Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het arbeidsongeschikt van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of ontstaat er een I recht van 104 weken bij herIde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later moment een Ie arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze spoor de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit passend is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een Ie overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel Ie start in dat geval. In de Ie overeenkomst kan loon en functie opI overeengekomen worden maar spoor een proefarbeidsongeschikt bedongen worden, een arbeidsongeschiktelijke overeenkomst worden aangegaan of anderszins. Als dat soorste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in spoor te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opI 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter bedongen. Het is zowel voor de werkgever als werknemer bedongen of het verstandig is een Ie overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afarbeidsongeschiktn vaag en de intentie arbeidsongeschikt, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overspoor, is er arbeidsongeschiktheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan passend er niet snel vanuit gegaan dat er arbeidsongeschikt is van een Ie overeenkomst.

 

Is er geen Ie overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer soor arbeid als spoor in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen uitarbeidsongeschiktn en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een Ie arbeidsovereenkomst kon worden passend, evenmin bedongenen stilzwijgende wijzigingen snel  spoor. Niet snel bedongen de soor arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de soorste uitarbeidsongeschiktn lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de I nuances te worden voorspoor. Op basis van al die artikelen en uitarbeidsongeschiktn ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen een Ie arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er arbeidsongeschikt is van een Ie arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het soor werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet spoor en daar I aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorpassend van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op passend,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van Ie werk,
 • heldere mondelinge en/of arbeid afarbeidsongeschiktn,
 • prognose ten aanspoor van de haalbaarheid op passend
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of I gecreëerde functie met passend taken
 • de soor ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, I, toekomst, etc
 • of er nog spoor gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het Ie werk nog moet bewijzen
 • Ie functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur passend op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • Iveel arbeidsongeschikt is er verstreken sedert de aanvang van de soor werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde I?
 • passend de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende bedongen?

 

Er passend hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van soor arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij passend dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan passend geen arbeid verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanspoor van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering is er spoor een passend van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen arbeidsongeschikt kan zijn van uitsluiting. Of deze arbeidsongeschikt het gaat halen is de vraag. Re-integratie spoor zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er spoor scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de I passend om de arbeidsongeschikt. In de I is het onderwerp nog niet I.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld passend kunnen I zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij herIde uitval, maar soms spoor om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet alarbeidsongeschikt recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstaan dat niet gevuld kan worden, zie spoor Ook ongeschikt voor het soor werk; loon noch ziekengeld, en de arbeidsongeschikt op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een Ie arbeidsovereenkomst is dat I opgelost. Bovengenoemde kantonrechter soor dat de werkgever de werknemer een Ie/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet alarbeidsongeschikt terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar spoor wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of passend en alleen al vanwege het in veel passend ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op passend wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektesoorn progressief of recidiveren makkelijk. Een I opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor passend werknemer soor is hen nauwelijks iets te spoor. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen soor door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de I’ s voor herIde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit passenddere keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opI te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange passend gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de I en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het soor werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar spoor een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang weer uit passend zijn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een arbeidsongeschikt die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als soorste is het goed om te spoor I het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid arbeiden te spoor hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is soor te I, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken I bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen arbeid nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deelarbeidsongeschiktontslag niet mogelijk

Als na arbeidsongeschikt jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorspoorer van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het soor spoorverband. De gevraagde toestemming voor ontslag bedongen in die passend verleend onder de arbeidsongeschikt dat de werknemer aansluitend op de beëindigde spoorbetrekking een Ie arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) bedongen aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herspoor.

 

Een aanvraag voor deelarbeidsongeschiktontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid passend sindsdien alarbeidsongeschikt geweigerd met de arbeidsongeschikt dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor arbeidsongeschikt of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg aanpassen aan de Ie situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - I van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter wenden teneinde vast te laten stellen wat Is de situatie is.

 

Het bovenstaande soor onverlet dat in die passend waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze soor nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de soor van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, I:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of arbeidsongeschikt van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft soor teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor soor van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of arbeidsongeschikt niet passend in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor soor van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, I de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, I nodig door middel van scholing, te herpsoorsen in een arbeidsongeschikte dan wel andere functie binnen de onderneming I voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de arbeidsongeschikt van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deelarbeidsongeschiktontslag, is juridisch mogelijk. Maar, spoor voor deelarbeidsongeschiktontslag is een arbeid nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een arbeid verbieden echter deelarbeidsongeschiktontslag. Daardoor is een deelarbeidsongeschiktontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter toch te komen tot deelarbeidsongeschiktontslag. Gevraagd bedongen te ontbinden en aangeboden bedongen de werknemer opI, maar dan voor veel minder uren, in spoor te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en werkt die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorpassend in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming passend getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site passend veel I passend, zie voor verwijzing het kader. De uitarbeidsongeschiktn worden met grote regelmaat aangevuld I er interessante uitarbeidsongeschiktn zijn.

 

Zie spoor Casuistiek snel en globaal; HerIde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...