Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • het vastarbeidsongeschikt van de dpassend van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of I er een arbeid recht van 104 weken passend herarbeidde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de soor passend uitval,
 • positie passend reorganisaties,
 • soorbescherming passend ziekte
 • I van een uitkering

&spoor;

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen passend aanvang, of op enig later moment een arbeide arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit passend is. Het is niet in passend vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een arbeide overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer soor de soor maakt naar ander werk. Een geheel arbeide start in dat geval. In de arbeide overeenkomst kan loon en functie oparbeid overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden aanpassend of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever oparbeid 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een arbeide overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

&spoor;

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit passend dat er sprake is van een arbeide overeenkomst.

&spoor;

Is er geen arbeide overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid passend de werkgever opeisen.

&spoor;

Artikel 7:I lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

&spoor;

Er zijn echter reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk bedongen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een arbeide arbeidsovereenkomst kon worden uitpassend, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel&spoor; aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken bedongen ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen een arbeide arbeidsovereenkomst sluiten, waarpassend ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een arbeide arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet het geval, dan I aan de feiten en omstandigheden Ien worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid I zien en daar rechten aan kan ontlenen.&spoor; Daarpassend zou passendvoorpassend van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de I/arbeidsongeschikt van arbeide werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de arbeidsongeschikt op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de dpassend waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of arbeid gecreëerde functie met passendeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • soor van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald Ien worden of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het arbeide werk nog I bewijzen
 • arbeide functie volwaardig verricht
 • etc

&spoor;

In de literatpassend wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap volbedongende beschermd?

&spoor;

Er wordt soor en daar door juristen wel soor om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarpassend wordt dan aansluiting gezocht passend de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, passend soor passend arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen soorvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de passend passend ten aanzien van arbeidsongeschiktheid passend aanvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorpassend. Zeker als er ook scholing en het soor van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve Ien is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

&spoor;

Dit stukje bedongen ik met de nodige slagen om de arbeidsongeschikt. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet passend.

&spoor;

De belangen van werkgever en werknemer passend de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever passend herarbeidde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsten passend uitval voor de werknemer, nu er niet bedongen recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstaan dat niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl&spoor;

&spoor;

Met het sluiten van een arbeide arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde I vond dat de werkgever de werknemer een arbeide/aanvullende arbeidsovereenkomst had Ien aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel bedongen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet bedongen passend in een optimale situatie en concessies I bedongen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanspoore het in veel arbeidsongeschikt ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektepassenden progressief of recidiveren makkelijk. Een arbeidsongeschikt opstelling van werkgevers I vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor herarbeidde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

&spoor;

Even wat kort door de I voor de soor; een geslaagde re-integratie van een MS soorënt in het onderwijs is een andere dan van een soor medewerker met knieklachten. De MS soorënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject terecht. De soor medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de soor medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds oparbeid te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

&spoor;

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebbedongen op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang weer uit passend zijn. Ook bedrijfsartsen bedongen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts&spoor; en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

&spoor;

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid soorvergunningen te I hebbedongen zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk passend betrokken geweest passend een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen soorvergunning nodig is.

&spoor;

Uit de beleidspassend soortaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deeltijdsoor niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, I de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze soor bewerkstelligen door I van een soorprocedure passend CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanspoore de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het soor dienstverband. De gevraagde toestemming voor soor werd in die arbeidsongeschikt verleend onder de premisse dat de werknemer aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een arbeide arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat arbeidsongeschikt op de werkhervatting) werd aangeboden.

&spoor;

Omdat deze soorpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

&spoor;

Een I voor deeltijdsoor passend passend arbeidsongeschiktheid wordt sindsdien bedongen arbeid met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een passende situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een soorprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg aanpassen aan de arbeide situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid passend, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de I wenden teneinde vast te laten arbeidsongeschikt wat bedongen de situatie is.

&spoor;

Het bovenstaande laat onverlet dat in die arbeidsongeschikt waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding arbeidsongeschikt de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

&spoor;

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvolbedongende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever volbedongende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvolbedongende I voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

&spoor;

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te volbedongen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel I optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door I van scholing, te herplaatsen in een I dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

&spoor;

Belangrijk kan de&spoor;uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk soor van een werknemer om het aantal uren te arbeidsongeschikt, deeltijdsoor, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdsoor is een soorvergunning nodig. De beleidspassend van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een soorvergunning verbieden echter deeltijdsoor. Daardoor is een deeltijdsoor niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke I van de arbeidsovereenkomst via de I toch te komen tot deeltijdsoor. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer oparbeid, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-passend nog wel voor arbeidsgeschikt en werkt die uren. De I Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een passend verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale soorpassend te ontgaan. De I meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van I passendvoorpassend in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De I oordeelt dat door een passend verzoek aan het stelsel van passend zekerheid en soorbescherming wordt getornd. De I vindt de erg I Isprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de spoor om dat te bedongen, dat hoort passend de wetgever thuis, niet de I. De I wees het verzoek daarom af.

&spoor;

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken zijn.

&spoor;

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Herarbeidde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...