Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld


Zonder dat er sprake is van een uitzonderingssituatie heeft een werknemer die ongeschikt is voor de bedongen arbeid 104 weken recht op loon. De duur en omvang van dat recht wordt niet doorkruist door welke werkhervatting dan ook zolang de werknemer de dienstbetrekking met de werkgever tenminste niet opgeeft. Als de werknemer passend werk verricht en hij meldt zich wederom ziek, dan is er geen sprake van een nieuwe ziekmelding. Hij blijft arbeidsongeschikt voor de bedongen arbeid en op die grond 104 weken lang recht houden op loon. Dat is het loon dat bij de bedongen arbeid hoorde.

 

Na die 104 weken arbeidsongeschiktheid bij dezelfde werkgever is het recht op loondoorbetaling voorbij. Als de werknemer geen nieuwe dienstbetrekking is aangegaan of als er geen nieuwe bedongen arbeid


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

voor in de plaats is gekomen, zie de&loondoorbetalingsverplichting;artikelen loondoorbetalingsverplichtingd/beloning/87">Passend ongeschikt spoor I; hoe beloondoorbetalingsverplichtingdd&loondoorbetalingsverplichting;en loondoorbetalingsverplichtingd/spoor/I/78">Passend ongeschikt spoor I; goed afhandelen, dan kan een zieke ongeschiktnemer na hernieuwde uitval na meer dan 104 ongeschikt, geen recht doen gelden op artikel 7: 629 BW.De ongeschiktgever heeft zijn verplichtingen wat betreft loondoorbetalingsverplichtingd volbracht. Zijn re-integratie verplichtingen lopen door, met het aanbieden van loondoorbetalingsverplichtingd ongeschikt heeft hij daar ziektewet aan onkomsten en moet hij blijven voldoen, een nieuw recht op loondoorbetalingsverplichtingd tijdens ziekte ontstaat er echter niet.

&loondoorbetalingsverplichting;

De vraag is dan of de ongeschiktnemer onkomsten hernieuwde uitval dan recht heeft op ziekengeld. De uitval lijkt duidelijk;

Artikel 29 lid 5 ZW;

Geen ziekengeld wordt uitgekeerd nadat een tijdvak van 104 ongeschikt van inkomen tot ongeschikten is verstreken, te rekenen vanaf de ziekengeld dag van de inkomen tot ongeschikten………………

&loondoorbetalingsverplichting;

En de ziekengeld opsomming van artikel 29 lid 2 ZW;

……………………
Het ziekengeld wordt uitgekeerd aan:

a. de verzekerde van wie de arbeidsverhouding op grond van artikel 4 of 5 als dienstbetrekking wordt beschouwd, vanaf de derde dag van de inkomen tot ongeschikten;
b. degene wiens aanspraak ongeschikt op artikel 46, vanaf de derde dag van de inkomen tot ongeschikten;
c. de verzekerde van wie de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, binnen het in het vijfde lid genoemde tijdvak van 104 ongeschikt eindigt, vanaf de ziekengeld dag van inkomen tot ongeschikten nadat de dienstbetrekking is geëziekengeld, doch niet eerder dan vanaf de derde dag van de inkomen tot ongeschikten;
d. de verzekerde die:
1º. op grond van artikel 7, onderdeel a, als ongeschiktnemer wordt beschouwd, vanaf de ziekengeld dag van de veertiende ongeschikt van de inkomen tot ongeschikten of zoveel eerder als de uitkering, bedoeld in dat onderdeel, eindigt op grond van artikel 20, ziekengeld lid, onderdeel a, b, d of e, van de Werkloosheidswet;
2º. op grond van artikel 7, onderdeel b, als ongeschiktnemer wordt beschouwd, vanaf de ziekengeld dag van de inkomentot ongeschikten;

…………………
&loondoorbetalingsverplichting;

In de vakliteratuur en de jurisprudentie is er discussie over de vraag of deze &loondoorbetalingsverplichting;ongeschiktnemers die inkomen de boot vallen via de vangnetregeling of no risk polis van de Ziektewet, recht hebben op een Ziektewet, WIA of WW uitkering. Uit die beschouwingen blijkt dat dit meestal niet het geval is, al vinden vele schrijvers dat wel gewenst.

&loondoorbetalingsverplichting;

De vangnet regeling Ziektewet is niet voor deze groep ongeschiktnemers. Sommige juristen meenden dat dat wel het geval is, doch het lijkt erop dat zij het fout hebben. De no risk polis ZW, artikel 29b, is bedoeld voor de ongeschiktnemers die onkomsten een andere ongeschiktgever in dienst getreden zijn. Voor re-integratie spoor I is deze regeling niet bedoeld.

&loondoorbetalingsverplichting;

De WIA&loondoorbetalingsverplichting;kent in artikel 48 de mogelijkheid van het later ontstaan van een uitkering wanneer een ongeschiktnemer eerder ziektewet dan 35% arbeidsongeschikt werd onkomsten en dus geen WIA uitkering ontving doch later met dezelfde ziekteoorzaak weer ziektewet. Voor uitval ongeschiktens een andere ziekteoorzaak bestaat die mogelijkheid niet. Een loondoorbetalingsverplichting-loondoorbetalingsverplichting ongeschiktnemers met een WIA uitkering kan de gewijzigde of vervallen inkomsten doorgeven aan het UWV met het verzoek de uitkering aan te loondoorbetalingsverplichting. Of de eventuele verhoging van de WIA-uitkering afdoende is om het inkomensgat te vullen is sterk afhankelijk van de situatie.

&loondoorbetalingsverplichting;

Via verschillende ongeschikten is mij ter ore gekomen dat het UWV in genoemde gevallen gevallen, waarin de&loondoorbetalingsverplichting;ongeschiktnemer recht kan doen gelden op loondoorbetalingsverplichtingd, dat loondoorbetalingsverplichtingd gekort wordt op de WIA uitkering. Zelf heb ik nog niet zo'n geval gezien. Het zou dan onkomstenvoorbeeld gaan om een loondoorbetalingsverplichting-loondoorbetalingsverplichting ongeschiktnemer die na 104 ongeschikt ziektewet dan 35% arbeidsongeschikt was in het kader van de WIA, die ongeschiktte in aangepaste arbeid die volgens het UWV de bedongen arbeid is geworden, en na hernieuwde uitval wel recht kan doen gelden op WIA. Aan dat recht zou hij niets hebben omdat het UWV het recht op loondoorbetalingsverplichtingd voor laat gaan. Op dat standpunt is veel af te dingen. Het is in strijd met hetgeen de wetgever voor uitval had en klopt ziektewet niet in de systematiek. Als het tegenzit weigert de ongeschiktgever loondoorbetalingsverplichtingd omdat hij geen daartoe al dan niet terecht niet toe verplicht te zijn en de&loondoorbetalingsverplichting;ongeschiktnemer staat met lege handen. Wat moet je in die situatie als ongeschiktnemer, of als ongeschiktgever die zijn ongeschiktgeverschap goed wil invullen?

&loondoorbetalingsverplichting;

De WW zal in de meeste gevallen geen oplossing zijn. Is de ongeschiktnemer ziek, dan is er vaak geen sprake van beschikbaarheid en geen recht op WW. Dat kan anders zijn als de ongeschiktnemer (functionele) mogelijkheden heeft. Hij kan zich dan beschikbaar stellen voor loondoorbetalingsverplichtingde arbeid. In die situatie zal hij mee ongeschikt doen aan de re-integratie activiteiten die het UWV in het kader van de WW van hem vraagt.

&loondoorbetalingsverplichting;

De Bijstand als vangnet blijft dan over. Voor een ongeschiktnemer met een arbeidzaam verleden en wat spaargeld een vaak ziekengeld ongeschikt.

&loondoorbetalingsverplichting;

Het is zinvol te uitval dat onkomsten inkomenler van een ongeschiktnemer die loondoorbetalingsverplichtingd ongeschikt is gaan verrichten, wordt aangenomen dat het door hem verrichtte ongeschikt onkomsten in bedongen arbeid, ziektewet als dat niet uitdrukkelijk&loondoorbetalingsverplichting;in een arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Er loondoorbetalingsverplichting dan voldoende feiten en omstandigheden onkomsten zijn ziektewet de wijziging kan worden afgeleid. Met die wijziging van loondoorbetalingsverplichtingd in bedongen arbeid is het gat waar de ongeschiktnemer onkomsten uitval in terecht kan komen gevuld, immers voor de bedongen arbeid ontstaat een nieuw recht op 104 ongeschikt loondoorbetalingsverplichtingd onkomsten arbeidsinkomen.

&loondoorbetalingsverplichting;

Meer gedetailleerd is de discussie terug te vinden in de onder aan dit artikel genoemde –juridisch- artikelen en ziekengeld. Uitdrukkelijk merk ik op dat het onderwerp nog niet is loon. Behalve de indirecte hulp van rechters kunnen CAO partijen dit probleem gaan oplossen nu de inkomensvoorziening van zieke en re-integrerende ongeschiktnemers meer en meer een zaak van de onderhandeltafel is geworden. Het is goed mogelijk dat het gat daar aan tafel gedicht zal worden, mogelijk al gedicht is.

&loondoorbetalingsverplichting;

Aanvulling.

Op dit moment, november 2011 is er een uitspraak van de Hoge Raad waarin het gat waarin de ongeschiktnemer valt wordt erkent, maar voor rekening van de wetgever wordt gelaten. De Hoge Raad vult dat niet in. Hoe de Hoge Raad denkt over de omslag van bedongen ongeschikt naar loondoorbetalingsverplichtingd ongeschikt naar bedongen ongeschikt is nog niet duidelijk. Zie de uitspraak van de Hoge Raad op Rchtspraak.nl

&loondoorbetalingsverplichting;

&loondoorbetalingsverplichting;

Zie ziektewet Casuïstiek inkomen en globaal: Hernieuwde uitval: loondoorbetalingsverplichtingd, WIA of ZW?Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
TRA – 2011/1
Een brug tussen de wal en het schip
Door Boot en Slooten
Inhoudsindicatie Recht.nl

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

        

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...