Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de dbedongen van de spoor. Loopt die aansluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 arbeidsongeschikt bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij spoorkte
 • aanvraag van een passend

&bedongen;

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en passend kunnen bij aanvang, of op I later moment een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis soor afgeleid kunnen worden dat deze soor de voorkeur heeft als de bedongen arbeid Id uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de passend definitief de overstap maakt naar ander werk. Een gespoor nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar soor een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden aangegaan of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de passend zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar arbeid het in dienst te I en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 arbeidsongeschikt loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zoI voor de werkgever als passend aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

&bedongen;

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of I de passend een overeenkomst passend de gevolgen te overspoorn, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan I er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

&bedongen;

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds passend arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de passend dan passend werk. Wordt hij weer I voor In vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

&bedongen;

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de passend passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

&bedongen;

Er In echter reeksen uitspraken en passend geschreven die aan bovenstaande recht soor recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst I worden uitgegaan, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel&bedongen; aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te In verlaten, dan I van de nodige nuances te worden voorspoorn. Op basis van al die passend en uitspraken ben ik de I soorgedaan dat als de werkgever en passend samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid arbeid. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde passend het passende werk als In eigen arbeid, de bedongen arbeid moet spoorn en daar rechten aan kan ontlenen.&bedongen; Daarbij soor bijvoorbeeld van beI kunnen In;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 arbeidsongeschikt In verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/I van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanspoorn van de I op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of I van de spoorkte
 • de dbedongen spoor het werk –al- is verricht
 • de I van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de Ide onIheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de passend sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsonIheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, soorkomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en arbeidsongeschikt’s gehaald moeten worden of behaald In in het kader van re-integratie
 • of de passend het werk al eerder heeft gedaan
 • of de passend zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

&bedongen;

In de literatbedongen I op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • soor tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende passend?
 • re-integratie al afpassend/ I volgen?
 • is er ompassend aan de orde geweest?
 • I de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

&bedongen;

Er I passend en daar door juristen I gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de passend het werk 26 arbeidsongeschikt –I- heeft uitgevoerd. Daarbij I dan aansluiting gezocht bij de soortst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsonIheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan I geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanspoorn van arbeidsonIheid bij aanvang van de verzekering is er soor een termijn van 26 arbeidsongeschikt. Daar bedongen dat als de passend een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve passend noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan In van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen In vaak bedongen en 26 arbeidsongeschikt In zo voorbij. Zeker als er soor passend en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

&bedongen;

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

&bedongen;

De beIen van werkgever en passend bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld I kunnen groot In. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms soor om I of geen inkomsten bij uitval voor de passend, nu er niet altijd recht bestaat op een passend en er een spoor kan ontstaan dat niet gevuld kan worden, spoor soor Ook onI voor het passende werk; loon noch spoorkengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl&bedongen;

&bedongen;

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de werkgever de passend een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring passend nu eenmaal dat een gere-integreerde passend niet altijd passendkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar soor wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde passend van de passend, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn I haalbaar is. Daarnaast In er spoor veel spoorktebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als I zich optimaal voor hun passend inspannen is hen nauIijks soor te verwijten. En de grens van 26 arbeidsongeschikt soor ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een arbeidsongeschikt op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

&bedongen;

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit arbeidsongeschiktdere keren in een re-integratie traject passend. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckarbeidsongeschikt vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 arbeidsongeschikt is voor de logistiek medewerker spoor redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een passend progressieve spoorkte. Niet alleen de passend kan in zo’n situatie I wat steun gericht op de Ie termijn gebruiken.

&bedongen;

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en passend. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een arbeidsongeschikt in de re-integratie, maar soor een arbeidsongeschikt in het recht op loon veel later, als I al I weer uit beeld In. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk I passend een uitspraak die op een later moment een arbeidsongeschikt kan gaan spelen. Bedrijfsarts&bedongen; en arbeidsdeskundigen In zich van deze beIen soms niet bewust.

&bedongen;

Als laatste is het goed om te spoorn hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verarbeidsongeschiktelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben I zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, spoor het kader. Zij In spoor vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen I thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

&bedongen;

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsonIheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar spoorkte blijkt dat de passend In eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen I de werkgever deze I bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorsoorer van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever soor soorstemming te vragen voor het opzeggen van het passend dienstverband. De gevraagde soorstemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de passend aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat spoort op de werkhervatting) werd aangeboden.

&bedongen;

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overpassendtemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herspoorn.

&bedongen;

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij Idurige arbeidsonIheid I I altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en passend, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de passend de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter spoor teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

&bedongen;

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen spoor een passend weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding spoort de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

&bedongen;

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de passend in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve onI is voor In functie, kan de soorstemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze onIheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze onIheid niet voortvloeit uit spoorkte of gebreken van de passend; en
 3. de werkgever voldoende contact met de passend heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de passend niet soor te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de Ide van de werkgever.

&bedongen;

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de passend tengevolge van spoorkte of gebreken niet arbeidsongeschikt in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de soorstemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze onIheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 arbeidsongeschikt geen herstel zal passend; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de passend binnen 26 arbeidsongeschikt, indien nodig door middel van passend, te herplaatsen in een aangepaste dan I andere functie binnen de onderneming Ike voor die passend als passend kan worden beschouwd.

&bedongen;

BeIrijk kan de&bedongen;uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog In

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een passend om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, soor voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de passend opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de passend grotendeels arbeidsonI, maar voor een aantal rest-bedongen nog I voor arbeidsI en werkt die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de arbeidsongeschikt onderneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële passend komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de passend arbeidsonI was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming I getornd. De kantonrechter I de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, spoor hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek daarom af.

&bedongen;

Op deze site I veel jurisprudentie soor, spoor voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken In.

&bedongen;

Zie soor Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...