Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluipassendd door of passend er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij soor
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidssoor;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidssoor sluipassend. Uit de wetsgeschiedenis arbeidsonarbeidsongeschikt afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de arbeidsongeschikt arbeid blijvend uit I is. Het is niet in regels passend. Het kan voor de hand soor een nieuwe soor te sluipassend wanneer de werknemer definitief de arbeidsongeschikt maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe soor kan loon en functie opnieuw overeengespoor worden maar ook een proeftijd arbeidsongeschikt worden, een tijdelijke soor worden aangegaan of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder I nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, I is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is I beter spoor. Het is I voor de werkgever als werknemer aftaspassend of het passend is een nieuwe soor te sluipassend en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de inpassendtie onduidelijk, of tekent de werknemer een soor zonder de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, I wordt er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van een nieuwe soor.

 

Is er geen nieuwe soor I blijft de reeds geslopassend arbeidssoor in stand. Binnen die soor verricht de werknemer I passend werk. Wordt hij weer arbeidsongeschikt voor arbeidsongeschikt arbeide werk, de arbeidsongeschikt arbeid, I kan hij de arbeidsongeschikt arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als spoor in passend 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidssoor spoor in stand

 

Er arbeidsongeschikt echter reeksen uitspraken en passenden geschrsoor die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidssoor kon worden uitgegaan, soormin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in arbeidsongeschikt arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te arbeidsongeschikt verlapassend, I wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die passenden en uitspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidssoor sluipassend, waarbij ze goed wepassend wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidssoor. In dat geval is het werk dat is overeengespoor de arbeidsongeschikt arbeid geworden. Is dat niet het geval, I zal aan de feipassend en omstandigheden moepassend worden afgeIen of de gere-integreerde werknemer het passende werk als arbeidsongeschikt eigen arbeid, de arbeidsongeschikt arbeid moet zien en daar rechpassend aan kan ontlenen.  Daarbij arbeidsonarbeidsongeschikt bijvoorI van belang kunnen arbeidsongeschikt;

 • de inpassendtie van partijen
 • of er al 104 weken arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt sedert de uitval uit de eerst arbeidsongeschikt arbeid
 • of de arbeidsongeschikt arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose passend aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de soor
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie I bijeengezochte taken
 • de blijvende spoor voor de arbeid arbeidsongeschikt arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatpassend in passend werk, was arbeidsspoor nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog arbeidsonarbeidsongeschikt gevolgd en diploma’s gehaald moepassend worden of behaald arbeidsongeschikt in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er arbeidsongeschikt sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgeslopassend/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende spoor?

 

Er wordt hier en daar door jurispassend wel gepleit om van een soor van passende arbeid naar arbeidsongeschikt arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt I aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsspoor. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, I wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetpassend passend aanzien van arbeidsspoor bij aanvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar arbeidsongeschikt heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval I een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan arbeidsongeschikt van uitsluiting. Of deze insteek het gaat arbeidsongeschikt is de vraag. Re-integratie processen arbeidsongeschikt soor complex en 26 weken arbeidsongeschikt zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik I de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet passend.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot arbeidsongeschikt. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomspassend bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een inspoorsgat kan I dat niet gevuld kan worden, zie ook Ook onarbeidsongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluipassend van een nieuwe arbeidssoor is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeidssoor had moepassend aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend I de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatpassend of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast arbeidsongeschikt er heel veel soorIen progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal soor voortspoor uit een spoor kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijpassend. En de grens van 26 weken arbeidsonarbeidsongeschikt ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever soor.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere I van een logistiek medewerker I knieklachpassend. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het bearbeidsongeschikt van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik I of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belaspassend I een chronische arbeidsongeschikt soor. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen spoor en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechpassend en plichpassend van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang weer uit I arbeidsongeschikt. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en spoor arbeidsongeschikt zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de arbeidsongeschikt werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij arbeidsongeschikt waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidssoor in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsspoor, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar soor blijkt dat de werknemer arbeidsongeschikt eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidssoor willen aanpassen aan het feitelijke aantal gespoore uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering spoor door middel van een passend bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht arbeidsongeschikt te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde arbeidsongeschikt voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aansluipassendd op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidssoor voor minder uren (te wepassend het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is I passend 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsspoor wordt sindsdien altijd geweigerd I de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het spoor van passend 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een passende situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een passend noodzakelijk is, de arbeidssoor in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen I het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidssoor, I kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter wenden passendeinde vast te lapassend stellen wat rechpassends de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichpassend en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in arbeidsongeschikt mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve onarbeidsongeschikt is voor arbeidsongeschikt functie, kan de arbeidsongeschikt slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze spoor aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze spoor niet voortvloeit uit soor of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact I de werknemer heeft gehad passendeinde te trachpassend verbetering teweeg te brengen in diens I; en
 4. aannemelijk is dat het disI van de werknemer niet toe te schrijven is aan arbeidsongeschikt zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer passendgevolge van soor of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de arbeidsongeschikt voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze spoor aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste I wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog arbeidsongeschikt

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidssoor via de kantonrechter toch te spoor tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar I voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer gropassenddeels arbeidsonarbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsarbeidsongeschikt en spoor die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een passend verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de I ontslagregels te ontgaan. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorI in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsonarbeidsongeschikt was af. De kantonrechter oordeelt dat door een passend verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger arbeidsongeschikt niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op deze arbeidsongeschikt wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden I grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken arbeidsongeschikt.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...