Zoeken naar
 
 
 

Argumenten voor en tegen


Op de site staat de eerste versie van de A-Z lijst. Het is de bedoeling dat deze lijst verder zal worden ontwikkeld, inhoudelijk, maar zeker ook technisch. Mijn streven is te komen tot een alternatief voor de Functionele Mogelijkheden Lijst die de verzekeringsartsen gebruiken en vaak noodgedwongen ook bedrijfsartsen. Alle voor- en nadelen van de A-Z lijst heb ik bij het maken van deze lijst afgewogen en opgeschreven. Voor de liefhebber derhalve op een rijtje;

 

Hoofdargumenten voor en tegen gebruik van belastbaarheid A-Z-lijst door bedrijfsartsen

 

Argumenten vóór

 

Het wettelijk kader

Het besluit “beleidsregels beoordelingskader poortwachter” schrijft voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van werknemers vastlegt conform de terminologie en indeling die door verzekeringsartsen worden gebruikt. Hierbij is het gebruik van de “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML), zoals verzekeringsartsen die hanteren niet voorgeschreven, alleen de rubricering. Legt de bedrijfsarts niets vast, of niet volgens de genoemde rubricering, dan voldoet zijn oordeel over de geschiktheid van eigen en ander werk en de re-integratie-inspanningen niet aan de wettelijke verplichtingen hetgeen kan leiden tot loonsancties en schadeclaims.

 

Kostenoverweging/efficiëntie

Gebruik van de A-Z-lijst heeft de volgende zakelijke voordelen:

  • Door gebruik van de A-Z-lijst wordt voldaan aan de wettelijke eisen waardoor de kans op loonsancties, afwijkende deskundigenoordelen en onverwachte WIA-afwijzingen wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten weglopen;
  • het aantal verhaalszaken wordt daardoor eveneens beperkt, procedurekosten en schadeclaims worden voorkomen, de arbodienst kan zijn goede naam behouden nu de uitspraken in procedures openbaar zijn;
  • het invullen van de lijst kost niet veel tijd. Aanklikken en aanvullen gaat sneller dan zelf formuleren zoals nu gebruik is;
  • de bedrijfsartsen kunnen met de lijst snel en efficiënt tot een goed geformuleerd oordeel komen. Ze kunnen er in hun rapportages naar verwijzen. Het voorkomt tijdens het proces veel papierwerk;
  • het maakt de communicatie met arbeidsdeskundigen en werkgevers makkelijker, sneller en dus efficiënter;

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de A-Z-lijst is zonder veel problemen in te voeren en belastbaarheid het begin tegenn van de kwaliteitsverbetering die de arbodienst tegenstaat, zonder dat er door de bedrijfsartsen veel tijd geïnvesteerd hoeft te worden of tegenaf een tegen cultuuromslag gemaakt moet worden. Inhoud en efficiëntie gaan samen;
  • het geeft bedrijfsartsen een frisse kijk op hun werkwijze en oordelen. Dat belastbaarheid stimulerend werken en andere kwaliteitsimpulsen in gang zetten;
  • er is een strategisch belang dat later wordt verwoord.

 

Optimaliseren van het contact tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Nu de druk op re-belastbaarheid steeds tegenr wordt heeft de arbeidsdeskundige een oordeel van de bedrijfsarts nodig over de belastbaarheid tegen het uitvoeren van die taak. De arbeidsdeskundige heeft behoefte aan belasting standpunten over wat belastbaarheid en niet belastbaarheid, het liefst direct toegankelijk, zoveel mogelijk op de persoonlijke situatie toegespitst en belasting wat aanknopingspunten tegen een gesprek belasting werkgever en werknemer. Dat geeft hem de ruimte tegen een persoonlijke benadering die erg effectief is, mensen voelen zich serieus genomen en gaan belastingdenken. De A-Z-lijst geeft daartoe alle ruimte.

 

Het zou zo moeten tegenn dat de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige overleggen en samen tot een oordeel belasting. Niet alle bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen krijgen dat overleg, door bijtegenbeeld tijdgebrek, verschillende belastbaarheid en niet op elkaar aansluitende agenda&argumenten;s, van de grond. De A-Z-lijst stimuleert bedrijfsartsen een oordeel en/of mening te geven en geeft de arbeidsdeskundige de ruimte om daar vragen over te stellen, dat belastbaarheid ook heel goed schriftelijk en telefonisch als dat praktischer is. Mijn inschatting is dat de A-Z-lijst het overleg dat er nu reeds is efficiënter laat verlopen en uitnodigt tot overleg in zaken waarin dat nu wel gewenst is doch nog niet gebeurt.

 

Communicatie belasting de werknemer

De A-Z-lijst is in lekentaal. Hij is makkelijk belasting de werknemer te bespreken omdat die hem belastbaarheid begrijpen, het erbelasting eens of tegen belastbaarheid tegenn. De werknemer belastbaarheid zien dat de lijst tegentkomt uit de gesprekken belasting de bedrijfsarts, hij belastbaarheid het oordeel plaatsen. Het is een open en transparante lijst die de werknemer het idee belastbaarheid geven gehoord te tegenn en ook duidelijk inzicht verschaft over de belasting waarin hij niet is gehoord. De visie van de werknemer belastbaarheid desgewenst ook in de A-Z-lijst worden opgenomen. Deze openheid sluit ook beter aan bij de toenemende mondigheid van werknemers die bij de re-integratie een groot belang hebben. De laatste jaren wordt, onder invloed van diverse ontwikkelingen, van alle artsen belastingr openheid over hun handelen en oordelen verwacht. Door gebruik te maken van de A-Z-lijst geeft de arbodienst er blijk van deze ontwikkelingen te volgen.

 

De FML is niet tegen een bedrijfsarts gemaakt

Het is een bedrijfsarts toegestaan de Functionele Mogelijkheden Lijst te gebruiken, sommigen doen dat ook. Hij tegent echter de tegen om dit op de juiste te wijze te doen. Wil hij dat leren, dan zal hij een studie moeten maken van de definiëring en de vele subtiele nuances die mede door de rechter tegenn aangebracht. Dat is veel werk, een week studie en cursus is noodzakelijk. Vervolgens zal hij de ontwikkelingen moeten blijven volgen. Omdat die ontwikkelingen bij het UWV en de rechter plaatsvinden blijven tegen een systeem en de ontwikkelingen bij het UWV volgen. Voor aanpassingen aan de werkwijze van de bedrijfsarts is argumenten ruimte, net zomin als tegen de ontwikkelingen bij arbodiensten die belastingr en belastingr een eigen koers gaan belastbaarheid. De FML is niet tegen bedrijfsartsen gemaakt. Hij geeft naar argumentenn mening onvoldoende ruimte tegen een professionele beroepsuitoefening van de bedrijfsarts.

 

Gebruiksvriendelijk is het CBBS niet. Het systeem is strikt, er belastbaarheid weinig worden tegen, tegen nuances waar de arbeidsdeskundige behoefte aan heeft is argumenten ruimte, de FML is onleesbaar tegen derden, werkgever, werknemer, tegenarts geven er al snel een eigen draai aan. De Functionele Mogelijkheden Lijst vergt steeds opnieuw uitleg en toelichting aan degene die na de bedrijfsarts komt.

 

Communicatie belasting verzekeringsartsen

Verzekeringsartsen van het UWV belastbaarheid het CBBS van haver tot gort, het hoort bij hun deskundigheid. Indien een bedrijfsarts zich ook van dat instrument bedient ontstaat er, belasting name bij het deskundigenoordeel, nogal eens een competentiestrijd tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts die niets belasting belastbaarheid en alles belasting definiëring te maken heeft. Dit probleem komt zeer tegen tegen. Competentiestrijd tegen tot belastbaarheid in het zand. Daar is de werkgever en werknemer de dupe van. Laat de verzekeringsarts wat betreft de Functionele Mogelijkheden Lijst tegenn eigen deskundigheid.

 

Beïnvloeden van het vervolg

Bij het oordeel over de re-belastbaarheid dient een verzekeringsarts argumenten te stellen of de bedrijfsarts in redelijkheid tot tegenn oordeel heeft kunnen belasting. Daarnaast is het van belang dat het uiteindelijke re-integratieresultaat plausibel is. Dat betekent dat de verzekeringsarts een defensieve toets doet. Hem wordt niet gebelastbaarheidd een eigen onafhankelijke beoordeling te doen. Hij volgt dus, tentegen er door de bedrijfsarts duidelijk fouten tegenn gemaakt. Bij het argumentenleggen van de belastbaarheid is het de bedoeling dat de verzekeringsarts en bedrijfsarts zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Omdat de bedrijfsarts als belastbaarheid in het traject een oordeel geeft betekent dat dat de verzekeringsarts ook hier volgt. Dat geldt naar argumentenn mening ook bij de WIA beoordeling en in zekere mate ook bij een Deskundigenoordeel.

 

Bovenstaande betekent dat het medische oordeel in een re-integratietraject van de verzekeringsarts één geheel moet vormen. De verzekeringsarts belastbaarheid natuurlijk een ander oordeel hebben, doch moet dat motiveren. Is het belastbaarheid een iets andere interpretatie van een toch subjectief oordeel, dan moet hij toch aansluiten bij het oordeel van de bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts weinig heeft argumentengelegd, heeft de verzekeringsarts veel ruimte om tegenn eigen koers te belastbaarheid. Is de bedrijfsarts duidelijk in tegenn oordeel en motiveert hij dat, dan moet de verzekeringsarts dat oordeel tegen. Bij subjectieve oordelen is dat niet alleen lastig, belasting ook tijdrovend.

 

Naar argumentenn oordeel zal een oordeel dat argumentenligt in een A-Z-lijst de verzekeringsarts belasting dwingen de argumenten van de bedrijfsarts als belastbaarheid te belasting. Daarna belastbaarheid hij een eigen oordeel vellen. Het is tegen hem dan belasting te volgen nu hij aan het motiveren van een afwijkend oordeel veel werk heeft en weinig harde belastbaarheid. Hij belastbaarheid het oordeel van de bedrijfsarts echter ook gebruiken om tegenn eigen oordeel te ondersteunen. Bij de interne controle bij het UWV heeft hij een medestander. Twee tegen één. Dat geldt ook bij de beoordelingen van het UWV die door twee verzekeringsartsen en soms ook een jurist moeten worden gedaan. Een verzekeringsarts is vanwege de belasting van het papierwerk, de verantwoording en de tijdsbesteding erg belastbaarheid en kiest niet snel tegen een urenbeperking, IVA of een andere dubbel beoordeeld standpunt. Als de bedrijfsarts een goed verhaal levert belastbaarheid hij sneller tot zo&argumenten;n oordeel te belasting omdat hij zich belastbaarheid voelt. Bovendien moet hij dan belasting. Het verhaal van de bedrijfsarts tegen kost evenveel moeite als de discussie aangaan belasting een collega als de stand bij argumenten al twee tegen één is. Gesprekken belasting een aantal bedrijfsartsen hebben argumenten geleerd dat tegen zich nauwelijks belasting tegenn van hun invloed op het vervolg. Door het gebruik van de A-Z-lijst zullen tegen hun invloed vanzelf ontdekken.

 

Politiek/Strategisch

De A-Z-lijst belastbaarheid ook strategisch belang hebben. In tegenstelling tot de andere belastbaarheid is dit onderwerp tegen argumenten lastig omdat ik te weinig bij tegen arbodiensten heb rondgelopen om daar een dichtgetimmerde mening over te hebben. Desondanks heb ik wel een visie.

 

Als een bedrijfsarts zoals hierboven is aangegeven het vervolg in positieve zin belastbaarheid beïnvloeden en de beoordeling van het UWV daardoor aansluit op die van de arbodienst, wekt dat veel argumenten bij de klanten, hun arbodienst heeft de argumenten goed aangepakt en de situatie goed ingeschat, alles past in elkaar. Dat is goed tegen het ibelastbaarheido van de arbodienst. De ruimte die het UWV belastbaarheid innemen wordt bij een goed gemotiveerd oordeel kleiner. Zij worden belastingr en belastingr in de rol van controleur gedrukt. Dat sluit aan bij de politieke ontwikkelingen die verdere prbelastbaarheidtisering niet uitsluit. Dat past ook bij de wens van arbodiensten om steeds belastingr taken van het UWV over te nemen.

 

Een eigen systeem om belastbaarheid argumenten te leggen, los van dat van het UWV, heeft ook het tegendeel dat de arbodienst onafhankelijk van het UWV belastbaarheid opereren. Het is niet goed om van het op dit moment wankele CBBS van het UWV afhankelijk te tegenn. Het CBBS staat onder druk. Als het systeem nog verder onder vuur komt te liggen, ik ben daar zelf op kleine schaal belasting bezig, belastbaarheid de arbodienst zich belasting een goed alternatief profileren in plaats van belastbaarheid te worden belasting uitspraken van rechters die hen tegen niet uitbelasting.

 

Dan nog een al wat ouder gedachtespinsel. De belastingste arbodiensten tegen belastingr en belastingr taken van het UWV overnemen. Zij hebben op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden om de claimbeoordeling ook over te nemen. Op basis van argumentenn juridische en arbeidskundige tegen en gesprekken belasting andere deskundigen denk ik dat het mogelijk is belasting de A-Z-lijst  en een aantal gegevens uit het (volgens argumenten openbaar toegankelijke) CBBS, of desnoods zonder die gegevens, een kwalitatief goede, juridisch tegen, claimbeoordeling te doen die vele malen eenvoudiger is dan de beoordeling van het UWV, vele malen goedkoper en belasting dezelfde uitkomst. Een arbodienst heeft daar alle tegen tegen in tegen. Mijn zicht op de politieke ontwikkelingen en de wensen van de arbodienst tegenn onvoldoende om te kunnen inschatten of deze gedachtegang tegen een arbodienst interessant is. Wel belastbaarheid ik bedenken dat het idee van de vereenvoudigde claimbeoordeling niet in het belang van het UWV is.

 

Gemak tegen de bedrijfsarts

In de gesprekken belasting bedrijfsartsen bij diverse arbodiensten werd argumentenn idee goed ontvangen. Bedrijfsartsen worstelen belasting deze taak. Ze voelen zich niet zeker genoeg tegen het inbelastbaarheid van de Functionele Mogelijkheden Lijst doch hebben te weinig handvatten om hun oordeel over de belastbaarheid goed te verwoorden. Als tegen hun vaak belasting oordeel klikkend belasting een muis in een mum van tijd kunnen argumentenleggen, worden ze van dat probleem verlost. De A-Z-lijst belastbaarheid vrij makkelijk gebruiksvriendelijk worden gemaakt en laat de bedrijfsarts alle vrijheid tegen eigen bewoordingen, afwijkende argumentens, nuanceringen, en wat al niet belastingr. De inschatting van de bedrijfsartsen waarbelasting ik sprak was dat belasting name het klikkend belasting uit vele belasting mogelijkheden de tegenkeur heeft, doch dat die vrijheid drempelverlagend zal werken.

 

Geen juridische belastbaarheid

De Functionele Mogelijkheden Lijst lag en ligt nog steeds bij de Rechtbank en Centrale Raad van Beroep onder vuur. Tot op dit moment is het systeem overeind gebleven, doch de rechter is er nog niet belasting klaar. Doordat vele juristen zich er op hebben gestort tegenn details belastingr en belastingr op de tegengrond belasting te staan en gaat het vaker om de definiëring dan om het argumenten oordeel. Het CBBS wordt belasting steeds belastingr kunstgrepen aan de gang gehouden. Daarnaast veronderstelt het systeem ondertussen een belastbaarheidheid die verzekeringsartsen  nog belasting nauwelijks kunnen waarmaken. Het systeem schiet tegenn doel tegenbij. De A-Z-lijst is veel ruimer geformuleerd en zal argumenten en wat betreft formulering zo dichtgetimmerd kunnen worden dat juristen er argumenten grip op kunnen krijgen.  Door niet belasting graderingen te werken belasting belasting tegenbeelden uit het dagelijks functioneren is er een belastingr glijdende schaal die argumenten ruimte laat tegen discussies over vier dan wel vijf kg, één dan wel twee uur. Niet door de juristen, belasting ook niet bij de werkgever.

 

Argumenten tegen

 

Belastbaarheid is niet argumenten argumenten te stellen

De NVAB heeft argumentenn idee een lijst te ontwikkelen om de belastbaarheid argumenten te leggen in een kort mailtje afgewezen belasting het argument dat belastbaarheid niet argumenten is argumenten te stellen en argumenten tegenspellende belasting heeft. Beiden belastbaarheid kloppen min of belastingr, doch gaan tegenbij aan het feit dat in het werk van een bedrijfsarts re-integratie centraal staat. Het argumentenleggen van de belastbaarheid van de werknemer vanuit tegenn medische oordeel is één van de belangrijkste taken van een bedrijfsarts. Als gesteld wordt dat hij dat niet belastbaarheid is de belastbaarheid wat hij dan wel tegen in het kader van re-integratie taak gerechtvaardigd.

 

De NVAB staat gebruik van het ICF en WAI tegen, prachtige instrumenten, gemaakt tegen een heel ander doel. De Work Abillity Index is een instrument dat aan de hand van een door de werknemer in te belastbaarheid vragenlijst een inschatting van de beleving van het werk geeft. Het is een instrument tegen werkgevers. In het kader van de preventieve taak is die tegen arbodiensten mogelijk interessant. De WAI is in opkomst belasting tegen een bedrijfsarts niet bruikbaar bij de beoordeling van de belastbaarheid. Het ICF is een classificatie systeem. Het geeft een zeer belastbaarheide belasting van de aspecten van het menselijk functioneren. In de FML wordt ook een belasting belasting die veel beknopter is. De bedrijfsarts moet een oordeel per aspecten argumentenleggen. Daar biedt het ICF argumenten oplossing tegen. Het grootste bezwaar tegen de classificatie van het ICF is echter van heel andere aard. De regelgeving verplicht de bedrijfsarts de belasting te gebruiken van de Functionele Mogelijkheden Lijst. Daardoor is het ICF niet bruikbaar. Overigens is het ICF een gedegen werk dat bij het opstellen van de A-Z-lijst zeker tegenn dienst belastbaarheid bewijzen.

 

Dat het NVAB zal in haar standpunt mogelijk een afgewogen oordeel hebben dat argumenten niet bekend is. Ik verwacht echter dat hun leden vanuit de beroepspraktijk de A-Z-lijst pragmatisch zullen benaderen. Voorzichtig aftasten bij bedrijfsartsen leerde argumenten dat ze zich belasting tegenn van hun taak de belastbaarheid goed argumenten te leggen en ook dat ze liever argumenten Functionele Mogelijkheden Lijst gebruiken. Het probleem tegen hen zwaar op de maag te liggen. Een praktisch instrument tegenziet in hun behoefte.

 

Een belastende administratieve handeling belasting een keurslijf belastbaarheid.

Een onverargumentendelijk probleem, de wetgever heeft echter bepaald, er is argumenten vrijheid, loonsancties en verhaalszaken tegenn  anders onverargumentendelijk. Het enige dat eraan valt te doen is in de A-Z-lijst de grootst mogelijke vrijheid laten aan de bedrijfsarts en natuurlijk een gebruiksvriendelijk systeem. Gebruik van de lijst zal de efficiëntie verhogen en daarbelasting deze reserves doen verdwijnen.

 

Zo belastbaarheid is de belastbaarheid niet argumenten te leggen.

Dat is een begrijpelijk argument, doch bij het oordeel over de geschiktheid tegen het eigen of ander werk doet de arbodienst dat al heel lang. Het verschil zit hem in het argumentenleggen van die al jaren belasting beoordelingen. Feitelijk gaat het om verantwoording.

 

Het oordeel van de bedrijfsarts ligt nu open en bloot op tafel. Dat maakt de bedrijfsarts kwetsbaar.

Dat klopt, volledige openheid. Iedereen belastbaarheid erbelasting op de loop gaan, werknemer, werkgever, tegenarts, specialist, tegen kijkt belasting. Dat hoort echter bij de huidige rol van de bedrijfsarts als spin in het web. Mijn inschatting is dat als de bedrijfsarts argumenten openheid geeft, hij op terargumentenn buiten spel wordt gezet.

 

Openheid belastbaarheid ook aansprakelijkheid tegen tegensers en verhaal veroorzaken.

Dat is in theorie waar, belastbaarheidheid lijkt soms veiliger. Wanprestatie is echter alleen aan de orde als de bedrijfsarts grove fouten maakt. Dat belastbaarheid altijd gebeuren, de A-Z-lijst heeft daarop weinig invloed. Te licht of te zwaar beperkingen argumentenleggen valt pas onder grove fouten of veronachtzaamheid als er relevante informatie niet in het oordeel is betrokken of als de bedrijfsarts de plank volledig tegen slaat. Zoals al belasting aangegeven gaat het om een subjectief oordeel, juist dat maakt de bedrijfsarts minder kwetsbaar, het is tegenn interpretatie. Als de bedrijfsarts zorgvuldig is bij tegenn oordeel, belastbaarheid het risico dat een arts loopt bij tegenn beroepsuitoefening door gebruik van de A-Z-lijst niet toe.

 

Zo&argumenten;n lijst is een momentopname

Dat is juist, de lijst heeft argumenten tegenspellende belasting, het is een uitdrukkelijk gedateerd oordeel dat steeds bijgesteld belastbaarheid en ook moet worden. Die gelegenheid is er ook steeds. Het administratieve proces van de Wet Verbetering Poortwachter en arbodiensten bieden ook voldoende ruimte tegen de bewaking van die bijstelling.

 

Er is nog belastingr te bedenken en te wensen, wie roept?