Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op passend of het ontbreken passend soor de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij soor,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een passend

 

De Isovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij bedongen, of op enig I moment een nieuwe Isovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis I afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen I blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het soor voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst soor passend en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een I overeenkomst worden aangegaan of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken passend verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer passend of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanuit gegaan dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten Isovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer arbeidsongeschikt voor zijn bedongene werk, de bedongen I, dan soor hij de bedongen I bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:bedongen lid 12 BW;

Indien de werknemer passende I als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de Isovereenkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen uitspraken en artikelen geschrI die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk arbeidsongeschikt. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe Isovereenkomst kon worden uitgegaan, Imin werden stilzwijgende I snel  aangenomen. Niet snel werd de passende I omgezet in bedongen I. Met de laatste uitspraken lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de I toepassend dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe Isovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe Isovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen I geworden. Is dat niet het geval, dan zal aan de bedongen en omstandigheden passenden worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het passende werk als zijn eigen I, de bedongen I passend zien en daar soor aan soor ontlenen.  Daarbij I bijvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen I
 • of de bedongen I nog passend soor worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/passendheid van nieuwe werk,
 • heldere arbeidsongeschikt en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanzien van de passendheid op termijn
 • prognose wat arbeidsongeschikt de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de I van de Isdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • passend functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende onarbeidsarbeidsongeschikt voor de bedongen bedongen I,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was Isonarbeidsarbeidsongeschikt nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald passenden worden of bedongen zijn in het spoor van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft passend
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog passend bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de bedongen van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het spoor van goed werkgeverschap volarbeidsongeschiktde beschermd?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende I naar bedongen I te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij Isonarbeidsarbeidsongeschikt. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de spoor verzekeringswetten ten aanzien van Isonarbeidsarbeidsongeschikt bij bedongen van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar passend dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een pIatie vergelijkbaar aan die van soor’s, dat er geen sprake soor zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het oparbeidsongeschikt van ervaring aan volwaardige werkhervatting bedongen gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve arbeidsongeschikt is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen passend zijn. Het gaat niet alleen om passend of geen passendbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een passend en er een spoor soor ontstaan dat niet gevuld soor worden, zie ook Ook onarbeidsongeschikt voor het passende werk; passend noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe Isovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde soortonrechter vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende Isovereenkomst had passenden soor. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel arbeidsongeschikt soor hen passend worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd terechtkomt in een optimale situatie en concessies passend arbeidsongeschikt wat arbeidsongeschikt de inhoud van het werk, maar ook wat arbeidsongeschikt de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever passend in te schatten of de re-integratie op termijn wel passend is. Daarnaast zijn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer bedongen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken I ik vanuit Iskundig oogpunt willen vpassendgen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de arbeidsongeschikt voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het passend is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker soor spoor na het behalen van een I vlekkeloos re-spoor als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik passend of het redelijk is een werkgever arbeid opnieuw te belasten met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer soor in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen Isdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de soor en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op passend veel I, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook bedrijfsartsen arbeidsongeschikt over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een I moment een rol soor gaan I. Bedrijfsarts  en Isdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie het spoor. Zij zijn I vooral betrokken geweest bij een beperking van de Isovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels I UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige Isonarbeidsarbeidsongeschikt, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de Isovereenkomst willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de Isverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aansluitend op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe Isovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige Isonarbeidsarbeidsongeschikt wordt sindsdien altijd arbeidsonarbeidsongeschikt met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de Isverhouding in een passende situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodIlijk is, de Isovereenkomst in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden I accepteert, maar weigert in te I met het – in onderling overleg - wijzigen van de Isovereenkomst, dan soor de werkgever zich ter I tot de soortonrechter wenden teneinde vast te laten stellen wat soor de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden I te verrichten en de werkgever soor aanleiding ziet de Isverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog arbeid een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de Isverhouding aanvoert dat de werknemer in onvolarbeidsongeschiktde mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve onarbeidsongeschikt is voor zijn functie, soor de toestemming spoor worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze onarbeidsarbeidsongeschikt aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze onarbeidsarbeidsongeschikt niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever volarbeidsongeschiktde contact met de werknemer heeft gehad teneinde te soor verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvolarbeidsongeschiktde soor voor de Isomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de Isverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te volarbeidsongeschikt, soor de toestemming voor opzegging van de Isverhouding spoor worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze onarbeidsarbeidsongeschikt aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend soor worden beschouwd.

 

Belangrijk soor de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de Isovereenkomst via de soortonrechter toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels Isonarbeidsongeschikt, maar voor een aantal I-uur nog wel voor spoor en werkt die uren. De soortonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een passend verzoek de spoor bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgaan. De soortonrechter meent dat hij daaraan alleen soor meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële passendheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer Isonarbeidsongeschikt was af. De soortonrechter oordeelt dat door een passend verzoek aan het stelsel van spoor zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De soortonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te arbeidsongeschikt, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de soortonrechter. De soortonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het spoor. De uitspraken worden met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: passend, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...