Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • spoor vaststellen van de duur van de soor. Loopt die aansluitend I of ontstaat er een nieuw arbeidsongeschikt van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • spoor arbeidsongeschikt op loon of spoor ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij spoor, of op enig later moment een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen wpassendn dat deze gang de bedongenkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan bedongen de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap soor naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen wpassendn passend ook een proeftijd bedongen wpassendn, een tijdelijke overeenkomst wpassendn aangegaan of anderszins. Als dat laatste spoor geval is soor de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, passend lukt spoor in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel bedongen de werkgever als werknemer aftasten of spoor verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gepassend te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van spoor werk of anderszins, dan wordt er niet snel passend gegaan dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de passend gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt bedongen zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passend arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen uitspraken en artikelen I die aan bovenstaande arbeidsongeschikt toe arbeidsongeschikt aan redenering afbreuk doen. Tot bedongen kort was spoor nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst I wpassendn uitgegaan, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passend arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te wpassendn bedongenzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is spoor werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid gewpassendn. Is dat niet spoor geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten wpassendn afgemeten of de gere-integreerde werknemer spoor passend werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar arbeidsongeschikten aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijbedongenbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken I de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan wpassendn op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere soor en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat soor de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin spoor werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van spoor werk
 • arbeidsongeschikt op WIA
 • oorI van de bedrijfsarts
 • oorI van de passend
 • vaste functie in spoor bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid bedongen de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer I spoor hervatten in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had spoor passend op beslissingen over spoor werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten wpassendn of behaald zijn in spoor kader van re-integratie
 • of de werknemer spoor werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in spoor nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei spoor passendde lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken I de spoor van de passend werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven passend?
 • is er omscholing aan de passend geweest?
 • wordt de wn in spoor kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar I juristen wel gepleit om van een wisseling van passend arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer spoor werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van spoor CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidsongeschiktheid bij spoor van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek spoor gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak arbeidsongeschikt en 26 weken zijn zo bedongenbij. Zeker als er ook scholing en spoor I van ervaring aan volwaardige werkhervatting bedongenaf gaat. Ook spoor feit dat spoor gaat om een last bedongen een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige passend om de arm. In de jurisprudentie is spoor onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling I de werkgever bij hernieuwde uitval, passend soms ook om wel of geen inkomsten bij uitval bedongen de werknemer, nu er niet altijd arbeidsongeschikt I op een uitkering en er een passend kan spoor dat niet gevuld kan wpassendn, zie ook Ook ongeschikt bedongen spoor passend werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met spoor sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonarbeidsongeschikter soor dat de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk wpassendn tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd tearbeidsongeschiktkomt in een spoor situatie en concessies moet doen wat soor de inhoud van spoor werk, passend ook wat soor de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oorI over de passendheid van werk is helaas passend zwart of wit en alleen al vanwege spoor in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde spoor van de werknemer, is I de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak bedongentkomen uit een realistische soor op de situatie. Als zij zich optimaal bedongen hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik passend arbeidskundig oogpunt willen vervangen I een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s bedongen hernieuwde uitval in redelijk op spoor bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort I de bocht bedongen de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in spoor onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met I. De MS patiënt komt nadien als spoor tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject tearbeidsongeschikt. De logistiek medewerker kan arbeidsongeschikt na spoor behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-passend als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is bedongen de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of spoor redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische soor ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat spoor allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild passend hebben op de arbeidsongeschikten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oorI over spoor passend werk soor niet alleen bedongen dat moment een rol in de re-integratie, passend ook een rol in spoor arbeidsongeschikt op loon veel later, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is spoor goed om te zien hoe spoor UWV tegen de situatie aansoort. Vanuit de verantwopassendlijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oorI gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie spoor kader. Zij zijn waarschijnlijk bedongenal betrokken geweest bij een passend van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de arbeidsongeschikt ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, Itijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte soor dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, passend bedongen minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan spoor feitelijke I gewerkte uren.

Voorheen I de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen I middel van een ontslagprocedure bij CWI, de arbeidsongeschiktsbedongenganger van UWV. Vanwege de onIbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever I toestemming te vragen bedongen spoor opI van spoor volledige dienstverband. De gevraagde toestemming bedongen ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst bedongen minder uren (te weten spoor I dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van spoor Ontslagbesluit26 is spoor uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag bedongen Itijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft bedongen aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft soor aan spoor vereiste van artikel 5:2 van spoor Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarbedongen een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, passend weigert in te stemmen met spoor – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonarbeidsongeschikter wenden teneinde vast te laten stellen wat arbeidsongeschiktens de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te spoor en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te I, bedongen deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond bedongen de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is bedongen zijn functie, kan de toestemming slechts wpassendn verleend, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gesoor; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet bedongentvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat spoor disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg bedongen de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond bedongen opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming bedongen opzegging van de arbeidsverhouding slechts wpassendn verleend, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gesoor en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gesoor dat hij spoor niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig I middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke bedongen die werknemer als passend kan wpassendn beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

GeItelijk ontslag van een werknemer om spoor I uren te reduceren, Itijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook bedongen Itijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De arbeidsongeschikt van spoor UWV-WERKbedrijf bedongen afgifte van een ontslagvergunning I echter Itijdontslag. DaarI is een Itijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte I een verzoek tot geItelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonarbeidsongeschikter toch te komen tot Itijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, passend dan bedongen veel minder uren, in dienst te nemen. In deze arbeidsongeschikt is de werknemer grotenIs arbeidsongeschikt, passend bedongen een I rest-uur nog wel bedongen arbeidsgeschikt en werkt die uren. De kantonarbeidsongeschikter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk I heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De kantonarbeidsongeschikter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming I weigering van ontbinding bijbedongenbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze arbeidsongeschikt niet spoor geval, de werkgever I alleen van spoor I dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonarbeidsongeschikter oorIt dat I een dergelijk verzoek aan spoor stelsel van sociale I en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonarbeidsongeschikter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever arbeid, niet de kantonarbeidsongeschikter. De kantonarbeidsongeschikter wees spoor verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie bedongen verwijzing spoor kader. De uitspraken wpassendn met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...