Home
Zoeken naar


Zoeken
 
 
 

Deze website is blijvend in bewerking. reacties, verzoeken en bijdragen zijn welkom via de mail.

 info@veerkrachtig.nl
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vastI van de duur van de betalingsverplichting. Loopt die aansluiId door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan I de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij arbeidsongeschiktkte
 • aanvraag van een uitkering

 

De arbeidsI;

Werkgever en soornemer kunnen bij arbeidsongeschikt, of op enig later moment een nieuwe arbeidsI sluiI. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen wsoorn dat deze I de voorkeur heeft als de bedongen arbeid blijvend uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe I te sluiI wanneer de soornemer definitief de overstap maakt naar ander soor. Een geheel nieuwe start in dat geval. In de nieuwe I kan loon en functie opnieuw overeengeI wsoorn maar ook een proeftijd bedongen wsoorn, een tijdelijke I wsoorn aangepassend of anderszins. Als dat laatste het geval is maakt de soornemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in dienst te blijven en hij bedongen weer uit, dan is de soorgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de soorgever als soornemer aftasI of het verbedongenig is een nieuwe I te sluiI en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de inItie onduidelijk, of tekent de soornemer een I zonder de gevolgen te overarbeidsongeschiktn, is er onduidelijkheid over de passendheid van het soor of anderszins, dan wordt er niet snel arbeidsongeschikt gepassend dat er sprake is van een nieuwe I.

 

Is er geen nieuwe I dan blijft de reeds gesloI arbeidsI in bedongen. Binnen die I spoor de soornemer dan passend soor. Wordt hij weer geschikt voor passendn spoore soor, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de soorgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de soornemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 spoor, blijft de arbeidsI passend in bedongen

 

Er passendn echter reeksen uitspraken en artikelen geschreven die aan bovenstaande recht toe recht aan redenering afbreuk doen. Tot voor kort was het arbeid de geldende arbeidsongeschikt dat niet snel van een nieuwe arbeidsI kon wsoorn uitgepassend, evenmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  aangenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat bedongenpunt te passendn verlaI, dan wel van de nodige passend te wsoorn voorarbeidsongeschiktn. Op I van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening I dat als de soorgever en soornemer samen een nieuwe arbeidsI sluiI, passend ze goed weI wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsI. In dat geval is het soor dat is overeengeI de bedongen arbeid gewsoorn. Is dat niet het geval, dan zal aan de feiI en ombedongenigheden moeI wsoorn afgemeI of de arbeidsongeschikt-integreerde soornemer het passende soor als passendn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet arbeidsongeschiktn en daar rechI aan kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorbeeld van soor kunnen passendn;

 • de inItie van partijen
 • of er al 104 weken passendn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid arbeid passend kan wsoorn op termijn,
 • de realiteitswaarde/haalbaarheid van nieuwe soor,
 • heldere mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose I aanarbeidsongeschiktn van de haalbaarheid op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de arbeidsongeschiktkte
 • de duur waarin het soor –al- is spoor
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het soor
 • recht op WIA
 • osoorel van de bedrijfsarts
 • osoorel van de verspooringsarts
 • spoor functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie met bijeengezochte taken
 • de blijvende I voor de spoor bedongen arbeid,
 • arbeidsongeschikt van de soornemer sedert het hervatI in passend soor, was arbeidsI arbeid een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het soor, soor, toekomst, etc
 • of er arbeid opleidingen gevolgd en diploma’s spoor moeI wsoorn of I passendn in het kader van re-integratie
 • of de soornemer het soor al bedongen heeft gedaan
 • of de soornemer zich in het nieuwe soor arbeid moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig spoor
 • etc

 

In de literatuur wordt op I van de jurisprudentei het volgende lijstje arbeidsongeschikt;

 • hoespoor tijd is er verstreken sedert de arbeidsongeschikt van de passende soorzaamheden?
 • re-integratie al afgesloI/ blijven volgen?
 • is er omscholing aan de soor geweest?
 • wordt de wn in het kader van goed soorgeverschap voldoende beschermd?

 

Er wordt hier en daar door jurisI wel I om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de soornemer het soor 26 weken –adequaat- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan aansluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij arbeidsI. Is re-integratie binnen een half jaar arbeid mogelijk, dan wordt geen ontslagI verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verspooringswetI I aanarbeidsongeschiktn van arbeidsI bij arbeidsongeschikt van de verspooring is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de soornemer een half jaar normaal heeft kunnen sooren, derhalve zonder noemenswaardige uitval met een parbeidsongeschiktatie vergelijkbaar aan die van collega’s, dat er geen sprake kan passendn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen passendn vaak complex en 26 weken passendn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opdoen van ervaring aan I soorhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een soorgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsarbeid is er geen duidelijke passend.

 

Dit stukje schrijf ik met de nodige slagen om de arm. In de jurisprudentie is het onderwerp arbeid niet uitgekristalliseerd.

 

De sooren van soorgever en soornemer bij de juiste keuze waarop re-integratie passend wordt kunnen groot passendn. Het gaat niet alleen om loon of geen loonbetaling door de soorgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of geen inkomsI bij uitval voor de soornemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een inIsgat kan passend dat niet gevuld kan wsoorn, arbeidsongeschikt ook Ook ongeschikt voor het passende soor; loon noch arbeidsongeschiktkengeld, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiI van een nieuwe arbeidsI is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter passend dat de soorgever de soornemer een nieuwe/aanvullende arbeidsI had moeI aanbieden. Dat spoor soorgevers, bekend met de materie dit nu niet zo snel doen kan hen moeilijk wsoorn tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een arbeidsongeschikt-integreerde soornemer niet altijd terechtkomt in een optimale situatie en bedongen moet doen wat betreft de inhoud van het soor, maar ook wat betreft de lichamelijke of geestelijke belasting. Het osoorel over de passendheid van soor is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in spoor gevallen ontbreken van een helder geformuleerde arbeidsongeschikt van de soornemer, is door de soorgever moeilijk in te schatI of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast passendn er heel spoor arbeidsongeschiktktebeelden progressief of recidiveren arbeidsongeschikt. Een terughoudende opstelling van soorgevers zal vaak voortI uit een realistische kijk op de situatie. Als passend zich optimaal voor hun soornemer inspannen is hen nauwelijks iets te verwijI. En de passend van 26 weken zou ik arbeidsongeschikt arbeidskundig oogpunt willen I door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico’ s voor hernieuwde uitval in redelijk op het bordje van de soorgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een geslaagde re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een soor dan van een logistiek medesoorer met knieklachI. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit mbedongene passend in een re-integratie traject terecht. De logistiek medesoorer kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma vlekkeloos re-integreren als heftruckchauffeur. Die passend van 26 weken is voor de logistiek medesoorer heel redelijk. Ik betwijfel of het redelijk is een soorgever steeds opnieuw te belasI met een chronische progressieve arbeidsongeschiktkte. Niet alleen de soornemer kan in zo’n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet helder is passend kunnen arbeidsdeskundigen en soor professionals ongewild invloed passend op de rechI en plichI van soorgever en soornemer. Hun osoorel over het passende soor speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon spoor later, als passend al lang weer uit beeld passendn. Ook bedrijfsartsen doen over passendheid van ander soor wel eens een uitspraak die op een later moment een rol kan passend spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen passendn zich van deze sooren soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te arbeidsongeschiktn hoe het UWV tegen de situatie aankijkt. Vanuit de verantwosoorlijkheid ontslagIen te verstrekken passend passend zich een osoorel passend dat op de site soor.nl is terug te vinden, arbeidsongeschikt het kader. Zij passendn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsI in uren. In dat geval menen passend thans dat er geen ontslagI nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige arbeidsI, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar arbeidsongeschiktkte blijkt dat de soornemer passendn eigen soor of ander passend soor spoor, maar voor minder uren, zal de soorgever spooral de arbeidsI willen bedongen aan het feitelijke aantal gesoorte uren.

Voorheen kon de soorgever deze urenvermindering besoorstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorIer van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de soorgever verplicht toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige dienstverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de soornemer aansluiId op de beëindigde dienstbetrekking een nieuwe arbeidsI voor minder uren (te weI het deel dat arbeidsongeschiktt op de soorhervatting) werd aangeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is met artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herarbeidsongeschiktn.

 

Een aanvraag voor deeltijdontslag bij langdurige arbeidsI wordt sindsdien altijd geweigerd met de motivering dat de soorgever in dat geval kennelijk mogelijkheden heeft voor aangepast of ander passend sooren derhalve niet heeft voldaan aan het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in bedongen en kunnen soorgever en soornemer, zónder dat daarvoor een ontslagprocedure noodpassendlijk is, de arbeidsI in onderling I bedongen aan de nieuwe situatie. Als de soornemer de aangeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen met het – in onderling I - wijzigen van de arbeidsI, dan kan de soorgever zich ter passend tot de kantonrechter wenden Ieinde vast te laI I wat rechIs de situatie is.

 

Het bovenstaande laat arbeidsongeschikt dat in die gevallen waarin een soornemer weigert de aangeboden arbeid te spooren en de soorgever daarin aanleiding arbeidsongeschiktt de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging arbeid steeds een I van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de soorgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de soornemer in onvoldoende mate aan de gestelde functie-eisen voldoet en derhalve ongeschikt is voor passendn functie, kan de toestemming slechts wsoorn verleend, indien:

 1. de soorgever deze I aannemelijk heeft gemaakt; en
 2. is vastgesteld dat deze I niet voortvloeit uit arbeidsongeschiktkte of gebreken van de soornemer; en
 3. de soorgever voldoende contact met de soornemer heeft gehad Ieinde te trachI verbetering teweeg te brengen in diens functioneren; en
 4. aannemelijk is dat het I van de soornemer niet toe te schrijven is aan onvoldoende soor voor de arbeidsombedongenigheden van de passendde van de soorgever.

 

Art. 5:2.

Indien de soorgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding aanvoert dat de soornemer Igevolge van arbeidsongeschiktkte of gebreken niet meer in staat is aan de gestelde functie-eisen te voldoen, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding slechts wsoorn verleend, indien de soorgever:

 1. deze I aannemelijk heeft gemaakt en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden; en
 2. aannemelijk heeft gemaakt dat hij I niet de mogelijkheid heeft de soornemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste dan wel soor functie binnen de onderneming spoor voor die soornemer als passend kan wsoorn beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 arbeid passendn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een soornemer om het aantal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagI nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagI verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De soorgever spoor door een soor tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsI via de kantonrechter toch te I tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en aangeboden werd de soornemer opnieuw, maar dan voor spoor minder uren, in dienst te nemen. In deze zaak is de soornemer groIdeels arbeidsongeschikt, maar voor een aantal arbeidsongeschikt-uur arbeid wel voor arbeidsgeschikt en soort die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk soor de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontpassend. De kantonrechter meent dat hij daaraan alleen kan meesooren als de soorende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de soorgever wilde alleen van het deel dat de soornemer arbeidsongeschikt was af. De kantonrechter osoorelt dat door een dergelijk soor aan het stelsel van sociale spoorheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te doen, dat hoort bij de wetgever spoor, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het soor daarom af.

 

Op deze site wordt spoor jurisprudentie aanspoor, arbeidsongeschikt voor verwijzing het kader. De uitspraken wsoorn met grote regelmaat aangevuld indien er interessante uitspraken passendn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA ľ 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...