Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Casuïstiek, snel en globaal


CasuÏstiek, snel en globaal (in aanbouw)

Het UWV talmt bij nemen van besluit over het opheffen van een loonsanctie
Steeds minder verdienen en dan WIA
Re-integratie verplichtingen binnen een Holding
Zwanger, bevallen en ziek gebleven
Medische stukken geheim; hoe maakt de werkgever bezwaar?
Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?
Ouderschapsverlof, ziekte en re-integratie


Het UWV talmt bij nemen van besluit over het opheffen van een loonsanctie


Casuistiek snel en globaal

 

Casus;

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid is er een verlening van de loondoorbetaling opgelegd door het UWV. De werkgever hersteld de tekortkomingen en wil van de sanctie af.

 

Vragen;

 • Hoeveel tijd heeft het UWV voor het opheffen van een loonsanctie na hertstel van de tekortkomingen?
 • Geen tijdig een besluit van het UWV over het opheffen van de loonsanctie. Wat nu?
 • Kan het niet nemen van een besluit ingevolge de AWB gezien worden als een positief besluit?

 

Antwoorden;

In de WIA zelf is een termijn gegeven waarbinnen het UWV een besluit moet nemen, namelijk;

 • binnen drie weken
 • na ontvangst van de melding dat de tekortkomingen zijn hersteld

Ingangsdatum;

 • zes weken
 • nadat het UWV heeft vastgesteld
 • dat de werkgever
 • zijn tekortkoming heeft hersteld,

Lees verder...

  index

Steeds minder verdienen en dan WIA


Casuïstiek snel en globaal

 

Casus;

Een werknemer wordt ongeschikt voor zijn werk als metselaar en blijft ongeschikt. Op einde wachttijd, na twee jaar, is hij  minder dan 35% arbeidsongeschikt, hij krijgt geen WIA-uitkering. De bedongen arbeid was metselaar, 38 uur per week. Hij heeft hervat, na een jaar werkt hij als chauffeur, 32 uur per week, meer uren heeft de werkgever niet beschikbaar. Hij heeft door de wisseling een verminderde prestatie. Dat voelt hij na twee jaar in zijn portemonnee. Dan verlaagd de werkgever het loon en betaald de werknemer nog het salaris passend bij het werk van een chauffeur gedurende 32 uur per week.

 

De werknemer heeft een progressieve ziekte. Hij functioneert vier jaar normaal maar valt dan uit vanwege dezelfde oorzaak en is dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Hij krijgt een WIA/IVA uitkering vanaf het moment van uitval.

 

Vraag;

 • Hoe zit het met de wachttijd voor de WIA?
 • Wordt de (hoogte van) de uitkering gebaseerd op het werk als metselaar of het werk als chauffeur?
 • Maakt het voor de WIA verschil of de werkgever en werknemer de functiewisseling in een nieuw contract hebben vastgelegd?
 • Heeft de werknemer recht op wederom 104 weken recht op loon?
 • Zo ja, kan de werknemer behalve recht op WIA ook recht doen gelden op loon?
 • Maakt het verschil voor de hoogte van de uitkering of de keuze minder uren te gaan werken is gedaan op medische gronden, doordat de werkgever niet meer beschikbaar heeft of uit eigen verkiezing?

Lees verder...

  index

Re-integratie verplichtingen binnen een Holding


Casuïstiek; snel en globaal

 

Casus;

Een glazenwasser met chronische schouderklachten kan niet meer frequent/langdurig boven schouderhoogte werken. Hij is werkzaam bij een BV die onderdeel is van een groep bedrijven. Spoor I re-integratie is niet mogelijk gebleken. De werknemer wil graag gaan werken in de schoonmaakpoot van het bedrijf. Hij solliciteert op een vacature. Hij is geschikt voor het werk. De schoonmaak BV geeft echter de voorkeur aan een andere kandidaat.


Lees verder...

  index

Zwanger, bevallen en ziek gebleven


Casuïstiek snel en globaal

 

Casus;

Een werkneemster was zwanger en is bevallen. Ze had verlof en heeft een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingevolge de WAZO ontvangen

 

Zij kon haar werk aan het einde van de verlofperiode niet hervatten vanwege arbeidsongeschikt vanwege een ernstig ongeval. Ze zal naar alle waarschijnlijkheid blijvend arbeidsongeschikt zijn.


Lees verder...

  index

Medische stukken geheim; hoe maakt de werkgever bezwaar?


Casuïstiek snel en globaal

 

Casus;

Werkgever is het met de werknemer niet eens over diens re-integratie inspanningen. De werkgever meent dat de werknemer meer uren kan werken dan hij zelf meent te kunnen. Aan de werkgever is bovendien een sanctie opgelegd. De werkgever wil weten wat het standpunt is van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV. De werknemer wil daarover niets kwijt. Het UWv heeft deze stukken niet aan de werkgever toegezonden.

 

Vraag;

Is het mogelijk de rapportage van de arbeidsdeskundige  en verzekeringsarts in het bezit te krijgen als een medewerker die niet wil overhandigen?

Het is zonder deze info bijna onmogelijk een goed bezwaar te maken.

 

Antwoord;

Allereerst kan de werknemer gevraagd worden een machtiging te tekenen voor het opvragen van de medische en arbeidskundige stukken. Bij een conflict of bij wrijving zal hij dit mogelijk niet doen. Dat is anders als de verhoudingen goed zijn. De werknemer heeft dan te winnen bij een goede relatie met de werkgever.

  


Lees verder...

  index

Hernieuwde uitval: loon, WIA of ZW?


Casuïstiek snel en globaal

 

Casus;

Werknemer ongeschikt eigen werk,

na 104 weken <35% arbeidsongeschikt WIA,

hervat in ander werk,

valt na een jaar uit met dezelfde klachten,

geen IVA, wel WGA,

Echter;

UWV betaald niet uit omdat er recht is op loon

 

Vraag;

Kan de werknemer ZW uitkering krijgen op grond van artikel 29b lid 4 ZW?

 

Antwoord;

29b lid 4 ZW;

De werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en ten aanzien van wie een dienstbetrekking, bedoeld in artikel 3, 4 of 5, bij diens werkgever wordt voortgezet nadat dat recht is vastgesteld, heeft vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na vaststelling van het recht op uitkering.


Lees verder...

  index

Ouderschapsverlof, ziekte en re-integratie


Casuïstiek snel en globaal

 

Casus;

 • verpleegkundige in vaste dienst,
 • zwanger, bekkenklachten,
 • geraakt in de ZW vanwege zwangerschapsgerelateerde klachten,
 • vervolgens krijgt ze zwangerschaps- en bevallingsverlof,
 • inkomen via de WAZO
 • nog niet hersteld, wederom Ziekengeld of toch niet, gesteggel over de vraag of het om klachten en beperkingen aan het bekken gaat of dat de klachten psychisch bepaald zijn,
 • mogelijk geen recht op ZW, discussie UWV,
 • werknemer mag twee maal per week een paar uur werken van de bedrijfsarts,
 • de werknemer wil met rust gelaten worden,
 • wil desnoods vakantie uren opnemen en daarna onbetaald ouderschapsverlof,
 • werkgever wil werknemer tegemoet komen.

 

Vragen;

 • Kan in deze situatie verlof worden opgenomen?
 • Moet er eerst een hersteld melding volgen?
 • Heeft dat gevolgen voor de eventuele ZW uitkering?
 • Wat gebeurt er met de opbouw van de 104 weken bij het opnemen van ouderschapsverlof?
 • Als de werkgever toestemt in verlof, verzaakt hij dan zijn re-integratie plicht?

 

Antwoorden;

Afhankelijk van de uitkomst van de discussie met het UWV over de gerelateerdheid van de huidige klachten met de zwangerschap/bevalling;

 

Inkomen;

I Er bestaat geen recht op ZW uitkering.


Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()