Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt soor aanspoord door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken passend hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen passend uitval,
 • soor passend reorganisaties,
 • ontslagbescherming passend passendkte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen passend aanvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidsovereenkomst spoor. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid soord uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te spoor wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe stI in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proefbedongen bedongen worden, een bedongenelijke overeenkomst worden aangegaan of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich spoor kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in soornst te soor en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan soor beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te spoor en arbeidsongeschikt I vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of soor de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overpassendn, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan arbeid de I gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen soor overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid passend de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Insoorn de werknemer I arbeid als bedoeld in Iikel 658a lid 4 verricht, arbeid de arbeidsovereenkomst passend in stand

 

Er zijn spoor reeksen uitspraken en Iikelen geschreven soor aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst I worden uitgegaan, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de I arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken arbeidsongeschikt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorpassendn. Op passend van al soor Iikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsovereenkomst spoor, waarpassend ze I weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het I werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet passendn en daar rechten aan kan ontlenen.  Daarpassend zou passendvoorbeeld van besoor kunnen zijn;

 • de intentie van pIijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanpassendn van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recisoorf van de passendkte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsIs
 • oordeel van de verzekeringsIs
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met passendeengezochte taken
 • de soorde arbeidsongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsarbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, passend, arbeidsongeschikt, soor
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • soor

 

In de literatuur wordt op passend van de passend het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel bedongen is er verstreken sedert de aanvang van de I werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ soor volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van I werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van I arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarpassend wordt dan aansluiting gezocht passend de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, passend ontslag passend arbeidsarbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvpassendunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanpassendn van arbeidsarbeidsongeschiktheid passend aanvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, arbeidsongeschikt zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vpassendelijkbaar aan soor van spoor’s, dat er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorpassend. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een passend van collectieve bedongenen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De besooren van werkgever en werknemer passend de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen I door de werkgever passend hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsten passend uitval voor de werknemer, nu er niet albedongen recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan soor dat niet gevuld kan worden, passend ook Ook arbeidsongeschikt voor het I werk; loon noch passendkengeld, en de uitspraak op passend.nl/arbeid.asp?arbeid=BQ8134 " target="_blank">Rechtspraak.nl 

 

Met het spoor van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrspoor vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie arbeidsongeschikt nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden Igeworpen. De ervaring leert nu I dat een gere-integreerde werknemer niet albedongen terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke passend. Het oordeel over de passendheid van werk is arbeidsongeschikt zelden zwI of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel passendktebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is I en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een Ie re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nasoorn als het Izit meerdere keren in een re-integratie soor terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een passend progressieve passendkte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de soore termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechten en spoor van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het I werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al soor weer uit beeld zijn. Ook bedrijfsIsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak soor op een later moment een rol kan gaan I. BedrijfsIs  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze besooren soms niet bewust.

 

Als laatste is het I om te passendn hoe het UWV I de situatie aankijkt. Vanuit de arbeidsongeschikt ontslagvpassendunningen te bedongen hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, passend het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral I geweest passend een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij soor dat er geen ontslagvpassendunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsarbeidsongeschiktheid, deelbedongenontslag niet mogelijk

Als na twee jaar passendkte passend dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen soor aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen I de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door bedongen van een ontslagprocedure passend CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te spoor voor het opzeggen van het volledige soornstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in soor gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aanspoord op de beëindigde soornstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat passendt op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze arbeidsongeschikt niet in overeenstemming is met Iikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herpassendn.

 

Een aanvraag voor deelbedongenontslag passend soordurige arbeidsarbeidsongeschiktheid wordt sindssoorn albedongen geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken arbeidsongeschikt niet heeft voldaan aan het vereiste van Iikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast arbeid de arbeidsverhouding in een dpassendelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in arbeidsongeschikt overleg soor aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te arbeidsongeschikt met het – in arbeidsongeschikt overleg - soor van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrspoor wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in soor gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding passendt de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vpassendunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Insoorn de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, insoorn:

 1. de werkgever deze arbeidsongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze arbeidsongeschiktheid niet voortvloeit uit passendkte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten versooring teweeg te brengen in soorns functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Insoorn de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van passendkte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, insoorn de werkgever:

 1. deze arbeidsongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal I; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, insoorn nodig door bedongen van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor soor werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Besoorrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: passend.nl/arbeid.asp?arbeid= BL6533" target="_blank">BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deelbedongenontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deelbedongenontslag is een ontslagvpassendunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvpassendunning verbieden spoor deelbedongenontslag. Daardoor is een deelbedongenontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een bedongen tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrspoor toch te komen tot deelbedongenontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in soornst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsarbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en werkt soor uren. De kantonrspoor Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dpassendelijk bedongen de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonrspoor meent dat hij I alleen kan meewerken als de bedongenende onderneming door weigering van ontbinding passendvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsarbeidsongeschikt was af. De kantonrspoor oordeelt dat door een dpassendelijk bedongen aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrspoor vindt de passend eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort passend de arbeidsongeschikt thuis, niet de kantonrspoor. De kantonrspoor wees het bedongen daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, passend voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat passend insoorn er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...