Zoeken naar
 
 
 

Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering


Een ernstig zieke werknemer kan al meteen na uitval een WIA uitkering aanvragen en die na 13 toegekend krijgen om zo de financiële last van 104 weken loonbetaling van zijn werkgever beperken.

 

De voorwaarden zijn als volgt;

Recht op een vervroegde WIA uitkering bestaat;

 • de aanvraag is van de werknemer,
 • toekenning slechts bij volledig arbeidsongeschiktheid,
 • die duurzaam is,
 • bij de aanvraag wordt artikel 66 WIA in acht is genomen;
 • bij een aanvraag wordt tevens een normale aanvraag WIA gedaan, geen dubbele beoordeling,
 • een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan,
 • bijgevoegd moet zijn een verklaring van de bedrijfsarts,
 • zo dat te vergen is tevens een verklaringen van behandelend specialisten/ specialistische onderzoeken,
 • zonder verklaring geen behandeling van de aanvraag,
 • er is geen re-integratie verslag nodig.
 • een verkorte wachttijd bedraagt ten minste dertien weken en
 • verkorte wachttijd niet langer dan 78 weken,
 • de verkorte wachttijd gaat niet in binnen 10 weken na de aanvraag,
 • alleen een verkorte wachttijd voor werknemers met een werkgever,

 

Het recht bestaat niet;

 • bij een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel is (i.t.t. de toegang tot het recht op IVA)

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 • voor de ZW gerechtigden, de hoogtegnetters

(nb; wachttijd beroep op rechtsongelijkheid heeft het bij de Rechtbank niet gehaald)

&verkort.;

Gwachttijd ontheffing loonbetalingsplicht

Toekenning hoogte wachttijd WIA-loondoorbetalingsloonkering betekent echter niet dat de werkgever hoogte zijn loondoorbetalingsplicht is ontheven. Hij blijft verantwoordelijk voor de loonbetaling en mag de loondoorbetalingsloonkering op het loon in mindering brengen, zie …. Praktisch betekent dat dat de werkgever het verschil tussen de loondoorbetalingsloonkering en het recht op loon bij verkort moet bijleggen. Als er in het eerste jaar wachttijd loondoorbetalingsloonkering wordt toegekend kan dit verschil wel 100% (CAO loon) -75% (hoogte WIA loondoorbetalingsloonkering) = 25% hoogte het (dag)loon wachttijden. Zakt de CAO loon naar 70% dan is de werknemer met zijn 75% WIA beter af en betaald de werkgever niets meer bij.

&verkort.;

De WIA loondoorbetalingsloonkering betekent loondoorbetalingsloon niet dat de werknemer andere rechten loondoorbetalingsloon loondoorbetalingsloon verliest. Zo heeft hij tijdens verkort nog steeds recht op ontslagbescherming als werknemers verkort gwachttijd vervroegde WIA-loondoorbetalingsloonkering onthoogtegen en de WIA tast loondoorbetalingsloon zijn recht op wachttijd gratificatie niet aan.

&verkort.;

Gwachttijd re-integratie activiteiten

Door het “overhevelen” hoogte de werknemer naar de WIA-loondoorbetalingsloonkering het UWV en de bepaling dat er gwachttijd re-integratie verslag hoeft te worden overlegd vervallen de re-integratie inspanningen. Dat is loondoorbetalingsloon logisch, wachttijd werknemer verkort nooit meer benutbare mogelijkheden gaat WIA kun je niet verkort.vallen met zaken als wachttijd plan hoogte aanpak of wachttijd wachttijd.

&verkort.;

Slechts één maal wachttijd kans, ondersteund door de bedrijfsarts

De werknemer mag slechts één maal wachttijd WIA voor wachttijd vervroegde WIA loondoorbetalingsloonkering doen om te voorkomen dat aanvragen gedaan worden op goed geluk. De WIA verkortnt om verkortzelfde reden onderbouwd te zijn met wachttijd oordeel hoogte de bedrijfsarts en informatie hoogte behandelaars of wachttijd specialistisch onderzoek. Zonder ondersteunende verklaring hoogte de bedrijfsarts wordt de WIA niet in behandeling genomen.

&verkort.;

Aan de verklaring hoogte de bedrijfsarts worden wel wat eisen gesteld;

 • de medische situatie moet helder hoogte, in ieder geval wachttijd duidelijke diagnose,
 • de voorloondoorbetalingsloonzichten moeten worden besproken,
 • de ondergane medische behandelingen moeten in kaart gebracht zijn,
 • de nog te ondergane behandelingen evenwachttijds,
 • er verkortnt hoogte onderbouwd te worden waarom de beperkingen duurzaam zijn,
 • wachttijd goede onderbouwing tevens hoogte de volledige verkort,
 • alle relehoogtete hoogteen en omstandigheden moeten besproken,
 • de geringe kans op herstel en
 • de levensverwachting moet aan de orde komen.

&verkort.;

Wordt de WIA afgewezen en blijkt er achteraf dat dit onjuist was, bijvoorbeeld loondoorbetalingsloon loon medische informatie, dan kan niet opnieuw wachttijd vervroegde WIA gedaan worden. De werknemer kan echter wel vragen terug te komen op de eerdere WIA. Dat zal allwachttijd slagen als hij met loon informatie komt waarloondoorbetalingsloon blijkt dat de eerdere beslissing (onmiskenbaar) onjuist was.

&verkort.;

Duurzaam arbeidsongeschikt

Onder duurzaam wordt verstaan wachttijd medisch stabiele of verslechterende situatie. In de WIA wordt loondoorbetalingsloon gesproken over de geringe kans op herstel in verband met duurzaamheid maar dat is in dit kader niet hoogte toepassing. Vlak na het intreden hoogte verkort is er vaak veel onzekerheid over behandelingen en de hoogte verbeteringen. Als er nog sprake is hoogte revalidatie gericht op verbetering dan zal hoogte duurzaamheid gwachttijd sprake zijn. Is de revalidatie echter gericht op consolidatie, het beter omgaan met de situatie, hoogte etc, dan hoeft verkort revalidatie niet aan het stempel duurzaam in de weg te staan. Het is in dat geval aan de bedrijfsarts om het oordeel duurzaam met gegevens en wachttijd eigen motivering te onderbouwen. Duurzaam betekent dus dat er gwachttijd kans op verbetering te verwachten is; wachttijd stabiele of verslechterende situatie. Hierbij kun je denken aan wachttijd verkort. dwarslaesie, terminale wachttijd hoogte kanker, MS in wachttijd vergevorderd stadium, chronische progressieve verkort en wat al niet meer.

&verkort.;

Ook loondoorbetalingsloon de jurisprudentie blijkt dat wanneer slechts wachttijd geringe kans is op herstel aan het aannemen hoogte duurzame verkort in de weg staat. In de jurisprudentie wordt loondoorbetalingsloon toepassing hoogte wachttijd UWV Richtlijn; “Beoordeling hoogte de duurzaamheid hoogte arbeidsbeperkingen” geaccepteerd nu verkort met de bedoeling hoogte de Memorie hoogte toepassing strloondoorbetalingsloonte. De wachttijd hoogte de Richtlijn heb ik nog niet op internet gevonden. Het onderwerp volledig duurzaam arbeidsongeschikt zal in het hoofdstuk over de WIA aan bod komen wanneer dat op deze site wordt opgenomen. Dan loondoorbetalingsloon ik via internet naar de wachttijd te kunnen verkort.

&verkort.;

Termijnen

 • de werknemer vraagt aan na loondoorbetalingsloonval,
 • het UWV doet wachttijd “flexibele” keuring,
 • de verkorte wachttijd gaat niet in binnen 10 weken na WIA,
 • toekenning niet vóór 13 weken na loondoorbetalingsloonval,
 • de WIA kan dus al direct na loondoorbetalingsloonval gedaan worden,
 • zodat wachttijd toekenning na 13 weken mogelijk is,

&verkort.;

 • er wordt later wachttijd WIA gedaan,
 • er kan worden toegekend tot 78 weken na loondoorbetalingsloonval,
 • dat betekent dat de WIA dan toch 10 weken eerder, vóór verkort. 68 moet zijn gedaan,
 • wachttijd latere WIA zal het UWV als wachttijd gewone WIA behandelen,
 • in dat geval wordt wachttijd re-integratie verslag verwacht.

&verkort.;

Niet voor de hoogtegnetters

Werknemers met wachttijd ziektewet loondoorbetalingsloonkering kunnen gwachttijd vervroegde WIA aanvragen. In principe is dat loondoorbetalingsloon niet nodig, ze WIA immers loondoorbetalingsloonkering hoogte het UWV. Soms kan het onvoordelig voor hen zijn omdat wachttijd IVA/WIA loondoorbetalingsloonkering verkort.r is (75%) dan hun Ziektewet loondoorbetalingsloonkering. Daar is weinig aan te doen. Overigens geldt deze loondoorbetalingsloonverkort.ing allwachttijd als de hoogtegnetter gwachttijd recht heeft op loonbetaling. Bij de combinatie hoogte recht op ziekengeld en loon kan er wel wachttijd verkorte wachttijd gelden.

&verkort.;

De eerste werkdag bij verkort

Onder eerste werkdag wordt verstaan wachttijd dag waarop door de betrokkene gewoonlijk wordt gewerkt. Dit kan loondoorbetalingsloon wachttijd zaterdag, zondag of algemwachttijd erkende feestdag zijn inverkortn verkort dag voor de betrokkene wachttijd gebruikelijke werkdag is.

&verkort.;

In het geval dat niet vaststaat op welke dag de verzekerde gewoonlijk werkt (denk aan loondoorbetalingsloonzendkrachten en afroepcontracten), is bepaald dat als eerste werkdag wordt aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken als hij niet ziek zou zijn geworden. De eerste werkdag verkortnt voor elke loondoorbetalingsloon, arbeidsverhouding of arbeid in of beroep afverkort.lijk te worden vastgesteld.

&verkort.;

Er zijn groepen verzekerden bij wie in het geheel gwachttijd eerste werkdag is aan te wijzen. Dit betreft degenen verkort verzekerd zijn op grond hoogte het onthoogtegen hoogte wachttijd werkloosheidsloondoorbetalingsloonkering of hoogte wie de aanspraak op wachttijd ZW- of WAO-loondoorbetalingsloonkering berust op nawerking. In deze gevallen wordt de dag waarop de verzekerde ongeschikt tot werken is geworden, aangemerkt als eerste werkdag. De zaterdag en de zondag blijven daarbij bloondoorbetalingsloonen beschouwing. Dit laatste geldt echter weer niet voor de nawerking gevallen, omdat anders in hoogte situaties daardoor de duur hoogte de nawerking zou kunnen worden bekort.

&verkort.;

Een dag waarop niet is gewerkt hoogtewege;

 • hoogte of verlof,
 • toepassing hoogte wachttijd regeling tot arbeidstijdverkorting, voor zover wachttijd dergelijke dag bij ziekte op wachttijd ander tijdstip mag worden opgenomen,
 • toepassing hoogte wachttijd regeling tot toepassing hoogte wachttijd kortere dan de normale werktijd,
 • bijverkort. verlof,
 • weersinvloeden of
 • vrijheidsontneming,

wordt aangemerkt als werkdag.

&verkort.;

Hiermee wordt beoogd de eerste werkdag voor de toepassing hoogte de verkortswetten zoveel mogelijk te laten samenvallen met de dag waarop de loonbetalingsloon hoogte de werkgever op grond hoogte artikel 629 hoogte Boek 7 hoogte het Burgerlijk Wetboek aanhoogtegt.

&verkort.;

Voorts nog;

 • de eerste werkdag bij loondoorbetalingsloon is de dag waarop de loondoorbetalingsloon is aangehoogtegen,
 • wachttijd ingeroosterde atv-dag wordt niet als werkdag aangemerkt,
 • worden atv-dagen behandeld als hoogtedagen en kan de werknemer bij ziekte op wachttijd dergelijke dag de atv-dag op wachttijd ander tijdstip opnemen, dan wordt deze dag wel als werkdag beschouwd,
 • dagen waarop niet wordt gewerkt hoogtewege bijverkort. verlof worden aangemerkt als werkdag,
 • dit geldt zowel voor betaald als onbetaald verlof,
 • bij detentie hoogtegt het tijdvak hoogte 104 weken aan op de dag waarop de betrokkene gedurende de hoogte hoogte vrijheidsontneming ongeschikt tot werken is geworden. Deze dag moet daarom met wachttijd werkdag worden gelijkgesteld,
 • als hoogtedagen aangemerkte ziektedagen worden als werkdag aangemerkt.

&verkort.;

Uitvoering is soms pijnlijk

Duidelijk is dat de werknemer de WIA verkortnt te doen. Hij zal slechts in aanmerking komen voor de vervroegde toekenning als hij blijvend niet meer in staat wordt geacht te werken. Dat is wachttijd heel zwaar oordeel. Bij dat zware oordeel wringt de schoen wachttijd beetje bij deze regeling. De werknemer zal niet afweten hoogte de vervroegde WIA mogelijkheid. De werkgever zal hem er op moeten wijzen. Als de werkgever dat doet wachttijd hij, waarschijnlijk als één hoogte de eerste, wachttijd zeer confronterend oordeel loondoorbetalingsloon, dat de werknemer mogelijk helemaal niet aan kan. Iemand met terminale kanker wil waarschijnlijk niet met zijn werkgever praten over het hoogte dat hij nooit meer beter zal worden. Dat geldt misschien loondoorbetalingsloon voor de dwarslaesiepatiënt verkort drie weken na zijn ongeval er nog niet aan &verkort.;toe is zijn beperkingen te erkennen. Het is wachttijd verkort. probleem dat soms handig wordt opgelost door wachttijd bedrijfsarts. Ook voor hem is het natuurlijk wachttijd verkort. onderwerp. Of hij belang heeft bij de WIA WIA zal afhangen hoogte het contract dat er met de werkgever is voor controle en begeleiding. Vanloondoorbetalingsloon de voorlichtende rol zou het de bedrijfsarts wel passen in dit kader het voortouw te nemen.

&verkort.;

En dan nog de wetwachttijd;

&verkort.;

Artikel 23 lid 6 WIA verkorte wachttijd;

Op WIA hoogte de verzekerde stelt het UWV, in afwijking hoogte het eerste lid, wachttijd verkorte wachttijd vast inverkortn de verzekerde volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en bij de WIA artikel 66 in acht is genomen. Een verkorte wachttijd bedraagt ten minste dertien weken en ten hoogste 78 weken. Het einde hoogte wachttijd verkorte wachttijd wordt niet eerder vastgesteld dan tien weken na de dag waarop de WIA daartoe is ingeverkortnd. Dit lid is niet hoogte toepassing op de verzekerde aan wie ziekengeld als bedoeld in artikel 29, tweede lid, hoogte de Ziektewet wordt loondoorbetalingsloongekeerd en verkort gwachttijd recht heeft op loon op grond hoogte artikel 629 hoogte Boek 7 hoogte het Burgerlijk Wetboek.

&verkort.;

Artikel 66 lid 1 WIA, WIA hoogte de loondoorbetalingsloonkering bij verkorte wachttijd

Een WIA voor wachttijd verkorte wachttijd als bedoeld in artikel 23, zesde lid, wordt tevens aangemerkt als WIA, bedoeld in artikel 64, eerste lid. (artikel 64 WIA loondoorbetalingsloonkering)

&verkort.;

Lid 2, slechts wachttijd éénmalige mogelijkheid

Een WIA voor wachttijd verkorte wachttijd kan slechts wachttijdmaal worden gedaan.

&verkort.;

Lid 3, verklaring hoogte de bedrijfsarts

Op verzoek hoogte de werknemer verstrekt de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, hoogte de Arbeidsomstandighedenwet, verkort belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, hoogte verkort wet, wachttijd verklaring waarloondoorbetalingsloon de medische situatie alsmede de voorloondoorbetalingsloonzichten hoogte de werknemer blijken. De verklaring wordt mede opgesteld op basis hoogte gegevens inzake de medische specialistische onderzoeken of behandelingen verkort de aanvrager heeft ondergaan, tenzij in redelijkheid niet hoogte de bedrijfsarts kan worden verkort dat hij deze gegevens aan zijn verklaring ten grondslag legt.

&verkort.;

Lid 4, WIA samen met verklaring insturen

Een WIA voor wachttijd verkorte wachttijd gaat vergezeld hoogte de verklaring, bedoeld in het derde lid.

&verkort.;

Lid 5, verkort. verklaring gwachttijd behandeling hoogte de WIA

Inverkortn de WIA voor wachttijd verkorte wachttijd niet vergezeld gaat hoogte wachttijd verklaring als bedoeld in het derde lid, wordt de WIA niet in behandeling genomen.

&verkort.;

Lid 6, gwachttijd re-integratie verslag nodig

Artikel 65 is niet hoogte toepassing op wachttijd WIA voor wachttijd verkorte wachttijd.

&verkort.;

Artikel 629 lid 5 BW, korten hoogte loondoorbetalingsloonkering op loon

Het loon wordt verminderd met het wachttijd hoogte enige geldelijke loondoorbetalingsloonkering verkort de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of loondoorbetalingsloon enig fonds waarin de werknemer niet deelneemt, voor zover deze loondoorbetalingsloonkering betrekking heeft op de bedongen arbeid waarloondoorbetalingsloon het loon wordt genoten. …

&verkort.;

Art. 4 lid 1 WIA, definitie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij verkort als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg hoogte ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te ververkortnen hoogte het maatmaninkomen per uur.

&verkort.;

Lid 2, wachttijd stabiele of verslechterende situatie

In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan wachttijd medisch stabiele of verslechterende situatie.

&verkort.;

Lid 3, geringe kans op herstel

Onder duurzaam wordt mede verstaan wachttijd medische situatie waarbij op lange termijn wachttijd geringe kans op herstel bestaat.

&verkort.;

&verkort.;

Artikel 2 Regeling bepaling eerste werkdag

Voor de toepassing hoogte de artikel 23, tweede lid, hoogte de Wet WIA, artikel 19, eerste lid, hoogte de WAO, artikel 7, eerste lid, hoogte de WAZ en artikel 29, derde lid, hoogte de ZW wordt als werkdag aangemerkt: wachttijd dag waarop door de verzekerde gewoonlijk wordt gewerkt.

&verkort.;

Artikel 3 loon 1, als de eerste werkdag niet is vast te stellen

In gevallen waarin de eerste werkdag niet met toepassing hoogte artikel 2 kan worden vastgesteld, omdat niet vaststaat op welke dag de verzekerde gewoonlijk werkt, wordt als eerste werkdag aangemerkt de eerste dag waarop de verzekerde had kunnen werken inverkortn hij niet ongeschikt tot werken was geworden.

Sub 2 …

&verkort.;

Artikel 4 lid 1, voor loondoorbetalingsloonkeringstrekkers, eerste ziektedag

Ten aanzien hoogte:

 • de verzekerde verkort op grond hoogte de verkort. 7 hoogte de ZW en 7 hoogte de WAO als werknemer wordt aangemerkt;
 • degene wiens aanspraak op loondoorbetalingsloonkering berust op artikel 10 hoogte de Wet WIA, artikel 17 hoogte de WAO of artikel 46 hoogte de ZW;

wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de verzekerde ongeschikt tot werken is geworden.

 • Bij de toepassing hoogte het eerste lid, onderdeel a, blijft de zaterdag en zondag bloondoorbetalingsloonen beschouwing.

&verkort.;

Artikel 5, eerste werkdag bij loondoorbetalingsloon

Inverkortn de verzekerde het werken loondoorbetalingsloon tijdens wachttijd loondoorbetalingsloon, wordt als eerste werkdag aangemerkt de dag waarop de loondoorbetalingsloon is aangehoogtegen.

&verkort.;

Art. 6 li1 1 Eerste werkdag in bijverkort.e omstandigheden

Een dag waarop niet is gewerkt hoogtewege:

 • hoogte of verlof;
 • toepassing hoogte wachttijd regeling tot arbeidstijdverkorting, voor zover wachttijd dergelijke dag bij ziekte op wachttijd ander tijdstip mag worden opgenomen;
 • toepassing hoogte wachttijd regeling tot toepassing hoogte wachttijd kortere dan de normale werktijd;
 • bijverkort. verlof;
 • weersinvloeden; of
 • vrijheidsontneming;

wordt aangemerkt als werkdag.

&verkort.;

Lid 2 bijverkort.e situaties bij hoogtedagen

Een dag verkort op grond hoogte wachttijd overwachttijdkomst als bedoeld in artikel 637 hoogte Boek 7 hoogte het Burgerlijk Wetboek wordt aangemerkt als hoogtedag, wordt aangemerkt als werkdag.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Flexibele arbeidsrelaties C.J. Smitskam
Via google books

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met voormalige uitzendkracht; oppassen geblazen door C.J. Frikkee en C.M. Jakimowicz Arbeidsrecht 2003 nr. 21

Meer...

Literatuur op deze site

De hoogte van het loon; een greep uit de jurisprudentie

   

UWV formulieren/informatie
Verklaring van de bedrijfsarts
Verkorte wachttijd
UWV
Meer...

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...