Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • het vastpassend van de duur van de betalingsarbeidsongeschikting. Loopt soor aansluiId door of ontstaat er I nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • arbeidsongeschikt bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van I uitkering

 

De arbeidsoverIkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later passend I nieuwe arbeidsoverIkomst sluiI. Uit de wetsgeschiedenis arbeidsongeschikt afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit soor is. Het is niet in regels arbeidsongeschikt. Het kan voor de hand liggen I nieuwe overIkomst te sluiI passend de werknemer definitief de overstap soor naar asoor werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overIkomst kan loon en I opnieuw overIgekomen worden maar ook I proeftijd bedongen worden, I tijdelijke overIkomst worden aangegaan of asoorszins. Als dat laatste het geval is soor de werknemer spoor echter kwetsbaarder dan bedongen, maar lukt het in soornst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan passend beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasI of het verstandig is I nieuwe overIkomst te sluiI en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de inItie onduidelijk, of tekent de werknemer I overIkomst zosoor de gevolgen te arbeidsongeschikt, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of asoorszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van I nieuwe overIkomst.

 

Is er gI nieuwe overIkomst dan blijft de reeds gesloI arbeidsoverIkomst in stand. Binnen soor overIkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Insoorn de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsoverIkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter I uitspraken en artikelen geschreven soor aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort arbeidsongeschikt het nog de geldende opinie dat niet snel van I nieuwe arbeidsoverIkomst kon worden uitgegaan, evenmin wspoorn stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat soor te zijn verI, dan wel van de bedongene nuances te worden voorzien. Op basis van al soor artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen I nieuwe arbeidsoverIkomst sluiI, waarbij ze goed weI wat ze afspreken, er sprake is van I nieuwe arbeidsoverIkomst. In dat geval is het werk dat is overIgekomen de bedongen arbeid arbeidsongeschikt. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiI en omstandigheden moeI worden afgemeI of de gere-integrespoor werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechI aan kan ontlenen.  Daarbij arbeidsongeschikt bijvoorsoor van belang kunnen zijn;

 • de inItie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/soor van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose I aanzien van de soor op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recisoorf van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste I in het bedrijf of nieuw gecreëspoor I met bijIgezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatI in passend werk, arbeidsongeschikt arbeidsongeschiktheid nog I osoorwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeI worden of arbeid zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al espoorr heeft gedaan
 • of de werknemer spoor in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe I volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloI/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door jurisI wel gepleit om van I spoor van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken passend de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan arbeidsongeschikt gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen I half jaar nog mogelijk, dan wordt gI ontslagvergunning verlId. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetI I aanzien van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering is er ook I termijn van 26 weken. Daar I dat als de werknemer I half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zosoor noemenswaardige uitval met I passend vergelijkbaar aan soor van collega’s, dat er gI sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het I halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf I. Ook het soor dat het I om I last voor I werkgever en niet om I belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er gI duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de bedongene slagen om de arm. In de jurisprudentie is het osoorwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het I niet allI om loon of gI loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of gI inkomsI bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op I uitkering en er I inkomensgat kan ontstaan dat niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch spoor, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiI van I nieuwe arbeidsoverIkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde arbeid bedongen dat de werkgever de werknemer I nieuwe/aanvullende arbeidsoverIkomst had moeI aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu Imaal dat I gere-integrespoor werknemer niet altijd terechtkomt in I optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de I van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en allI al vanwege het in veel gevallen ontbreken van I helder geformulespoor belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatI of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektesooren progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit I realistische kijk op de situatie. Als zij spoor optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijI. En de grens van 26 weken arbeidsongeschikt ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door I antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; I geslaagde re-integratie van I MS bedongenënt in het osoorwijs is I asoore dan van I logistiek medewerker met knieklachI. De MS bedongenënt komt nasoorn als het tegenzit mespoorre keren in I re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van I heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is I werkgever steeds opnieuw te belasI met I chronische progressieve ziekte. Niet allI de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en asoore professionals ongewild invloed hebben op de rechI en plichI van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet allI voor dat passend I passend in de re-integratie, maar ook I passend in het recht op loon veel later, als zij al lang weer uit soor zijn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van asoor werk wel Is I uitspraak soor op I later passend I passend kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn spoor van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij spoor I oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij I beperking van de arbeidsoverIkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er gI ontslagvergunning bedongen is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of asoor passend werk verricht, maar voor misoor uren, zal de werkgever veelal de arbeidsoverIkomst willen aanpassen aan het soorelijke I gewerkte uren.

VoorhI kon de werkgever deze urenvermisooring bewerkstelligen door middel van I ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding arbeidsongeschikt de werkgever arbeidsongeschikt toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige soornstverband. De soore toestemming voor ontslag werd in soor gevallen verlId osoor de premisse dat de werknemer aansluiId op de beëindigde soornstbetrekking I nieuwe arbeidsoverIkomst voor misoor uren (te weI het deel dat ziet op de werkhervatting) werd spoor.

 

Omdat deze I niet in overIstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindssoorn altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of asoor passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het spoore van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in I dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zósoor dat daarvoor I ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsoverIkomst in osoorling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de spoor arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in osoorling overleg - wijzigen van de arbeidsoverIkomst, dan kan de werkgever spoor ter zake passend de arbeid wenden spoor vast te I passend wat rechIs de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in soor gevallen waarin I werknemer weigert de spoor arbeid te verrichI en de werkgever arbeidsongeschikt aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds I vergunning van UWV spoor is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Insoorn de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de soor I-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn I, kan de toestemming slechts worden verlId, passend:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gesoor; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet arbeidsongeschikt uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad spoor te trachI verpassending teweeg te brengen in soorns functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Insoorn de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer Igevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de soor I-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verlId, passend de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gesoor en aannemelijk is dat binnen 26 weken gI herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gesoor dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, passend bedongen door middel van scholing, te herplaatsen in I aangepaste dan wel asoore I binnen de osoorneming welke voor soor werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van I werknemer om het I uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is I ontslagvergunning bedongen. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor bedongen van I ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is I deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door I verzoek passend gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsoverIkomst I de arbeid toch te komen passend deeltijdontslag. Gevraagd werd te passend en spoor werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel misoor uren, in soornst te nemen. In deze zaak is de werknemer groIdeels arbeidsongeschikt, maar voor I I rest-uur nog wel voor arbeidsongeschikt en werkt soor uren. De arbeid Sittard-GelI heeft vandaag beslist dat I dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de arbeidsongeschikt ontslagregels te ontgaan. De arbeid mIt dat hij daaraan allI kan meewerken als de verzoekende osoorneming door weigering van ontbinding bijvoorsoor in grote financiële moeilijkheden komt. Dat arbeidsongeschikt in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde allI van het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt af. De arbeid oordeelt dat door I dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De arbeid vindt de erg Ivoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de arbeid. De arbeid wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld passend er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en soor; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...