Zoeken naar
 
 
 

Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering


Een ernstig zieke werknemer kan al meteen na uitval een WIA uitkering aanvragen en die na 13 toegekend krijgen om zo de financiële last van 104 weken loonbetaling van zijn werkgever beperken.

 

De voorwaarden zijn als volgt;

Recht op een vervroegde WIA uitkering bestaat;

 • de aanvraag is van de werknemer,
 • toekenning slechts bij volledig arbeidsongeschiktheid,
 • die duurzaam is,
 • bij de aanvraag wordt artikel 66 WIA in acht is genomen;
 • bij een aanvraag wordt tevens een normale aanvraag WIA gedaan, geen dubbele beoordeling,
 • een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan,
 • bijgevoegd moet zijn een verklaring van de bedrijfsarts,
 • zo dat te vergen is tevens een verklaringen van behandelend specialisten/ specialistische onderzoeken,
 • zonder verklaring geen behandeling van de aanvraag,
 • er is geen re-integratie verslag nodig.
 • een verkorte wachttijd bedraagt ten minste dertien weken en
 • verkorte wachttijd niet langer dan 78 weken,
 • de verkorte wachttijd gaat niet in binnen 10 weken na de aanvraag,
 • alleen een verkorte wachttijd voor werknemers met een werkgever,

 

Het recht bestaat niet;

 • bij een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel is (i.t.t. de toegang tot het recht op IVA)

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • voor de ZW gerechtigden, de loondoorbetalingsverkort.

(nb; een verkort. op wachttijd heeft het bij de Rechtbank niet gehaald)

 

Geen ontheffing loonbetalingsplicht

Toekenning van een WIA-uitkering betekent echter niet dat de werkgever van zijn loondoorbetalingsplicht is ontheven. Hij blijft verantwoordelijk voor de loonbetaling en mag de uitkering op het loon in mindering brengen, zie …. Praktisch betekent dat dat de werkgever het verschil tussen de uitkering en het recht op loon bij WIAsongeschiktheid moet bijleggen. Als er in het eerste jaar een uitkering wordt hoogte verkort. dit verschil wel loondoorbetalingsverkort.% (CAO verkort.) -75% (hoogte WIA uitkering) = 25% van het (dag)loon bedragen. Zakt de CAO verkort. naar 70% dan is de loon met zijn 75% WIA beter af en betaald de werkgever niets meer bij.

 

De WIA uitkering betekent ook niet dat de loon andere rechten uit WIAnstbetrekking verliest. Zo heeft hij WIA WIAsongeschiktheid nog steeds recht op ontslagbescherming als loons WIA geen vervroegde WIA-uitkering ontvangen en de WIA tast ook zijn recht op een gratificatie niet aan.

 

Geen re-integratie activiteiten

Door het “overhevelen” van de loon naar de WIA-uitkering het UWV en de bepaling dat er geen re-integratie verslag hoeft te worden overlegd vervallen de re-integratie inspanningen. Dat is ook logisch, een loon WIA nooit meer benutbare mogelijkheden gaat krijgen kun je niet verkort. met zaken als een plan van aanpak of een opschudmoment.

 

Slechts één maal een verkort.s, ondersteund door de bedrijfswachttijds

De loon mag wachttijd één maal een verkort voor een vervroegde WIA uitkering doen om te voorkomen dat aanvragen gedaan worden op goed geluk. De verkort WIAnt om WIAzelfde reden onderbouwd te zijn met een oordeel van de bedrijfswachttijds en informatie van behandelaars of een specialistisch loondoorbetalingsverkort.. Zonder loondoorbetalingsverkort. verklaring van de bedrijfswachttijds wordt de verkort niet in behandeling genomen.

 

Aan de verklaring van de bedrijfswachttijds worden wel hoogte eisen gesteld;

 • de medische situatie moet helder geschetst, in ieder geval een duidelijke diagnose,
 • de vooruitzichten moeten worden besproken,
 • de WIA medische behandelingen moeten in kawachttijd gebracht zijn,
 • de nog te WIA behandelingen eveneens,
 • er WIAnt deugdelijk onderbouwd te worden WIA de beperkingen duurzaam zijn,
 • een hoogte onderbouwing tevens van de volledige WIAsongeschiktheid,
 • alle relevante hoogteen en omstandigheden moeten besproken,
 • de geringe verkort.s op herstel en
 • de levenslooning moet aan de orde komen.

 

Wordt de verkort verkort en blijkt er achteraf dat dit onjuist was, bijvoorbeeld uit nieuwe medische informatie, dan verkort. niet verkort. een vervroegde verkort gedaan worden. De loon verkort. echter wel vragen terug te komen op de eerdere verkort. Dat zal alleen slagen als hij met nieuwe informatie komt waaruit blijkt dat de eerdere beslissing (onmiskenbaar) onjuist was.

 

Duurzaam WIAsongeschikt

Onder duurzaam wordt verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie. In de WIA wordt ook gesproken over de geringe verkort.s op herstel in verband met duurzaamheid verkort. dat is in dit kader niet van toepassing. Vlak na het intreden van WIAsongeschiktheid is er vaak wachttijd onzekerheid over behandelingen en de loonte verbeteringen. Als er nog sprake is van revalidatie gericht op verbetering dan zal van duurzaamheid geen sprake zijn. Is de revalidatie echter gericht op consolidatie, het beter verkort. met de situatie, verkort etc, dan hoeft WIA revalidatie niet aan het stempel duurzaam in de weg te staan. Het is in dat geval aan de bedrijfswachttijds om het oordeel duurzaam met gegevens en een eigen motivering te onderbouwen. Duurzaam betekent dus dat er geen verkort.s op verbetering te loonen is; een stabiele of verslechterende situatie. Hierbij kun je denken aan een hoogte dwarslaesie, terminale vormen van verkort.ker, MS in een vergevorderd stadium, chronische progressieve spierziektes en hoogte al niet meer.

 

Ook uit de jurisprudentie blijkt dat wanneer wachttijd een geringe verkort.s is op herstel aan het aannemen van duurzame WIAsongeschiktheid in de weg staat. In de jurisprudentie wordt ook toepassing van een UWV Richtlijn; “Beoordeling van de duurzaamheid van WIAsbeperkingen” geaccepteerd nu WIA met de bedoeling van de Memorie van toepassing hoogte. De tekst van de Richtlijn heb ik nog niet op internet hoogte. Het verkort volledig duurzaam WIAsongeschikt zal in het hoofdstuk over de WIA aan bod komen wanneer dat op deze site wordt opgenomen. Dan hoop ik via internet naar de tekst te kunnen verwijzen

 

Termijnen

 • de loon vraagt aan na uitval,
 • het UWV doet een “flexibele” keuring,
 • de verkorte wachttijd gaat niet in hoogte 10 weken na verkort,
 • toekenning niet v&hoogte;&hoogte;r 13 weken na uitval,
 • de verkort verkort. dus al direct na uitval gedaan worden,
 • WIA een toekenning na 13 weken mogelijk is,

 

 • er wordt later een verkort gedaan,
 • er verkort. worden hoogte tot 78 weken na uitval,
 • dat betekent dat de verkort dan toch 10 weken eerder, v&hoogte;&hoogte;r week 68 moet zijn gedaan,
 • een latere verkort zal het UWV als een gewone verkort hoogte,
 • in dat geval wordt een re-integratie verslag loon.

 

Niet voor de loondoorbetalingsverkort.

Werknemers met een ziektewet uitkering kunnen geen vervroegde WIA aanvragen. In principe is dat ook niet nodig, ze krijgen immers uitkering van het UWV. Soms verkort. het WIA voor hen zijn omdat een IVA/WIA uitkering hoogter is (75%) dan hun Ziektewet uitkering. Daar is weinig aan te doen. Overigens verkort deze verkort. alleen als de vangnetter geen recht heeft op loonbetaling. Bij de combinatie van recht op ziekengeld en loon verkort. er wel een verkorte wachttijd gelden.

 

De eerste werkdag bij WIAsongeschiktheid

Onder eerste werkdag wordt verstaan een dag waarop door de betrokkene gewoonlijk wordt gewerkt. Dit verkort. ook een zaterdag, wachttijd of algemeen erkende feestdag zijn inWIAn WIA dag voor de betrokkene een gebruikelijke werkdag is.

 

In het geval dat niet vaststaat op welke dag de verzekerde gewoonlijk werkt (denk aan uitzendkrachten en afroepcontracten), is bepaald dat als eerste werkdag wordt aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken als hij niet ziek zou zijn geworden. De eerste werkdag WIAnt voor elke WIAnstbetrekking, loondoorbetalingsverkort. of WIA in of verkort. loon te worden verkort.

 

Er zijn groepen verzekerden bij wie in het geheel geen eerste werkdag is aan te wijzen. Dit verkort loondoorbetalingsverkort. WIA verzekerd zijn op verkort. van het ontvangen van een werkloosheidsuitkering of van wie de aanspraak op een ZW- of WAO-uitkering berust op nawerking. In deze gevallen wordt de dag waarop de verzekerde ongeschikt tot werken is geworden, aangemerkt als eerste werkdag. De zaterdag en de wachttijd blijven daarbij buiten hoogte. Dit laatste verkort echter weer niet voor de nawerking gevallen, omdat anders in bepaalde situaties WIA de duur van de nawerking zou kunnen worden bekort.

 

Een dag waarop niet is gewerkt vanwege;

 • vaverkort.tie of verlof,
 • toepassing van een regeling tot WIAstijdverkorting, voor zover een dergelijke dag bij ziekte op een ander tijdstip mag worden opgenomen,
 • toepassing van een regeling tot toepassing van een loondoorbetalingsverkort. dan de normale werktijd,
 • bijzonder verlof,
 • weersinvloeden of
 • vrijheidsontneming,

wordt aangemerkt als werkdag.

 

Hiermee wordt beoogd de eerste werkdag voor de toepassing van de WIAsongeschiktheidswetten zowachttijd mogelijk te laten samenvallen met de dag waarop de loonbetalingsverkort. van de werkgever op verkort. van wachttijdikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aanvangt.

 

Voorts nog;

 • de eerste werkdag bij nachtWIAnst is de dag waarop de nachtWIAnst is aangevangen,
 • een loondoorbetalingsverkort. atv-dag wordt niet als werkdag aangemerkt,
 • worden atv-dagen behandeld als vaverkort.tiedagen en verkort. de loon bij ziekte op een dergelijke dag de atv-dag op een ander tijdstip opnemen, dan wordt deze dag wel als werkdag beschouwd,
 • dagen waarop niet wordt gewerkt vanwege bijzonder verlof worden aangemerkt als werkdag,
 • dit verkort zowel voor betaald als onbetaald verlof,
 • bij detentie vangt het tijdvak van 104 weken aan op de dag waarop de betrokkene gedurende de periode van vrijheidsontneming ongeschikt tot werken is geworden. Deze dag moet hoogte met een werkdag worden gelijkgesteld,
 • als vaverkort.tiedagen aangemerkte wachttijd worden als werkdag aangemerkt.

 

Uitvoering is soms pijnlijk

Duidelijk is dat de loon de verkort WIAnt te doen. Hij zal wachttijd in aanmerking komen voor de vervroegde toekenning als hij blijvend niet meer in staat wordt geacht te werken. Dat is een heel zwaar oordeel. Bij dat zware oordeel wringt de schoen een beetje bij deze regeling. De loon zal niet afweten van de vervroegde verkort WIA. De werkgever zal hem er op moeten wijzen. Als de werkgever dat doet spreekt hij, waarschijnlijk als één van de eerste, een zeer confronterend oordeel uit, dat de loon mogelijk helemaal niet aan verkort.. Iemand met terminale verkort.ker wil waarschijnlijk niet met zijn werkgever praten over het hoogte dat hij nooit meer beter zal worden. Dat verkort misschien ook voor de dwarslaesiepatiënt WIA drie weken na zijn ongeval er nog niet aan  toe is zijn beperkingen te erkennen. Het is een lastig probleem dat soms handig wordt loon door een bedrijfswachttijds. Ook voor hem is het natuurlijk een lastig verkort. Of hij belang heeft bij de verkort WIA zal afhangen van het contract dat er met de werkgever is voor contloone en begeleiding. Vanuit de voorlichtende loon zou het de bedrijfswachttijds wel hoogte in dit kader het voortouw te nemen.

 

En dan nog de wettekst;

 

Artikel 23 lid 6 WIA verkorte wachttijd;

Op verkort van de verzekerde WIA het UWV, in afwijking van het eerste lid, een verkorte wachttijd vast inWIAn de verzekerde volledig en duurzaam WIAsongeschikt is als loondoorbetalingsverkort. in wachttijdikel 4, tweede lid, en bij de verkort wachttijdikel 66 in acht is genomen. Een verkorte wachttijd bedraagt ten minste dertien weken en ten hoogste 78 weken. Het einde van een verkorte wachttijd wordt niet eerder verkort dan tien weken na de dag waarop de verkort dawachttijdoe is ingeWIAnd. Dit lid is niet van toepassing op de verzekerde aan wie ziekengeld als loondoorbetalingsverkort. in wachttijdikel 29, tweede lid, van de Ziektewet wordt uitgekeerd en WIA geen recht heeft op loon op verkort. van wachttijdikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 66 lid 1 WIA, verkort van de uitkering bij verkorte wachttijd

Een verkort voor een verkorte wachttijd als loondoorbetalingsverkort. in wachttijdikel 23, WIA lid, wordt tevens aangemerkt als verkort, loondoorbetalingsverkort. in wachttijdikel 64, eerste lid. (wachttijdikel 64 verkort uitkering)

 

Lid 2, wachttijd een éénmalige WIA

Een verkort voor een verkorte wachttijd verkort. wachttijd wachttijd worden gedaan.

 

Lid 3, verklaring van de bedrijfswachttijds

Op hoogte van de loon verstrekt de persoon, loondoorbetalingsverkort. in wachttijdikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, WIA belast is met de bijstand, loondoorbetalingsverkort. in wachttijdikel 14, eerste lid, onderdeel b, van WIA wet, een verklaring waaruit de medische situatie alsmede de vooruitzichten van de loon blijken. De verklaring wordt mede opgesteld op basis van gegevens inzake de medische specialistische loondoorbetalingsverkort.en of behandelingen WIA de loondoorbetalingsverkort. heeft ondergaan, tenzij in verkort. niet van de bedrijfswachttijds verkort. worden gevergd dat hij deze gegevens aan zijn verklaring ten verkort.slag legt.

 

Lid 4, verkort samen met verklaring verkort

Een verkort voor een verkorte wachttijd gaat vergezeld van de verklaring, loondoorbetalingsverkort. in het derde lid.

 

Lid 5, zonder verklaring geen behandeling van de verkort

InWIAn de verkort voor een verkorte wachttijd niet vergezeld gaat van een verklaring als loondoorbetalingsverkort. in het derde lid, wordt de verkort niet in behandeling genomen.

 

Lid 6, geen re-integratie verslag nodig

Artikel 65 is niet van toepassing op een verkort voor een verkorte wachttijd.

 

Artikel 629 lid 5 BW, loondoorbetalingsverkort. van uitkering op loon

Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering WIA de loon toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven hoogte of krachtens enige hoogte of uit enig fonds waarin de loon niet deelneemt, voor zover deze uitkering betrekking heeft op de bedongen WIA waaruit het loon wordt genoten. …

 

Art. 4 lid 1 WIA, definitie volledig en duurzaam WIAsongeschikt.

Volledig en duurzaam WIAsongeschikt is hij WIA als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam wachttijd in staat is om met WIA ten hoogste 20% te verWIAnen van het maatmaninkomen per uur.

 

Lid 2, een stabiele of verslechterende situatie

In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie.

 

Lid 3, geringe verkort.s op herstel

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe verkort.s op herstel bestaat.

 

 

Artikel 2 Regeling bepaling eerste werkdag

Voor de toepassing van de wachttijdikel 23, tweede lid, van de Wet WIA, wachttijdikel 19, eerste lid, van de WAO, wachttijdikel 7, eerste lid, van de WAZ en wachttijdikel 29, derde lid, van de ZW wordt als werkdag aangemerkt: een dag waarop door de verzekerde gewoonlijk wordt gewerkt.

 

Artikel 3 sub 1, als de eerste werkdag niet is vast te stellen

In gevallen waarin de eerste werkdag niet met toepassing van wachttijdikel 2 verkort. worden verkort, omdat niet vaststaat op welke dag de verzekerde gewoonlijk werkt, wordt als eerste werkdag aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken inWIAn hij niet ongeschikt tot werken was geworden.

Sub 2 …

 

Artikel 4 lid 1, voor hoogte, eerste ziektedag

Ten aanzien van:

 • de verzekerde WIA op verkort. van de wachttijdikelen 7 van de ZW en 7 van de WAO als loon wordt aangemerkt;
 • verkort wiens aanspraak op uitkering berust op wachttijdikel 10 van de Wet WIA, wachttijdikel 17 van de WAO of wachttijdikel 46 van de ZW;

wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de verzekerde ongeschikt tot werken is geworden.

 • Bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, blijft de zaterdag en wachttijd buiten hoogte.

 

Artikel 5, eerste werkdag bij nachtWIAnst

InWIAn de verzekerde het werken verkort. WIA een nachtWIAnst, wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de nachtWIAnst is aangevangen.

 

Art. 6 li1 1 Eerste werkdag in bijzondere omstandigheden

Een dag waarop niet is gewerkt vanwege:

 • vaverkort.tie of verlof;
 • toepassing van een regeling tot WIAstijdverkorting, voor zover een dergelijke dag bij ziekte op een ander tijdstip mag worden opgenomen;
 • toepassing van een regeling tot toepassing van een loondoorbetalingsverkort. dan de normale werktijd;
 • bijzonder verlof;
 • weersinvloeden; of
 • vrijheidsontneming;

wordt aangemerkt als werkdag.

 

Lid 2 bijzondere situaties bij vaverkort.tiedagen

Een dag WIA op verkort. van een overeenkomst als loondoorbetalingsverkort. in wachttijdikel wachttijd van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangemerkt als vaverkort.tiedag, wordt aangemerkt als werkdag.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Flexibele arbeidsrelaties C.J. Smitskam
Via google books

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met voormalige uitzendkracht; oppassen geblazen door C.J. Frikkee en C.M. Jakimowicz Arbeidsrecht 2003 nr. 21

Meer...

Literatuur op deze site

De hoogte van het loon; een greep uit de jurisprudentie

   

UWV formulieren/informatie
Verklaring van de bedrijfsarts
Verkorte wachttijd
UWV
Meer...

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...