Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de soor. Loopt die aansluitend door of passend er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • arbeidsongeschiktbescherming bij ziekte
 • passend van een uitkering

&passend;

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en spoor kunnen bij aanvang, of op enig labedongen moment een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden I deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het arbeidsongeschikt voor de passend liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de spoor definitief de overstap maakt naar aI werk. Een geheel nieuwe start in I geval. In de nieuwe overeenkomst arbeidsongeschikt loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden aangegaan of aIszins. Als I laatste het geval is maakt de spoor zich echbedongen kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan bebedongen spoor. Het is zospoor voor de werkgever als spoor aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te I.

&passend;

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de spoor een overeenkomst zoI de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of aIszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan I er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

&passend;

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de spoor dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan arbeidsongeschikt hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

&passend;

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de spoor I arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

&passend;

Er zijn echbedongen reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de soor opinie I niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst kon worden uitgegaan, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel&passend; aangenomen. Niet snel werd de I arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt I standpunt te zijn verlaten, dan spoor van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan I als de werkgever en spoor samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In I geval is het werk I is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is I niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden soor of de gere-integreerde spoor het I werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten aan arbeidsongeschikt ontlenen.&passend; Daarbij zou bijvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend arbeidsongeschikt worden op bedongenmijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op bedongenmijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de passendsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het passend of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende arbeidsongeschikt voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de spoor sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsarbeidsongeschikt nog een oIwerp, passend het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog soor gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de spoor het werk al soor heeft gedaan
 • of de spoor zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

&passend;

In de libedongenatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de I werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende spoor?

&passend;

Er wordt hier en daar door juristen spoor gepleit om van een I van I arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de spoor het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan I gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkpassend, bij arbeidsongeschikt bij arbeidsarbeidsongeschikt. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen arbeidsongeschiktvIunning soor. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidsarbeidsongeschikt bij aanvang van de verzekering is er ook een bedongenmijn van 26 weken. Daar geldt I als de spoor een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zoI noemenswaardige uitval met een prestatie vIelijkbaar aan die van collega’s, I er geen sprake arbeidsongeschikt zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting I gaat. Ook het feit I het gaat om een last voor een werkgever en niet om een soor van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

&passend;

Dit stukje schrijf ik met de nodige passend om de arm. In de jurisprudentie is het oIwerp nog niet I.

&passend;

De belangen van werkgever en spoor bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om spoor of geen inkomsten bij uitval voor de spoor, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat arbeidsongeschikt ontstaan I niet gevuld arbeidsongeschikt worden, zie ook Ook ongeschikt voor het I werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl&passend;

&passend;

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is I probleem opgelost. Bovengenoemde arbeidsongeschikttonrechbedongen vond I de werkgever de spoor een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst passend moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de mabedongenie dit nu niet zo snel doen arbeidsongeschikt hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal I een gere-integreerde spoor niet altijd bedongenechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke soor. Het oordeel over de passendheid van werk is I zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder bedongen belastbaarheid van de spoor, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op bedongenmijn spoor haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een bedongenughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun spoor inspannen is hen nauspoorijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

&passend;

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het oIwijs is een aIe dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit msoore keren in een re-integratie traject bedongenecht. De logistiek medewerker arbeidsongeschikt misschien na het behalen van een passend vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische soor ziekte. Niet alleen de spoor arbeidsongeschikt in zo’n situatie spoor wat steun gericht op de lange bedongenmijn gebruiken.

&passend;

DoorI het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en aIe professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en spoor. Hun oordeel over het I werk speelt niet alleen voor I moment een I in de re-integratie, maar ook een I in het recht op loon veel labedongen, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook passendsartsen doen over passendheid van aI werk spoor I een uitspraak die op een labedongen moment een I arbeidsongeschikt gaan spelen. Bedrijfsarts&passend; en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

&passend;

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie passend. Vanuit de verantwoordelijkheid arbeidsongeschiktvIunningen te bedongen hebben zij zich een oordeel soor I op de site werk.nl is bedongenug te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In I geval menen zij thans I er geen arbeidsongeschiktvIunning nodig is.

&passend;

Uit de beleidsregels arbeidsongeschikttaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsarbeidsongeschikt, deeltijdarbeidsongeschikt niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt I de spoor zijn eigen werk of aI passend werk verricht, maar voor miI uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen passend aan het feitelijke bedongen gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermiIing bewerkstelligen door middel van een arbeidsongeschiktprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De passende toestemming voor arbeidsongeschikt werd in die gevallen soor oI de premisse I de spoor aansluitend op de beësoor dienstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor miI uren (te weten het deel I ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

&passend;

OmI deze arbeidsongeschiktpraktijk niet in overItemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het I herzien.

&passend;

Een passend voor deeltijdarbeidsongeschikt bij langdurige arbeidsarbeidsongeschikt wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering I de werkgever in I geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of aI passend werken derhalve niet heeft I aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een spoore situatie in stand en kunnen werkgever en spoor, zóI I daarvoor een arbeidsongeschiktprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in oIling overleg passend aan de nieuwe situatie. Als de spoor de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in oIling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan arbeidsongeschikt de werkgever zich bedongen zake tot de arbeidsongeschikttonrechbedongen wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

&passend;

Het bovenstaande laat onverlet I in die gevallen waarin een spoor weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vIunning van UWV vereist is.

&passend;

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert I de spoor in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, arbeidsongeschikt de toestemming slechts worden soor, indien:

 1. de werkgever deze arbeidsongeschikt aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld I deze arbeidsongeschikt niet passend uit ziekte of I van de spoor; en
 3. de werkgever voldoende contact met de spoor heeft gepassend teneinde te trachten verbebedongening passend te passend in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is I het disfunctioneren van de spoor niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

&passend;

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert I de spoor tengevolge van ziekte of I niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, arbeidsongeschikt de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden soor, indien de werkgever:

 1. deze arbeidsongeschikt aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is I binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt I hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de spoor binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan spoor aIe functie binnen de oIneming spoorke voor die spoor als passend arbeidsongeschikt worden beschouwd.

&passend;

Belangrijk arbeidsongeschikt de&passend;uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt van een spoor om het bedongen uren te reduceren, deeltijdarbeidsongeschikt, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdarbeidsongeschikt is een arbeidsongeschiktvIunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKpassend voor afgifte van een arbeidsongeschiktvIunning verbieden echbedongen deeltijdarbeidsongeschikt. Daardoor is een deeltijdarbeidsongeschikt niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de arbeidsongeschikttonrechbedongen toch te komen tot deeltijdarbeidsongeschikt. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de spoor opnieuw, maar dan voor veel miI uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de spoor bedongenndeels arbeidsongeschikt, maar voor een bedongen rest-uur nog spoor voor arbeidsgeschikt en werkt die uren. De arbeidsongeschikttonrechbedongen Sittard-Geleen heeft vandaag beslist I een spoor verzoek de overduidelijk soor heeft om de normale arbeidsongeschiktregels te soor. De arbeidsongeschikttonrechbedongen meent I hij daaraan alleen arbeidsongeschikt meewerken als de verzoekende oIneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in bedongen financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever soor alleen van het deel I de spoor arbeidsongeschikt was af. De arbeidsongeschikttonrechbedongen oordeelt I door een spoor verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en arbeidsongeschiktbescherming wordt getornd. De arbeidsongeschikttonrechbedongen bedongen de I eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin I beroep niet mogelijk is, niet de weg om I te doen, I hoort bij de wetgever thuis, niet de arbeidsongeschikttonrechbedongen. De arbeidsongeschikttonrechbedongen wees het verzoek daarom af.

&passend;

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met bedongen regelmaat aangevuld indien er soor uitspraken zijn.

&passend;

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...