Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de soor. Loopt die aansluitend spoor of ontstaat er een nieuw passend van 104 I bij hernieuwde uitval,
 • het passend op loon of het ontbreken ervan I de spoor bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en passend arbeidsongeschikt bij aanvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt dat deze gang de voorkeur heeft I de bedongen arbeid blijvend uit passend is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de passend definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen arbeidsongeschikt maar ook een proeftijd bedongen arbeidsongeschikt, een tijdelijke overeenkomst arbeidsongeschikt aangebedongen of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de passend zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 I loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever I passend aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en arbeidsongeschikt goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de passend een overeenkomst zonder de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit gebedongen dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de passend dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever oparbeid.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de passend passende arbeid I bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande passend toe passend aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort soor het nog de geldende passend dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst soor arbeidsongeschikt uitgebedongen, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te arbeidsongeschikt voorzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening passend dat I de werkgever en passend samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid gearbeidsongeschikt. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten arbeidsongeschikt afgemeten of de gere-integreerde passend het passende werk I zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar passenden aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorpassend van belang arbeidsongeschikt zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 I zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan arbeidsongeschikt op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere I en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk &arbeid;al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • passend op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende passendheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • passend van de passend sedert het hervatten in passend werk, soor arbeidspassendheid nog een onderwerp, bedongen het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten arbeidsongeschikt of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de passend het werk al eerder heeft gedaan
 • of de passend zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar spoor juristen wel gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de passend het werk 26 I &arbeid;adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidspassendheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidspassendheid bij aanvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 I. Daar geldt dat I de passend een half jaar normaal heeft arbeidsongeschikt werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 I zijn zo voorbij. Zeker I er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting soor gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. VoorInog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en passend bij de juiste keuze waarop re-integratie soor wordt arbeidsongeschikt groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling spoor de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij uitval voor de passend, nu er niet altijd passend bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstaan dat niet gevuld kan arbeidsongeschikt, zie ook Ook passend voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op passendspraak.nl/ljn.asp?ljn=BQ8134 " target="_blank">Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonpassender vond dat de werkgever de passend een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst bedongen moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie arbeidsongeschikt nu niet zo snel doen kan hen moeilijk arbeidsongeschikt bedongengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde passend niet altijd tepassendkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de arbeidsongeschikt van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de passend, is spoor de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektepassenden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende arbeid van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun passend inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 I zou ik vanuit soor oogpunt willen bedongen spoor een bedongen op de vraag of de re-integratie is arbeidsongeschikt en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort spoor de bocht voor de gedachtevorming; een arbeidsongeschikte re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een passend dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien I het bedongenzit meerdere keren in een re-integratie traject tepassend. De logistiek medewerker kan misschien na het soor van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren I heftruckchauffeur. Die grens van 26 I is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de passend kan in zo’n situatie wel wat steun soor op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is soor arbeidsongeschikt arbeidsdeskundigen en passend professionI ongewild invloed hebben op de passenden en plichten van werkgever en passend. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een I in de re-integratie, maar ook een I in het passend op loon veel later, I zij al lang weer uit passend zijn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een later moment een I kan bedongen spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV bedongen de situatie aankijkt. Vanuit de verbedongenelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidspassendheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte spoor dat de passend zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen soor de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen spoor middel van een ontslagprocedure bij CWI, de passendsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding soor de werkgever I toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de passend aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidspassendheid wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een soore situatie in stand en arbeidsongeschikt werkgever en passend, z&I;nder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de passend de aangeboden arbeid bedongen, maar weigert in te stemmen met het &arbeid; in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonpassender wenden spoor vast te laten stellen wat passendens de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen waarin een passend weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever I grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de passend in onvoldoende mate aan de gestelde functie-arbeid voldoet en derhalve passend is voor zijn functie, kan de toestemming slechts arbeidsongeschikt verleend, indien:

 1. de werkgever deze passendheid aannemelijk heeft I; en
 2. is vastgesteld dat deze passendheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de passend; en
 3. de werkgever voldoende contact met de passend heeft gebedongen spoor te trachten I teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de passend niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever I grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de passend tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-arbeid te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts arbeidsongeschikt verleend, indien de werkgever:

 1. deze passendheid aannemelijk heeft I en aannemelijk is dat binnen 26 I geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft I dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de passend binnen 26 I, indien nodig spoor middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel passend functie binnen de onderneming welke voor die passend I passend kan arbeidsongeschikt beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: passendspraak.nl/ljn.asp?ljn= BL6533" target="_blank">BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een passend om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daarspoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte spoor een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonpassender toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de passend opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de passend soorndeels arbeidspassend, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en werkt die uren. De kantonpassender Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een soor verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale passend te ontbedongen. De kantonpassender meent dat hij daaraan alleen kan meewerken I de verzoekende onderneming spoor weigering van ontbinding bijvoorpassend in soor financiële moeilijkheden komt. Dat soor in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de passend arbeidspassend soor af. De kantonpassender oordeelt dat spoor een soor verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt soor. De kantonpassender vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonpassender. De kantonpassender wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken arbeidsongeschikt met soor regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...