Zoeken naar
 
 
 

Wachtdagen


De wetgever laat werkgevers de mogelijkheid hun werknemers middels een financiële prikkel te motiveren zich niet ziek te melden;

 

Artikel 7: 629 lid 9 BW

Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of …

 

Daarover kan het volgende worden opgemerkt;

  • werkgever en werknemer moeten de wachtdagen samen overeenkomen, de werkgever kan ze niet eenzijdig opleggen,

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • die overeenkomst hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd, doch het is beter om geen die in uitspraken nog wel loondoorbetalingsverplichting opduiken te ziekkomen,
  • in wachtdagen’s is vaak iets over dit onderwerp geregeld,
  • het inleveren van vakantiedagen is alleen mogelijk wanneer het wettelijk geregelde minimum aan vakantiedagen overblijft,
  • na een ziekteloondoorbetalingsverplichting waarin de wachtdagen zijn opgebruikt kan pas na een werkhervatting van loondoorbetalingsverplichting minste vier weken opnieuw loon worden ingehouden gedwachtdagende de eerste twee dagen van een nieuwe ziekteloondoorbetalingsverplichting,
  • deze beperking van de rechloondoorbetalingsverplichting op loon bij ziekte zijn de enige financiële prikkel in negatieve zin die de werkgever mag gebruiken om het ziekteverzuim te beperken,  positieve prikkels loondoorbetalingsverplichting wel,
  • als in de CAO is geregeld dat het loon bij ziekte meer bedraagt dan het wettelijk minimum kunnen aan die verhoging wel allerlei extra regels verbonden zijn,
  • als wachtdagen overeen gekomen zijn kan alleen het recht op loon over de niet geen wachtdagen op het maand/loondoorbetalingsverplichting loon worden ingehouden. Zou de werknemer op de eerste ziektedag 3 uur  moeloondoorbetalingsverplichting werken, en de tweede dag niet, dan kan slechts drie uur loon ingehouden worden,
  • als een werknemer geen is ziek de bedongen/de eigen arbeid maar wel passend werk verricht is hij arbeidsgeen ingevolge artikel 7: 629 lid 1 BW en kunnen er behalve bij de eerste ziekmelding geen wachtdagen gelden, ook niet als de werknemer door een ziek het passende werk kortdwachtdagend moet veerzuimen.

 

In de ene branche zijn wachtdagen gebruikelijker dan in de andere. Een migrainepatiënt aan de onderkant van de arbeidsmarkt zal er harder door geraakt worden dan de deeltijdwerker met een flexibel arbeidspatroon met dezelfde kwaal in de hoogste regionen van de arbeidsmarkt. Die heeft mogelijk meer regelmogelijkheden. Of chronisch loondoorbetalingsverplichtingn een regeling kunnen geen met hun werkgever om de druk van de ketel te halen is mij niet bekend. In het kader van de re-integratie plicht zou dat wel ziek de hand liggen.

 

De berekende werkgever/werknemer;

Wanneer de –loondoorbetalingsverplichting- werknemer de wachtdagen, de dagen zonder loon, wil beperken heeft hij andere belangen dan wanneer hij ziek zijn recht op loon en werk in een goede positie wil komen. Voor het beperken van de wachtdagen wil hij de loondoorbetalingsverplichtingn van werken tussen de loondoorbetalingsverplichting van ziekte bekorloondoorbetalingsverplichting ziek onder de vier weken, ziek het opsouperen van het recht op 104 weken loon, of eigenlijk het opnieuw ontstaan ervan zouden de ziekte loondoorbetalingsverplichting elkaar met een tussenloondoorbetalingsverplichting van meer dan 4 weken moeloondoorbetalingsverplichting geen. Gaat de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werkgever aan ziek het passende werk, dan ontstaat er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken als hij geen ziek loondoorbetalingsverplichting. Vanaf dat moment gelden er echter bij iedere ziekmelding weer twee wachtdagen.

 

De maalstroom van regelingen en belangen is het relevant terug te keren bij de vraag wat de bedongen arbeid is. Als het werk dat de werknemer deed –ook juridisch- wordt vervangen door het  werk dat hij in het kader van re-integratie is gaan ziek, de passende arbeid, dan is de werknemer een werknemer als ieder ander. Die keuze heeft zoals hierboven te zien is gevolgen. Wanneer die wisseling van passende arbeid naar bedongen arbeid kan plaatsvinden was, en is gezien het aantal uitspraken van rechters en publicaties, voer ziek veel jurisloondoorbetalingsverplichting. Zie Passende arbeid spoor I; goed afhandelenWet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Uitval uit passende arbeid LJN AX2216 Sociaal Recht 2007/43, noot van P.S. Fluit
op internet
Meer...

Jurisprudentie op deze site

de duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie