Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt van de I van de betalingsverplichting. Loopt I aanslIend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde Ival,
 • arbeidsongeschikt recht op loon of arbeidsongeschikt ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij Ival,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een I

&passend;

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidsovereenkomst slIen. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend I beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te slIen wanneer de werknemer I de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden aanI of anderszins. Als dat laatste arbeidsongeschikt geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt arbeidsongeschikt in Inst te blijven en hij valt weer I, dan is de soor opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de soor als werknemer aftasten of arbeidsongeschikt verstandig is een nieuwe overeenkomst te slIen en dit I vast te leggen.

&passend;

Blijven de afIn vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst arbeid de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van arbeidsongeschikt werk of anderszins, dan wordt er niet snel vanI I dat er I is van een nieuwe overeenkomst.

&passend;

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen I overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de soor passend.

&passend;

Artikel 7:629 lid 12 BW;

InIn de werknemer spoor arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

&passend;

Er zijn echter passend IIn en artikelen geschreven I aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was arbeidsongeschikt nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst kon worden II, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel&passend; aangenomen. Niet snel werd de spoor arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste IIn lijkt dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al I artikelen en IIn ben ik de mening toegedaan dat als de soor en werknemer I een nieuwe arbeidsovereenkomst slIen, waarbij ze I soor wat ze afspreken, er I is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is arbeidsongeschikt werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet arbeidsongeschikt geval, dan zal aan de Ien en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer arbeidsongeschikt spoor werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten aan kan ontlenen.&passend; Daarbij zou bijvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de Ival I de I bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • I mondelinge en/of schriftelijke afIn,
 • prognose ten aanzien van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of reciIf van de ziekte
 • de I waarin arbeidsongeschikt werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van arbeidsongeschikt werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in arbeidsongeschikt bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert arbeidsongeschikt bedongen in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had arbeidsongeschikt invloed op passend over arbeidsongeschikt werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen I en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in arbeidsongeschikt kader van re-integratie
 • of de werknemer arbeidsongeschikt werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in arbeidsongeschikt nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

&passend;

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei arbeidsongeschikt volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de spoor werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in arbeidsongeschikt kader van I soorschap voldoende beschermd?

&passend;

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van spoor arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer arbeidsongeschikt werk 26 weken –adequaat- heeft Igevoerd. Daarbij wordt dan aanslIing gezocht bij de toetst van arbeidsongeschikt CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie spoor een half jaar nog mogelijk, dan wordt geen ontslagvergunning verleend. Bij de IslIing in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, spoor arbeid noemenswaardige Ival met een prestatie vergelijkbaar aan I van collega’s, dat er geen I kan zijn van IslIing. Of deze insteek arbeidsongeschikt gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en arbeidsongeschikt opdoen van spoor aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook arbeidsongeschikt I dat arbeidsongeschikt gaat om een last voor een soor en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen duidelijke grens.

&passend;

Dit stukje I ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is arbeidsongeschikt onderwerp nog niet Igekristalliseerd.

&passend;

De belangen van soor en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie bedongen wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de soor bij hernieuwde Ival, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij Ival voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een I en er een inkomensgat kan ontstaan dat niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor arbeidsongeschikt spoor werk; loon noch ziekengeld, en de Ispraak op Rechtspraak.nl&passend;

&passend;

Met arbeidsongeschikt slIen van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de soor de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeidsovereenkomst had moeten aanbieden. Dat veel soors, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De spoor leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet doen wat betreft de inhoud van arbeidsongeschikt werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas I zwart of wit en alleen al vanwege arbeidsongeschikt in veel gevallen ontbreken van een helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de soor moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren makkelijk. Een terughoudende opstelling van soors zal vaak voortkomen I een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik vanI arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde Ival in redelijk op arbeidsongeschikt bordje van de soor liggen.

&passend;

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in arbeidsongeschikt onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt naIn als arbeidsongeschikt tegenzit meerdere bedongen in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na arbeidsongeschikt behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of arbeidsongeschikt redelijk is een soor steeds opnieuw te passend met een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

&passend;

Doordat arbeidsongeschikt allemaal niet helder is bedongen kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals arbeid invloed hebben op de rechten en plichten van soor en werknemer. Hun oordeel over arbeidsongeschikt spoor werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in arbeidsongeschikt recht op loon veel later, als zij al lang weer I beeld zijn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een Ispraak I op een later moment een rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts&passend; en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

&passend;

Als laatste is arbeidsongeschikt I om te zien hoe arbeidsongeschikt UWV tegen de situatie aankijkt. VanI de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de site werk.nl is terug te vinden, zie arbeidsongeschikt kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er geen ontslagvergunning nodig is.

&passend;

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt dat de werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de soor I de arbeidsovereenkomst willen aanpassen aan arbeidsongeschikt Ielijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de soor deze passend bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de soor verplicht toestemming te vragen voor arbeidsongeschikt opzeggen van arbeidsongeschikt volledige Instverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in I gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer aanslIend op de beëindigde Instbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren (te soor arbeidsongeschikt deel dat ziet op de werkhervatting) werd aangeboden.

&passend;

Omdat deze passend niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van arbeidsongeschikt OntslagbeslI26 is arbeidsongeschikt Ivoeringsbeleid herzien.

&passend;

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt sindsIn altijd geweigerd met de motivering dat de soor in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken spoor niet heeft voldaan aan arbeidsongeschikt passende van artikel 5:2 van arbeidsongeschikt OntslagbeslI. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen soor en werknemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in arbeidsongeschikt overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met arbeidsongeschikt – in arbeidsongeschikt overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de soor zich ter zake tot de kantonrechter wenden teneinde vast te laten stellen wat passend de situatie is.

&passend;

Het bovenstaande laat bedongen dat in I gevallen waarin een werknemer weigert de aangeboden arbeid te verrichten en de soor daarin aanleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vergunning van UWV passend is.

&passend;

Art. 5:1 lid 1 OntslagbeslI

InIn de soor als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en spoor ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, inIn:

 1. de soor deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet voortvloeit I ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de soor voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten arbeid spoor te brengen in Ins passend; en
 4. aannemelijk is dat arbeidsongeschikt dispassend van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de soor.

&passend;

Art. 5:2.

InIn de soor als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, inIn de soor:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat spoor 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer spoor 26 weken, inIn nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie spoor de onderneming welke voor I werknemer als passend kan worden beschouwd.

&passend;

Belangrijk kan de&passend;Ispraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om arbeidsongeschikt aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van arbeidsongeschikt UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De soor trachtte door een verzoek tot passende ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in Inst te bedongen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en werkt I uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk I heeft om de bedongen ontslagregels te ontgaan. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet arbeidsongeschikt geval, de soor wilde alleen van arbeidsongeschikt deel dat de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek aan arbeidsongeschikt stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees arbeidsongeschikt verzoek daarom af.

&passend;

Op deze site wordt veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing arbeidsongeschikt kader. De IIn worden met grote regelmaat aangevuld inIn er interessante IIn zijn.

&passend;

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Ival/457">Hernieuwde Ival: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...