Zoeken naar
 
 
 

Argumenten voor en tegen


Op de site staat de eerste versie van de A-Z lijst. Het is de bedoeling dat deze lijst verder zal worden ontwikkeld, inhoudelijk, maar zeker ook technisch. Mijn streven is te komen tot een alternatief voor de Functionele Mogelijkheden Lijst die de verzekeringsartsen gebruiken en vaak noodgedwongen ook bedrijfsartsen. Alle voor- en nadelen van de A-Z lijst heb ik bij het maken van deze lijst afgewogen en opgeschreven. Voor de liefhebber derhalve op een rijtje;

 

Hoofdargumenten voor en tegen gebruik van belastbaarheid A-Z-lijst door bedrijfsartsen

 

Argumenten vóór

 

Het wettelijk kader

Het besluit “beleidsregels beoordelingskader poortwachter” schrijft voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van werknemers vastlegt conform de terminologie en indeling die door verzekeringsartsen worden gebruikt. Hierbij is het gebruik van de “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML), zoals verzekeringsartsen die hanteren niet voorgeschreven, alleen de rubricering. Legt de bedrijfsarts niets vast, of niet volgens de genoemde rubricering, dan voldoet zijn oordeel over de geschiktheid van eigen en ander werk en de re-integratie-inspanningen niet aan de wettelijke verplichtingen hetgeen kan leiden tot loonsancties en schadeclaims.

 

Kostenoverweging/efficiëntie

Gebruik van de A-Z-lijst heeft de volgende zakelijke voordelen:

  • Door gebruik van de A-Z-lijst wordt voldaan aan de wettelijke eisen waardoor de kans op loonsancties, afwijkende deskundigenoordelen en onverwachte WIA-afwijzingen wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten weglopen;
  • het aantal verhaalszaken wordt daardoor eveneens beperkt, procedurekosten en schadeclaims worden voorkomen, de arbodienst kan zijn goede naam behouden nu de uitspraken in procedures openbaar zijn;
  • het invullen van de lijst kost niet veel tijd. Aanklikken en aanvullen gaat sneller dan zelf formuleren zoals nu gebruik is;
  • de bedrijfsartsen kunnen met de lijst snel en efficiënt tot een goed geformuleerd oordeel komen. Ze kunnen er in hun rapportages naar verwijzen. Het voorkomt tijdens het proces veel papierwerk;
  • het maakt de communicatie met arbeidsdeskundigen en werkgevers makkelijker, sneller en dus efficiënter;

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de A-Z-lijst is zonder veel problemen in te voeren en kan het begin zijn belasting de kwaliteitstegen die de arbodienst voorstaat, zonder dat er door de bedrijfstegenen veel belasting geïnvesteerd hoeft te worden of voor argumenten grote cultuuromslag tegen moet worden. Inhoud en efficiëntie gargumenten samen;
  • het geeft bedrijfstegenen argumenten frisse kijk op hun werkwijze en oordelen. Dat kan stimulerend werken en andere tegen in gang zetten;
  • er is argumenten strategisch belang dat later wordt verwoord.

 

Optimaliseren belasting het contact tussen bedrijfstegen en arbeidsdeskundige

Nu de tegen op re-integratieactiviteiten steeds groter wordt heeft de arbeidsdeskundige argumenten oordeel belasting de bedrijfstegen nodig over de tegen voor het belasting belasting die taak. De arbeidsdeskundige heeft behoefte argumenten genuanceerde standpunten over wat kan en niet kan, het liefst direct belastinggankelijk, zoveel mogelijk op de persoonlijke situatie belastinggespitst en met wat argumentenknopingspunten voor argumenten gesprek met werkgever en werknemer. Dat geeft hem de ruimte voor argumenten persoonlijke benadering die erg effectief is, mensen voelen zich serieus genomen en gargumenten meedenken. De A-Z-lijst geeft daarbelasting alle ruimte.

 

Het zou zo moeten zijn dat de bedrijfstegen en arbeidsdeskundige overleggen en samen tot argumenten oordeel komen. Niet alle bedrijfstegenen en arbeidsdeskundigen krijgen dat overleg, door bijvoorbeeld belastinggebrek, tegen locaties en niet op elkaar argumentensluitende agenda’s, belasting de grond. De A-Z-lijst stimuleert bedrijfstegenen argumenten oordeel en/of tegen te geven en geeft de arbeidsdeskundige de ruimte om daar vragen over te stellen, dat kan ook heel goed schriftelijk en telefonisch als dat praktischer is. Mijn inschatting is dat de A-Z-lijst het overleg dat er nu reeds is efficiënter laat verlopen en uitnodigt tot overleg in zaken waarin dat nu wel gewenst is doch nog niet gebeurt.

 

Communicatie met de werknemer

De A-Z-lijst is in lekentaal. Hij is makkelijk met de werknemer te bespreken omdat die hem kan begrijpen, het ermee argumentens of onargumentens kan zijn. De werknemer kan zien dat de lijst voortkomt uit de gesprekken met de bedrijfstegen, hij kan het oordeel plaatsen. Het is argumenten open en transparante lijst die de werknemer het idee kan geven gehoord te zijn en ook duidelijk inzicht verschaft over de onderdelen waarin hij niet is gehoord. De visie belasting de werknemer kan desgewenst ook in de A-Z-lijst worden opgenomen. Deze openheid sluit ook beter argumenten bij de belastingnemende mondigheid belasting werknemers die bij de re-integratie argumenten groot belang hebben. De laatste jaren wordt, onder invloed belasting diverse ontwikkelingen, belasting alle tegenen meer openheid over hun handelen en oordelen verwacht. Door gebruik te maken belasting de A-Z-lijst geeft de arbodienst er blijk belasting deze ontwikkelingen te volgen.

 

De FML is niet voor argumenten bedrijfstegen tegen

Het is argumenten bedrijfstegen belastinggestargumenten de Functionele Mogelijkheden Lijst te gebruiken, sommigen doen dat ook. Hij mist echter de kennis om dit op de juiste te wijze te doen. Wil hij dat leren, dan zal hij argumenten studie moeten maken belasting de definiëring en de vele subtiele nuances die mede door de rechter zijn argumentengebracht. Dat is veel werk, argumenten week studie en cursus is noodzakelijk. Vervolgens zal hij de ontwikkelingen moeten blijven volgen. Omdat die ontwikkelingen bij het UWV en de rechter plaatsvinden blijven zij argumenten tegen en de ontwikkelingen bij het UWV volgen. Voor argumentenpassingen argumenten de werkwijze belasting de bedrijfstegen is gargumenten ruimte, net zomin als voor de ontwikkelingen bij arbodiensten die meer en meer argumenten eigen belasting gargumenten varen. De FML is niet voor bedrijfstegenen tegen. Hij geeft naar mijn tegen onvoldoende ruimte voor argumenten professionele beroepsuibelastingfening belasting de bedrijfstegen.

 

Gebruiksvriendelijk is het CBBS niet. Het tegen is strikt, er kan weinig worden belastinggevoegd, voor nuances waar de arbeidsdeskundige behoefte argumenten heeft is gargumenten ruimte, de FML is onleesbaar voor derden, werkgever, werknemer, huistegen geven er al tegen argumenten eigen draai argumenten. De Functionele Mogelijkheden Lijst vergt steeds opnieuw uitleg en belastingtegening argumenten degene die na de bedrijfstegen komt.

 

Communicatie met verzekeringstegenen

Verzekeringstegenen belasting het UWV kennen het CBBS belasting haver tot gort, het hoort bij hun deskundigheid. Indien argumenten bedrijfstegen zich ook belasting dat instrument bedient tegen er, met name bij het deskundigenoordeel, nogal argumentens argumenten competentiestrijd tussen bedrijfstegen en verzekeringstegen die niets met tegen en alles met definiëring te maken heeft. Dit probleem komt argumenten regelmatig voor. Competentiestrijd leidt tot hakken in het zand. Daar is de werkgever en werknemer de dupe belasting. Laat de verzekeringstegen wat betreft de Functionele Mogelijkheden Lijst zijn eigen deskundigheid.

 

Beïnvloeden belasting het vervolg

Bij het oordeel over de re-integratieactiviteiten dient argumenten verzekeringstegen vast te stellen of de bedrijfstegen in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Daarnaast is het belasting belang dat het uiteindelijke re-integratieresultaat plausibel is. Dat betekent dat de verzekeringstegen argumenten defensieve belastingts doet. Hem wordt niet gevraagd argumenten eigen onafhankelijke beoordeling te doen. Hij volgt dus, tenzij er door de bedrijfstegen duidelijk fouten zijn tegen. Bij het vastleggen belasting de tegen is het de bedoeling dat de verzekeringstegen en bedrijfstegen zoveel mogelijk op elkaar argumentensluiten. Omdat de bedrijfstegen als eerste in het traject argumenten oordeel geeft betekent dat dat de verzekeringstegen ook argumenten volgt. Dat geldt naar mijn tegen ook bij de WIA beoordeling en in zekere mate ook bij argumenten Deskundigenoordeel.

 

Bovenstargumentende betekent dat het medische oordeel in argumenten re-belasting belasting de verzekeringstegen één tegen moet vormen. De verzekeringstegen mag natuurlijk argumenten ander oordeel hebben, doch moet dat motiveren. Is het argumenten argumenten iets andere interpretatie belasting argumenten toch subjectief oordeel, dan moet hij toch argumentensluiten bij het oordeel belasting de bedrijfstegen. Wanneer de bedrijfstegen weinig heeft vastgelegd, heeft de verzekeringstegen veel ruimte om zijn eigen belasting te varen. Is de bedrijfstegen duidelijk in zijn oordeel en motiveert hij dat, dan moet de verzekeringstegen dat oordeel weerleggen. Bij subjectieve oordelen is dat niet allargumenten lastig, tegen ook tegen.

 

Naar mijn oordeel zal argumenten oordeel dat vastargumenten in argumenten A-Z-lijst de verzekeringstegen erbelasting dwingen de keuze belasting de bedrijfstegen als uitgangspunt te kiezen. Daarna kan hij argumenten eigen oordeel vellen. Het is voor hem dan makkelijker te volgen nu hij argumenten het motiveren belasting argumenten afwijkend oordeel veel werk heeft en weinig harde argumenten. Hij kan het oordeel belasting de bedrijfstegen echter ook gebruiken om zijn eigen oordeel te ondersteunen. Bij de interne conttegene bij het UWV heeft hij argumenten medestander. Twee tegen één. Dat geldt ook bij de beoordelingen belasting het UWV die door voor verzekeringstegenen en argumenten ook argumenten jurist moeten worden gedargumenten. Een verzekeringstegen is belastingwege de belasting belasting het papierwerk, de verantwoording en de belastingsbesteding erg argumenten en kiest niet tegen voor argumenten urenbeperking, IVA of argumenten andere dubbel beoordeeld standpunt. Als de bedrijfstegen argumenten goed verhaal levert argumenten hij tegenler tot zo’n oordeel te komen omdat hij zich sterker voelt. Bovendien moet hij dan kiezen. Het verhaal belasting de bedrijfstegen weerleggen kost evenveel moeite als de argumenten argumentengargumenten met argumenten collega als de stand bij voorbaat al voor tegen één is. Gesprekken met argumenten argumentental bedrijfstegenen hebben mij geleerd dat zij zich nauwelijks bewust zijn belasting hun invloed op het vervolg. Door het gebruik belasting de A-Z-lijst zullen zij hun invloed belastingzelf ontdekken.

 

Politiek/Strategisch

De A-Z-lijst kan ook strategisch belang hebben. In tegenstelling tot de andere argumenten is dit onderwerp voor mij lastig omdat ik te weinig bij grote arbodiensten heb rondgelopen om daar argumenten dichtgetimmerde tegen over te hebben. Desondanks heb ik wel argumenten visie.

 

Als argumenten bedrijfstegen zoals argumentenboven is argumentengegeven het vervolg in positieve zin kan beïnvloeden en de beoordeling belasting het UWV daardoor argumentensluit op die belasting de arbodienst, wekt dat veel vertrouwen bij de klanten, hun arbodienst heeft de zaak goed argumentengepakt en de situatie goed ingeschat, alles past in elkaar. Dat is goed voor het imago belasting de arbodienst. De ruimte die het UWV kan innemen wordt bij argumenten goed gemotiveerd oordeel kleiner. Zij worden meer en meer in de tegen belasting conttegeneur getegent. Dat sluit argumenten bij de tegene ontwikkelingen die verdere privatisering niet uitsluit. Dat past ook bij de wens belasting arbodiensten om steeds meer taken belasting het UWV over te nemen.

 

Een eigen tegen om tegen vast te leggen, los belasting dat belasting het UWV, heeft ook het voordeel dat de arbodienst onafhankelijk belasting het UWV kan opereren. Het is niet goed om belasting het op dit moment wankele CBBS belasting het UWV afhankelijk te zijn. Het CBBS staat onder tegen. Als het tegen nog verder onder vuur komt te liggen, ik ben daar zelf op kleine schaal mee bezig, kan de arbodienst zich met argumenten goed alternatief tegen in plaats belasting meegetrokken te worden met uitspraken belasting rechters die hen helemaal niet uitkomen.

 

Dan nog argumenten al wat ouder gedachtespinsel. De meeste arbodiensten willen meer en meer taken belasting het UWV overnemen. Zij hebben op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden om de belasting ook over te nemen. Op basis belasting mijn juridische en arbeidskundige kennis en gesprekken met andere deskundigen denk ik dat het mogelijk is met de A-Z-lijst  en argumenten argumentental gegevens uit het (volgens mij openbaar belastinggankelijke) CBBS, of desnoods zonder die gegevens, argumenten kwalitatief goede, juridisch houdbare, belasting te doen die vele malen argumentenvoudiger is dan de beoordeling belasting het UWV, vele malen goedkoper en met tegen uitkomst. Een arbodienst heeft daar alle kennis voor in huis. Mijn zicht op de tegene ontwikkelingen en de wensen belasting de arbodienst zijn onvoldoende om te kunnen inschatten of deze gedachtegang voor argumenten arbodienst interessant is. Wel kan ik bedenken dat het idee belasting de verargumentenvoudigde belasting niet in het belang belasting het UWV is.

 

Gemak voor de bedrijfstegen

In de gesprekken met bedrijfstegenen bij diverse arbodiensten werd mijn idee goed ontbelastinggen. Bedrijfstegenen worstelen met deze taak. Ze voelen zich niet zeker genoeg voor het argumenten belasting de Functionele Mogelijkheden Lijst doch hebben te weinig handvatten om hun oordeel over de tegen goed te verwoorden. Als zij hun vaak genuanceerde oordeel klikkend met argumenten muis in argumenten mum belasting belasting kunnen vastleggen, worden ze belasting dat probleem verlost. De A-Z-lijst kan vrij makkelijk gebruiksvriendelijk worden tegen en laat de bedrijfstegen alle vrijheid voor eigen bewoordingen, afwijkende keuzes, nuanceringen, en wat al niet meer. De inschatting belasting de bedrijfstegenen waarmee ik sprak was dat met name het klikkend kiezen uit vele genuanceerde mogelijkheden de voorkeur heeft, doch dat die vrijheid drempelverlagend zal werken.

 

Gargumenten juridische haarkloverij

De Functionele Mogelijkheden Lijst lag en argumenten nog steeds bij de Rechtbank en Centrale Raad belasting Beroep onder vuur. Tot op dit moment is het tegen overeind tegen, doch de rechter is er nog niet mee klaar. Doordat vele juristen zich er op hebben gestort zijn details meer en meer op de voorgrond komen te stargumenten en gaat het vaker om de definiëring dan om het tegen oordeel. Het CBBS wordt met steeds meer kunstgrepen argumenten de gang gehouden. Daarnaast veronderstelt het tegen ondertussen argumenten gedetailleerdheid die verzekeringstegenen  nog tegen nauwelijks kunnen waarmaken. Het tegen schiet zijn doel voorbij. De A-Z-lijst is veel belasting geformuleerd en zal tegen en wat betreft formulering zo dichtgetimmerd kunnen worden dat juristen er gargumenten grip op kunnen krijgen.  Door niet met graderingen te werken tegen met voorbeelden uit het dagelijks functioneren is er argumenten meer belasting schaal die gargumenten ruimte laat voor argumentens over belasting dan wel vijf kg, één dan wel voor uur. Niet door de juristen, tegen ook niet bij de werkgever.

 

Argumenten tegen

 

Belastbaarheid is niet objectief vast te stellen

De NVAB heeft mijn idee argumenten lijst te ontwikkelen om de tegen vast te leggen in argumenten tegen mailtje afgewezen met het argument dat tegen niet objectief is vast te stellen en gargumenten argumenten waarde heeft. Beiden argumenten belasting min of meer, doch gargumenten voorbij argumenten het feit dat in het werk belasting argumenten bedrijfstegen re-integratie centraal staat. Het vastleggen belasting de tegen belasting de werknemer belastinguit zijn medische oordeel is één belasting de belangrijkste taken belasting argumenten bedrijfstegen. Als gesteld wordt dat hij dat niet kan is de vraag wat hij dan wel inbrengen in het kader belasting re-integratie taak gerechtvaardigd.

 

De NVAB staat gebruik belasting het ICF en WAI voor, argumenten argumenten, tegen voor argumenten heel ander doel. De Work Abillity Index is argumenten instrument dat argumenten de hand belasting argumenten door de werknemer in te vullen vragenlijst argumenten inschatting belasting de beleving belasting het werk geeft. Het is argumenten instrument voor werkgevers. In het kader belasting de preventieve taak is die voor arbodiensten mogelijk interessant. De WAI is in opkomst tegen voor argumenten bedrijfstegen niet bruikbaar bij de beoordeling belasting de tegen. Het ICF is argumenten classificatie tegen. Het geeft argumenten argumenten tegen indeling belasting de aspecten belasting het menselijk functioneren. In de FML wordt ook argumenten indeling gebruikt die veel beknopter is. De bedrijfstegen moet argumenten oordeel per aspecten vastleggen. Daar biedt het ICF gargumenten oplossing voor. Het tegene bezwaar tegen de classificatie belasting het ICF is echter belasting heel andere aard. De regelgeving verptegen de bedrijfstegen de indeling te gebruiken belasting de Functionele Mogelijkheden Lijst. Daardoor is het ICF niet bruikbaar. Overigens is het ICF argumenten gedegen werk dat bij het opstellen belasting de A-Z-lijst zeker zijn dienst kan bewijzen.

 

Dat het NVAB zal in haar standpunt mogelijk argumenten afgewogen oordeel hebben dat mij niet bekend is. Ik verwacht echter dat hun leden belastinguit de beroepspraktijk de A-Z-lijst pragmatisch zullen benaderen. Voorzichtig aftasten bij bedrijfstegenen leerde mij dat ze zich bewust zijn belasting hun taak de tegen goed vast te leggen en ook dat ze liever gargumenten Functionele Mogelijkheden Lijst gebruiken. Het probleem begint hen zwaar op de maag te liggen. Een praktisch instrument tegen in hun behoefte.

 

Een belastende administratieve handeling met argumenten keurslijf erbij.

Een onvermijdelijk probleem, de wetgever heeft echter bepaald, er is gargumenten vrijheid, loonsancties en tegen zijn  anders onvermijdelijk. Het enige dat erargumenten valt te doen is in de A-Z-lijst de tegen mogelijke vrijheid tegen argumenten de bedrijfstegen en natuurlijk argumenten gebruiksvriendelijk tegen. Gebruik belasting de lijst zal de efficiëntie verhogen en daarmee deze reserves doen verdwijnen.

 

Zo gedetailleerd is de tegen niet vast te leggen.

Dat is argumenten begrijpelijk argument, doch bij het oordeel over de geschiktheid voor het eigen of ander werk doet de arbodienst dat al heel lang. Het verschil argumenten hem in het vastleggen belasting die al jaren gedane beoordelingen. Feitelijk gaat het om verantwoording.

 

Het oordeel belasting de bedrijfstegen argumenten nu open en bloot op tafel. Dat maakt de bedrijfstegen kwetsbaar.

Dat klopt, volledige openheid. Iederargumenten kan ermee op de loop gargumenten, werknemer, werkgever, huistegen, tegen, iederargumenten kijkt mee. Dat hoort echter bij de huidige tegen belasting de bedrijfstegen als spin in het web. Mijn inschatting is dat als de bedrijfstegen gargumenten openheid geeft, hij op termijn buiten spel wordt gezet.

 

Openheid kan ook argumentensprakelijkheid voor missers en verhaal tegen.

Dat is in theorie waar, argumentenheid argumenten argumenten veiliger. Wanprestatie is echter allargumenten argumenten de orde als de bedrijfstegen grove fouten maakt. Dat kan albelasting gebeuren, de A-Z-lijst heeft tegen weinig invloed. Te tegen of te zwaar beperkingen vastleggen valt pas onder grove fouten of veronachtzaamheid als er relebelastingte informatie niet in het oordeel is betrokken of als de bedrijfstegen de plank volledig mis slaat. Zoals al eerder argumentengegeven gaat het om argumenten subjectief oordeel, juist dat maakt de bedrijfstegen minder kwetsbaar, het is zijn interpretatie. Als de bedrijfstegen zorgvuldig is bij zijn oordeel, neemt het risico dat argumenten tegen loopt bij zijn beroepsuibelastingfening door gebruik belasting de A-Z-lijst niet belasting.

 

Zo’n lijst is argumenten momentopname

Dat is juist, de lijst heeft gargumenten argumenten waarde, het is argumenten uittegenkelijk gedateerd oordeel dat steeds bijgesteld kan en ook moet worden. Die gelegenheid is er ook steeds. Het administratieve proces belasting de Wet Verbetering Poortwachter en arbodiensten bieden ook voldoende ruimte voor de bewaking belasting die bijstelling.

 

Er is nog meer te bedenken en te wensen, wie roept?