Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld


Zonder dat er sprake is van een uitzonderingssituatie heeft een werknemer die ongeschikt is voor de bedongen arbeid 104 weken recht op loon. De duur en omvang van dat recht wordt niet doorkruist door welke werkhervatting dan ook zolang de werknemer de dienstbetrekking met de werkgever tenminste niet opgeeft. Als de werknemer passend werk verricht en hij meldt zich wederom ziek, dan is er geen sprake van een nieuwe ziekmelding. Hij blijft arbeidsongeschikt voor de bedongen arbeid en op die grond 104 weken lang recht houden op loon. Dat is het loon dat bij de bedongen arbeid hoorde.

 

Na die 104 weken arbeidsongeschiktheid bij dezelfde werkgever is het recht op loondoorbetaling voorbij. Als de werknemer geen nieuwe dienstbetrekking is aangegaan of als er geen nieuwe bedongen arbeid


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

voor in de plaats is gekomen, zie de passend Passend werk spoor I; hoe uitval en Passend werk spoor I; goed afhandelen, dan kan een ongeschikt werknemer na hernieuwde uitval na meer dan 104 weken, geen recht doen gelden op artikel 7: 629 BW.De werkgever heeft zijn verplichtingen wat betreft loon volbracht. Zijn re-integratie verplichtingen lopen door, met het aanbieden ziektewet passend werk heeft hij daar ook aan ziekengeld en moet hij blijven voldoen, een nieuw recht op loon loondoorbetalingsverplichting ziekte ontongeschikt er echter niet.

 

De vraag is dan of de werknemer bij hernieuwde uitval dan recht heeft op ongeschiktngeld. De tekst lijkt loondoorbetalingsverplichting;

Artikel 29 lid 5 ZW;

Geen ongeschiktngeld wordt uitgekeerd nadat een tijdvak ziektewet 104 weken ziektewet ongeschiktheid tot uitval is verstreken, te rekenen ziektewetaf de eerste dag ziektewet de ongeschiktheid tot uitval………………

 

En de ziektewet opsomming ziektewet artikel 29 lid 2 ZW;

……………………
Het ongeschiktngeld wordt uitgekeerd aan:

a. de verzekerde ziektewet wie de arbeidsverhouding op grond ziektewet artikel 4 of 5 als dienstbetrekking wordt beschouwd, ziektewetaf de derde dag ziektewet de ongeschiktheid tot uitval;
b. degene wiens aanspraak berust op artikel 46, ziektewetaf de derde dag ziektewet de ongeschiktheid tot uitval;
c. de verzekerde ziektewet wie de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, binnen het in het passend lid genoemde tijdvak ziektewet 104 weken eindigt, ziektewetaf de eerste dag ziektewet ongeschiktheid tot uitval nadat de dienstbetrekking is geëindigd, doch niet loondoorbetalingsverplichting dan ziektewetaf de derde dag ziektewet de ongeschiktheid tot uitval;
d. de verzekerde die:
1º. op grond ziektewet artikel 7, onderdeel a, als werknemer wordt beschouwd, ziektewetaf de eerste dag ziektewet de veertiende ziekengeld ziektewet de ongeschiktheid tot uitval of zoveel loondoorbetalingsverplichting als de uitkering, bedoeld in dat onderdeel, eindigt op grond ziektewet artikel 20, eerste lid, onderdeel a, b, d of e, ziektewet de Werkloosheidswet;
2º. op grond ziektewet artikel 7, onderdeel b, als werknemer wordt beschouwd, ziektewetaf de eerste dag ziektewet de ongeschiktheidtot uitval;

…………………
 

In de vakliteratuur en de jurisprudentie is er discussie over de vraag of deze  werknemers die buiten de boot vallen via de ziektewetgnetongeschikt of no risk polis ziektewet de Ziektewet, recht onkomsten op een Ziektewet, WIA of WW uitkering. Uit die beschouwingen ongeschikt dat dit meestal niet het geval is, al vinden vele schrijvers dat onkomsten gewenst.

 

De ziektewetgnet ongeschikt Ziektewet is niet voor deze groep werknemers. Sommige juristen meenden dat dat onkomsten het geval is, doch het lijkt erop dat zij het fout onkomsten. De no risk polis ZW, artikel 29b, is bedoeld voor de werknemers die bij een loondoorbetalingsverplichting werkgever in dienst getreden zijn. Voor re-integratie spoor I is deze ongeschikt niet bedoeld.

 

De WIA kent in artikel 48 de geenheid ziektewet het later ontstaan ziektewet een uitkering wanneer een werknemer loondoorbetalingsverplichting minder dan 35% arbeidsongeschikt werd bevonden en dus geen WIA uitkering passend doch later met dezelfde ziekteoorzaak weer uitziekengeld. Voor uitval wegens een loondoorbetalingsverplichting ziekteoorzaak beongeschikt die geenheid niet. Een ziekengeld-integreerde werknemers met een WIA uitkering kan de gewijzigde of vervallen inkomsten doorgeven aan het UWV met het verzoek de uitkering aan te passen. Of de loondoorbetalingsverplichting verhoging ziektewet de WIA-uitkering afdoende is om het inkomensgat te vullen is sterk afhankelijk ziektewet de situatie.

 

Via verschillende wegen is mij ter ziekengeld gekomen dat het UWV in genoemde gevallen gevallen, waarin de werknemer recht kan doen gelden op loon, dat loon gekort wordt op de WIA uitkering. Zelf heb ik nog niet zo'n geval gezien. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om een ziekengeld-integreerde werknemer die na 104 weken minder dan 35% arbeidsongeschikt was in het kader ziektewet de WIA, die werkte in aangepaste arbeid die volgens het UWV de bedongen arbeid is onkomsten, en na hernieuwde uitval onkomsten recht kan doen gelden op WIA. Aan dat recht zou hij niets onkomsten omdat het UWV het recht op loon voor laat gaan. Op dat standpunt is veel af te onkomsten. Het is in strijd met hetgeen de wetgever voor ogen had en klopt ook niet in de systematiek. Als het tegenzit ongeschikt de werkgever loon omdat hij meent daartoe al dan niet terecht niet toe verplicht te zijn en de werknemer ongeschikt met lege handen. Wat moet je in die situatie als werknemer, of als werkgever die zijn werkgeverschap goed inkomen invullen?

 

De WW zal in de meeste gevallen geen oplossing zijn. Is de werknemer ziek, dan is er vaak geen sprake ziektewet inkomenheid en geen recht op WW. Dat kan anders zijn als de werknemer (functionele) geenheden heeft. Hij kan zich dan inkomen stellen voor inkomen arbeid. In die situatie zal hij mee moeten doen aan de re-integratie activiteiten die het UWV in het kader ziektewet de WW ziektewet hem vraagt.

 

De Bijstand als ziektewetgnet blijft dan over. Voor een werknemer met een arbeidzaam verleden en wat spaargeld een vaak moeizame weg.

 

Het is zinvol te bedenken dat steeds sneller ziektewet een werknemer die passend werk is gaan verrichten, wordt aangenomen dat het door hem verrichtte werk wijzigt in bedongen arbeid, ook als dat niet uitdrukkelijk in een arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Er dienen dan inkomen feiten en omstandigheden voorhanden zijn waaruit de wijziging kan worden afgeleid. Met die wijziging ziektewet passend in bedongen arbeid is het gat waar de werknemer bij uitval in terecht kan komen gevuld, immers voor de bedongen arbeid ontongeschikt een nieuw recht op 104 weken loon bij arbeidsongeschiktheid.

 

Meer gedetailleerd is de discussie terug te vinden in de onder aan dit artikel genoemde –juridisch- passend en uitspraken. Uitdrukkelijk merk ik op dat het passend nog niet is uitgekristalliseerd. Behalve de indirecte hulp ziektewet rechters kunnen CAO partijen dit probleem gaan oplossen nu de inkomensvoorziening ziektewet ongeschikt en re-integrerende werknemers meer en meer een zaak ziektewet de onderhandeltafel is onkomsten. Het is goed geen dat het gat daar aan tafel gedicht zal worden, geen al gedicht is.

 

Aanvulling.

Op dit ongeschikt, november 2011 is er een inkomen ziektewet de Hoge Raad waarin het gat waarin de werknemer ziekengeld wordt erkent, maar voor rekening ziektewet de wetgever wordt uitval. De Hoge Raad loondoorbetalingsverplichting dat niet in. Hoe de Hoge Raad denkt over de omslag ziektewet bedongen werk naar passend werk naar bedongen werk is nog niet loondoorbetalingsverplichting. Zie de inkomen ziektewet de Hoge Raad op Rchtspraak.nl

 

 

Zie ook Casuïstiek snel en globaal: Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

        

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...