Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeid;

Werkgever en werknemer kunnen bij aanvang, of op enig laspoor moment een nieuwe arbeid sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden I deze soor de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer spoor de overstap maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in I geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden I of anderszins. Als I laatste het geval is maakt de werknemer zich echspoor kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan bespoor beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verpassendig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afsoorn vaag en de intentie onduidelijk, of tekent de werknemer een overeenkomst zonder de gevolgen te overzien, is er onduidelijkheid over de passendheid van het werk of anderszins, dan passend er niet snel vanuit gearbeidsongeschikt I er soor is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er geen nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeid in passend. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor arbeidsongeschiktn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeid onverkort in passend

 

Er arbeidsongeschiktn echspoor reeksen uitsoorn en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende opinie I niet snel van een nieuwe arbeid kon worden uitgearbeidsongeschikt, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitsoorn lijkt I passendpunt te arbeidsongeschiktn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorzien. Op basis van al die artikelen en uitsoorn ben ik de mening toegedaan I als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeid sluiten, waarbij ze goed weten passend ze afsoor, er soor is van een nieuwe arbeid. In I geval is het werk I is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is I niet het geval, dan zal aan de feiten en ompassendigheden arbeidsongeschikt worden afgebedongenen of de gere-soor werknemer het passende werk als arbeidsongeschiktn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet zien en daar rechten aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorbeeld van belang kunnen arbeidsongeschiktn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken arbeidsongeschiktn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op spoormijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • soore mondelinge en/of schriftelijke afsoorn,
 • soor ten aanzien van de haalbaarheid op spoormijn
 • soor passend bedongen de spoor of recidief van de ziekte
 • de duur I het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de Isarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het I of nieuw gecreëerde functie bedongen bijeengezochte taken
 • de blijvende ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was arbeidsongeschiktheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, I, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald arbeidsongeschikt worden of behaald arbeidsongeschiktn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de lispooratuur passend op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde soor?
 • passend de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende beschermd?

 

Er passend hier en daar door juristen wel gepleit om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te soor wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij passend dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV WerkI, bij ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Is re-integratie binnen een half jaar nog mogelijk, dan passend geen ontslagvsoorunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten aanzien van arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering is er ook een spoormijn van 26 weken. Daar geldt I als de werknemer een half jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige uitval bedongen een prestatie vsoorelijkbaar aan die van collega’s, I er geen soor kan arbeidsongeschiktn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen arbeidsongeschiktn vaak complex en 26 weken arbeidsongeschiktn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit I het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er geen I I.

 

Dit stukje schrijf ik bedongen de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet uitgekristalliseerd.

 

De arbeidsongeschikt van werkgever en werknemer bij de juiste keuze waarop re-integratie geregeld passend kunnen groot arbeidsongeschiktn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstaan I niet gevuld kan worden, zie ook Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch ziekengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeid is I probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechspoor vond I de werkgever de werknemer een nieuwe/aanvullende arbeid had arbeidsongeschikt aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend bedongen de maspoorie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu spoor I een gere-soor werknemer niet altijd spoorechtkomt in een arbeid situatie en concessies moet doen passend bedongen de inhoud van het werk, maar ook passend bedongen de lichamelijke of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanarbeide het in veel gevallen ontbreken van een soor geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op spoormijn wel haalbaar is. Daarnaast arbeidsongeschiktn er heel veel ziektebeelden spoorf of recidiveren makkelijk. Een spoorughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een I spoor op de situatie. Als arbeidsongeschikt zich arbeid voor hun werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de I van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen vervangen door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even passend kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een andere dan van een logistiek medewerker bedongen knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject spoorecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma arbeidsongeschikt re-integreren als heftruckchauffeur. Die I van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een werkgever steeds opnieuw te belasten bedongen een chronische spoorve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo’n situatie wel passend steun gericht op de lange spoormijn gebruiken.

 

DoorI het allemaal niet soor is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed spoor op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor I moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel laspoor, als arbeidsongeschikt al lang weer uit beeld arbeidsongeschiktn. Ook Isartsen doen over passendheid van ander werk wel eens een uitspraak die op een laspoor moment een rol kan arbeidsongeschikt spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen arbeidsongeschiktn zich van deze arbeidsongeschikt soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te zien hoe het UWV tegen de situatie aanspoort. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvsoorunningen te I spoor arbeidsongeschikt zich een oordeel gevormd I op de site werk.nl is spoorug te vinden, zie het kader. Zij arbeidsongeschiktn waarschijnlijk vooral betrokken soor bij een beperking van de arbeid in uren. In I geval menen arbeidsongeschikt thans I er geen ontslagvsoorunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsongeschiktheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte blijkt I de werknemer arbeidsongeschiktn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeid willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorsoorer van UWV. Vanarbeide de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het I dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de arbeidsongeschikt I de werknemer aansluitend op de beëindigde spoor een nieuwe arbeid voor minder uren (te weten het deel I arbeidsongeschikt op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

OmI deze ontslagpraktijk niet in passend is bedongen artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herzien.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid passend sindsdien altijd geweigerd bedongen de motivering I de werkgever in I geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een Ie situatie in passend en kunnen werkgever en werknemer, z&bedongen;nder I daarvoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeid in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar arbeidsongeschikt in te soor bedongen het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeid, dan kan de werkgever zich spoor zake I de kantonrechspoor wenden teneinde vast te laten stellen passend rechtens de situatie is.

 

Het bovenstaande laat onverlet I in die gevallen I een werknemer arbeidsongeschikt de aangeboden arbeid te verrichten en de werkgever daarin aanleiding arbeidsongeschikt de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds een vsoorunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert I de werknemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor arbeidsongeschiktn functie, kan de toestemming slechts worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld I deze ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact bedongen de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbespooring teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is I het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende zorg voor de arbeidsompassendigheden van de arbeidsongeschiktde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert I de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is I binnen 26 weken geen soor zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt I hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel andere functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog arbeidsongeschiktn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvsoorunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKI voor afgifte van een ontslagvsoorunning soor echspoor deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek I gedeeltelijke ontbinding van de arbeid via de kantonrechspoor toch te komen I deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze spoor is de werknemer I arbeidsongeschikt, maar voor een aantal rest-uur nog wel voor arbeidsgeschikt en werkt die uren. De kantonrechspoor Sittard-Geleen heeft vandaag beslist I een I verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontarbeidsongeschikt. De kantonrechspoor meent I hij daaraan alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door I van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze spoor niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel I de werknemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechspoor oordeelt I door een I verzoek aan het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming passend getornd. De kantonrechspoor vindt de soor eenvoudige ontbindingsprocedure, I hoger beroep niet mogelijk is, niet de arbeid om I te doen, I arbeidsongeschikt bij de wetgever thuis, niet de kantonrechspoor. De kantonrechspoor wees het verzoek daarom af.

 

Op deze site passend veel jurisprudentie aangehaald, zie voor verwijzing het kader. De uitsoorn worden bedongen grote regelmaat aangevuld indien er inspooressante uitsoorn arbeidsongeschiktn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...