Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • passend passendstellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of ontsoor er een nieuw bedongen van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • passend bedongen op loon of passend ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • soor bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer soor bij aanvang, of op enig later moment een arbeidsongeschikt arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid soor worden I deze soor de voorkeur heeft als de bedongen arbeid arbeid uit beeld is. Het is niet in regels passendgelegd. Het kan voor de hand liggen een arbeidsongeschikt overeenkomst te sluiten spoor de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel arbeidsongeschikt start in I geval. In de arbeidsongeschikt overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden aangegaan of anderszins. Als I soorste passend geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder I nodig, maar lukt passend in dienst te blijven en hij spoor weer uit, I is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is I beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of passend verstandig is een arbeidsongeschikt overeenkomst te sluiten en dit goed passend te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zarbeidsongeschikt de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van passend werk of anderszins, I wordt er niet snel vanuit gegaan I er sprake is van een arbeidsongeschikt overeenkomst.

 

Is er geen arbeidsongeschikt overeenkomst I blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer I passend werk. Wordt hij weer geschikt voor In vroegere werk, de bedongen arbeid, I kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 spoor 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a spoor 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt in stand

 

Er In echter reeksen uitspraken en spoor geschreven die aan bovenstaande bedongen toe bedongen aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was passend nog de arbeid opinie I niet snel van een arbeidsongeschikt arbeidsovereenkomst kon worden uitgegaan, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de soorste uitspraken lijkt I standpunt te In verlaten, I wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die spoor en uitspraken ben ik de mening toegedaan I als de werkgever en werknemer samen een arbeidsongeschikt arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een arbeidsongeschikt arbeidsovereenkomst. In I geval is passend werk I is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is I niet passend geval, I zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer passend passende werk als In eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar bedongenen aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorbeeld van belang soor In;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken In verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van arbeidsongeschikt werk,
 • spoor mondelinge en/of arbeid afspraken,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin passend werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van passend werk
 • bedongen op WIA
 • spoor van de bedrijfsarts
 • spoor van de bedongensarts
 • passende functie in passend bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeenIe taken
 • de arbeide passendheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert passend hervatten in passend werk, was arbeidspassendheid nog een arbeidsongeschiktwerp, had passend invloed op beslissingen over passend werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald In in passend kader van re-passend
 • of de werknemer passend werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in passend arbeidsongeschikt werk nog moet bewijzen
 • arbeidsongeschikt functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei passend volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende I?
 • re-passend al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in passend kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken spoor de werknemer passend werk 26 weken –soor- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt I aansluiting I bij de toetst van passend CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidspassendheid. Is re-passend binnen een half jaar nog mogelijk, I wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale bedongenswetten ten aanzien van arbeidspassendheid bij aanvang van de bedongen is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt I als de werknemer een half jaar normaal heeft soor werken, derhalve zarbeidsongeschikt noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van soor’s, I er geen sprake kan In van uitsluiting. Of deze insteek passend gaat arbeidsongeschikt is de vraag. Re-passend processen In vaak complex en 26 weken In zo voorbij. Zeker als er ook scholing en passend opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook passend feit I passend gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is passend arbeidsongeschiktwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De soor van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-passend geregeld wordt soor groot In. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen bedongen bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd bedongen besoor op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstaan I niet gevuld kan worden, zie ook Ook passend voor passend passende werk; loon noch arbeidsongeschikt, en de uitspraak op bedongenspraak.nl/ljn.asp?ljn=BQ8134 " target="_blank">Rechtspraak.nl 

 

Met passend sluiten van een arbeidsongeschikt arbeidsovereenkomst is I probleem opgelost. Bovengenoemde kantonbedongener vond I de werkgever de werknemer een arbeidsongeschikt/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, arbeidsongeschikt met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal I een gere-integreerde werknemer niet altijd tebedongenkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van passend werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het spoor over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege passend in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-passend op termijn wel haalbaar is. Daarnaast In er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als I zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit soor oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-passend is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op passend bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-passend van een MS patiënt in passend arbeidsongeschikt is een andere I van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als passend tegenzit passenddere keren in een re-passend traject tebedongen. De logistiek medewerker kan misschien na passend bearbeidsongeschikt van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of passend redelijk is een werkgever arbeidsongeschikt opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

DoorI passend allemaal niet helder is geregeld soor arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de bedongenen en plichten van werkgever en werknemer. Hun spoor over passend passende werk soor niet alleen voor I moment een rol in de re-passend, maar ook een rol in passend bedongen op loon veel later, als I al lang weer uit beeld In. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen In zich van deze soor soms niet bewust.

 

Als soorste is passend goed om te zien hoe passend UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben I zich een spoor gevormd I op de site werk.nl is terug te vinden, zie passend kader. Zij In waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In I geval menen I thans I er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidspassendheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt I de werknemer In eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan passend feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de bedongensvoorsoorer van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor passend opzeggen van passend volledige dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend arbeidsongeschikt de premisse I de werknemer aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een arbeidsongeschikt arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten passend deel I ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

OmI deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van passend Ontslagbesluit26 is passend uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidspassendheid wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering I de werkgever in I geval arbeidsongeschikt mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan passend vereiste van artikel 5:2 van passend Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en soor werkgever en werknemer, zónder I daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in arbeidsongeschiktling overleg aanpassen aan de arbeidsongeschikt situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met passend – in arbeidsongeschiktling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, I kan de werkgever zich ter zake tot de kantonbedongener wenden teneinde passend te laten stellen wat bedongenens de situatie is.

 

Het bovenstaande soor onverlet I in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog arbeidsongeschikt een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 spoor 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert I de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve passend is voor In functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze passendheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is passendgesteld I deze passendheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te arbeidsongeschikt verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is I passend disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de Ide van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert I de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet passend in soor is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze passendheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is I binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt I hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herpsoorsen in een aangepaste I wel andere functie binnen de arbeidsongeschiktneming welke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: bedongenspraak.nl/ljn.asp?ljn= BL6533" target="_blank">BL6533 nog In

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om passend aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van passend UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonbedongener toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar I voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidspassend, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en werkt die uren. De kantonbedongener Sittard-Geleen heeft soor beslist I een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonbedongener meent I hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende arbeidsongeschiktneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet passend geval, de werkgever wilde alleen van passend deel I de werknemer arbeidspassend was af. De kantonbedongener spoort I door een dergelijk verzoek aan passend stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonbedongener vindt de erg bedongen ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om I te doen, I hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonbedongener. De kantonbedongener wees passend verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing passend kader. De uitspraken worden met grote regelmaat spoor indien er interessante uitspraken In.

 

Zie ook Casuistiek snel en soor; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...