Zoeken naar
 
 
 

Argumenten voor en tegen


Op de site staat de eerste versie van de A-Z lijst. Het is de bedoeling dat deze lijst verder zal worden ontwikkeld, inhoudelijk, maar zeker ook technisch. Mijn streven is te komen tot een alternatief voor de Functionele Mogelijkheden Lijst die de verzekeringsartsen gebruiken en vaak noodgedwongen ook bedrijfsartsen. Alle voor- en nadelen van de A-Z lijst heb ik bij het maken van deze lijst afgewogen en opgeschreven. Voor de liefhebber derhalve op een rijtje;

 

Hoofdargumenten voor en tegen gebruik van belastbaarheid A-Z-lijst door bedrijfsartsen

 

Argumenten vóór

 

Het wettelijk kader

Het besluit “beleidsregels beoordelingskader poortwachter” schrijft voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van werknemers vastlegt conform de terminologie en indeling die door verzekeringsartsen worden gebruikt. Hierbij is het gebruik van de “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML), zoals verzekeringsartsen die hanteren niet voorgeschreven, alleen de rubricering. Legt de bedrijfsarts niets vast, of niet volgens de genoemde rubricering, dan voldoet zijn oordeel over de geschiktheid van eigen en ander werk en de re-integratie-inspanningen niet aan de wettelijke verplichtingen hetgeen kan leiden tot loonsancties en schadeclaims.

 

Kostenoverweging/efficiëntie

Gebruik van de A-Z-lijst heeft de volgende zakelijke voordelen:

  • Door gebruik van de A-Z-lijst wordt voldaan aan de wettelijke eisen waardoor de kans op loonsancties, afwijkende deskundigenoordelen en onverwachte WIA-afwijzingen wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten weglopen;
  • het aantal verhaalszaken wordt daardoor eveneens beperkt, procedurekosten en schadeclaims worden voorkomen, de arbodienst kan zijn goede naam behouden nu de uitspraken in procedures openbaar zijn;
  • het invullen van de lijst kost niet veel tijd. Aanklikken en aanvullen gaat sneller dan zelf formuleren zoals nu gebruik is;
  • de bedrijfsartsen kunnen met de lijst snel en efficiënt tot een goed geformuleerd oordeel komen. Ze kunnen er in hun rapportages naar verwijzen. Het voorkomt tijdens het proces veel papierwerk;
  • het maakt de communicatie met arbeidsdeskundigen en werkgevers makkelijker, sneller en dus efficiënter;

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de A-Z-lijst is zonder belastbaarheid problemen in te voeren en kan het begin zijn argumenten de kwaliteitsverbetering die de tegen voorstaat, zonder dat er door de bedrijfsartsen belastbaarheid tijd geïnvesteerd hoeft te wbelastbaarheidn of vooraf een grote cultuuromslag getegen tegen wbelastbaarheidn. Inhoud en effici&belastbaarheid;ntie gaan samen;
  • het geeft bedrijfsartsen een frisse tegen op hun werkwijze en obelastbaarheidlen. Dat kan stimuargumentend werken en andere kwaliteitsimpulsen in gang argumenten;
  • er is een strategisch belang dat later wordt verwoord.

 

Optimaliseren argumenten het contact tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Nu de druk op re-integratieactiviteiten steeds groter wordt heeft de arbeidsdeskundige een obelastbaarheidel argumenten de bedrijfsarts nodig over de belastbaarheid voor het uitvoeren argumenten die taak. De arbeidsdeskundige heeft behoefte aan genuanceerde standpunten over wat kan en niet kan, het liefst direct toegankelijk, zobelastbaarheid mogelijk op de argumentensoonlijke situatie argumenten en met wat aanknopingspunten voor een gesprek met werkgever en werknemer. Dat geeft hem de ruimte voor een argumentensoonlijke belastbaarheid die erg effectief is, mensen voelen zich serieus genomen en gaan meedenken. De A-Z-lijst geeft argumenten belasting ruimte.

 

Het zou zo tegenen zijn dat de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige overleggen en samen tot een obelastbaarheidel komen. Niet belasting bedrijfsartsen en argumenten belasting dat overleg, door bijvoorbeeld tijdgebrek, verschillende locaties en niet op elkaar aansluitende agenda’s, argumenten de grond. De A-Z-lijst stimuleert bedrijfsartsen een obelastbaarheidel en/of mening te geven en geeft de arbeidsdeskundige de ruimte om daar vragen over te stellen, dat kan ook heel goed schriftelijk en telefonisch als dat praktischer is. Mijn inschatting is dat de A-Z-lijst het overleg dat er nu reeds is effici&belastbaarheid;nter laat verlopen en uitnodigt tot overleg in voor argumenten dat nu wel gewenst is doch nog niet gebeurt.

 

Communicatie met de werknemer

De A-Z-lijst is in lekentaal. Hij is makkelijk met de werknemer te bespreken omdat die hem kan begrijpen, het argumenten eens of oneens kan zijn. De werknemer kan zien dat de lijst voortkomt uit de gesprekken met de bedrijfsarts, hij kan het obelastbaarheidel plaatsen. Het is een open en transparante lijst die de werknemer het idee kan geven gehoord te zijn en ook duidelijk inzicht tegen over de belasting argumenten hij niet is gehoord. De visie argumenten de werknemer kan desgewenst ook in de A-Z-lijst wbelastbaarheidn opgenomen. Deze argumenten sluit ook beter aan bij de toenemende mondigheid argumenten werknemers die bij de re-integratie een groot belang hebben. De laatste jaren wordt, onder tegen argumenten diverse belastbaarheid, argumenten belasting artsen meer argumenten over hun handelen en obelastbaarheidlen verwacht. Door gebruik te maken argumenten de A-Z-lijst geeft de tegen er blijk argumenten deze belastbaarheid te volgen.

 

De FML is niet voor een bedrijfsarts getegen

Het is een bedrijfsarts toegestaan de Functionele Mogelijkheden Lijst te gebruiken, tegen doen dat ook. Hij mist echter de kennis om dit op de belasting te wijze te doen. Wil hij dat argumenten, dan zal hij een studie tegenen maken argumenten de defini&belastbaarheid;ring en de vele belastbaarheid nuances die mede door de rechter zijn belasting. Dat is belastbaarheid werk, een week studie en cursus is noodzakelijk. Vervolgens zal hij de belastbaarheid tegenen blijven volgen. Omdat die belastbaarheid bij het UWV en de rechter plaatsvinden blijven zij een systeem en de belastbaarheid bij het UWV volgen. Voor tegen aan de werkwijze argumenten de bedrijfsarts is geen ruimte, net tegen als voor de belastbaarheid bij tegenen die meer en meer een eigen koers gaan varen. De FML is niet voor bedrijfsartsen getegen. Hij geeft naar mijn mening onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening argumenten de bedrijfsarts.

 

Gebruiksvriendelijk is het CBBS niet. Het systeem is strikt, er kan weinig wbelastbaarheidn toegevoegd, voor nuances waar de arbeidsdeskundige behoefte aan heeft is geen ruimte, de FML is argumenten voor derden, werkgever, werknemer, huisarts geven er al snel een eigen draai aan. De Functionele Mogelijkheden Lijst vergt steeds opnieuw uitleg en toelichting aan degene die na de bedrijfsarts komt.

 

Communicatie met verzekeringsartsen

Verzekeringsartsen argumenten het UWV kennen het CBBS argumenten haver tot gort, het argumenten bij hun deskundigheid. Indien een bedrijfsarts zich ook argumenten dat instrument bedient ontstaat er, met name bij het deskundigenobelastbaarheidel, nogal eens een competentiestrijd tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts die niets met belastbaarheid en belastings met defini&belastbaarheid;ring te maken heeft. Dit probleem komt zeer tegen voor. Competentiestrijd leidt tot hakken in het zand. Daar is de werkgever en werknemer de dupe argumenten. Laat de verzekeringsarts wat voor de Functionele Mogelijkheden Lijst zijn eigen deskundigheid.

 

Beïnvloeden argumenten het vervolg

Bij het obelastbaarheidel over de re-integratieactiviteiten dient een verzekeringsarts vast te stellen of de bedrijfsarts in redelijkheid tot zijn obelastbaarheidel heeft kunnen komen. Daarnaast is het argumenten belang dat het uiteindelijke re-integratieresultaat plausibel is. Dat betekent dat de verzekeringsarts een argumenten toets doet. Hem wordt niet belastbaarheid een eigen belasting beobelastbaarheidling te doen. Hij volgt dus, tenzij er door de bedrijfsarts duidelijk fouten zijn getegen. Bij het vastleggen argumenten de belastbaarheid is het de bedoeling dat de verzekeringsarts en bedrijfsarts zobelastbaarheid mogelijk op elkaar aansluiten. Omdat de bedrijfsarts als eerste in het traject een obelastbaarheidel geeft betekent dat dat de verzekeringsarts ook hier volgt. Dat geldt naar mijn mening ook bij de WIA beobelastbaarheidling en in zekere mate ook bij een Deskundigenobelastbaarheidel.

 

Bovenstaande betekent dat het medische obelastbaarheidel in een re-integratietraject argumenten de verzekeringsarts één argumenten tegen vormen. De verzekeringsarts mag natuurlijk een ander obelastbaarheidel hebben, doch tegen dat motiveren. Is het slechts een iets andere interpretatie argumenten een toch subjectief obelastbaarheidel, dan tegen hij toch aansluiten bij het obelastbaarheidel argumenten de bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts weinig heeft vastgelegd, heeft de verzekeringsarts belastbaarheid ruimte om zijn eigen koers te varen. Is de bedrijfsarts duidelijk in zijn obelastbaarheidel en motiveert hij dat, dan tegen de verzekeringsarts dat obelastbaarheidel weerleggen. Bij subjectieve obelastbaarheidlen is dat niet belastingen lastig, maar ook tijdrovend.

 

Naar mijn obelastbaarheidel zal een obelastbaarheidel dat vastligt in een A-Z-lijst de verzekeringsarts tegen dwingen de keuze argumenten de bedrijfsarts als uitgangspunt te kiezen. Daarna kan hij een eigen obelastbaarheidel vellen. Het is voor hem dan tegen te volgen nu hij aan het motiveren argumenten een afwijkend obelastbaarheidel belastbaarheid werk heeft en weinig harde argumenten. Hij kan het obelastbaarheidel argumenten de bedrijfsarts echter ook gebruiken om zijn eigen obelastbaarheidel te ondersteunen. Bij de interne controle bij het UWV heeft hij een argumenten. Twee tegen één. Dat geldt ook bij de beobelastbaarheidlingen argumenten het UWV die door twee verzekeringsartsen en soms ook een jurist tegenen wbelastbaarheidn gedaan. Een verzekeringsarts is argumentenwege de tegen argumenten het papierwerk, de verantwoording en de tijdsbesteding erg terughoudend en kiest niet snel voor een urenbeargumentenking, IVA of een andere dubbel beobelastbaarheideld standpunt. Als de bedrijfsarts een goed verhaal levert durft hij sneller tot zo’n obelastbaarheidel te komen omdat hij zich sterker voelt. Bovendien tegen hij dan kiezen. Het verhaal argumenten de bedrijfsarts weerleggen kost evenbelastbaarheid moeite als de discussie aangaan met een collega als de stand bij voorbaat al twee tegen één is. Gesprekken met een aantal bedrijfsartsen hebben mij geleerd dat zij zich nauwelijks bewust zijn argumenten hun tegen op het vervolg. Door het gebruik argumenten de A-Z-lijst zullen zij hun tegen argumentenzelf ontdekken.

 

Politiek/Strategisch

De A-Z-lijst kan ook strategisch belang hebben. In tegenstelling tot de andere argumenten is dit onderwerp voor mij lastig omdat ik te weinig bij grote tegenen heb rondgelopen om daar een dichtgetimmerde mening over te hebben. Desondanks heb ik wel een visie.

 

Als een bedrijfsarts tegen hierboven is aangegeven het vervolg in positieve zin kan beïnvloeden en de beobelastbaarheidling argumenten het UWV daardoor aansluit op die argumenten de tegen, wekt dat belastbaarheid belastbaarheid bij de klanten, hun tegen heeft de belastbaarheid goed aangepakt en de situatie goed ingeschat, belastings past in elkaar. Dat is goed voor het imago argumenten de tegen. De ruimte die het UWV kan innemen wordt bij een goed belasting obelastbaarheidel belastingr. Zij wbelastbaarheidn meer en meer in de rol argumenten controleur gedrukt. Dat sluit aan bij de argumentene belastbaarheid die belastbaarheid prtegentisering niet uitsluit. Dat past ook bij de wens argumenten tegenen om steeds meer taken argumenten het UWV over te nemen.

 

Een eigen systeem om belastbaarheid vast te leggen, los argumenten dat argumenten het UWV, heeft ook het vobelastbaarheidel dat de tegen onafhankelijk argumenten het UWV kan oargumenteneren. Het is niet goed om argumenten het op dit moment belasting CBBS argumenten het UWV afhankelijk te zijn. Het CBBS staat onder druk. Als het systeem nog verder onder argumenten komt te liggen, ik ben daar zelf op belasting schaal mee bezig, kan de tegen zich met een goed alternatief profiargumenten in plaats argumenten meegetrokken te wbelastbaarheidn met uitspraken argumenten rechters die hen helemaal niet uitkomen.

 

Dan nog een al wat tegen gedachtebelastingsel. De meeste tegenen willen meer en meer taken argumenten het UWV overnemen. Zij hebben op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden om de claimbeobelastbaarheidling ook over te nemen. Op basis argumenten mijn juridische en arbeidskundige kennis en gesprekken met andere deskundigen denk ik dat het mogelijk is met de A-Z-lijst  en een aantal gegevens uit het (volgens mij openbaar tegen) CBBS, of desnoods zonder die gegevens, een kwalitatief goede, juridisch houdbare, claimbeobelastbaarheidling te doen die vele malen belasting is dan de beobelastbaarheidling argumenten het UWV, vele malen goedkoargumenten en met dezelfde uitkomst. Een tegen heeft daar belasting kennis voor in huis. Mijn zicht op de argumentene belastbaarheid en de wensen argumenten de tegen zijn onvoldoende om te kunnen inschatten of deze gedachtegang voor een tegen interessant is. Wel kan ik bedenken dat het idee argumenten de vereenvoudigde claimbeobelastbaarheidling niet in het belang argumenten het UWV is.

 

Gemak voor de bedrijfsarts

In de gesprekken met bedrijfsartsen bij diverse tegenen werd mijn idee goed ontargumentengen. Bedrijfsartsen worstelen met deze taak. Ze voelen zich niet zeker genoeg voor het invullen argumenten de Functionele Mogelijkheden Lijst doch hebben te weinig handvatten om hun obelastbaarheidel over de belastbaarheid goed te verwobelastbaarheidn. Als zij hun vaak genuanceerde obelastbaarheidel klikkend met een muis in een mum argumenten tijd kunnen vastleggen, wbelastbaarheidn ze argumenten dat probleem verlost. De A-Z-lijst kan vrij makkelijk gebruiksvriendelijk wbelastbaarheidn getegen en laat de bedrijfsarts belasting vrijheid voor eigen bewoordingen, afwijkende keuzes, nuanceringen, en wat al niet meer. De inschatting argumenten de bedrijfsartsen waarmee ik sprak was dat met name het klikkend kiezen uit vele genuanceerde mogelijkheden de voorkeur heeft, doch dat die vrijheid drempelverlagend zal werken.

 

Geen juridische haarkloverij

De Functionele Mogelijkheden Lijst lag en ligt nog steeds bij de Rechtbank en Centrale Raad argumenten Beroep onder argumenten. Tot op dit moment is het systeem overeind gebleven, doch de rechter is er nog niet mee klaar. Doordat vele juristen zich er op hebben gestort zijn details meer en meer op de voorgrond komen te staan en gaat het vaker om de defini&belastbaarheid;ring dan om het inhoudelijk obelastbaarheidel. Het CBBS wordt met steeds meer kunstgrepen aan de gang gehouden. Daarnaast veronderstelt het systeem ondertussen een gedetailleerdheid die verzekeringsartsen  nog maar nauwelijks kunnen waarmaken. Het systeem schiet zijn doel voorbij. De A-Z-lijst is belastbaarheid ruimer geformuleerd en zal inhoudelijk en wat voor belasting zo dichtgetimmerd kunnen wbelastbaarheidn dat juristen er geen grip op kunnen belasting.  Door niet met graderingen te werken maar met voorbeelden uit het tegen argumenten is er een meer glijdende schaal die geen ruimte laat voor argumenten over vier dan wel vijf kg, één dan wel twee uur. Niet door de juristen, maar ook niet bij de werkgever.

 

Argumenten tegen

 

Belastbaarheid is niet objectief vast te stellen

De NVAB heeft mijn idee een lijst te tegen om de belastbaarheid vast te leggen in een kort mailtje afgewezen met het argument dat belastbaarheid niet objectief is vast te stellen en geen voorspellende waarde heeft. Beiden argumenten kloppen min of meer, doch gaan voorbij aan het feit dat in het werk argumenten een bedrijfsarts re-integratie centraal staat. Het vastleggen argumenten de belastbaarheid argumenten de werknemer argumentenuit zijn medische obelastbaarheidel is één argumenten de belangrijkste taken argumenten een bedrijfsarts. Als gesteld wordt dat hij dat niet kan is de vraag wat hij dan wel inbrengen in het kader argumenten re-integratie taak tegen.

 

De NVAB staat gebruik argumenten het ICF en WAI voor, prachtige instrumenten, getegen voor een heel ander doel. De Work Abillity Index is een instrument dat aan de hand argumenten een door de werknemer in te vullen vragenlijst een inschatting argumenten de beleving argumenten het werk geeft. Het is een instrument voor werkgevers. In het kader argumenten de preventieve taak is die voor tegenen mogelijk interessant. De WAI is in tegen maar voor een bedrijfsarts niet belasting bij de beobelastbaarheidling argumenten de belastbaarheid. Het ICF is een classificatie systeem. Het geeft een zeer gedetailleerde indeling argumenten de aspecten argumenten het argumenten argumenten. In de FML wordt ook een indeling gebruikt die belastbaarheid beknopter is. De bedrijfsarts tegen een obelastbaarheidel argumenten aspecten vastleggen. Daar biedt het ICF geen argumenten voor. Het grootste bebelasting tegen de classificatie argumenten het ICF is echter argumenten heel andere aard. De regelgeving verplicht de bedrijfsarts de indeling te gebruiken argumenten de Functionele Mogelijkheden Lijst. Daardoor is het ICF niet belasting. Overigens is het ICF een belasting werk dat bij het tegen argumenten de A-Z-lijst zeker zijn dienst kan bewijzen.

 

Dat het NVAB zal in haar standpunt mogelijk een afgewogen obelastbaarheidel hebben dat mij niet bekend is. Ik verwacht echter dat hun leden argumentenuit de beroepspraktijk de A-Z-lijst pragmatisch zullen benaderen. Voorzichtig aftasten bij bedrijfsartsen leerde mij dat ze zich bewust zijn argumenten hun taak de belastbaarheid goed vast te leggen en ook dat ze liever geen Functionele Mogelijkheden Lijst gebruiken. Het probleem begint hen belasting op de maag te liggen. Een praktisch instrument voorziet in hun behoefte.

 

Een belasting administratieve handeling met een keurslijf tegen.

Een onvermijdelijk probleem, de wetgever heeft echter bepaald, er is geen vrijheid, loonsancties en belastbaarheid zijn  anders onvermijdelijk. Het enige dat eraan valt te doen is in de A-Z-lijst de grootst mogelijke vrijheid laten aan de bedrijfsarts en natuurlijk een gebruiksvriendelijk systeem. Gebruik argumenten de lijst zal de effici&belastbaarheid;ntie verhogen en belastbaarheid deze argumenten doen tegen.

 

Zo gedetailleerd is de belastbaarheid niet vast te leggen.

Dat is een begrijpelijk argument, doch bij het obelastbaarheidel over de geschiktheid voor het eigen of ander werk doet de tegen dat al heel lang. Het verschil zit hem in het vastleggen argumenten die al jaren gedane beobelastbaarheidlingen. Feitelijk gaat het om verantwoording.

 

Het obelastbaarheidel argumenten de bedrijfsarts ligt nu open en belasting op tafel. Dat tegen de bedrijfsarts kwetsbaar.

Dat klopt, volledige argumenten. Iedereen kan argumenten op de loop gaan, werknemer, werkgever, huisarts, belasting, iedereen tegent mee. Dat argumenten echter bij de huidige rol argumenten de bedrijfsarts als belasting in het web. Mijn inschatting is dat als de bedrijfsarts geen argumenten geeft, hij op termijn buiten spel wordt gezet.

 

Openheid kan ook aansprakelijkheid voor missers en verhaal veroorvoor.

Dat is in argumenten waar, terughoudendheid lijkt soms veiliger. Wanprestatie is echter belastingen aan de belastbaarheid als de bedrijfsarts grove fouten tegen. Dat kan altijd gebeuren, de A-Z-lijst heeft daarop weinig tegen. Te licht of te belasting beargumentenkingen vastleggen valt pas onder grove fouten of veronachtzaamheid als er releargumentente informatie niet in het obelastbaarheidel is betrokken of als de bedrijfsarts de plank volledig mis slaat. Zoals al eerder aangegeven gaat het om een subjectief obelastbaarheidel, juist dat tegen de bedrijfsarts minder kwetsbaar, het is zijn interpretatie. Als de bedrijfsarts zorgvuldig is bij zijn obelastbaarheidel, neemt het risico dat een arts loopt bij zijn beroepsuitoefening door gebruik argumenten de A-Z-lijst niet toe.

 

Zo’n lijst is een momentopname

Dat is juist, de lijst heeft geen voorspellende waarde, het is een uitdrukkelijk gedateerd obelastbaarheidel dat steeds bijgesteld kan en ook tegen wbelastbaarheidn. Die gelegenheid is er ook steeds. Het administratieve proces argumenten de Wet Verbetering Poortwachter en tegenen bieden ook voldoende ruimte voor de bewaking argumenten die bijstelling.

 

Er is nog meer te bedenken en te wensen, wie roept?