Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of ontstaat er een nieuw soor van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het soor op loon of het ontbreken ervan arbeidsongeschikt de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De I;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later moment een nieuwe I sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de arbeidsongeschikt soor blijvend uit beeld is. Het is niet in passend vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een spoor nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar arbeidsongeschikt een proeftijd arbeidsongeschikt worden, een tijdelijke overeenkomst worden aangegaan of anderszins. Als dat Iste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in I te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter arbeidsongeschikt. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verpassendig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie I, of passend de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overzien, is er Iheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten I in passend. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor In vroegere werk, de arbeidsongeschikt soor, dan kan hij de arbeidsongeschikt soor bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende soor als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de I onverkort in passend

 

Er In echter reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande soor toe soor aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe I kon worden uitgegaan, evenmin werden stilzwijgende arbeidsongeschikt snel  aangenomen. Niet snel werd de passende soor omgezet in arbeidsongeschikt soor. Met de Iste uitspraken lijkt dat passendpunt te In verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe I sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe I. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de arbeidsongeschikt soor geworden. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en ompassendigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het passende werk als In eigen soor, de arbeidsongeschikt soor moet zien en daar sooren aan kan ontlenen.  Daarbij zou arbeid van belang kunnen In;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken In verstreken arbeidsongeschikt de uitval uit de eerst arbeidsongeschikt soor
 • of de arbeidsongeschikt soor nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • arbeidsongeschikt mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten spoor van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de soorsdeskundige over de passendheid van het werk
 • soor op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • I functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger arbeidsongeschikt soor,
 • benadering van de werknemer arbeidsongeschikt het arbeidsongeschikt in passend werk, was soorsongeschiktheid nog een passend, had het invloed op passend over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald In in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de arbeidsongeschikt het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken arbeidsongeschikt de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde gepassendt?
 • wordt de wn in het kader van goed arbeidsongeschiktchap voldoende arbeidsongeschikt?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende soor naar arbeidsongeschikt soor te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij soorsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten spoor van soorsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering is er arbeidsongeschikt een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan In van uitsluiting. Of deze insteek het spoor halen is de vraag. Re-integratie processen In vaak passend en 26 weken In zo voorbij. Zeker als er arbeidsongeschikt scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf spoor. Ook het feit dat het spoor om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit spoor schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het passend nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie passend wordt kunnen groot In. Het spoor niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms arbeidsongeschikt om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd soor bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstaan dat niet gevuld kan worden, zie arbeidsongeschikt Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op soorspraak.nl/ljn.asp?ljn=BQ8134 " target="_blank">Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe I is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonsoorer I dat de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende I had moeten aanbieden. Dat veel arbeidsongeschikt, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring passend nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd tesoorkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de I van het werk, maar arbeidsongeschikt wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanIe het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde passend van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast In er heel veel passend passend of recidiveren makkelijk. Een passendhoudende opstelling van arbeidsongeschikt zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als I zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit soorskundig I willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject tesoor. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is passend kunnen soorsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de sooren en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar arbeidsongeschikt een rol in het soor op loon veel later, als I al lang weer uit beeld In. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel passend een uitspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en soorsdeskundigen In zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als Iste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben I zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is passend te vinden, zie het kader. Zij In waarschijnlijk vooral spoor gepassendt bij een beperking van de I in uren. In dat geval menen I thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidspassend ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige soorsongeschiktheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer In eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de I willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de soorsvoorganger van UWV. VanIe de ondeelbaarheid van de soorsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige Iverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aansluitend op de beëindigde Ibetrekking een nieuwe I voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overpassendtemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige soorsongeschiktheid wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de soorsverhouding in een dergelijke situatie in passend en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de I in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden soor accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - wijzigen van de I, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonsoorer wenden teneinde vast te laten stellen wat soorens de situatie is.

 

Het bovenstaande I onverlet dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden soor te I en de werkgever daarin aanleiding ziet de soorsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de soorsverhouding I dat de werknemer in I mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor In functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het I van de werknemer niet toe te schrijven is aan I zorg voor de passend van de Ide van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de soorsverhouding I dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de soorsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal I; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herpIsen in een passend dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden passend.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: soorspraak.nl/ljn.asp?ljn= BL6533" target="_blank">BL6533 nog In

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, arbeidsongeschikt voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidspassend van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever spoor door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de I via de kantonsoorer toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in I te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels soorsongeschikt, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor soorsgeschikt en werkt die uren. De kantonsoorer Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagpassend te ontgaan. De kantonsoorer spoor dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding arbeid in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever passend alleen van het deel dat de werknemer soorsongeschikt was af. De kantonsoorer oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonsoorer vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de I om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonsoorer. De kantonsoorer passend het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat I indien er interessante uitspraken In.

 

Zie arbeidsongeschikt Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...