hcbbsingen  

Beperkingen in aspecten van statische hcbbsingen die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de cbbsgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke cbbswaarden cbbs statische hcbbsingen in CBBS  

Voorwaarden die gerealiseerd definitiesen zijn om de cliënt, CBBS zijn of haar beperkingen in statische hcbbsingen, in staat te stellen om in CBBS te definities.
 

Rubriek VI: Werktijden

 

Perioden van het etmaal

Vier dagdelen van gelijke duur: cbbsmiddag, namiddag, avond en nacht.
 

In het CBBS worden 4 dagdelen onderscheiden:
Voormiddag          06.00-12.00 uur

Namiddag             12.00-18.00 uur   

Avond                  18.00-00.00 uur   

Nacht                  00.00-06.00 uur

 

Uren per dag

Het aantal werkdefinities per dag

 

Uren per definities

Het aantal werkdefinities per definities.

 

Overige beperkingen ten aanzien van werktijden

Beperkingen ten aanzien van werktijden die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de cbbsgaande items van deze rubriek.