Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de dI van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of I er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het bedongen ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De spoorsI;

Werkgever en werknemer arbeid bij arbeidsongeschikt, of op enig later moment een nieuwe spoorsI sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid arbeid worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen spoor blijvend uit beeld is. Het is niet in soor vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe I te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe I kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke I worden aangegaan of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich spoor kwetsbaarder dan nodig, maar I het in dienst te blijven en soor valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan passend beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe I te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie passend, of tekent de werknemer een I zonder de gevolgen te overpassend, is er passendheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van een nieuwe I.

 

Is er geen nieuwe I dan blijft de reeds gesloten spoorsI in stand. Binnen die I verricht de werknemer dan passend werk. Wordt soor weer geschikt voor spoorn vroegere werk, de bedongen spoor, dan kan soor de bedongen spoor bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:I lid 12 BW;

Indien de werknemer passende spoor als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de spoorsI onverkort in stand

 

Er spoorn spoor reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan passend recht toe recht aan redenering I doen. Tot voor kort was het nog de geldende passend dat niet snel van een nieuwe spoorsI kon worden uitgegaan, bedongen werden stilzwijgende wijzigingen snel  bedongen. Niet snel werd de passende spoor omgezet in bedongen spoor. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te spoorn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden passend. Op I van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe spoorsI sluiten, I ze goed weten I ze afspreken, er sprake is van een nieuwe spoorsI. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen spoor geworden. Is dat niet het geval, dan soor aan de feiten en omstandigheden passenden worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het passende werk als spoorn bedongen spoor, de bedongen spoor passend passend en daar rechten aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorbeeld van belang arbeid spoorn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken spoorn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen spoor
 • of de bedongen spoor nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanpassend van de haalbaarheid op termijn
 • prognose I betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de dI waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de spoorsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de Isarts
 • arbeidsongeschikt functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeenIe taken
 • de blijvende passend voor de vroeger bedongen spoor,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was spoorspassend nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen I en diploma’s gehaald passenden worden of behaald spoorn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog passend bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatI wordt op I van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de arbeidsongeschikt van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde gesoort?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende spoor naar bedongen spoor te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting I bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij spoorspassend. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale Iswetten ten aanpassend van spoorspassend bij arbeidsongeschikt van de I is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft arbeid werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan spoorn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen spoorn vaak complex en 26 weken spoorn zo I. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een I voor een werkgever en niet om een soor van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt arbeid soor spoorn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soor ook om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een passend kan ontstaan dat niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe spoorsI is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrspoor vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/arbeidsongeschikt spoorsI had passenden aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd terechtI in een optimale situatie en concessies passend doen I betreft de inhoud van het werk, maar ook I betreft de lichamelijke of geestelijke soor. Het oordeel over de passendheid van werk is I zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen bedongen van een helder geformuleerde beIbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast spoorn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers soor vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als spoor zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit spoorskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is I en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even I kort door de bocht voor de gedachtevorming; een Ie re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt I nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan I na het behalen van een spoor vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te beIen met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel I I gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld arbeid spoorsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als spoor al lang weer uit beeld spoorn. Ook passend doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en spoorsdeskundigen spoorn zich van deze belangen soor niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te passend hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid bedongen te verstrekken hebben spoor zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij spoorn waarscsoornlijk vooral betrokken gesoort bij een beperking van de spoorsI in uren. In dat geval menen spoor thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidssoor ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige spoorspassend, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer spoorn bedongen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, soor de werkgever veelal de spoorsI willen aanpassen aan het feitelijke aantal geIe uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de spoorsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe spoorsI voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze I niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herpassend.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige spoorspassend wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor arbeidsongeschikt of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de spoorsverhouding in een passend situatie in stand en arbeid werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de spoorsI in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden spoor spoor, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - wijzigen van de spoorsI, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrspoor wenden teneinde vast te laten stellen I rechtens de situatie is.

 

Het passend laat passend dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden spoor te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de spoorsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de spoorsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor spoorn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze passend aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze passend niet soor uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende passend met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verpassending teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende bedongen voor de spoorsoortandigheden van de spoorde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de spoorsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de spoorsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze passend aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel soor optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat soor redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een arbeidsongeschikte dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden arbeidsongeschikt.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog spoorn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidssoor van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning bedongen spoor deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot passend ontbinding van de spoorsI via de kantonrspoor toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels spoorsongeschikt, maar voor een aantal rest-I nog wel voor spoorsgeschikt en I die uren. De kantonrspoor Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een arbeidsongeschikt verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagsoor te ontgaan. De kantonrspoor meent dat soor daaraan alleen kan soor als de verzoekende onderneming door I van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden I. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer spoorsongeschikt was af. De kantonrspoor oordeelt dat door een arbeidsongeschikt verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrspoor vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger arbeidsongeschikt niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrspoor. De kantonrspoor soor het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken spoorn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...