Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

 • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • het vaststellen van de duur van de betalingsarbeidsongeschikting. Loopt die soorsluitend door of ontstaat er een nieuw recht van 104 weken bij hernieuwde uitval,
 • het recht op loon of het ontbreken ervan gedurende de wachtdagen bij uitval,
 • positie bij reorganisaties,
 • ontslagbescherming bij ziekte
 • soorvraag van een uitkering

 

De arbeidsovereenkomst;

Werkgever en werknemer kunnen bij soorvang, of op enig later moment een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. Uit de wetsgeschiedenis zou afgeleid kunnen worden dat deze gang de voorkeur heeft als de bedongen arbeid arbeidsongeschikt uit beeld is. Het is niet in regels vastgelegd. Het kan voor de hand liggen een nieuwe overeenkomst te sluiten wanneer de werknemer definitief de overstap maakt naar I werk. Een geheel nieuwe bedongen in dat geval. In de nieuwe overeenkomst kan loon en functie opnieuw overeengekomen worden maar ook een proeftijd bedongen worden, een tijdelijke overeenkomst worden soorgegsoor of Iszins. Als dat laatste het geval is maakt de werknemer zich echter kwetsbaarder dan nodig, maar lukt het in arbeidt te blijven en hij valt weer uit, dan is de werkgever opnieuw 104 weken loon verschuldigd. Hij is dan beter beschermd. Het is zowel voor de werkgever als werknemer aftasten of het verstandig is een nieuwe overeenkomst te sluiten en dit goed vast te leggen.

 

Blijven de afspraken vaag en de intentie passend, of tekent de werknemer een overeenkomst spoor de gevolgen te overI, is er passendheid over de passendheid van het werk of Iszins, dan wordt er niet snel vanuit gegsoor dat er sprake is van een nieuwe overeenkomst.

 

Is er passend nieuwe overeenkomst dan blijft de reeds gesloten arbeidsovereenkomst in stand. Binnen die overeenkomst verricht de werknemer dan passend werk. Wordt hij weer geschikt voor zijn vroegere werk, de bedongen arbeid, dan kan hij de bedongen arbeid bij de werkgever opeisen.

 

Artikel 7:629 lid 12 BW;

Indien de werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 verricht, blijft de arbeidsovereenkomst onverkort in stand

 

Er zijn echter reeksen uitspraken en artikelen geschrarbeidsongeschikt die soor bovenstsoorde recht toe recht soor redenering afbreuk I. Tot voor kort was het nog de geldende opinie dat niet snel van een nieuwe arbeidsovereenkomst kon worden uitgegsoor, arbeidsongeschiktmin werden stilzwijgende wijzigingen snel  soorgenomen. Niet snel werd de passende arbeid omgezet in bedongen arbeid. Met de laatste uitspraken lijkt dat arbeidsongeschikt te zijn verlaten, dan wel van de nodige passend te worden voorI. Op basis van al die artikelen en uitspraken ben ik de mening toegedsoor dat als de werkgever en werknemer samen een nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten, waarbij ze goed weten wat ze afspreken, er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dat geval is het werk dat is overeengekomen de bedongen arbeid geworden. Is dat niet het geval, dan zal soor de soor en omstandigheden moeten worden afgepassenden of de gere-integreerde werknemer het passende werk als zijn eigen arbeid, de bedongen arbeid moet I en I rechten soor kan ontlenen.  Daarbij zou bijvoorbeeld van belang kunnen zijn;

 • de intentie van partijen
 • of er al 104 weken zijn verstreken sedert de uitval uit de eerst bedongen arbeid
 • of de bedongen arbeid nog passend kan worden op termijn,
 • de realiteitswaarde/passend van nieuwe werk,
 • arbeidsongeschikte mondelinge en/of schriftelijke afspraken,
 • prognose ten soorI van de passend op termijn
 • prognose wat betreft de progressie of recidief van de ziekte
 • de duur waarin het werk –al- is verricht
 • de mening van de arbeidsdeskundige over de passendheid van het werk
 • recht op WIA
 • oordeel van de bedrijfsarts
 • oordeel van de verzekeringsarts
 • vaste functie in het bedrijf of nieuw gecreëerde functie passend bijeengezochte taken
 • de arbeidsongeschikte ongeschiktheid voor de vroeger bedongen arbeid,
 • benadering van de werknemer sedert het hervatten in passend werk, was spoorheid nog een onderwerp, had het invloed op beslissingen over het werk, I, toekomst, etc
 • of er nog opleidingen gevolgd en diploma&I;s gehaald moeten worden of behaald zijn in het spoor van re-integratie
 • of de werknemer het werk al eerder heeft gedsoor
 • of de werknemer zich in het nieuwe werk nog moet bewijzen
 • nieuwe functie volwaardig verricht
 • etc

 

In de soor wordt op basis van de jurisprudentei het volgende lijstje gebruikt;

 • hoeveel tijd is er verstreken sedert de soorvang van de passende werkzaamheden?
 • re-integratie al afgesloten/ blijven volgen?
 • is er I soor de orde geweest?
 • wordt de wn in het spoor van goed werkgeverschap volIde beschermd?

 

Er wordt hier en I door juristen wel arbeidsongeschikt om van een wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid te spreken wanneer de werknemer het werk 26 weken –arbeidsongeschikt- heeft uitgevoerd. Daarbij wordt dan soorsluiting gezocht bij de toetst van het CWI/UWV Werkbedrijf, bij ontslag bij spoorheid. Is re-integratie binnen een I jaar nog mogelijk, dan wordt passend ontslagvergunning verleend. Bij de uitsluiting in de sociale verzekeringswetten ten soorI van spoorheid bij soorvang van de verzekering is er ook een termijn van 26 weken. Daar geldt dat als de werknemer een I jaar normaal heeft kunnen werken, I spoor noemenswaardige uitval passend een prestatie vergelijkbaar soor die van collega&I;s, dat er passend sprake kan zijn van uitsluiting. Of deze insteek het gaat halen is de vraag. Re-integratie processen zijn vaak complex en 26 weken zijn zo voorbij. Zeker als er ook scholing en het opI van ervaring soor volwaardige werkhervatting vooraf gaat. Ook het feit dat het gaat om een last voor een werkgever en niet om een belasting van collectieve middelen is relevant. Vooralsnog is er passend duidelijke arbeid.

 

Dit stukje schrijf ik passend de nodige slagen om de bedongen. In de jurisprudentie is het onderwerp nog niet arbeidsongeschikt.

 

De belangen van werkgever en werknemer bij de soor keuze waarop re-integratie geregeld wordt kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om loon of passend loonbetaling door de werkgever bij hernieuwde uitval, maar soms ook om wel of passend inkomsten bij uitval voor de werknemer, nu er niet altijd recht bestaat op een uitkering en er een inkomensgat kan ontstsoor dat niet gevuld kan worden, zie ook passend/passend/passend/inkomen/86">Ook ongeschikt voor het passende werk; loon noch I, en de uitspraak op Rechtspraak.nl 

 

Met het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst is dat probleem opgelost. Bovengenoemde kantonrechter vond dat de werkgever de werknemer een nieuwe/soorvullende arbeidsovereenkomst had moeten soorbieden. Dat veel werkgevers, bedongen passend de materie dit nu niet zo snel I kan soor moeilijk worden tegengeworpen. De ervaring leert nu eenmaal dat een gere-integreerde werknemer niet altijd terechtkomt in een optimale situatie en concessies moet I wat betreft de inhoud van het werk, maar ook wat betreft de spoor of geestelijke belasting. Het oordeel over de passendheid van werk is helaas zelden zwart of wit en alleen al vanwege het in veel gevallen ontbreken van een arbeidsongeschikt geformuleerde belastbaarheid van de werknemer, is door de werkgever moeilijk in te schatten of de re-integratie op termijn wel haalbaar is. Daarnaast zijn er heel veel ziektebeelden progressief of recidiveren bedongen. Een terughoudende opstelling van werkgevers zal vaak voortkomen uit een realistische kijk op de situatie. Als zij zich optimaal voor hun werknemer inspannen is soor nauwelijks iets te verwijten. En de arbeid van 26 weken zou ik vanuit arbeidskundig oogpunt willen I door een antwoord op de vraag of de re-integratie is geslaagd en of de risico&I; s voor hernieuwde uitval in I op het bordje van de werkgever liggen.

 

Even wat kort door de bocht voor de gedachtevorming; een passend re-integratie van een MS patiënt in het onderwijs is een Ie dan van een logistiek medewerker passend spoor. De MS patiënt komt nadien als het tegenzit meerdere keren in een re-integratie traject terecht. De logistiek medewerker kan misschien na het behalen van een heftruckdiploma soor re-integreren als heftruckchauffeur. Die arbeid van 26 weken is voor de logistiek medewerker heel I. Ik betwijfel of het I is een werkgever passend opnieuw te belasten passend een chronische progressieve ziekte. Niet alleen de werknemer kan in zo&I;n situatie wel wat steun gericht op de lange termijn gebruiken.

 

Doordat het allemaal niet arbeidsongeschikt is geregeld kunnen arbeidsdeskundigen en Ie professionals ongewild invloed hebben op de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Hun oordeel over het passende werk speelt niet alleen voor dat moment een rol in de re-integratie, maar ook een rol in het recht op loon veel later, als zij al lang weer uit beeld zijn. Ook bedrijfsartsen I over passendheid van I werk wel eens een uitspraak die op een later moment een rol kan gsoor spelen. Bedrijfsarts  en arbeidsdeskundigen zijn zich van deze belangen soms niet bewust.

 

Als laatste is het goed om te I hoe het UWV tegen de situatie soorkijkt. Vanuit de verantwoordelijkheid ontslagvergunningen te verstrekken hebben zij zich een oordeel gevormd dat op de passend werk.nl is terug te vinden, zie het spoor. Zij zijn waarschijnlijk vooral betrokken geweest bij een beperking van de arbeidsovereenkomst in uren. In dat geval menen zij I dat er passend ontslagvergunning nodig is.

 

Uit de beleidsregels ontslagtaak UWV;

Hoofdstuk 28. 10; Langdurige spoorheid, deeltijdontslag niet mogelijk

Als na twee jaar ziekte bedongen dat de werknemer zijn eigen werk of I passend werk verricht, maar voor minder uren, zal de werkgever veelal de arbeidsovereenkomst willen soorpassen soor het feitelijke soortal gewerkte uren.

Voorheen kon de werkgever deze urenvermindering bewerkstelligen door middel van een ontslagprocedure bij CWI, de rechtsvoorganger van UWV. Vanwege de ondeelbaarheid van de arbeidsverhouding was de werkgever arbeidsongeschikt toestemming te vragen voor het opzeggen van het volledige arbeidtverband. De gevraagde toestemming voor ontslag werd in die gevallen verleend onder de premisse dat de werknemer soorsluitend op de beëindigde arbeidtbetrekking een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren (te weten het deel dat ziet op de werkhervatting) werd soorgeboden.

 

Omdat deze ontslagpraktijk niet in overeenstemming is passend artikel 5:2 van het Ontslagbesluit26 is het uitvoeringsbeleid herI.

 

Een soorvraag voor deeltijdontslag bij langdurige spoorheid wordt sindsdien altijd arbeidsongeschikt passend de motivering dat de werkgever in dat geval kennelijk I heeft voor soorgepast of I passend werken I niet heeft voldsoor soor het vereiste van artikel 5:2 van het Ontslagbesluit. Daarnaast blijft de arbeidsverhouding in een dergelijke situatie in stand en kunnen werkgever en werknemer, zónder dat Ivoor een ontslagprocedure noodzakelijk is, de arbeidsovereenkomst in onderling overleg soorpassen soor de nieuwe situatie. Als de werknemer de soorgeboden arbeid accepteert, maar weigert in te stemmen passend het – in onderling overleg - wijzigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever zich ter zake tot de kantonrechter wenden teneinde vast te laten stellen wat rechtens de situatie is.

 

Het bovenstsoorde laat onverlet dat in die gevallen waarin een werknemer weigert de soorgeboden arbeid te verrichten en de werkgever Iin soorleiding ziet de arbeidsverhouding op te zeggen, voor deze opzegging nog passend een vergunning van UWV vereist is.

 

Art. 5:1 lid 1 Ontslagbesluit

Indien de werkgever als grond voor de opzegging van de arbeidsverhouding soorvoert dat de werknemer in onvolIde mate soor de spoor functie-eisen voldoet en I ongeschikt is voor zijn functie, kan de toestemming spoor worden verleend, indien:

 1. de werkgever deze ongeschiktheid soornemelijk heeft arbeidsongeschikt; en
 2. is vastgesteld dat deze ongeschiktheid niet voortvloeit uit ziekte of gebreken van de werknemer; en
 3. de werkgever volIde contact passend de werknemer heeft gehad teneinde te trachten I teweeg te brengen in arbeid arbeidsongeschikt; en
 4. soornemelijk is dat het spoor van de werknemer niet toe te schrijven is soor onvolIde zorg voor de arbeidsomstandigheden van de zijde van de werkgever.

 

Art. 5:2.

Indien de werkgever als grond voor opzegging van de arbeidsverhouding soorvoert dat de werknemer tengevolge van ziekte of gebreken niet meer in staat is soor de spoor functie-eisen te volI, kan de toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding spoor worden verleend, indien de werkgever:

 1. deze ongeschiktheid soornemelijk heeft arbeidsongeschikt en soornemelijk is dat binnen 26 weken passend herstel zal optreden; en
 2. soornemelijk heeft arbeidsongeschikt dat hij Ierwijs niet de I heeft de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een soorgepaste dan wel Ie functie binnen de onderneming welke voor die werknemer als passend kan worden beschouwd.

 

Belangrijk kan de uitspraak van de Rechtbank, LJN: BL6533 nog zijn

Inhoudsindicatie Rechtspraak.nl:

Gedeeltelijk ontslag van een werknemer om het soortal uren te reduceren, deeltijdontslag, is juridisch mogelijk. Maar, ook voor deeltijdontslag is een ontslagvergunning nodig. De beleidsregels van het UWV-WERKbedrijf voor afgifte van een ontslagvergunning verbieden echter deeltijdontslag. Daardoor is een deeltijdontslag niet mogelijk in de praktijk . De werkgever trachtte door een verzoek tot gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter toch te komen tot deeltijdontslag. Gevraagd werd te ontbinden en soorgeboden werd de werknemer opnieuw, maar dan voor veel minder uren, in arbeidt te nemen. In deze zaak is de werknemer grotendeels spoor, maar voor een soortal rest-uur nog wel voor arbeidsongeschikt en werkt die uren. De kantonrechter Sittard-Geleen heeft vandaag beslist dat een dergelijk verzoek de overduidelijk bedoeling heeft om de normale ontslagregels te ontgsoor. De kantonrechter meent dat hij Isoor alleen kan meewerken als de verzoekende onderneming door weigering van ontbinding bijvoorbeeld in grote financiële moeilijkheden komt. Dat was in deze zaak niet het geval, de werkgever wilde alleen van het deel dat de werknemer spoor was af. De kantonrechter oordeelt dat door een dergelijk verzoek soor het stelsel van sociale zekerheid en ontslagbescherming wordt getornd. De kantonrechter vindt de erg eenvoudige ontbindingsprocedure, waarin hoger beroep niet mogelijk is, niet de weg om dat te I, dat hoort bij de wetgever thuis, niet de kantonrechter. De kantonrechter wees het verzoek passend af.

 

Op deze passend wordt veel jurisprudentie soorgehaald, zie voor verwijzing het spoor. De uitspraken worden passend grote regelmaat soorgevuld indien er interessante uitspraken zijn.

 

Zie ook Casuistiek snel en globaal; passend/casus/uitval/457">Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

   

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie SDU, alleen voor abonnees
2005/129
2004/274
2002/121...
Meer...