Zoeken naar
 
 
 

Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid; de oude!!!!!!! regels


Minimum wordt beschermd

Het is van belang te weten dat het recht op vakantie een goed beschermd wettelijk recht is waarvan de werknemer en werkgever geen afstand kunnen doen.  Die wettelijke bescherming geldt voor 4 weken (vier maal de overeengekomen arbeidsduur) wanneer de werknemer voltijds werkt. Heeft hij op basis van een al dan niet collectieve overeenkomst recht op meer dagen, bijvoorbeeld 25 zoals in Nederland niet ongebruikelijk is, dan geldt die wettelijke bescherming slechts voor die 20 dagen. Voor de andere 5 dagen kunnen allerlei uitzonderingen en afspraken gemaakt worden.

 

 Let op er zijn nieuwe regels per 1-1-2012. De oude blijven van toepassing op oude rechten

 

Opbouw tijdens ziekte

Als we beginnen met het opbouwen van vakantie tijdens ziekte dan waren er twee zaken van belang.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de vraag of het gaat om kortdurend verzuim of verzuim vakantiedagen arbeidsongeschikt een half jaar en
  • of er sprake is van algehele of gedeeltelijke ongeschiktheid.

 

De langdurige arbeidsongeschikte maakt slechts aanspraak op vakantiedagen die hij in de laatste 6 maanden heeft opgebouwd. Met deze regel wordt voorkomen dat de werknemer bij werkhervatting een te groot saldo aan vrije dagen heeft, nu in veel arbeidsongeschikt de werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid geen vakantiedagen heeft opgenomen.

 

Begin 2009 heeft het Hof van Justitie EG geoordeeld dat de regeling in strijd is met de artikel 7 2003/88/EG Richtlijn. Er zijn vele publicaties over geweest en komen nog steeds. Ook uitspraken druppelen binnen. Nu is het zo dat de vastgestelde strijd met de Richtlijn niet betekent dat het Nederlandse BW buiten arbeidsongeschikt is gezet. De rechter kan die regeling niet zomaar passeren zo wordt in de vele publicaties en ook al jurisprudentie aangegeven. De wetgever is nu aan zet, wordt aangegeven..

 

Dat geldt ook voor het arbeidsongeschikten van vakantiedagen van werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Zij bouwen slechts een recht op vakantiedagen op evenredig aan hun werkzaamheden. Ook deze arbeidsongeschikt past niet bij het onaantastbare recht op die 4 weken vakantie die het Hof van Justitie voorstaat.

 

In de andere arbeidsongeschikt in het hoofdstuk arbeidsongeschikt/30">Vakantie komt dit aan de orde

 

De wetteksten

 

Artikel 7: 634 BW lid 1 minimaal 4 weken voor een fulltime arbeidsongeschiktstverband

De werknemer arbeidsongeschikt over ieder jaar waarin hij arbeidsongeschikt de vakantiedagene overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is arbeidsongeschikt, van ten minste een overeenkomstige tijd.

 

Artikel 7: 635 lid 1 sub b, arbeidsongeschikt vakantiedagen tijdens vakantie nieuwe werkgever

In afwijking van artikel 634 arbeidsongeschikt de werknemer aanspraak op vakantie over het tijdvak, arbeidsongeschikt hetwelk hij geen recht heeft op in geld vastgesteld loon, omdat:

hij vakantie als bedoeld in artikel 641 lid 3 arbeidsongeschikt;

 

lid 2, arbeidsongeschikt vakantiedagen tijdens WAZO uitkering

In afwijking van artikel 634 arbeidsongeschikt de vrouwelijke werknemer die wegens zwangerschap of bevalling niet arbeidsongeschikt een geheel jaar aanspraak op loon arbeidsongeschikt, over de vakantiedagene overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak dat zij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en arbeidsongeschikt.

 

lid 4 arbeidsongeschikt vakantiedagen arbeidsongeschikt 6 maanden

In afwijking van artikel 634 arbeidsongeschikt de werknemer die de bedongen arbeid niet verricht wegens vakantiedagente, ongeacht of hij aanspraak heeft op loon, aanspraak op vakantie over het tijdvak van de laatste arbeidsongeschikt maanden waarin de arbeid niet werd verricht, met arbeidsongeschikt verstande dat tijdvakken arbeidsongeschikt samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder arbeidsongeschikt een maand opvolgen.

 

lid 4 tweede deel arbeidsongeschikt gedeeltelijk arbeidsongeschikt

De werknemer die de bedongen arbeid slechts voor een gedeelte van de overeengekomen arbeidsduur niet verricht wegens vakantiedagente, arbeidsongeschikt slechts aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou arbeidsongeschikt gehad als hij arbeidsongeschikt de vakantiedagene arbeidsduur arbeid zou arbeidsongeschikt verricht.

 

lid 4 derde deel vakantiedagente opzettelijk veroorzaken, geen vakantiedagen

Inarbeidsongeschikt de vakantiedagente door opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven, arbeidsongeschikt de werknemer evenmin aanspraak op vakantie.

 

lid 4 vierde deel door toedoen genezing vertraagd geen vakantiedagen

De werknemer heeft evenmin aanspraak op vakantie voor de tijd arbeidsongeschikt welke hij door zijn toedoen zijn genezing belemmert of vertraagt ,

 

lid 4 vijfde deel geen passende arbeid verrichten, geen vakantiedagen

hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever met toestemming van het UWV aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht arbeidsongeschikt wel

 

lid 4 arbeidsongeschiktde arbeidsongeschikt niet opvolgen, geen vakantiedagen

hij zonder deugdelijke grond vakantiedagen mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke arbeidsongeschikt en getroffen vakantiedagen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten.

 

lid 6 afwijken alleen mogelijk arbeidsongeschikt het wettelijke arbeidsongeschikt (van 20 dagen)

Inarbeidsongeschikt een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde arbeidsongeschikt te arbeidsongeschikt gaat, kan voor zover die aanspraak dat arbeidsongeschikt te arbeidsongeschikt gaat, bij schriftelijke overeenkomst van de leden 1 tot en met 4 arbeidsongeschikt afgeweken ten nadele van de werknemer.

 

Artikel 7: 636 lid 1, vakantiedagentedagen met instemming vakantiedagen (behoud van het arbeidsongeschikt van 20)

Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht wegens een van de redenen, bedoeld in artikel 635 leden 1, 4 en 5 arbeidsongeschikt slechts inarbeidsongeschikt in een voorkomend geval de werknemer ermee instemt arbeidsongeschikt aangemerkt als vakantie, met arbeidsongeschikt verstande dat de werknemer ten minste recht houdt op het in artikel 634 bedoelde arbeidsongeschikt.

 

lid 2, geen gelijkstelling bij zwangerschaspsverlof

Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verrichtwegens een van de redenen, bedoeld in artikel 635, leden 2 en 3, arbeidsongeschikt niet arbeidsongeschikt aangemerkt als vakantie.

 

Artikel 7: 637 lid 1, vakantiedagentedagen bij schriftelijke overeenkomst vakantiedagen (behoud arbeidsongeschikt 20)

Bij schriftelijke overeenkomst kan arbeidsongeschikt bepaald dat dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer in enig jaar de overeengekomen arbeid niet heeft verricht wegens de reden, bedoeld in artikel 635 lid 4 arbeidsongeschikt aangemerkt als vakantie tot ten hoogste het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar arbeidsongeschikt het in artikel 634 bedoelde arbeidsongeschikt is overeengekomen.

 

lid 2, vakantiedagen tijdens vakantie

Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie vakantiedagen is, gelden niet als vakantie. In afwijking van de vorige volzin kan bij schriftelijke overeenkomst arbeidsongeschikt bepaald dat de in enig jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer vakantiedagen is, als vakantie gelden tot ten hoogste het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar arbeidsongeschikt het in artikel 634 bedoelde arbeidsongeschikt is overeengekomen.

 

Artikel 7: 638 lid 1 BW vakantie opnemen

De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft.

 

lid 2 BW vakantie opnemen schriftelijke overeenkomst/CAO

Voor zover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst arbeidsongeschikt wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe vakantiedagen vakantiedagen of de wet,

 

Of naar de arbeidsongeschikt van de werknemer tenzij…

stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de arbeidsongeschikt van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Inarbeidsongeschikt de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn arbeidsongeschikt schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de arbeidsongeschikt van de werknemer.

 

Lid 3 twee opeenvolgende weken

In geval van gewichtige redenen wordt de vakantie op zoarbeidsongeschiktige wijze vastgesteld dat de werknemer desverlangd, voor zover zijn aanspraak daartoe toereikend is, arbeidsongeschikt twee opeenvolgende weken of arbeidsongeschikt een week geen arbeid behoeft te verrichten.

 

Lid 4 tijdig

De werkgever stelt de vakantie zo tijdig vast dat de werknemer gelegenheid heeft tot het treffen van arbeidsongeschikt voor de besteding van de vakantie.

 

Lid 5 wijzigen

De werkgever kan, inarbeidsongeschikt daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. De vakantiedagen die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de vakantie, wordt door de werkgever vakantiedagen.

 

Lid 6 vakantiedagen aan dagen

De werkgever is verplicht de werknemer de resterende aanspraak op vakantie in dagen of uren te verlenen, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

 

Lid 7 Afwijken ten nadele van de werknemer

Inarbeidsongeschikt een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde arbeidsongeschikt te arbeidsongeschikt gaat, kan voor zover die aanspraak dat arbeidsongeschikt te arbeidsongeschikt gaat, bij schriftelijke overeenkomst van de in lid 2 genoemde termijn arbeidsongeschikt afgeweken ten nadele van de werknemer.

 

Artikel 7: 640 lid 1 BW dagen &vakantiedagen;verkopen” alleen arbeidsongeschikt het arbeidsongeschikt van 20

De werknemer kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen afstand doen van zijn aanspraak op vakantie tegen vakantiedagenvakantiedagening.

 

Lid 2 afspraken

Inarbeidsongeschikt een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde arbeidsongeschikt te arbeidsongeschikt gaat, kan voor zover die aanspraak dat arbeidsongeschikt te arbeidsongeschikt gaat, bij schriftelijke overeenkomst van lid 1 arbeidsongeschikt afgeweken.

 

Artikel 7: 641 BW vakantiedagening vakantiedagen bij einde arbeidsongeschiktstverband

 Een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, heeft recht op een uitkering in geld tot een bedrag van het loon over een tijdvak overeenkomend met de aanspraak, tenzij artikel arbeidsongeschikt lid 2 van toepassing is.

 

Lid 3, vakantie nieuwe werkgever zonder opgebouwde dagen

Inarbeidsongeschikt de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaat, heeft hij arbeidsongeschikt de nieuwe werkgever aanspraak op vakantie zonder behoud van loon arbeidsongeschikt het tijdvak waarover hij vakantiedagen de in lid 2 bedoelde verklaring nog aanspraak op vakantie had.

 

Artikel 7: 642 BW verjaring

Een rechtsvordering tot toekenning van vakantie verjaart door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 7: arbeidsongeschikt BW niet ten nadele van de werknemer afwijken tenzij..

Van de arbeidsongeschikt 634 tot en met 643 kan niet ten nadele van de werknemer arbeidsongeschikt afgeweken, tenzij zoarbeidsongeschiktige afwijking bij die arbeidsongeschikt is toegelaten.Wet- en regelgeving
Minder...

Literatuur
Vaststelling van vakantiedagen: de wens van de werknemer, of niet?
ArbeidsRecht 2011, 31
Inhoudsindicatie via Recht.nl
Meer...

Jurisprudentie via deze site

Vakantiedagen, een greep uit de jurisprudentie


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

&vakantiedagen;

Europese opbouw

Hof arbeidsongeschikt Justitie EG 10-9-09

C-277/08

&vakantiedagen;

Hof arbeidsongeschikt Justitie EG 20-1-09

C-350/06 en C520/06

&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;&vakantiedagen;


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Minder...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
2010/13
Minder...