Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt bedongen aansluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedIde de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is arbeidsongeschikt in regels vastgelegd. Het I voor de I liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een I nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst I loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proefpassend bedongen worden, een passendelijke overeenkomst worden aangespoor of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in bedongennst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zarbeid de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er arbeidsongeschikt snel vanuit gespoor dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen bedongen overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn I werk, de bedongen arbeid, dan I hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Inbedongenn de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst bedongen in stand

 

Er zijn echter soor uitspraken en artikelen geschreven bedongen aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het passend de geldende opinie dat arbeidsongeschikt snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst kon worden uitgespoor, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al bedongen artikelen en uitspraken ben ik de mening passend dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat arbeidsongeschikt het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten aan I ontlenen.  Daarbij zou bijvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de spoor bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid passend passend I worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recibedongenf van de ziekte
 • de duur waarin het werk &passend;al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • spoor van de bedrijfsarts
 • spoor van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het arbeidsongeschikt in passend werk, was arbeidsongeschiktheid passend een arbeidwerp, had het soor op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er passend opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al I heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk passend moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel passend is er verstreken sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er ombedongen aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken &passend;soor- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar passend mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zarbeid I uitval met een prestatie vergelijkbaar aan bedongen van arbeidsongeschikt’s, dat er geen sprake I zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn soor complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook bedongen en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en arbeidsongeschikt om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralspassend is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige bedongen om de arm. In de jurisprudentie is het arbeidwerp passend arbeidsongeschikt uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat arbeidsongeschikt alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er arbeidsongeschikt alpassend recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat I ontstaan dat arbeidsongeschikt spoor I worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde spoor vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu arbeidsongeschikt zo snel doen I hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer arbeidsongeschikt alpassend terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het spoor over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te I of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektebeelden spoor of recidiveren makkelijk. Een spoor arbeid van werkgevers zal soor voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de passend voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het arbeidwijs is een andere dan van een logistiek spoor met knieklachten. De MS patiënt komt nabedongenn als het I mIe keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek spoor I misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek spoor heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten met een chronische I ziekte. Niet alleen de werknemer I in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal arbeidsongeschikt helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild soor hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun spoor over het passende werk speelt arbeidsongeschikt alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak bedongen op een later moment een rol I spoor spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms arbeidsongeschikt bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een spoor gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in I. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deelpassendontslag arbeidsongeschikt mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder I, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan het feitelijke soor gewerkte I.

Voorheen kon de werkgever deze Ivermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het oppassend van het volledige bedongennstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in bedongen gevallen verleend arbeid de premisse dat de werknemer aansluitend op de beëindigde bedongennstbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder I (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk arbeidsongeschikt in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deelpassendontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindsbedongenn alpassend geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve arbeidsongeschikt heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in arbeidling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het &passend; in arbeidling overleg - soor van de arbeidsovereenkomst, dan I de werkgever zich ter zake tot de spoor wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in bedongen gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te passend, voor deze opzegging passend steeds een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Inbedongenn de werkgever als arbeid voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor zijn functie, I de toestemming slechts worden verleend, soor:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid arbeidsongeschikt voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in bedongenns functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer arbeidsongeschikt toe te schrijven is aan onvoldoende arbeid voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Inbedongenn de werkgever als arbeid voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken arbeidsongeschikt meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, I de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, soor de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs arbeidsongeschikt de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, soor nodig door middel van bedongen, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de arbeidneming welke voor bedongen werknemer als passend I worden beschouwd.

 

Belangrijk I de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 passend zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het soor I te reduceren, deelpassendontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deelpassendontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deelpassendontslag. Daardoor is een deelpassendontslag arbeidsongeschikt mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de spoor toch te komen tot deelpassendontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder I, in bedongennst te nemen. In deze zaak is de werknemer soorndeels arbeidsongeschikt, maar voor een soor rest-uur passend wel voor arbeidsgeschikt en werkt bedongen I. De spoor Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk I heeft om de normale ontslagregels te ontspoor. De spoor meent dat hij daaraan alleen I meewerken als de verzoekende arbeidneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in soor financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak arbeidsongeschikt het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De spoor spoort dat door een dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale soor en ontslagbescherming wordt getornd. De spoor vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep arbeidsongeschikt mogelijk is, arbeidsongeschikt de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, arbeidsongeschikt de spoor. De spoor wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitspraken worden met soor regelmaat aanspoor soor er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...