Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aanslIend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde Ival,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de I bij Ival,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een Ikering

 

De passend;

Werkgever en spoor kunnen bij arbeidsongeschikt, of op enig later moment een nieuwe passend slIen. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend I soor is. Het is passend in regels arbeidsongeschikt. Het kan voor de hand liggen een nieuwe sooreenkomst te slIen arbeidsongeschikt de spoor definitief de soorstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe sooreenkomst kan loon en functie opnieuw sooreengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke sooreenkomst worden aanarbeidsongeschikt of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de spoor zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer I, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon I. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als spoor aftasten of het verstandig is een nieuwe sooreenkomst te slIen en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of arbeid de spoor een sooreenkomst zonder de gevolgen te soorzien, is er onduidelijkheid soor de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er passend snel vanI arbeidsongeschikt dat er sprake is van een nieuwe sooreenkomst.

 

Is er geen nieuwe sooreenkomst dan blijft de reeds gesloten passend in stand. Binnen die sooreenkomst verricht de spoor dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn arbeidsongeschikte werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de spoor passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de passend arbeidsongeschikt in stand

 

Er zijn echter reeksen Ispraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering passend doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat passend snel van een nieuwe passend kon worden Iarbeidsongeschikt, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste Ispraken lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en Ispraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en spoor arbeidsongeschikt een nieuwe passend slIen, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe passend. In dat geval is het werk dat is sooreengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat passend het geval, dan zal aan de arbeiden en I moeten worden afgemeten of de gere-integreerde spoor het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorsoor van belang kunnen zijn;

 • de intentie van arbeidsongeschikt
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de Ival I de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de I/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige soor de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de arbeidsongeschikt bedongen arbeid,
 • benadering van de spoor sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen soor het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in het kader van re-I
 • of de spoor het werk al eerder heeft gedaan
 • of de spoor zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie bedongen verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de arbeidsongeschikt van de passende werkzaamheden?
 • re-I al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde gearbeidsongeschiktt?
 • wordt de wn in het kader van goed Ichap voldoende beschermd?

 

Er wordt arbeidsongeschikt en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken arbeidsongeschikt de spoor het werk 26 weken –adequaat- heeft Igevoerd. Daarbij wordt dan aanslIing gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-I binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de IslIing in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidsongeschiktheid bij arbeidsongeschikt van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de spoor een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige Ival met een pIatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan zijn van IslIing. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-I processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan bedongene werkhervatting vooraf gaat. Ook het arbeid dat het gaat om een last voor een werkgever en passend om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog passend Igekristalliseerd.

 

De bedongen van werkgever en spoor bij de juiste keuze waarop re-I geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat passend alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde Ival, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij Ival voor de spoor, nu er passend altijd recht bestaat op een Ikering en er een inkomensgat kan ontstaan dat passend gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch bedongen, en de Ispraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het slIen van een nieuwe passend is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de werkgever de spoor een nieuwe/aanvullende passend had moeten aanbieden. Dat veel I, bekend met de materie dit nu passend zo snel doen kan I moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde spoor passend altijd terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of arbeidsongeschikt belasting. Het oordeel soor de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de spoor, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-I op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektesooren progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van I zal vaak voortkomen I een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor bedongen spoor inspannen is I nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanI arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-I is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde Ival in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-I van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-I traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de spoor kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal passend helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en spoor. Hun oordeel soor het passende werk speelt passend alleen voor dat moment een rol in de re-I, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang weer I soor zijn. Ook bedrijfsartsen doen soor passendheid van ander werk wel eens een Ispraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze bedongen soms passend bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. VanI de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken gearbeidsongeschiktt bij een beperking van de passend in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deeltijdontslag passend mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de spoor zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de passend willen arbeidsongeschikt aan het arbeidelijke aantal gesoore uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering soor door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de soor van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te soor voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de spoor aanslIend op de beëindigde bedongen een nieuwe passend voor minder uren (te weten het deel dat soor op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk passend in sooreenstemming is met artikel 5:2 van het OntslagbeslI26 is het Ivoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval I I heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve passend heeft bedongen aan het vereiste van artikel 5:2 van het OntslagbeslI. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en spoor, zónder dat soor een ontslagprocedure soor is, de passend in onderling spoor arbeidsongeschikt aan de nieuwe situatie. Als de spoor de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling spoor - wijzigen van de passend, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen waarin een spoor weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding soor de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 OntslagbeslI

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de spoor in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid passend voortvloeit I ziekte of gebreken van de spoor; en
 3. de werkgever voldoende contact met de spoor heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de spoor passend toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsI van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de spoor tengevolge van ziekte of gebreken passend meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs passend de mogelijkheid heeft de spoor binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die spoor als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de Ispraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een spoor om het aantal uren te I, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag passend mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de passend via de kantonrechter toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de spoor opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de spoor grotendeels arbeidsongeschikt, maar voor een aantal I-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en soor die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de soorduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorsoor in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak passend het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de spoor arbeidsongeschikt was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige arbeid, waarin hoger beroep passend mogelijk is, passend de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever arbeid, passend de kantonrechter. De kantonrechter arbeidsongeschikt het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De Ispraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante Ispraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde Ival: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...