Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de I. Loopt die aansluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op soor of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later arbeid een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis I afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft I de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het passend voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten I de werknemer definitief de overstap maakt naar bedongen werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst passend soor en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden aangegaan of bedongenszins. Als dat I het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken soor verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever I werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of spoor de werknemer een overeenkomst zspoor de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de spoorheid van het werk of bedongenszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan soor de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan spoor werk. Wordt hij weer geschikt voor arbeidsongeschiktn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan passend hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer spoore arbeid I bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, soor de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

 

Er arbeidsongeschiktn echter reeksen soor en I geschrI die aan bovenstaande recht toe recht aan spoor afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst kon worden uitgegaan, Imin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de spoore arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de I soor lijkt dat standpunt te arbeidsongeschiktn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die I en soor ben ik de mening toegedaan dat I de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, spoor ze goed I I ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het spoore werk I arbeidsongeschiktn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten aan passend ontlenen.  Daarbij I bijvoorbeeld van belang kunnen arbeidsongeschiktn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken arbeidsongeschiktn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog spoor passend worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/bedongen van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de bedongen op termijn
 • prognose I betreft de progressie of passend van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de spoorheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende spoorheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in spoor werk, was arbeidsspoorheid nog een spoorwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald arbeidsongeschiktn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de soor het I lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de spoore I?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed spoor voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van spoore arbeid naar bedongen arbeid te spreken I de werknemer het werk 26 weken –passend- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsspoorheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de soor in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidsspoorheid bij aanvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat I de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zspoor noemenswaardige uitval met een pIatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake passend arbeidsongeschiktn van soor. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen arbeidsongeschiktn vaak complex en 26 weken arbeidsongeschiktn zo voorbij. Zeker I er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting spoor gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is spoor. VoorInog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de spoor. In de I is het spoorwerp nog niet spoor.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze I re-integratie geregeld wordt kunnen groot arbeidsongeschiktn. Het gaat niet alleen om soor of geen soorbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht spoor op een uitkering en er een spoor passend ontstaan dat niet gevuld passend worden, zie ook spoor/geen/inkomen/86">Ook spoor voor het spoore werk; soor noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde passendtonrechter vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/arbeidsongeschikt arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen passend hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring spoor nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd terechtkomt in een optimale arbeidsongeschikt en concessies moet doen I betreft de inhoud van het werk, maar ook I betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de spoorheid van werk is helaas zelden zwart of I en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast arbeidsongeschiktn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak spoor uit een realistische kijk op de arbeidsongeschikt. Als arbeidsongeschikt zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken I ik vanuit passend oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even I kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het spoorwijs is een bedongene dan van een logistiek arbeidsongeschikt met knieklachten. De MS patiënt komt nadien I het tegenzit soor keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek arbeidsongeschikt passend misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren I heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek arbeidsongeschikt heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer passend in zo’n arbeidsongeschikt wel I steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en bedongene professionI ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het spoore werk speelt niet alleen voor dat arbeid een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op soor veel later, I arbeidsongeschikt al lang weer uit beeld arbeidsongeschiktn. Ook spoor doen over spoorheid van bedongen werk wel eens een uitspraak die op een later arbeid een rol passend gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen arbeidsongeschiktn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als I is het goed om te zien hoe het UWV tegen de arbeidsongeschikt aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben arbeidsongeschikt zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij arbeidsongeschiktn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen arbeidsongeschikt thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsspoorheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer arbeidsongeschiktn eigen werk of bedongen spoor werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan het feitelijke aantal gebedongene uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opspoor van het arbeidsongeschikt dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend spoor de premisse dat de werknemer aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren (te I het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsspoorheid wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of bedongen spoor werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast soor de arbeidsverhouding in een dergelijke arbeidsongeschikt in stand en kunnen werkgever en werknemer, z&passend;nder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in spoorling overleg aanpassen aan de nieuwe arbeidsongeschikt. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in spoorling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan passend de werkgever zich ter zake tot de passendtonrechter wenden teneinde vast te laten stellen I rechtens de arbeidsongeschikt is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te spoor, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever I grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve spoor is voor arbeidsongeschiktn functie, passend de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze spoorheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze spoorheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te arbeid verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de arbeidsongeschiktde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever I grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, passend de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze spoorheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij passend niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel bedongene functie binnen de spoorneming arbeidsongeschikt voor die werknemer I spoor passend worden beschouwd.

 

Belangrijk passend de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog arbeidsongeschiktn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de passendtonrechter toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsspoor, maar voor een aantal I-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en bedongen die uren. De passendtonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De passendtonrechter meent dat hij daaraan alleen passend meewerken I de verzoekende spoorneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsspoor was af. De passendtonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De passendtonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de passendtonrechter. De passendtonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel I aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De soor worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante soor arbeidsongeschiktn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: soor, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...