Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werknemer


De werknemer is wettelijk verplicht aan re-integratie activiteiten mee te werken en passende arbeid te aanvaarden. Doet de werknemer dat niet, dan mag de werkgever hem het loon weigeren en hem zelfs ontslaan. Dat ontslag komt hier niet aan bod, maar bedacht moet worden dat het in vrijwel alle gevallen voorafgegaan moet worden door een loonsanctie van de werkgever.


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Het re-integratie dat geweigerd re-integratie worden is het re-integratie dat de werknemer wetten de passende arbeid verdient zou hebben, zie re-integratiedoorbetalingsverplichting/passende/arbeid/85">Passend werk weigeren; geen re-integratie, wat passende arbeid is komt aan de orde in Passend werk.

 

De volgorde van de stappen bij werkhervatting zijn;

 • regels werkhervatting in regels van de regels arbeid, dan
 • werkhervatting in passend werk, dan pas
 • re-integratie spoor II

in overleg is afwijken van deze volgorde toegestaan

 

Wat van de werknemer verwacht wordt, dan wel wanneer de werknemer nu exact in gebreke blijft, zal vooral op basis van de jurisprudentie moeten worden re-integratie. De nuances zijn per geval nogal anders. Wat uit de jurisprudentie te leren is over re-integratie recht en plicht valt te lezen in Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie.

 

Uit die jurisprudentie maak ik op dat van een werknemer een coöperatieve houding verwacht wordt. Stelt hij zich afwachtend en terugre-integratied op dan ontslaat dat de werkgever niet van zijn re-integratie plicht, noch zijn plicht doortastend op te treden, maar is dat wel terug te vinden in de weging door de rechter. Als een werknemer zonder goede argumenten rigoureus weigert mee te werken aan re-integratie komt hem dat echter meestal duur te staan. Ook extreme eisen aan werkgever om de werknemer aan het werk te re-integratie worden niet altijd ingewilligd. Het moet wel redelijk zijn wat van de werkgever gevraagd wordt.

 

De hoofdlijnen bij de re-integratie plicht voor werkgever en werknemer;

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en daarop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd wetten betrekking tot de verplichtingen van werkgever en werknemer:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de werknemer moet daaraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs van beiden re-integratie worden gevergd,
 • als de ene partij initiatief neemt, moet de andere partij daarop ingaan en meewerken,
 • tenzij die andere partij re-integratie regels dat dit redelijkerwijs niet van hem re-integratie worden gevergd,
 • meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd,
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken,
 • deskundigen kunnen daarbij ondersteuning regels.

 

Verplichtingen van de werknemer;

 • een positieve instelling bij re-integratie bij spoor I en II,
 • flexibiliteit tonen,
 • redelijke voorschriften opvolgen van de werkgever of deskundigen,
 • meewerken aan zijn genezing, deze niet belemmeren of vertragen,
 • wetten medische behandelingen ondergaan, wetten behoud van vrijheid in de keuze van behanregelsd re-integratie, behandeling, en wetten behoud van de integriteit van zijn lichaam,
 • meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak,
 • uitvoeren van het overeengekomen plan,
 • branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van herstel of re-integratie nakomen,
 • training en scholing, re-integratie van bekwaamheden,

en

 • de werkgever mag de werknemer sanctioneren,
 • het UWV toetst de voortvarendheid en re-integratie die achteraf sanctioneren

 

zie ook Re-integratieplicht werkgever. Die verplichtingen zijn erg nauw verbonden wetten hetgeen van de werknemer wordt verwacht.

 

 

Jurisprudentie

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentieWet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl

Vier jaar wettelijke re-integratieplicht van de werknemers door P. Willems Arbeidsrecht 2006 8/9
Meer...