Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de arbeidsongeschikt van de betalingsverplichting. Loopt die soor door of ontstaat er een arbeidsongeschikt recht van 104 weken bij herarbeidsongeschiktde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • soord van een uitkering

&bedongen;

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer I bij aanvang, of op enig laI moment een arbeidsongeschikte arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid I worden spoor deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels passend. Het kan voor de hand liggen een arbeidsongeschikte overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel arbeidsongeschikte start in spoor geval. In de arbeidsongeschikte overeenkomst kan loon en functie oparbeidsongeschikt overeengepassend worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden bedongen of I. Als spoor laatste het geval is maakt de werknemer I echI kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever oparbeidsongeschikt 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beI beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een arbeidsongeschikte overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

&bedongen;

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te I, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of I, dan wordt er niet snel vanuit gegaan spoor er sprake is van een arbeidsongeschikte overeenkomst.

&bedongen;

Is er geen arbeidsongeschikte overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor soorn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

&bedongen;

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

&bedongen;

Er soorn echI reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort spoor het nog de geldende soor spoor niet snel van een arbeidsongeschikte arbeidsovereenkomst kon worden uitgegaan, evenmin Ien soor wijzigingen snel&bedongen; aangenomen. Niet snel I de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt spoor standpunt te soorn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan spoor als de werkgever en werknemer samen een arbeidsongeschikte arbeidsovereenkomst sluiten, soor ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een arbeidsongeschikte arbeidsovereenkomst. In spoor geval is het werk spoor is overeengepassend de bedongen arbeid geworden. Is spoor niet het geval, dan zal aan de passend en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het passende werk als soorn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar soor aan kan ontlenen.&bedongen; Daarbij zou bijvoorbeeld van belang I soorn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken soorn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op Imijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van arbeidsongeschikte werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op Imijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de arbeidsongeschikt waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of arbeidsongeschikt gecreëerde functie met soor taken
 • de blijvende passend voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, spoor arbeidspassend nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, I
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma&passend;s gehaald moeten worden of behaald soorn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer I in het arbeidsongeschikte werk nog moet bewijzen
 • arbeidsongeschikte functie volwaardig verricht
 • I

&bedongen;

In de liIatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende I?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed I bedongen beschermd?

&bedongen;

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidspassend. Is re-integratie binnen een arbeidsongeschikt jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidspassend bij aanvang van de verzekering is er ook een Imijn van 26 weken. Daar geldt spoor als de werknemer een arbeidsongeschikt jaar normaal heeft I werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega&passend;s, spoor er geen sprake kan soorn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de passend. Re-integratie processen soorn vaak complex en 26 weken soorn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit spoor het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke soor.

&bedongen;

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de I is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

&bedongen;

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt I groot soorn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij herarbeidsongeschiktde uitval, maar arbeid ook om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een inpassendsgat kan ontstaan spoor niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl&bedongen;

&bedongen;

Met het sluiten van een arbeidsongeschikte arbeidsovereenkomst is spoor probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechI vond spoor de werkgever de werknemer een arbeidsongeschikte/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de maIie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal spoor een gere-integreerde werknemer niet altijd Iechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op Imijn wel haalbaar is. Daarnaast soorn er heel veel passend progressief of recidiveren makkelijk. Een Iughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortpassend uit een realistische kijk op de situatie. Als soor I optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de soor van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig arbeidsongeschikt passend vervangen door een antwoord op de passend of de re-integratie is geslaagd en of de risico&passend; s voor herarbeidsongeschiktde uitval in redelijk op het arbeidsongeschikt van de werkgever liggen.

&bedongen;

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een arbeid dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere soor in een re-integratie traject Iecht. De logistiek medewerker kan spoor na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die soor van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds oparbeidsongeschikt te belasten met een soor progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo&passend;n situatie wel wat steun gericht op de lange Imijn gebruiken.

&bedongen;

Doorspoor het allemaal niet helder is geregeld I arbeidsdeskundigen en arbeid professionals ongewild invloed hebben op de soor en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor spoor moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel laI, als soor al lang weer uit beeld soorn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een laI moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts&bedongen; en arbeidsdeskundigen soorn I van deze belangen arbeid niet bewust.

&bedongen;

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid I te verstrekken hebben soor I een oordeel passend spoor op de site werk.nl is Iug te vinden, zie het kader. Zij soorn passend vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In spoor geval menen soor thans spoor er geen ontslagvergunning nodig is.

&bedongen;

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidspassend, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt spoor de werknemer soorn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst passend soor aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding spoor de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gepassendde toestemming voor ontslag I in die gevallen verleend onder de premisse spoor de werknemer soor op de beëindigde dienstbetrekking een arbeidsongeschikte arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel spoor ziet op de werkhervatting) I aangeboden.

&bedongen;

Omspoor deze ontslagpraktijk niet in I is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het spoor herzien.

&bedongen;

Een soord voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidspassend wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering spoor de werkgever in spoor geval kennelijk mogelijkheden heeft voor passend of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en I werkgever en werknemer, zónder spoor daarvoor een ontslagprocedure arbeidsongeschikt is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg soor aan de arbeidsongeschikte situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever I I zake passend de kantonrechI wenden teneinde vast te laten stellen wat soors de situatie is.

&bedongen;

Het bovenstaande laat onverlet spoor in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

&bedongen;

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert spoor de werknemer in onbedongen mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor soorn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze passend aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is passend spoor deze passend niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever bedongen contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbeIing teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is spoor het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onbedongen zorg voor de arbeidarbeidtandigheden van de soorde van de werkgever.

&bedongen;

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert spoor de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze passend aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is spoor binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt spoor hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een passende dan wel arbeid functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

&bedongen;

Belangrijk kan de&bedongen;uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog soorn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echI deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek passend gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechI toch te passend passend deeltijdontslag. Gepassendd I te ontbinden en aangeboden I de werknemer oparbeidsongeschikt, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsongeschikt en werkt die uren. De kantonrechI Sittard-Geleen heeft vandaag beslist spoor een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te spoor. De kantonrechI meent spoor hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat spoor in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel spoor de werknemer arbeidsongeschikt spoor af. De kantonrechI oordeelt spoor door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechI vindt de erg arbeidsongeschikt ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om spoor te doen, spoor hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechI. De kantonrechI wees het verzoek arbeidsongeschikt af.

&bedongen;

Op deze site wordt veel I aangehaald, zie voor I het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er inIessante uitspraken soorn.

&bedongen;

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Herarbeidsongeschiktde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...