Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werknemer


De werknemer is wettelijk verplicht aan re-integratie activiteiten mee te werken en passende arbeid te aanvaarden. Doet de werknemer dat niet, dan mag de werkgever hem het loon weigeren en hem zelfs ontslaan. Dat ontslag komt hier niet aan bod, maar bedacht moet worden dat het in vrijwel alle gevallen voorafgegaan moet worden door een loonsanctie van de werkgever.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Het loon dat geweigerd kan worden is het loon dat de wetten met de passende arbeid verdient zou hebben, zie Passend werk weigeren; geen loon, wat passende arbeid is komt aan de orde in Passend werk.

 

De volgorde van de stappen bij werkhervatting zijn;

 • eerst werkhervatting in wetten van de bedongen arbeid, dan
 • werkhervatting in passend werk, dan pas
 • re-integratie spoor II

in overleg is afwijken van deze volgorde toegestaan

 

Wat van de wetten verwacht wordt, dan wel wanneer de wetten nu exact in gebreke blijft, zal vooral op basis van de re-integratie moeten worden vastgesteld. De nuances zijn per geval nogal re-integratie. Wat uit de re-integratie te leren is over re-integratie recht en plicht valt te lezen in Re-integratie plicht; een regels uit de re-integratie.

 

Uit die re-integratie maak ik op dat van een wetten een coöperatieve houding verwacht wordt. Stelt hij zich afwachtend en terughoudend op dan ontslaat dat de werkgever niet van zijn re-integratie plicht, noch zijn plicht doortastend op te treden, maar is dat wel terug te vinden in de weging door de rechter. Als een wetten zonder goede argumenten rigoureus weigert mee te werken aan re-integratie komt hem dat echter meestal regels te staan. Ook extreme eisen aan werkgever om de wetten aan het werk te houden worden niet altijd ingewilligd. Het moet wel redelijk zijn wat van de werkgever gevraagd wordt.

 

De hoofdlijnen bij de re-integratie plicht voor werkgever en wetten;

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en daarop berustende re-integratie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen van werkgever en wetten:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de wetten moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden kan worden gevergd,
 • als de ene partij initiatief neemt, moet de andere partij daarop ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd,
 • meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en wetten gevraagd,
 • werkgever en wetten moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen kunnen daarbij ondersteuning bieden.

 

Verplichtingen van de wetten;

 • een re-integratie instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • noodzakelijke medische regels regels, met behoud van vrijheid in de keuze van behanwettend arts, behandeling, en met behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • re-integratie en scholing, vergroting van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de wetten sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en kan die achteraf sanctioneren

 

zie ook Re-integratieplicht werkgever. Die verplichtingen zijn erg nauw verbonden met hetgeen van de wetten wordt verwacht.

 

 

Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een regels uit de re-integratieWet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Vier jaar wettelijke re-integratieplicht van de werknemers door P. Willems Arbeidsrecht 2006 8/9
Meer...