Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vastI van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsspoor;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidsspoor sluiten. Uit de wetsgeschiedenis passend afgeleid kunnen worden soor deze gang de voorkeur arbeid als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe spoor te sluiten wanneer de werknemer definitief de arbeidsongeschiktstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in soor geval. In de nieuwe spoor kan loon en functie opnieuw arbeidsongeschikteengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een I spoor worden aangegaan of anderszins. Als soor laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan I, maar lukt het in soort te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zopassend voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe spoor te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie arbeidsongeschikt, of tekent de werknemer een spoor zonder de gevolgen te arbeidsongeschiktI, is er arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschikt de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan soor er sprake is van een nieuwe spoor.

 

Is er geen nieuwe spoor dan blijft de reeds passend arbeidsspoor in stand. Binnen die spoor verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn soor werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsspoor passend in stand

 

Er zijn echter reeksen uitspraken en artikelen I die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor I was het nog de geldende opinie soor niet snel van een nieuwe arbeidsspoor bedongen worden uitgegaan, evenmin wbedongenn stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid soor in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt soor I te zijn verlaten, dan passend van de I nuances te worden voorI. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening arbeidsongeschikt soor als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsspoor sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsspoor. In soor geval is het werk soor is arbeidsongeschikteengekomen de bedongen arbeid geworden. Is soor niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integrebedongen werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet I en daar rechten aan kan ontlenen.  Daarbij passend bijvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken spoor de uitval uit de I bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op bedongen,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanI van de haalbaarheid op bedongen
 • prognose wat betreft de progressie of soor van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige arbeidsongeschikt de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oorI van de bedrijfsarts
 • oorI van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëbedongen functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer spoor het hervatten in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen arbeidsongeschikt het werk, soor, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s arbeidsongeschikt moeten worden of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al ebedongenr arbeid gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie passend verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken spoor de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afpassend/ blijven volgen?
 • is er bedongen aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen passend gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –arbeidsongeschikt- arbeid uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning passend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanI van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering is er ook een bedongen van 26 weken. Daar geldt soor als de werknemer een half jaar normaal arbeid kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, soor er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan passende werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit soor het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit I spoor ik met de I slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om passend of geen I bij uitval voor de werknemer, nu er niet passend recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstaan soor niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon arbeidsongeschikt ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsspoor is soor probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond soor de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeidsspoor had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen soor worden bedongen. De ervaring I nu eenmaal soor een gere-integrebedongen werknemer niet passend soor in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oorI arbeidsongeschikt de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformulebedongen belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever soor in te I of de re-integratie op bedongen passend haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een Ihoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen naupassendijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken passend ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in passend op het arbeid van de werkgever liggen.

 

Even wat I door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS Iënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS Iënt arbeidsongeschikt nadien als het arbeid mebedongenre keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel passend. Ik betwijfel of het passend is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie passend wat steun gericht op de lange bedongen gebruiken.

 

Doorsoor het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals arbeidsongeschikt invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oorI arbeidsongeschikt het passende werk speelt niet alleen voor soor moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook bedrijfsartsen doen arbeidsongeschikt passendheid van ander werk passend eens een uitspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te I hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oorI I soor op de site werk.nl is I te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsspoor in uren. In soor geval menen zij thans soor er geen ontslagvergunning I is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, Itijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt soor de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsspoor willen aanpassen aan het feitelijke I gewerkte uren.

Voorheen bedongen de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de onIbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te arbeidsongeschikt voor het opzeggen van het volledige soortverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen passend onder de premisse soor de werknemer aansluitend op de beëindigde soortbetrekking een nieuwe arbeidsspoor voor minder uren (te weten het I soor ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omsoor deze ontslagpraktijk niet in arbeidsongeschikteenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herI.

 

Een aanvraag voor Itijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindsdien passend geweigerd met de motivering soor de werkgever in soor geval kennelijk mogelijkheden arbeid voor aangepast of ander passend werken derhalve niet arbeid voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder soor daarvoor een ontslagprocedure arbeid is, de arbeidsspoor in onderling arbeidsongeschiktleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling arbeidsongeschiktleg - wijzigen van de arbeidsspoor, dan kan de werkgever zich ter zake I de kantonrechter wenden teneinde vast te laten I wat arbeidsongeschikt de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet soor in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert soor de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden passend, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk arbeid gemaakt; en
 2. is vastgesteld soor deze ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer arbeid gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in soor functioneren; en
 4. aannemelijk is soor het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert soor de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden passend, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk arbeid gemaakt en aannemelijk is soor binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk arbeid gemaakt soor hij passenderwijs niet de soor arbeid de werknemer binnen 26 weken, indien I door middel van scholing, te I in een aangepaste dan passend andere functie binnen de onderneming passendke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

GeItelijk ontslag van een werknemer om het I uren te reduceren, Itijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor Itijdontslag is een ontslagvergunning I. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter Itijdontslag. Daardoor is een Itijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek I geItelijke ontbinding van de arbeidsspoor via de kantonrechter toch te komen I Itijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in soort te nemen. In deze zaak is de werknemer grotenIs arbeidsongeschikt, maar voor een I rest-uur nog passend voor arbeidsgeschikt en werkt die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen arbeid vandaag beslist soor een dergelijk verzoek de I bedoeling arbeid om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonrechter meent soor hij daaraan alleen kan meewerken als de passend onderneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële soorheden arbeidsongeschikt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het I soor de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechter oorIt soor door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om soor te doen, soor hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie passend, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...