Legal NoticeDienstverlening middels de website www.Veerkrachtig.nl;

Algemene Voorwaarden

1. Akkoordverklaring

Het openen en doorbladeren (Ďbrowsení) van de website van Flora van den Berg Juridisch-Arbeidskundig Advies B.V. (de ĎOndernemingí) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, videoís, logoís, iconen of htmlcode, (de ĎContentí) die zich op de website van de Onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geÔnterpreteerd als een commerciŽle aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en de Onderneming. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

3. Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de Onderneming de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Onderneming, aangezien de Onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de Onderneming te creŽren, en u onderkent dat het koppelen van de website van de Onderneming aan andere websites (Ďframingí) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4. Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de Onderneming. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van de Onderneming of derden. U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van de Onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is verboden.

5. Garantie en aansprakelijkheid

De Content op de website van de Onderneming wordt verstrekt ęAS ISĽ en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de Onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van de Onderneming te verstrekken, garandeert de Onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en de Onderneming behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. De Onderneming geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de Onderneming op u van toepassing zijnde garantie. De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Onderneming voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan EUR 500 (vijfhonderd euro).

6. Gegevensbescherming - cookies

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privť-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen vaststellen wie er in uw land de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de Onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Deze informatie zal via ons intranet of op andere passende wijze naar deze vertegenwoordiger worden gezonden. Dergelijke informatie mag door de desbetreffende vertegenwoordiger van de Onderneming worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@floravandenberg.nl, zij zullen u de naam en het adres mededelen van degene die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten. Op de site van de Onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde Ďcookiesí om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige paginaís van de website van de Onderneming. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@floravandenberg.nl.

7. Gebruikersreacties

De Onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de Onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term ĎMaterialení worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar de Onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u de Onderneming een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeŽn, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. De Onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacies te gebruiken op iedere door de Onderneming wenselijk geachte wijze.

8. Verwerken van persoonsgegevens

Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeldformulier voor een evenement. Deze gegevens worden door Flora van den Berg gebruikt voor het accepteren van uw aanmelding.

9. Bezoekersgedrag

Op de website van Flora van den Berg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Flora van den Berg haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Het bijhouden van de gegevens doen wij onder andere met Google Analytics.

Naast de voornoemde algemene bezoekgegevens kunnen Flora van den Berg (of haar serviceproviders) tevens gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) om haar dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten.

10. Toepasselijk recht - Scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

11. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Dienstverlening door Flora van den Berg, Juridisch Arbeidskundig Advies;

Algemene voorwaarden

Flora van den Berg, Juridisch-Arbeidskundig Advies BV, hierna te noemen Flora van den Berg is een besloten vennootschap, die zich to doel stelt het verstrekken van juridische en/of arbeidskundige adviezen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en

vervolg-) opdrachten van cliŽnten aan Flora van den Berg dan wel werknemers van Flora van den Berg.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Flora van den Berg, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten: de vennoten alsmede alle anderen die voor Flora van den Berg werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis Ė waaronder ook een nalaten begrepen wordt Ė voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop de door Flora van den Berg gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Flora van den Berg in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Op verzoek van de cliŽnt wordt voor rekening van de cliŽnt een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering gesloten.

Voor zover niet tot de organisatie van Flora van den Berg behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Iedere aansprakelijkheid van Flora van den Berg voor tekortkoming(en) van deze derde(n) wordt uitgesloten.

Verstrekte opdrachten worden door Flora van den Berg uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten verlenen.

Op de rechtsverhouding tussen Flora van den Berg en haar cliŽnten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Flora van den Berg en een cliŽnt kennis te nemen.

Niet alleen Flora van den Berg, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliŽnt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van Flora van den Berg met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden, nadat zij het kantoor van Flora van den Berg hebben verlaten.

Nadat een overeenkomst tot opdracht is beŽindigd wordt het desbetreffende dossier - met de relevante bescheiden - maximaal 5 jaar bewaard. Daarna heeft Flora van den Berg het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd wordt op verzoek van de cliŽnt het dossier - geheel of gedeeltelijk - eerder vernietigd.

De kosten van een bezwaar en/of beroep worden, indien gegrond, gedeeltelijk vergoed door het UWV.

Deze vergoeding komt ten gunste van Flora van den Berg Juridisch Arbeidskundig Advies B.V.. Dit is reeds doorberekend in de tariefstelling.

Januari 2011

††††††††