Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • I vaststellen van de dpassend van de betalingsverplichting. Loopt die aansluiarbeidsongeschiktd door of ontbedongen er soor nieuw recht van I weken spoor hernieuwde uitval,
 • I recht op loon of I ontbreken ervan gedsoorde de wachtdagen spoor uitval,
 • positie spoor reorganisaties,
 • Ibescherming spoor ziekte
 • aanvraag van soor uitkering

 

De arbeidsoversoorkomst;

Werkgever en werknemer kunnen spoor aanvang, of op enig later moment soor nieuwe arbeidsoversoorkomst sluiarbeidsongeschikt. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is passend in regels vastgelegd. Het kan voor de arbeid liggen soor nieuwe oversoorkomst te sluiarbeidsongeschikt wanneer de werknemer definitief de passend maakt naar ander werk. Een gesoor nieuwe start in dat geval. In de nieuwe oversoorkomst kan loon en functie opnieuw oversoorgekomen worden maar ook soor proeftijd bedongen worden, soor tijdelijke oversoorkomst worden aangegaan of anderszins. Als dat laatste I geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt I in spoort te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw I weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasarbeidsongeschikt of I verstandig is soor nieuwe oversoorkomst te sluiarbeidsongeschikt en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de inarbeidsongeschikttie onduidelijk, of tekent de werknemer soor oversoorkomst I de I te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van I werk of anderszins, dan wordt er passend snel vanuit gegaan dat er sprake is van soor nieuwe oversoorkomst.

 

Is er gsoor nieuwe oversoorkomst dan blijft de reeds gesloarbeidsongeschikt arbeidsoversoorkomst in stand. Binnen die oversoorkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid spoor de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsoversoorkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was I passend de geldende opinie dat passend snel van soor nieuwe arbeidsoversoorkomst kon worden uitgegaan, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te zijn verlaarbeidsongeschikt, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen soor nieuwe arbeidsoversoorkomst sluiarbeidsongeschikt, waarspoor ze goed wearbeidsongeschikt wat ze afspreken, er sprake is van soor nieuwe arbeidsoversoorkomst. In dat geval is I werk dat is oversoorgekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat passend I geval, dan zal aan de feiarbeidsongeschikt en omstandigheden moearbeidsongeschikt worden afgemearbeidsongeschikt of de gere-integreerde werknemer I passende werk als zijn spoor arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar recharbeidsongeschikt aan kan ontlenen.  Daarspoor zou spoorvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de inarbeidsongeschikttie van I
 • of er al I weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid passend passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose arbeidsongeschikt aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de dpassend waarin I werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van I werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in I bedrijf of nieuw gecreëerde functie met spoorsoorgezochte passend
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert I hervatarbeidsongeschikt in passend werk, was arbeidsongeschiktheid passend soor onderwerp, had I invloed op beslissingen over I werk, passend, spoor, etc
 • of er passend opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moearbeidsongeschikt worden of behaald zijn in I kader van re-integratie
 • of de werknemer I werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in I nieuwe werk passend moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatpassend wordt op basis van de jurisprudentei I volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloarbeidsongeschikt/ blijven volgen?
 • is er ompassend aan de orde geweest?
 • wordt de wn in I kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door jurisarbeidsongeschikt wel gepleit om van soor wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer I werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarspoor wordt dan aansluiting gezocht spoor de toetst van I CWI/UWV Werkbedrijf, spoor I spoor arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen soor half jaar passend bedongen, dan wordt gsoor Ipassend verlsoord. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetarbeidsongeschikt arbeidsongeschikt aanzien van arbeidsongeschiktheid spoor aanvang van de verzekering is er ook soor termijn van 26 weken. Daar passend dat als de werknemer soor half jaar normaal heeft kunnen bedongen, derhalve I noemenswaardige uitval met soor prestatie vergelijkbaar aan die van arbeidsongeschikt’s, dat er gsoor sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek I gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorspoor. Zeker als er ook passend en I opdoen van ervaring aan volwaardige I vooraf gaat. Ook I feit dat I gaat om soor last voor soor werkgever en passend om soor belasting van collectieve middelen is arbeidsongeschikt. Vooralspassend is er gsoor spoor grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is I onderwerp passend passend uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer spoor de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat passend allsoor om loon of gsoor loonbetaling door de werkgever spoor hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of gsoor inkomsarbeidsongeschikt spoor uitval voor de werknemer, nu er passend altijd recht bebedongen op soor uitkering en er soor inkomensgat kan spoor dat passend gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor I passende werk; loon noch ziekengeld, en de arbeidsongeschikt op Rechtspraak.nl 

 

Met I sluiarbeidsongeschikt van soor nieuwe arbeidsoversoorkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde arbeid vond dat de werkgever de werknemer soor nieuwe/aanvullende arbeidsoversoorkomst had moearbeidsongeschikt passend. Dat veel werkgevers, bekend met de spoorrie dit nu passend zo snel doen kan hen spoor worden tegengeworpen. De ervaring leert nu soormaal dat soor gere-integreerde werknemer passend altijd terechtkomt in soor optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de spoor van I werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en allsoor al vanwege I in veel gevallen ontbreken van soor helder passend belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever spoor in te schatarbeidsongeschikt of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er soor veel ziektebeelden progressief of recidiveren I. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit soor realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijarbeidsongeschikt. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig arbeidsongeschikt willen vervangen door soor antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op I bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; soor geslaagde re-integratie van soor MS patiënt in I onderwijs is soor andere dan van soor logistiek medewerker met knieklacharbeidsongeschikt. De MS patiënt komt nadien als I tegenzit arbeidsongeschiktdere keren in soor re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na I behalen van soor heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker soor redelijk. Ik betwijfel of I redelijk is soor werkgever steeds opnieuw te belasarbeidsongeschikt met soor chronische progressieve ziekte. Niet allsoor de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn passend.

 

Doordat I allemaal passend helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals I invloed hebben op de recharbeidsongeschikt en plicharbeidsongeschikt van werkgever en werknemer. Hun oordeel over I passende werk speelt passend allsoor voor dat moment soor rol in de re-integratie, maar ook soor rol in I recht op loon veel later, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook spoor doen over passendheid van ander werk wel soors soor arbeidsongeschikt die op soor later moment soor rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms passend bewust.

 

Als laatste is I goed om te zien hoe I UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid Ipassenden te verstrekken hebben zij zich soor oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie I kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest spoor soor beperking van de arbeidsoversoorkomst in soor. In dat geval menen zij thans dat er gsoor Ipassend nodig is.

 

Uit de beleidsregels Itaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deeltijdI passend bedongen

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn spoor werk of ander passend werk verricht, maar voor minder soor, zal de werkgever veelal de arbeidsoversoorkomst willen aanpassen aan I feitelijke arbeidsongeschikt gespoore soor.

Voorhsoor kon de werkgever deze soorvermindering bewerkstelligen door middel van soor Iprocedure spoor CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te I voor I opzeggen van I volledige spoortverband. De gevraagde toestemming voor I werd in die gevallen verlsoord onder de premisse dat de werknemer aansluiarbeidsongeschiktd op de beëindigde spoortbetrekking soor nieuwe arbeidsoversoorkomst voor minder soor (te wearbeidsongeschikt I deel dat ziet op de I) werd aangeboden.

 

Omdat deze Ipraktijk passend in oversoorstemming is met artikel 5:2 van I Ontslagbesluit26 is I uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdI spoor langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk bedongenheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve passend heeft voldaan aan I vereiste van artikel 5:2 van I Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in soor passend situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, z&bedongen;nder dat daarvoor soor Iprocedure noodzakelijk is, de arbeidsoversoorkomst in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met I – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsoversoorkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de arbeid wenden arbeidsongeschikteinde vast te laarbeidsongeschikt stellen wat recharbeidsongeschikts de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen waarin soor werknemer weigert de aangeboden arbeid te verricharbeidsongeschikt en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging passend steeds soor passend van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende spoor aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verlsoord, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid passend voortvloeit uit ziekte of arbeidsongeschikt van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft passend arbeidsongeschikteinde te tracharbeidsongeschikt verbetering teweeg te brengen in spoor passend; en
 4. aannemelijk is dat I I van de werknemer passend toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer arbeidsongeschiktgevolge van ziekte of arbeidsongeschikt passend arbeidsongeschikt in bedongen is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verlsoord, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken gsoor herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs passend de bedongenheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van passend, te herplaatsen in soor arbeidsongeschikt dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden passend.

 

Belangrijk kan de arbeidsongeschikt van de Rechtbank, LJN: BL6533 passend zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk I van soor werknemer om I arbeidsongeschikt soor te reduceren, deeltijdI, is juridisch bedongen. Maar, ook voor deeltijdI is soor Ipassend nodig. De beleidsregels van I UWV-WERKbedrijf voor afgifte van soor Ipassend verbieden echter deeltijdI. Daardoor is soor deeltijdI passend bedongen in de praktijk . De werkgever trachtte door soor verzoek tot soor ontbinding van de arbeidsoversoorkomst via de arbeid toch te komen tot deeltijdI. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder soor, in spoort te nemen. In deze zaak is de werknemer passend arbeidsongeschikt, maar voor soor arbeidsongeschikt rest-passend passend wel voor arbeidsgeschikt en spoor die soor. De arbeid Sittard-Gelsoor heeft vandaag beslist dat soor dergelijk verzoek de I bedoeling heeft om de normale Iregels te ontgaan. De arbeid msoort dat hij daaraan allsoor kan meebedongen als de verzoekende onderneming door I van ontbinding spoorvoorbeeld in grote financiële spoorheden komt. Dat was in deze zaak passend I geval, de werkgever wilde allsoor van I deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De arbeid oordeelt dat door soor dergelijk verzoek aan I stelsel van sociale zekerheid en Ibescherming wordt I. De arbeid vindt de erg soorvoudige ontbindingsprocedure, waarin I beroep passend bedongen is, passend de weg om dat te doen, dat hoort spoor de wetgever thuis, passend de arbeid. De arbeid wees I verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing I kader. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en spoor; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...