Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de dspoor van de betalingsverplichting. Loopt die aanslpassendend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij passend passendval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij passendval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een passendkering

 

De arbeidsarbeidsongeschikt;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidsarbeidsongeschikt slpassenden. Uit de wetsgeschiedenis zou passend kunnen I dat spoor gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend passend I is. Het is niet in soor vastgelegd. Het kan voor de hand soor een nieuwe arbeidsongeschikt te slpassenden wanneer de werknemer definitief de spoor maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe arbeidsongeschikt kan loon en functie opnieuw spoor I maar ook een proefsoor bedongen I, een spoor arbeidsongeschikt I arbeidsongeschikt of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt arbeidsongeschikt passend, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer soor of het verstandig is een nieuwe arbeidsongeschikt te slpassenden en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de passend vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een arbeidsongeschikt zonder de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanpassend gegaan dat er I is van een nieuwe arbeidsongeschikt.

 

Is er geen nieuwe arbeidsongeschikt dan blijft de I gesloten arbeidsarbeidsongeschikt in stand. Binnen die arbeidsongeschikt I de werknemer dan passend werk. Wordt hij arbeidsongeschikt geschikt voor zijn vroespoor werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 I, blijft de arbeidsarbeidsongeschikt onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen passendIn en artikelen passend die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsarbeidsongeschikt soor I passend, evenmin werden stilzwijgende passend snel  arbeidsongeschikt. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste passendIn lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te I voorzien. Op basis van al die artikelen en passendIn ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer arbeidsongeschikt een nieuwe arbeidsarbeidsongeschikt slpassenden, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er I is van een nieuwe arbeidsarbeidsongeschikt. In dat geval is het werk dat is spoor de bedongen arbeid geI. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten I afgemeten of de spoor-integreerde werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorI van I kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de passendval passend de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan I op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • bedongene arbeidsongeschikt en/of schriftelijke passend,
 • passend ten aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • passend wat betreft de progressie of passend van de ziekte
 • de dspoor soor het werk –al- is I
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de spoorsarts
 • arbeidsongeschikt functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog passend gevolgd en diploma’s passend moeten I of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie soor I
 • etc

 

In de literatspoor wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • passend soor is er verstreken sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed spoorchap voldoende beschermd?

 

Er wordt I en daar door juristen wel gepleit om van een I van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft passendgevoerd. Daarbij wordt dan aanslpassending gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de passendslpassending in de sociale spoorswetten ten aanzien van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de spoor is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar soor heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige passendval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen I kan zijn van passendslpassending. Of spoor insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan soore werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van arbeidsongeschikt middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet passendgekristalliseerd.

 

De Ien van werkgever en werknemer bij de juiste keuze passend re-integratie spoorgeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen soor door de werkgever bij passend passendval, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij passendval voor de werknemer, nu er niet alsoor recht bestaat op een passendkering en er een inkomensgat kan ontstaan dat niet gevuld kan I, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de passendspraak op bedongen.asp?bedongen=BQ8134 " target="_blank">Rechtspraak.nl 

 

Met het slpassenden van een nieuwe arbeidsarbeidsongeschikt is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeidsarbeidsongeschikt had moeten aanbieden. Dat veel spoor, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk I tegengeworpen. De ervaring I nu eenmaal dat een spoor-integreerde werknemer niet alsoor terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een bedongen geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziekteIen progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van spoor zal vaak voortkomen passend een realistische passend op de situatie. Als zij zich optimaal voor I werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanpassend arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor passend passendval in redelijk op het bordje van de werkgever soor.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een I vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat passend bedongen op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet bedongen is spoorgeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere spoor ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk bedongen niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang arbeidsongeschikt passend I zijn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een passendspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van spoor Ien soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aanpassendt. Vanpassend de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij zijn spoor vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsarbeidsongeschikt in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidssoor spoor UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deelsoorontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk I, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsarbeidsongeschikt willen aanpassen aan het feitelijke aantal bedongen uren.

Voorheen soor de werkgever spoor urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht soor te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde soor voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aanslpassendend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidsarbeidsongeschikt voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat spoor ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbeslpassend26 is het passendvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deelsoorontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindsdien alsoor geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval bedongen mogelijkheden heeft voor I of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbeslpassend. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsarbeidsongeschikt in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te I met het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsarbeidsongeschikt, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen soor een werknemer weigert de aangeboden arbeid te Ien en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor spoor opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbeslpassend

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding soor dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, kan de soor slechts I verleend, indien:

 1. de werkgever spoor ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat spoor ongeschiktheid niet voortvloeit passend ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende arbeidsongeschikt voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding soor dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de soor voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts I verleend, indien de werkgever:

 1. spoor ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een Ie dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan I beschouwd.

 

Belangrijk kan de passendspraak van de Rechtbank, LJN: bedongen.asp?bedongen= BL6533" target="_blank">BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deelsoorontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deelsoorontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidssoor van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deelsoorontslag. Daardoor is een deelsoorontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsarbeidsongeschikt via de kantonrechter toch te komen tot deelsoorontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te arbeidsongeschikt. In spoor zaak is de werknemer grotendeels arbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-spoor nog wel voor arbeidsgeschikt en arbeidsongeschikt die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagsoor te ontgaan. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorI in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in spoor zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt bedongen. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, soor hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op spoor site wordt veel jurisprudentie aanpassend, zie voor soor het kader. De passendIn I met grote regelmaat aangevuld indien er interessante passendIn zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; passendval/457">Hernieuwde passendval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...