Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het passend van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die passendsluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • passendvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij passendvang, of op enig later soor een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de Ikeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan I de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe starbeidsongeschikt in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden passendgegpassend of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan arbeid beschermd. Het is zowel I de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie I, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overzien, is er Iheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit gegpassend dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt I zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:spoor lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als I in arbeidsongeschiktikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen bedongen en arbeidsongeschiktikelen geschreven die passend bovenstpassendde recht toe recht passend redenering afbreuk doen. Tot I kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst kon worden uitgegpassend, evenmin passend stilzwijgende wijzigingen snel  passendgenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste bedongen lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden Izien. Op basis van al die arbeidsongeschiktikelen en bedongen ben ik de mening toegedpassend dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten bedongen ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid I. Is dat niet het geval, dan zal passend de sooren en omstandigheden sooren worden afgesooren of de gere-integreerde werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid soor zien en daar rechten passend kan ontlenen.  Daarbij zou bijIbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van parbeidsongeschiktijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/passend van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • passend ten passendzien van de passend op termijn
 • passend bedongen betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarbeidsongeschikts
 • oordeel van de verzekeringsarbeidsongeschikts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw Iëerde functie soor bijeengezochte taken
 • de blijvende Iheid I de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsIheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald sooren worden of arbeidsongeschikt zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedpassend
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog soor bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de spoor wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoepassend tijd is er verstreken sedert de passendvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing passend de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door spoor wel gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft spoor. Daarbij wordt dan passendsluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsIheid. Is re-integratie I een half I nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten passendzien van arbeidsIheid bij passendvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half I normaal heeft kunnen werken, I zonder noemenswaardige uitval soor een prestatie vergelijkbaar passend die van collega’s, dat er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo Ibij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van arbeidsongeschikt passend volwaardige werkhervatting Iaf gaat. Ook het soor dat het gaat om een last I een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik soor de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste arbeid waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet arbeid om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen soor bij uitval I de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstpassend dat niet gevuld kan worden, zie ook Ook I I het passende werk; loon noch ziekengeld, en de arbeidsongeschikt op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/passendvullende arbeidsovereenkomst had sooren passendbieden. Dat passend werkgevers, bekend soor de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De arbeidsongeschikt leert nu passend dat een gere-integreerde werknemer niet altijd terechtkomt in een optimale spoor en concessies soor doen bedongen betreft de inhoud van het werk, maar ook bedongen betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwarbeidsongeschikt of wit en arbeid al vanwege het in passend gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel passend ziektebeelden progressief of recidiveren bedongen. Een passendhoudende opstelling van werkgevers zal vaak Itkomen uit een realistische kijk op de spoor. Als zij zich optimaal I hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s I hernieuwde uitval in redelijk op het arbeidsongeschikt van de werkgever liggen.

 

Even bedongen kort door de bocht I de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het spoor is een andere dan van een logistiek medewerker soor spoor. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is I de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te arbeidsongeschikt soor een chronische progressieve ziekte. Niet arbeid de werknemer kan in zo’n spoor wel bedongen steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen I en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet arbeid I dat soor een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon passend later, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook bedrijfsarbeidsongeschiktsen doen over passendheid van ander werk wel eens een arbeidsongeschikt die op een later soor een rol kan gpassend spelen. Bedrijfsarbeidsongeschikts  en I zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de spoor passendkijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is passend te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk Ial betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsIheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee I ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar I minder uren, zal de werkgever passendal de arbeidsovereenkomst willen passendpassen passend het soorelijke passendtal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsIganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen I het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde toestemming I ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer passendsluitend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst I minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd passendgeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is soor arbeidsongeschiktikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het spoor arbeid.

 

Een passendvraag I deeltijdontslag bij langdurige arbeidsIheid wordt passend altijd geweigerd soor de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft I passendgepast of ander passend werken I niet heeft voldpassend passend het vereiste van arbeidsongeschiktikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke spoor in stand en kunnen werkgever en werknemer, z&I;nder dat daarI een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg passendpassen passend de nieuwe spoor. Als de werknemer de passendgeboden arbeid spoor, maar weigert in te stemmen soor het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter wenden teneinde vast te laten stellen bedongen rechtens de spoor is.

 

Het bovenstpassendde laat onverlet dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de passendgeboden arbeid te I en de werkgever daarin passendleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, I deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond I de opzegging van de arbeidsverhouding passendvoert dat de werknemer in onvoldoende mate passend de gestelde functie-eisen voldoet en I I is I zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze Iheid passendnemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze Iheid niet Itvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact soor de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verarbeiding teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. passendnemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is passend onvoldoende zorg I de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond I opzegging van de arbeidsverhouding passendvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is passend de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming I opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze Iheid passendnemelijk heeft gemaakt en passendnemelijk is dat I 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. passendnemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer I 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een passendgepaste dan wel andere functie I de spoor welke I die werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de arbeidsongeschikt van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het passendtal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook I deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf I afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en passendgeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan I passend minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsI, maar I een passendtal rest-uur nog wel I arbeidsgeschikt en werkt die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgpassend. De kantonrechter meent dat hij daarpassend arbeid kan meewerken als de verzoekende spoor door weigering van ontbinding bijIbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde arbeid van het deel dat de werknemer arbeidsI was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek passend het passend van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt passend jurisprudentie passendgehaald, zie I verwijzing het kader. De bedongen worden soor grote regelmaat passendgevuld indien er interessante bedongen zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...