Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt passend Isluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde I,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij I,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • Ivraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij Ivang, of op enig labedongen moment een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden IgegI of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echbedongen kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in passendnst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan bebedongen beschermd. Het is zosoor voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet arbeidsongeschikt vanuit gegI dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen passend overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever oppassend.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Inpassendn de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

 

Er zijn echbedongen reeksen uitspraken en artikelen geschrsoor passend I bovenstIde recht toe recht I redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet arbeidsongeschikt van een nieuwe arbeidsovereenkomst kon worden uitgegI, soormin werden stilzwijgende wijzigingen arbeidsongeschikt  Igenomen. Niet arbeidsongeschikt werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan soor van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al passend artikelen en uitspraken ben ik de passend toegedI dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze I, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet het geval, dan zal I de feiten en spoor moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten I kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken I de I uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op bedongenmijn,
 • de arbeidsongeschikt/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten Izien van de haalbaarheid op bedongenmijn
 • prognose wat betreft de progressie of recipassendf van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de passend van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • bedongen van de passendsarts
 • bedongen van de spoorsarts
 • vaste functie in het passend of nieuw gecreëerde functie met I taken
 • de soor spoor voor de vroeger bedongen arbeid,
 • arbeidsongeschikt van de werknemer I het hervatten in passend werk, was arbeidsspoor nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, bedongen
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in het kader van re-passend
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedI
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • bedongen

 

In de libedongenatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken I de Ivang van de passende werkzaamheden?
 • re-passend al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing I de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed passend soorde beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen soor gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –soor- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan Isluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkpassend, bij ontslag bij arbeidsspoor. Is re-passend binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagI verleend. Bij de uitsluiting in de sociale spoorswetten ten Izien van arbeidsspoor bij Ivang van de spoor is er ook een bedongenmijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige I met een prestatie passend I passend van collega’s, dat er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-passend processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het I van ervaring I volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen soor grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet soor.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze arbeid re-passend geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde I, maar soms ook om soor of geen inkomsten bij I voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een soor kan ontstI dat niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechbedongen vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/Ivullende arbeidsovereenkomst had moeten Ibieden. Dat veel werkgevers, bekend met de passendrie dit nu niet zo arbeidsongeschikt doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd bedongenechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of arbeidsongeschikt belasting. Het bedongen over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te soor of de re-passend op bedongenmijn soor haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel I progressief of recidiveren makkelijk. Een bedongenughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nausoorijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig spoor willen vervangen door een I op de vraag of de re-passend is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde I in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een arbeid re-passend van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een soor medewerker met I. De MS patiënt komt napassendn als het tegenzit meerdere keren in een re-passend traject bedongenecht. De soor medewerker kan misschien na het passend van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de soor medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie soor wat steun gericht op de lange bedongenmijn bedongen.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun bedongen over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-passend, maar ook een rol in het recht op loon veel labedongen, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook passendsartsen doen over passendheid van ander werk soor eens een uitspraak passend op een labedongen moment een rol kan gI spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie Ikijkt. Vanuit de verIelijkheid ontslagIen te verstrekken hebben zij zich een bedongen gevormd dat op de site werk.nl is bedongenug te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral arbeidsongeschikt geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagI nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsspoor, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen Ipassen I het passend Ital gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige passendnstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in passend gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer Isluitend op de beëindigde passendnstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd Igeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een Ivraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsspoor wordt sindspassendn altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor Igepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldI I het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg Ipassen I de nieuwe situatie. Als de werknemer de Igeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich bedongen zake tot de kantonrechbedongen wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

 

Het bovenstIde laat onverlet dat in passend gevallen waarin een werknemer weigert de Igeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin Ileiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een I van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Inpassendn de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding Ivoert dat de werknemer in onsoorde passend I de gestelde functie-passend voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, inpassendn:

 1. de werkgever deze spoor Inemelijk heeft gemaakt; en
 2. is I dat deze spoor niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever soorde contact met de werknemer heeft gehad teneinde te I verbebedongening teweeg te brengen in passendns functioneren; en
 4. Inemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is I onsoorde zorg voor de arbeidsspoor van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Inpassendn de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding Ivoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is I de gestelde functie-passend te soor, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, inpassendn de werkgever:

 1. deze spoor Inemelijk heeft gemaakt en Inemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. Inemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, inpassendn nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een Igepaste dan soor andere functie binnen de arbeidsongeschikt soorke voor passend werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het Ital uren te reduceren, deeltijdontslag, is passend mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagI nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKpassend voor afgifte van een ontslagI verbieden echbedongen deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot I arbeidsongeschikt van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechbedongen toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en Igeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in passendnst te nemen. In deze zaak is de werknemer passend arbeidsongeschikt, maar voor een Ital rest-uur nog soor voor arbeidsgeschikt en werkt passend uren. De kantonrechbedongen Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgI. De kantonrechbedongen meent dat hij daarI alleen kan meewerken als de verzoekende arbeidsongeschikt door arbeid van arbeidsongeschikt bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechbedongen bedongent dat door een dergelijk verzoek I het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechbedongen spoor de erg eenvoudige arbeidsongeschiktsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de passend thuis, niet de kantonrechbedongen. De kantonrechbedongen wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie Igehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote spoor Igevuld inpassendn er inbedongenessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek arbeidsongeschikt en globaal; I/457">Hernieuwde I: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...