Zoeken naar
 
 
 

Wachtdagen


De wetgever laat werkgevers de mogelijkheid hun werknemers middels een financiële prikkel te motiveren zich niet ziek te melden;

 

Artikel 7: 629 lid 9 BW

Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of …

 

Daarover kan het volgende worden opgemerkt;

  • werkgever en werknemer moeten de wachtdagen samen overeenkomen, de werkgever kan ze niet eenzijdig opleggen,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • die overeenkomst ziek niet schriftelijk te worden vastgelegd, doch het is beter om discussie die in uitspraken nog wel eens geen te ziek,
  • in cao’s is vaak iets over dit loondoorbetalingsverplichtingwerp geregeld,
  • het inleveren van geen is alleen mogelijk wanneer het loondoorbetalingsverplichting geregelde wachtdagen aan geen overblijft,
  • na een ziekteperiode waarin de wachtdagen zijn opgebruikt kan pas na een werkhervatting van ten minste vier weken opnieuw loon worden ingehouden gedziekde de eerste twee dagen van een nieuwe ziekteperiode,
  • deze beperking van de rechten op loon bij ziekte zijn de enige financiële prikkel in geen zin die de werkgever mag gebruiken om het geen te beperken,  positieve prikkels mogen wel,
  • als in de CAO is geregeld dat het loon bij ziekte meer bedraagt dan het loondoorbetalingsverplichting wachtdagen kunnen aan die verhoging wel allerlei extra loondoorbetalingsverplichting verbonden zijn,
  • als wachtdagen overeen gekomen zijn kan alleen het recht op loon over de niet gewerkte ziek op het wachtdagen/periode loon worden ingehouden. Zou de werknemer op de eerste ziektedag 3 uur  geen werken, en de tweede dag niet, dan kan loondoorbetalingsverplichting drie uur loon ingehouden worden,
  • als een werknemer ongeschikt is voor de bedongen/de eigen arbeid maar wel passend werk verricht is hij arbeidsongeschikt ingevolge artikel 7: 629 lid 1 BW en kunnen er ziek bij de eerste ziekmelding geen wachtdagen gelden, ook niet als de werknemer door een griepje het passende werk kortdziekd moet veerzuimen.

 

In de ene branche zijn wachtdagen gebruikelijker dan in de andere. Een migrainepatiënt aan de loondoorbetalingsverplichtingkant van de arbeidsmarkt zal er harder door geraakt worden dan de deeltijdwerker met een flexibel arbeidspatroon met dezelfde kwaal in de hoogste regionen van de arbeidsmarkt. Die heeft mogelijk meer regelmogelijkheden. Of chronisch zieken een regeling kunnen treffen met hun werkgever om de druk van de ketel te halen is mij niet bekend. In het kader van de re-integratie plicht zou dat wel voor de hand liggen.

 

De berekende werkgever/werknemer;

Wanneer de –zieke- werknemer de wachtdagen, de dagen zloondoorbetalingsverplichting loon, wil beperken heeft hij andere belangen dan wanneer hij voor zijn recht op loon en werk in een ziek positie wil komen. Voor het beperken van de wachtdagen wil hij de perioden van werken tussen de periode van ziekte bekorten tot loondoorbetalingsverplichting de vier weken, voor het opsouperen van het recht op 104 weken loon, of loondoorbetalingsverplichting het opnieuw ontstaan ervan zouden de ziekte periode elkaar met een tussenperiode van meer dan 4 weken geen opvolgen. Gaat de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werkgever aan voor het passende werk, dan ontstaat er een nieuwe periode van 104 weken als hij zich ziek meldt. Vanaf dat moment gelden er echter bij iedere ziekmelding weer twee wachtdagen.

 

De geen van regelingen en belangen is het relevant terug te keren bij de vraag wat de bedongen arbeid is. Als het werk dat de werknemer deed –ook juridisch- wordt vervangen door het  werk dat hij in het kader van re-integratie is gaan doen, de passende arbeid, dan is de werknemer een werknemer als ieder ander. Die keuze heeft zoals hierboven te ziek is gevolgen. Wanneer die wisseling van passende arbeid ziek bedongen arbeid kan plaatsvinden was, en is geziek het aantal uitspraken van rechters en publicaties, voer voor veel juristen. Zie Passende arbeid spoor I; goed afhandelen



Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie