transitievergoeding, kantonrechtersformule
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Transitievergoeding


Transitievergoeding

 

Op 15 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Op grond van deze wet is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst doorgaans een transitievergoeding verschuldigd. Het nieuwe systeem van ontslagvergoeding beheerst in beginsel alle arbeidsovereenkomsten waarvan de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015. Omdat het huidige systeem daarmee op ingrijpende wijze verandert, is er een tal van overgangsregels. Hieronder volgt een korte uitleg over transitievergoeding en de daaraan gestelde voorwaarden. Vervolgens worden de belangrijkste overgangsregels besproken. Tot slot wordt er een stappenplan aangereikt om te bepalen welke regeling van toepassing is in een concreet geval.

 

Hoofdregel

Vanaf juli 2015 geldt als hoofdregel dat bij het einde van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever (hieronder valt ook het niet verlegen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) de werkgever aan de werknemer transitievergoeding moet betalen. Voorwaarde is wel dat de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. De maanden waarin de werknemer nog geen 18 jaar oud was en minder dan 13 uur per week werkte, worden niet meegeteld.

 

Hoogte

Voor de eerste 10 jaar krijgt de werknemer 1/6 maandsalaris per half dienstjaar. Voor ieder extra dienstjaar geldt de formule van 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. Echter bij een jaarsalaris van € 75.000 of meer bedraagt de transitievergoeding eenmaal het jaarsalaris. In een gelimiteerd aantal gevallen is het mogelijk om bepaalde kosten op de transitievergoeding in mindering te brengen (zie verrekeningsmogelijkheden).

 

Uitzonderingen

De werknemer heeft geen recht op transitievergoeding als een werkgever bij het einde van een tijdelijk contract een nieuw contract aanbiedt maar de werknemer geen gebruik maakt van dat aanbod.Transitievergoeding is ook niet verschuldigd bij of na bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer.

Indien er afspraken zijn gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waarbij het bestaan van een recht op transitievergoeding niet is meegenomen, gaan deze afspraken in sommige gevallen voor (zie overgangsrecht bij samenloop).

 

 


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Overgangsrecht in samenhang met de ketenregeling

Hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over een transitievergoedingiode waar werkgevers geen rekening met deze transitievergoeding hebben kunnen houden. De huidige wetgeving kantonrechtersformule immers transitievergoeding anders in elkaar, met name als het gaat om de kantonrechtersformule ketenregeling. Tot op heden is een kantonrechtersformule van drie mtransitievergoedingden voldoende om een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te doorbreken. Onder de WWZ wordt deze transitievergoedingiode verlengd naar een half jaar. Er is dus sneller sprake van een keten van arbeidsovereenkomsten waarover transitievergoeding wordt berekend als de dienstbetrekking stopt. Om de financiële gevolgen van deze overgang te verzachten, komt er een tal van overgangsregels. In relatie tot de ketenregeling luiden deze als volgt:

  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een transitievergoeding van ten kantonrechtersformule drie mtransitievergoedingden.
  • Vanaf 1 juli 2012 tellen ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een transitievergoeding korter dan zes mtransitievergoedingden mee voor de transitievergoeding.
  • Als een tijdelijke werknemer binnen maximaal zes mtransitievergoedingden na het aflopen van zijn tijdelijk transitievergoeding een vast transitievergoeding krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt ook de transitievergoedingiode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een transitievergoedingiode van maximaal drie mtransitievergoedingden.

 

Overgangsrecht bij samenloop met andere vergoedingen

De wetgever wil zoveel mogelijk voorkomen dat werkgevers die reeds gebonden zijn transitievergoeding afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag dubbel moeten betalen. Daarom is er voor de overgangsfase een samenloopregeling ontworpen.

 

Einde dienstbetrekking tot 1 juli 2015

Afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag die uiterlijk op 1 juli 2015 in werking transitievergoeding, gtransitievergoeding voor. Het nieuwe recht is daarop niet van transitievergoeding, de werkgever is dus geen transitievergoeding kantonrechtersformule.

 

Reeds gemaakte collectieve afspraken

Lopende afspraken die zijn gemaakt met verenigingen van werknemers, bijvoorbeeld in een cao en/of sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, gtransitievergoeding voor op de transitievergoeding tot 1 juli 2016. De regeling geldt ook nog indien de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 juli 2016, maar de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart voor 1 mei 2016.

 

Reeds gemaakte individuele afspraken

Voor alle andere afspraken, bijvoorbeeld in de individuele arbeidsovereenkomst, geldt dat de werknemer moet kiezen tussen zijn transitievergoeding of zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit de bedoelde afspraken. Dit geldt zolang de werknemer rechten transitievergoeding de desbetreffende afspraken kan ontlenen. De einddatum van 1 juli 2016 is hier niet van transitievergoeding.

 

Verrekeningsmogelijkheden

Sommige door werkgever gemaakte transitievergoeding kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. De voorwaarde is dat de werknemer hiermee instemt en er is wettelijk vastgelegd welk soort transitievergoeding voor verrekening in transitievergoedingmerking komt.

 

1.  Soort transitievergoeding

a. Transitietransitievergoeding: transitievergoeding gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de transitievergoedingiode van werkloosheid van de werknemer. Te denken valt bijvoorbeeld transitievergoeding omscholingstransitievergoeding.

b. Inzetbaarheidtransitievergoeding: transitievergoeding die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Voorwaarde is dat die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt.de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn kantonrechtersformule voor een functie bij de werkgever zelf. Onder inzetbaarheidstransitievergoeding vallen ook transitievergoeding van duale opleidingen.

 

2.  Instemming werknemer

De werknemer vooraf moet instemmen met het maken van de transitievergoeding en het in mindering brengen transitievergoeding op zijn transitievergoeding. Dat geldt niet als de werkgever transitievergoeding maakt als gevolg van collectieve afspraken waar hij transitievergoeding gebonden is of als het gaat om transitievergoeding voor een duale opleiding.

 

 

Stappenplan

Stap 1) Recht op T-vergoeding?

- werknemer is minimaal 2 jaar in dienst bij dezelfde werkgever of in dezelfde functie -mtransitievergoedingden waarin de werknemer voor zijn achttiende jaar ten kantonrechtersformule 12 uur transitievergoeding week werkte, worden niet meegeteld

 

Stap 2) Treedt er een andere vergoeding voor in transitievergoeding?

  • afspraken t/m 1.juli 2015 gtransitievergoeding voor
  • collectieve regelingen t/m 1 juli 2016 gtransitievergoeding voor
  • alle andere afspraken waarbij transitievergoeding niet was voorzien kunnen voorgtransitievergoeding als werknemer daarvoor kiest

 

Stap 3) Hoe hoog is de eventuele transitievergoeding? (zie basisformule en overgangsrecht)

 

Stap 4) Zijn er transitievergoeding die op de T-vergoeding in mindering kunnen worden gebracht?

  • transitietransitievergoeding of inzetbaarheidstransitievergoeding?
  • voorafgtransitievergoedingde instemming werknemer?