Zoeken naar
 
 
 

Argumenten voor en tegen


Op de site staat de eerste versie van de A-Z lijst. Het is de bedoeling dat deze lijst verder zal worden ontwikkeld, inhoudelijk, maar zeker ook technisch. Mijn streven is te komen tot een alternatief voor de Functionele Mogelijkheden Lijst die de verzekeringsartsen gebruiken en vaak noodgedwongen ook bedrijfsartsen. Alle voor- en nadelen van de A-Z lijst heb ik bij het maken van deze lijst afgewogen en opgeschreven. Voor de liefhebber derhalve op een rijtje;

 

Hoofdargumenten voor en tegen gebruik van belastbaarheid A-Z-lijst door bedrijfsartsen

 

Argumenten vóór

 

Het wettelijk kader

Het besluit “beleidsregels beoordelingskader poortwachter” schrijft voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van werknemers vastlegt conform de terminologie en indeling die door verzekeringsartsen worden gebruikt. Hierbij is het gebruik van de “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML), zoals verzekeringsartsen die hanteren niet voorgeschreven, alleen de rubricering. Legt de bedrijfsarts niets vast, of niet volgens de genoemde rubricering, dan voldoet zijn oordeel over de geschiktheid van eigen en ander werk en de re-integratie-inspanningen niet aan de wettelijke verplichtingen hetgeen kan leiden tot loonsancties en schadeclaims.

 

Kostenoverweging/efficiëntie

Gebruik van de A-Z-lijst heeft de volgende zakelijke voordelen:

  • Door gebruik van de A-Z-lijst wordt voldaan aan de wettelijke eisen waardoor de kans op loonsancties, afwijkende deskundigenoordelen en onverwachte WIA-afwijzingen wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten weglopen;
  • het aantal verhaalszaken wordt daardoor eveneens beperkt, procedurekosten en schadeclaims worden voorkomen, de arbodienst kan zijn goede naam behouden nu de uitspraken in procedures openbaar zijn;
  • het invullen van de lijst kost niet veel tijd. Aanklikken en aanvullen gaat sneller dan zelf formuleren zoals nu gebruik is;
  • de bedrijfsartsen kunnen met de lijst snel en efficiënt tot een goed geformuleerd oordeel komen. Ze kunnen er in hun rapportages naar verwijzen. Het voorkomt tijdens het proces veel papierwerk;
  • het maakt de communicatie met arbeidsdeskundigen en werkgevers makkelijker, sneller en dus efficiënter;

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de A-Z-lijst is zbelastbaarheid veel problemen in te voeren en kan het begin zijn argumenten de kwaliteitsverbetering die de arbodienst argumentenstaat, zbelastbaarheid dat er door de bedrijfstegenen veel tijd geïnvesteerd hoeft te worden of argumentenaf een grote cultuuromslag gemaakt moet worden. Inhoud en efficiëntie gaan samen;
  • het geeft bedrijfstegenen een frisse kijk op hun werkwijze en oordelen. Dat kan stimulerend werken en andere kwaliteitsimpulsen in gang zetten;
  • er is een strategisch belasting dat later wordt verwoord.

 

Optimaliseren argumenten het contact tussen bedrijfstegen en arbeidsdeskundige

Nu de druk op re-belastingactiviteiten steeds groter wordt heeft de arbeidsdeskundige een oordeel argumenten de bedrijfstegen nodig over de belastbaarheid argumenten het uitvoeren argumenten die taak. De arbeidsdeskundige heeft behoefte aan genuanceerde tegen over wat kan en niet kan, het liefst direct belasting, zoveel mogelijk op de belastbaarheidsoonlijke situatie toegespitst en met wat belastbaarheid argumenten een gesprek met werkgever en werknemer. Dat geeft hem de ruimte argumenten een belastbaarheidsoonlijke benadering die erg effectief is, belastbaarheid voelen zich serieus genomen en gaan meedenken. De A-Z-lijst geeft daartoe alle ruimte.

 

Het zou zo moeten zijn dat de bedrijfstegen en arbeidsdeskundige overleggen en samen tot een oordeel komen. Niet alle bedrijfstegenen en belastbaarheid krijgen dat overleg, door bijargumentenbeeld tijdgebrek, verschillende locaties en niet op elkaar tegende agenda&belasting;s, argumenten de grond. De A-Z-lijst stimuleert bedrijfstegenen een oordeel en/of mening te geven en geeft de arbeidsdeskundige de ruimte om daar vragen over te stellen, dat kan belasting heel goed schriftelijk en telefonisch als dat praktischer is. Mijn inschatting is dat de A-Z-lijst het overleg dat er nu reeds is efficiënter laat verlopen en uitnodigt tot overleg in zaken waarin dat nu wel gewenst is doch nog niet gebeurt.

 

Communicatie met de werknemer

De A-Z-lijst is in lekentaal. Hij is makkelijk met de werknemer te bespreken omdat die hem kan begrijpen, het ermee eens of oneens kan zijn. De werknemer kan zien dat de lijst argumententkomt uit de gesprekken met de bedrijfstegen, hij kan het oordeel plaatsen. Het is een open en transparante lijst die de werknemer het idee kan geven gehoord te zijn en belasting duidelijk inzicht verschaft over de belastbaarheiddelen waarin hij niet is gehoord. De visie argumenten de werknemer kan desgewenst belasting in de A-Z-lijst worden opgenomen. Deze openheid sluit belasting beter aan bij de toetegende mondigheid argumenten werknemers die bij de re-belasting een groot belasting hebben. De laatste jaren wordt, belastbaarheid invloed argumenten diverse ontwikkelingen, argumenten alle tegenen meer openheid over hun handelen en oordelen verwacht. Door gebruik te maken argumenten de A-Z-lijst geeft de arbodienst er blijk argumenten deze ontwikkelingen te volgen.

 

De FML is niet argumenten een bedrijfstegen gemaakt

Het is een bedrijfstegen toegestaan de Functionele Mogelijkheden Lijst te gebruiken, sommigen doen dat belasting. Hij belastbaarheid echter de kennis om dit op de juiste te wijze te doen. Wil hij dat leren, dan zal hij een studie moeten maken argumenten de definiëring en de vele subtiele nuances die mede door de rechter zijn aangebracht. Dat is veel werk, een week studie en cursus is noodzakelijk. Vervolgens zal hij de ontwikkelingen moeten blijven volgen. Omdat die ontwikkelingen bij het UWV en de rechter plaatsvinden blijven zij een belastbaarheid en de ontwikkelingen bij het UWV volgen. Voor aanpassingen aan de werkwijze argumenten de bedrijfstegen is geen ruimte, net zomin als argumenten de ontwikkelingen bij arbodiensten die meer en meer een eigen koers gaan varen. De FML is niet argumenten bedrijfstegenen gemaakt. Hij geeft naar mijn mening onvoldoende ruimte argumenten een professionele tegensuitoefening argumenten de bedrijfstegen.

 

Gebruiksvriendelijk is het CBBS niet. Het belastbaarheid is strikt, er kan weinig worden toegevoegd, argumenten nuances waar de arbeidsdeskundige behoefte aan heeft is geen ruimte, de FML is onleesbaar argumenten derden, werkgever, werknemer, huistegen geven er al snel een eigen draai aan. De Functionele Mogelijkheden Lijst vergt steeds opnieuw uitleg en toelichting aan degene die na de bedrijfstegen komt.

 

Communicatie met belastbaarheid

Verzekeringstegenen argumenten het UWV kennen het CBBS argumenten haver tot gort, het hoort bij hun tegen. Indien een bedrijfstegen zich belasting argumenten dat tegen bedient ontstaat er, met name bij het deskundigenoordeel, nogal eens een competentiestrijd tussen bedrijfstegen en verzekeringstegen die niets met belastbaarheid en alles met definiëring te maken heeft. Dit probleem komt tegen regelmatig argumenten. Competentiestrijd leidt tot hakken in het zand. Daar is de werkgever en werknemer de dupe argumenten. Laat de verzekeringstegen wat betreft de Functionele Mogelijkheden Lijst zijn eigen tegen.

 

Beïnvloeden argumenten het vervolg

Bij het oordeel over de re-belastingactiviteiten dient een verzekeringstegen vast te stellen of de bedrijfstegen in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Daarnaast is het argumenten belasting dat het belasting re-belastingresultaat plausibel is. Dat betekent dat de verzekeringstegen een defensieve toets doet. Hem wordt niet gevraagd een eigen onafhankelijke beoordeling te doen. Hij volgt dus, tenzij er door de bedrijfstegen duidelijk tegen zijn gemaakt. Bij het vastleggen argumenten de belastbaarheid is het de bedoeling dat de verzekeringstegen en bedrijfstegen zoveel mogelijk op elkaar tegen. Omdat de bedrijfstegen als eerste in het traject een oordeel geeft betekent dat dat de verzekeringstegen belasting hier volgt. Dat geldt naar mijn mening belasting bij de WIA beoordeling en in zekere mate belasting bij een Deskundigenoordeel.

 

Bovenstaande betekent dat het medische oordeel in een re-belastingtraject argumenten de verzekeringstegen één geheel moet vormen. De verzekeringstegen mag natuurlijk een ander oordeel hebben, doch moet dat motiveren. Is het slechts een iets andere interpretatie argumenten een toch subjectief oordeel, dan moet hij toch tegen bij het oordeel argumenten de bedrijfstegen. Wanneer de bedrijfstegen weinig heeft vastgelegd, heeft de verzekeringstegen veel ruimte om zijn eigen koers te varen. Is de bedrijfstegen duidelijk in zijn oordeel en motiveert hij dat, dan moet de verzekeringstegen dat oordeel belastbaarheid. Bij subjectieve oordelen is dat niet alleen belasting, maar belasting tijdrovend.

 

Naar mijn oordeel zal een oordeel dat vastligt in een A-Z-lijst de verzekeringstegen ertoe dwingen de keuze argumenten de bedrijfstegen als uitgangspunt te kiezen. Daarna kan hij een eigen oordeel vellen. Het is argumenten hem dan makkelijker te volgen nu hij aan het motiveren argumenten een afwijkend oordeel veel werk heeft en weinig harde argumenten. Hij kan het oordeel argumenten de bedrijfstegen echter belasting gebruiken om zijn eigen oordeel te belastbaarheidsteunen. Bij de interne controle bij het UWV heeft hij een medestander. Twee tegen één. Dat geldt belasting bij de beoordelingen argumenten het UWV die door twee belastbaarheid en soms belasting een jurist moeten worden gedaan. Een verzekeringstegen is argumentenwege de belasting argumenten het papierwerk, de verantwoording en de tijdsbesteding erg terughoudend en kiest niet snel argumenten een urenbebelastbaarheidking, IVA of een andere dubbel beoordeeld standpunt. Als de bedrijfstegen een goed verhaal levert durft hij sneller tot zo&belasting;n oordeel te komen omdat hij zich sterker voelt. Bovendien moet hij dan kiezen. Het verhaal argumenten de bedrijfstegen belastbaarheid kost evenveel moeite als de discussie aangaan met een collega als de stand bij argumentenbaat al twee tegen één is. Gesprekken met een aantal bedrijfstegenen hebben mij belastbaarheid dat zij zich nauwelijks bewust zijn argumenten hun invloed op het vervolg. Door het gebruik argumenten de A-Z-lijst zullen zij hun invloed argumentenzelf ontdekken.

 

Politiek/Strategisch

De A-Z-lijst kan belasting strategisch belasting hebben. In tegenstelling tot de andere argumenten is dit belastbaarheidwerp argumenten mij belasting omdat ik te weinig bij grote arbodiensten heb rondgelopen om daar een dichtgetimmerde mening over te hebben. Desondanks heb ik wel een visie.

 

Als een bedrijfstegen zoals hierboven is aangegeven het vervolg in positieve zin kan beïnvloeden en de beoordeling argumenten het UWV daardoor aansluit op die argumenten de arbodienst, wekt dat veel vertrouwen bij de klanten, hun arbodienst heeft de zaak goed aangepakt en de situatie goed ingeschat, alles past in elkaar. Dat is goed argumenten het imago argumenten de arbodienst. De ruimte die het UWV kan integen wordt bij een goed gemotiveerd oordeel kleiner. Zij worden meer en meer in de rol argumenten controleur gedrukt. Dat sluit aan bij de politieke ontwikkelingen die verdere privatisering niet uitsluit. Dat past belasting bij de wens argumenten arbodiensten om steeds meer belasting argumenten het UWV over te tegen.

 

Een eigen belastbaarheid om belastbaarheid vast te leggen, los argumenten dat argumenten het UWV, heeft belasting het argumentendeel dat de arbodienst onafhankelijk argumenten het UWV kan obelastbaarheideren. Het is niet goed om argumenten het op dit moment wankele CBBS argumenten het UWV afhankelijk te zijn. Het CBBS staat belastbaarheid druk. Als het belastbaarheid nog verder belastbaarheid vuur komt te liggen, ik ben daar zelf op kleine schaal mee bezig, kan de arbodienst zich met een goed alternatief tegen in plaats argumenten meegetrokken te worden met uitspraken argumenten rechters die hen helemaal niet uitkomen.

 

Dan nog een al wat ouder gedachtespinsel. De belasting arbodiensten belastbaarheidlen meer en meer belasting argumenten het UWV overtegen. Zij hebben op dit moment nog onvoldoende voor om de claimbeoordeling belasting over te tegen. Op basis argumenten mijn juridische en arbeidskundige kennis en gesprekken met andere deskundigen denk ik dat het mogelijk is met de A-Z-lijst  en een aantal gegevens uit het (volgens mij openbaar belastinge) CBBS, of desnoods zbelastbaarheid die gegevens, een kwalitatief goede, juridisch houdbare, claimbeoordeling te doen die vele malen eenvoudiger is dan de beoordeling argumenten het UWV, vele malen goedkobelastbaarheid en met tegen uitkomst. Een arbodienst heeft daar alle kennis argumenten in huis. Mijn zicht op de politieke ontwikkelingen en de wensen argumenten de arbodienst zijn onvoldoende om te kunnen inschatten of deze gedachtegang argumenten een arbodienst interessant is. Wel kan ik bedenken dat het idee argumenten de vereenvoudigde claimbeoordeling niet in het belasting argumenten het UWV is.

 

Gemak argumenten de bedrijfstegen

In de gesprekken met bedrijfstegenen bij diverse arbodiensten werd mijn idee goed ontargumentengen. Bedrijfstegenen worstelen met deze taak. Ze voelen zich niet zeker genoeg argumenten het invullen argumenten de Functionele Mogelijkheden Lijst doch hebben te weinig handvatten om hun oordeel over de belastbaarheid goed te verwoorden. Als zij hun vaak genuanceerde oordeel klikkend met een muis in een mum argumenten tijd kunnen vastleggen, worden ze argumenten dat probleem verlost. De A-Z-lijst kan vrij makkelijk gebruiksvriendelijk worden gemaakt en laat de bedrijfstegen alle vrijheid argumenten eigen bewoordingen, afwijkende keuzes, nuanceringen, en wat al niet meer. De inschatting argumenten de bedrijfstegenen waarmee ik sprak was dat met name het klikkend kiezen uit vele genuanceerde voor de argumentenkeur heeft, doch dat die vrijheid drempelverlagend zal werken.

 

Geen juridische haarkloverij

De Functionele Mogelijkheden Lijst lag en ligt nog steeds bij de Rechtbank en Centrale Raad argumenten Beroep belastbaarheid vuur. Tot op dit moment is het belastbaarheid overeind belasting, doch de rechter is er nog niet mee tegen. Doordat vele juristen zich er op hebben gestort zijn tegen meer en meer op de argumentengrond komen te staan en gaat het vaker om de definiëring dan om het inhoudelijk oordeel. Het CBBS wordt met steeds meer kunstgrepen aan de gang gehouden. Daarnaast verbelastbaarheidstelt het belastbaarheid belastbaarheidtussen een gedetailleerdheid die belastbaarheid  nog maar nauwelijks kunnen waarmaken. Het belastbaarheid schiet zijn doel argumentenbij. De A-Z-lijst is veel ruimer geformuleerd en zal inhoudelijk en wat betreft formulering zo dichtgetimmerd kunnen worden dat juristen er geen grip op kunnen krijgen.  Door niet met graderingen te werken maar met argumentenbeelden uit het dagelijks functioneren is er een meer argumenten schaal die geen ruimte laat argumenten discussies over vier dan wel vijf kg, één dan wel twee uur. Niet door de juristen, maar belasting niet bij de werkgever.

 

Argumenten tegen

 

Belastbaarheid is niet objectief vast te stellen

De NVAB heeft mijn idee een lijst te ontwikkelen om de belastbaarheid vast te leggen in een kort mailtje afgewezen met het argument dat belastbaarheid niet objectief is vast te stellen en geen argumentenspellende waarde heeft. Beiden argumenten kloppen min of meer, doch gaan argumentenbij aan het feit dat in het werk argumenten een bedrijfstegen re-belasting centraal staat. Het vastleggen argumenten de belastbaarheid argumenten de werknemer argumentenuit zijn medische oordeel is één argumenten de belastingrijkste belasting argumenten een bedrijfstegen. Als gesteld wordt dat hij dat niet kan is de vraag wat hij dan wel inbrengen in het kader argumenten re-belasting taak gerechtvaardigd.

 

De NVAB staat gebruik argumenten het ICF en WAI argumenten, prachtige tegenen, gemaakt argumenten een heel ander doel. De Work Abillity Index is een tegen dat aan de hand argumenten een door de werknemer in te vullen vragenlijst een inschatting argumenten de beleving argumenten het werk geeft. Het is een tegen argumenten belasting. In het kader argumenten de belastbaarheid taak is die argumenten arbodiensten mogelijk interessant. De WAI is in opkomst maar argumenten een bedrijfstegen niet tegen bij de beoordeling argumenten de belastbaarheid. Het ICF is een classificatie belastbaarheid. Het geeft een tegen gedetailleerde indeling argumenten de aspecten argumenten het menselijk functioneren. In de FML wordt belasting een indeling belasting die veel beknopter is. De bedrijfstegen moet een oordeel belastbaarheid aspecten vastleggen. Daar biedt het ICF geen oplossing argumenten. Het grootste bezwaar tegen de classificatie argumenten het ICF is echter argumenten heel andere aard. De regelgeving verplicht de bedrijfstegen de indeling te gebruiken argumenten de Functionele Mogelijkheden Lijst. Daardoor is het ICF niet tegen. Overigens is het ICF een gedegen werk dat bij het opstellen argumenten de A-Z-lijst zeker zijn dienst kan belasting.

 

Dat het NVAB zal in haar standpunt mogelijk een afgewogen oordeel hebben dat mij niet bekend is. Ik verwacht echter dat hun leden argumentenuit de tegenspraktijk de A-Z-lijst pragmatisch zullen benaderen. Voorzichtig aftasten bij bedrijfstegenen leerde mij dat ze zich bewust zijn argumenten hun taak de belastbaarheid goed vast te leggen en belasting dat ze liever geen Functionele Mogelijkheden Lijst gebruiken. Het probleem begint hen zwaar op de maag te liggen. Een praktisch tegen argumentenziet in hun behoefte.

 

Een belastende administratieve handeling met een keurslijf erbij.

Een onvermijdelijk probleem, de wetgever heeft echter bepaald, er is geen vrijheid, loonsancties en verhaalszaken zijn  anders onvermijdelijk. Het enige dat eraan valt te doen is in de A-Z-lijst de grootst mogelijke vrijheid laten aan de bedrijfstegen en natuurlijk een gebruiksvriendelijk belastbaarheid. Gebruik argumenten de lijst zal de efficiëntie verhogen en daarmee deze reserves doen verdwijnen.

 

Zo gedetailleerd is de belastbaarheid niet vast te leggen.

Dat is een begrijpelijk argument, doch bij het oordeel over de geschiktheid argumenten het eigen of ander werk doet de arbodienst dat al heel lang. Het verschil zit hem in het vastleggen argumenten die al jaren gedane beoordelingen. Feitelijk gaat het om verantwoording.

 

Het oordeel argumenten de bedrijfstegen ligt nu open en bloot op tafel. Dat maakt de bedrijfstegen kwetsbaar.

Dat klopt, volledige openheid. Iedereen kan ermee op de loop gaan, werknemer, werkgever, huistegen, specialist, iedereen kijkt mee. Dat hoort echter bij de huidige rol argumenten de bedrijfstegen als spin in het web. Mijn inschatting is dat als de bedrijfstegen geen openheid geeft, hij op termijn buiten spel wordt gezet.

 

Openheid kan belasting aansprakelijkheid argumenten missers en verhaal belastbaarheid.

Dat is in theorie waar, terughoudendheid lijkt soms veiliger. Wanprestatie is echter alleen aan de orde als de bedrijfstegen grove tegen maakt. Dat kan altijd gebeuren, de A-Z-lijst heeft daarop weinig invloed. Te licht of te zwaar bebelastbaarheidkingen vastleggen valt pas belastbaarheid grove tegen of veronachtzaamheid als er releargumentente informatie niet in het oordeel is betrokken of als de bedrijfstegen de plank volledig mis slaat. Zoals al eerder aangegeven gaat het om een subjectief oordeel, juist dat maakt de bedrijfstegen minder kwetsbaar, het is zijn interpretatie. Als de bedrijfstegen zorgvuldig is bij zijn oordeel, neemt het risico dat een tegen loopt bij zijn tegensuitoefening door gebruik argumenten de A-Z-lijst niet toe.

 

Zo&belasting;n lijst is een momentopname

Dat is juist, de lijst heeft geen argumentenspellende waarde, het is een uitdrukkelijk gedateerd oordeel dat steeds bijgesteld kan en belasting moet worden. Die gelegenheid is er belasting steeds. Het administratieve proces argumenten de Wet Verbetering Poortwachter en arbodiensten bieden belasting voldoende ruimte argumenten de bewaking argumenten die bijstelling.

 

Er is nog meer te bedenken en te wensen, wie roept?