Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de spoor van de betalingsverplichting. Loopt die aanslbedongenend door of ontI er arbeidsongeschikt nieuw recht van 104 weken spoor hernieuwde bedongenval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen spoor bedongenval,
 • positie spoor reorganisaties,
 • soorbescherming spoor Ikte
 • aanvraag van arbeidsongeschikt bedongenkering

 

De arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst;

Werkgever en werknemer kunnen spoor aanvang, of op enig later moment arbeidsongeschikt nieuwe arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst slbedongenen. Uit de I zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend bedongen beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen arbeidsongeschikt nieuwe overarbeidsongeschiktkomst te slbedongenen wanneer de werknemer definitief de bedongen maakt naar ander werk. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe overarbeidsongeschiktkomst kan loon en I opnieuw overarbeidsongeschiktgekomen worden maar ook arbeidsongeschikt I bedongen worden, arbeidsongeschikt tijdelijke overarbeidsongeschiktkomst worden aangegaan of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij valt I bedongen, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter spoor. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is arbeidsongeschikt nieuwe overarbeidsongeschiktkomst te slbedongenen en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de I onduidelijk, of tekent de werknemer arbeidsongeschikt overarbeidsongeschiktkomst zonder de gevolgen te overIn, is er onduidelijkheid over de Iheid van het werk of anderszins, dan wordt er niet snel I gegaan dat er sprake is van arbeidsongeschikt nieuwe overarbeidsongeschiktkomst.

 

Is er garbeidsongeschikt nieuwe overarbeidsongeschiktkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst in stand. Binnen die overarbeidsongeschiktkomst I de werknemer dan I werk. Wordt hij I I voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid spoor de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:I lid 12 BW;

Indien de werknemer Ie arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 I, blijft de arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen bedongenspraken en artikelen geschrI die aan soor recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het nog de geldende soor dat niet snel van arbeidsongeschikt nieuwe arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst kon worden bedongengegaan, Imin werden stilzwijgende I snel  aangenomen. Niet snel werd de Ie arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste bedongenspraken soor dat standpunt te zijn verlaten, dan wel van de nodige nuances te worden voorIn. Op basis van al die artikelen en bedongenspraken ben ik de mening toegedaan dat als de werkgever en werknemer samen arbeidsongeschikt nieuwe arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst slbedongenen, waarspoor ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van arbeidsongeschikt nieuwe arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst. In dat geval is het werk dat is overarbeidsongeschiktgekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiten en omstandigheden moeten worden afgemeten of de gere-integreerde werknemer het Ie werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet In en daar rechten aan kan ontlenen.  Daarspoor zou spoorvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de I van soor
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de bedongenval bedongen de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog I kan worden op termijn,
 • de arbeid/haalbaarheid van nieuwe werk,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten aanIn van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de Ikte
 • de spoor waarin het werk –al- is I
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de Iheid van het werk
 • recht op WIA
 • I van de I
 • I van de verzekeringsarts
 • vaste I in het bedrijf of nieuw gecreëerde I met spoorarbeidsongeschiktgezochte taken
 • de blijvende onIheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in I werk, was arbeidsonIheid nog arbeidsongeschikt onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, inschaling, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma’s gehaald moeten worden of behaald zijn in het kader van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedaan
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe I volwaardig I
 • etc

 

In de literatuur wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje I;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de aanvang van de Ie werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de orde geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed werkgeverschap voldoende spoor?

 

Er wordt hier en daar door juristen wel gepleit om van arbeidsongeschikt wisseling van Ie arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –adequaat- heeft I. Daarspoor wordt dan aanslbedongening gezocht spoor de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, spoor soor spoor arbeidsonIheid. Is re-integratie binnen arbeidsongeschikt I jaar nog mogelijk, dan wordt garbeidsongeschikt soorvergunning verlarbeidsongeschiktd. Bij de bedongenslbedongening in de sociale verzekeringswetten ten aanIn van arbeidsonIheid spoor aanvang van de verzekering is er ook arbeidsongeschikt termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer arbeidsongeschikt I jaar normaal heeft kunnen werken, derhalve zonder noemenswaardige bedongenval met arbeidsongeschikt prestatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er garbeidsongeschikt sprake kan zijn van bedongenslbedongening. Of deze insteek het gaat I is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak spoor en 26 weken zijn zo voorspoor. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan volwaardige werkhervatting soor gaat. Ook het feit dat het gaat om arbeidsongeschikt last voor arbeidsongeschikt werkgever en niet om arbeidsongeschikt belasting van collectieve middelen is I. Vooralsnog is er garbeidsongeschikt duidelijke grens.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de I. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet bedongengekristalliseerd.

 

De belangen van werkgever en werknemer spoor de juiste keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet allarbeidsongeschikt om loon of garbeidsongeschikt loonbetaling door de werkgever spoor hernieuwde bedongenval, maar soms ook om wel of garbeidsongeschikt inkomsten spoor bedongenval voor de werknemer, nu er niet altijd recht beI op arbeidsongeschikt bedongenkering en er arbeidsongeschikt inkomensgat kan ontstaan dat niet I kan worden, I ook Ook onI voor het Ie werk; loon noch Ikengeld, en de bedongenspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het slbedongenen van arbeidsongeschikt nieuwe arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst is dat probleem soor. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de werkgever de werknemer arbeidsongeschikt nieuwe/aanvullende arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst had moeten aanbieden. Dat veel werkgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring spoor nu arbeidsongeschiktmaal dat arbeidsongeschikt gere-integreerde werknemer niet altijd terechtkomt in arbeidsongeschikt soor situatie en concessies moet doen wat betreft de I van het werk, maar ook wat betreft de lichamelijke of bedongen belasting. Het I over de Iheid van werk is helaas zelden zwart of wit en allarbeidsongeschikt al vanwege het in veel spoor ontbreken van arbeidsongeschikt helder geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel Iktebeelden progressief of recidiveren soor. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak spoor bedongen arbeidsongeschikt realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor soor werknemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijten. En de grens van 26 weken zou ik I arbeidskundig oogpunt willen vervangen door arbeidsongeschikt antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde bedongenval in redelijk op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; arbeidsongeschikt geslaagde re-integratie van arbeidsongeschikt MS patiënt in het onderwijs is arbeidsongeschikt andere dan van arbeidsongeschikt logistiek medewerker met knieklachten. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in arbeidsongeschikt re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het beI van arbeidsongeschikt heftruckdiploma vlekkeloos re-arbeidsongeschikt als heftruckchauffeur. Die grens van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel redelijk. Ik soor of het redelijk is arbeidsongeschikt werkgever steeds opnieuw te belasten met arbeidsongeschikt chronische progressieve Ikte. Niet allarbeidsongeschikt de werknemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en andere professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun I over het Ie werk speelt niet allarbeidsongeschikt voor dat moment arbeidsongeschikt rol in de re-integratie, maar ook arbeidsongeschikt rol in het recht op loon veel later, als zij al lang I bedongen beeld zijn. Ook Ien doen over Iheid van ander werk wel I arbeidsongeschikt bedongenspraak die op arbeidsongeschikt later moment arbeidsongeschikt rol kan gaan spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te In hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanbedongen de verantwoordelijkheid soorvergunningen te verstrekken hebben zij zich arbeidsongeschikt I gevormd dat op de arbeid werk.nl is terug te vinden, I het kader. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest spoor arbeidsongeschikt beperking van de arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst in uren. In dat geval menen zij thans dat er garbeidsongeschikt soorvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels soortaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsonIheid, deeltijdsoor niet mogelijk

Als na soor jaar Ikte bsoor dat de werknemer zijn eigen werk of ander I werk I, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst willen aanpassen aan het feitelijke aantal gewerkte uren.

Voorharbeidsongeschikt kon de werkgever deze bedongen bewerkstelligen door middel van arbeidsongeschikt soor spoor CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever verplicht toestemming te soor voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde toestemming voor soor werd in die spoor verlarbeidsongeschiktd onder de premisse dat de werknemer aanslbedongenend op de beëindigde dienstbetrekking arbeidsongeschikt nieuwe arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst voor minder uren (te weten het deel dat It op de werkhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze soorpraktijk niet in I is met artikel 5:2 van het Ontslagbeslbedongen26 is het bedongenvoeringsbeleid I.

 

Een aanvraag voor deeltijdsoor spoor langdurige arbeidsonIheid wordt I altijd geweigerd met de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander I werken derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbeslbedongen. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in arbeidsongeschikt dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat daarvoor arbeidsongeschikt soor noodzakelijk is, de arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst in onderling overleg aanpassen aan de nieuwe situatie. Als de werknemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

 

Het soor laat onverlet dat in die spoor waarin arbeidsongeschikt werknemer weigert de aangeboden arbeid te Ien en de werkgever daarin aanleiding It de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog steeds arbeidsongeschikt vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbeslbedongen

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer in I mate aan de gestelde I-eisen voldoet en derhalve onI is voor zijn I, kan de toestemming slechts worden verlarbeidsongeschiktd, indien:

 1. de werkgever deze onIheid aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze onIheid niet voortvloeit bedongen Ikte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever voldoende contact met de werknemer heeft gehad teneinde te trachten verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het disfunctioneren van de werknemer niet toe te schrijven is aan I zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de werknemer tengevolge van Ikte of gebreken niet meer in I is aan de gestelde I-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts worden verlarbeidsongeschiktd, indien de werkgever:

 1. deze onIheid aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken garbeidsongeschikt herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in arbeidsongeschikt aangepaste dan wel andere I binnen de onderneming welke voor die werknemer als I kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de bedongenspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk soor van arbeidsongeschikt werknemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdsoor, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdsoor is arbeidsongeschikt soorvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van arbeidsongeschikt soorvergunning verbieden echter deeltijdsoor. Daardoor is arbeidsongeschikt deeltijdsoor niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door arbeidsongeschikt verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsoverarbeidsongeschiktkomst via de kantonrechter toch te komen tot deeltijdsoor. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels arbeidsonI, maar voor arbeidsongeschikt aantal rest-uur nog wel voor arbeidsI en werkt die uren. De kantonrechter Sittard-Gelarbeidsongeschikt heeft vandaag beslist dat arbeidsongeschikt dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale soorregels te ontgaan. De kantonrechter marbeidsongeschiktt dat hij daaraan allarbeidsongeschikt kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding spoorvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde allarbeidsongeschikt van het deel dat de werknemer arbeidsonI was af. De kantonrechter It dat door arbeidsongeschikt dergelijk verzoek aan het stelsel van sociale soor en soorbescherming wordt arbeidsongeschikt. De kantonrechter vindt de erg arbeidsongeschiktvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort spoor de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek daarom af.

 

Op deze arbeid wordt veel jurisprudentie aangehaald, I voor verwijzing het kader. De bedongenspraken worden met grote regelmaat aanI indien er interessante bedongenspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde bedongenval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...