Zoeken naar
 
 
 

Hersteld verklaard; direct aan het werk


Het artikel 7:629 BW dat de loonbetaling bij ziekte regelt is na een hersteld verklaring niet meer van toepassing. Daarmee wordt de situatie van de werknemer gelijk aan iedere werknemer met een arbeidsovereenkomst. Hij moet aan het werk. Hij kan daar bezwaren tegen hebben bijvoorbeeld omdat;

  • hij het oneens is met het oordeel dat hij geschikt is voor de bedongen arbeid of omdat
  • hij meent dat de omstandigheden op de werkplek werkhervatting onmogelijk maken.

 

Wat betreft de bezwaren tegen het oordeel over de geschiktheid voor de bedongen arbeid verwijs ik naar het hoofdstuk over het Deskundigenoordeel. Daarin worden de mogelijkheden besproken tegen dat oordeel in het geweer te komen.

 

Is de werknemer van oordeel dat er andere belemmeringen zijn het werk te hervatten, dan krijgt hij te maken met;

Artikel 7:628 lid 1 BW;

De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen

 

Wanneer hij recht wil houden op loon moet hij aan het werk; geen werk, geen recht op loon, tenzij het niet werken voor risico van de werkgever komt. De werknemer kan werkhervatting dus niet als drukmiddel gebruiken om zijn onvrede op het werk opgelost te krijgen. Andersom heeft de werkgever bij een werknemer die niet komt werken en voorwaarden stelt wel een drukmiddel, het weigeren van het loon. Dat betekent echter niet dat de werkgever achterover kan leunen. Als goed werkgever zal hij moeten bezien of de werknemer terecht klaagt over de arbeidsomstandigheden of terecht een oplossing wil voor de oplopende spanningen en moet hij ook handelend optreden.

 

Bedacht moet worden dat de regel geen werk geen loon vrij strikt is als het gaat om ruzie, onenigheid of praktische problemen. Van de werknemer wordt een coöperatieve houding verwacht bij het oplossen van de problemen. De houding ik kom niet voordat; ik met de directeur mag praten, de ruzie met Jan is opgelost, ik aan een andere machine mag werken, voordat ik een betere stoel krijg of voordat de loodsdeur is geïsoleerd om tocht buiten te houden, zal meestal niet tot de gewenste oplossing leiden. De werknemer moet doodgewoon aan het werk om zijn recht op loon te behouden. Zoals al werd aangegeven dient de werkgever de bezwaren van de werknemer wel serieus te overwegen. Een gesprek met een hogere dan de eigen baas of met Jan kan mogelijk bijdragen aan een oplossing en ook -praten over- een betere stoel of een oplossing voor de tocht kan bijdragen aan betere werkverhouding en adequate oplossingen. Een goed werkgever moet naar zijn werknemers luisteren als ze bezwaar maken tegen de arbeidsomstandigheden.

 

Er zijn wel situatie waarin het van de werknemer niet verwacht kan worden het werk te hervatten, bij seksuele intimidatie of publieke vernedering bijvoorbeeld, (zie de artikelen over het Arbeidsconflictonflict) op grond waarvan de werknemer het recht op loon kan behouden, doch samenvattend;

 

Als er geen spraken is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek, is een onvoorwaardelijke bereidheid het werk te hervatten voorwaarde om recht op loon te behouden. Als de werknemer meent dat de arbeidsomstandigheden tot arbeidsongeschiktheid leidt, dient de werknemer aan het werk te gaan en de problemen vanuit die situatie op te lossen.

 

De bereidheid het werk te kunnen en willen verrichten moet de werkgever ondubbelzinnig blijken. Over de vraag hoe die bereidheid vorm gegeven moet worden en wanneer die bereidheid ontbreekt is veel jurisprudentie. Onder dit artikel zijn wat uitspraken vermeld.

 

Als een werknemer hersteld verklaard wordt door de bedrijfsarts zal het van de afspraken met de bedrijfsarts afhangen op welke dag en tijd de werknemer zich weer op het werk vervoegt. Het kan zijn dat daarover in de controlevoorschriften iets geregeld is of dat er met de werkgever afspraken zijn gemaakt. De werknemer zal zich aan die afspraken moeten houden.

 

En dan ontslag;

Er zijn werkgevers die bij een werkweigering na een hersteld verklaring overgaan tot ontslag op staande voet. De kans dat dit zal slagen is niet zo groot. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de loonsanctie het eerste middel is dat de werkgever moet inzetten om tot een oplossing te komen. Ontslag komt pas als dit middel faalt. Zie ook de vragen over Re-integratie.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Socialezekerheidsrecht door F.M. Noordam, S. Klosse, blz. 275
op google books

Meer...

Jurisprudentie op deze site
Minder...

jurisprudentie Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, jurisprudentie via een abonnement bij SDU
1995/79
Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()