Ontslag en ziekte, een greep uit de jurisprudentieVooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


Ontslag tijdens ziekteLJN BU9712 2011

Beroep op de reflexwerking van het opzegverbod bij ziekte wordt verworpen. Werknemer is twee jaar arbeidsongeschikt geweest en niet te verwachten is dat zij binnen een half jaar weer arbeidsgeschikt...
Meer...


Mishandeling bedrijfsartsLJN BU8969 2011

Het hof is van oordeel dat nu ervan moet worden uitgegaan dat werknemer de bedrijfsarts heeft mishandeld, deze gedraging op grond van art. 7: 678 lid 2 sub e BW een reden voor een ontslag op staande...
Meer...


misdragingen werknemer LJN BU9342 2011

Vast staat dat werknemer volledig arbeidsongeschikt is en dat sinds de eerste dag van arbeidsongeschiktheid nog geen twee jaren zijn verstreken. Uit artikel 7:670, lid 1 onder a BW volgt, dat gedurende...
Meer...


Gedrag gevolg van bipolaire stoornisLJN BV0271 2011

Werkgever verzoekt ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van het gedrag van de werknemer. De kantonrechter acht het aannemelijk dat het gedrag van werknemer wordt veroorzaakt door de bipolaire stoornis...
Meer...


Ontslag tijdens ziekteLJN BU9958 2011
Artikel 7:670b lid 3 BW, uitzondering op opzegverbod tijdens ziekte. Werkneemster heeft geweigerd mee te werken aan de tweemaal door een deskundige gegeven (second) opinion dat zij haar eigen arbeid weer...
Meer...


Geslaagd spoor IILJN BU8817 2011

Heeft werknemer recht op de gefixeerde schadevergoeding zoals bedoeld in art. 7:677 BW als de werkgever (na verkregen toestemming van de CWI) de arbeidsovereenkomst opzegt tegen een eerdere datum dan...
Meer...


Kennelijk onredelijke opzegging?LJN BV0670 2011

Het hof neemt in aanmerking dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd na verkregen toestemming van het UWV WERKbedrijf nadat werknemer ruim 3 jaar derhalve (ruim) langer dan twee jaar arbeidsongeschikt...
Meer...


Vordering kennelijk onredelijk ontslagLJNBV0667 2011

verplichtingen werkgever vanwege arbeidsongeschiktheid Gegeven de door werknemer zelf aangevoerde volledige arbeidsongeschiktheid gedurende de periode vanaf aanvraag ontslagvergunning tot afloop van...
Meer...


Ontslagverbod tijdens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. LJN BU9978 2012

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen zal worden afgewezen. Het ontslagverbod tijdens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte is immers in alle opzichten van kracht en...
Meer...


ziekmelding en CWI ontslagLJN BQ2190 2011

Ontvangst aanvraag ontslagvergunning door CWI en ziekmelding van de wn op dezelfde dag. Ziekmelding na sluiten kantoor; aanvraag door CWI ontvangen tijdens kantooruren, gaat voor
Minder...


instemmen met ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid?LJN BT1556 2012

Zoals de Raad eerder heeft geoordeeld heeft de wetgever met een benadelingshandeling als vorenbedoeld in het bijzonder het oog gehad op situaties waarin de werknemer zijn recht op loon prijs geeft...
Meer...


ontslag na herhaalde werkweigering LJN BV1889 2012

Voorwaardelijk verzoek tot onbinding op grond van een dringende reden: herhaalde weigering werkhervatting. Situatieve arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsarts is van oordeel dat werknemer arbeidsgeschikt...
Meer...


Werkgever nalatigLJN BV2158 2012

De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever en kent een vergoeding toe van € 75.000,-. Daarbij is met name van belang dat de werkgever...
Meer...


reorganisatie en ziekLJN BU3349 2011

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Er heeft bij werkgever een reorganisatie plaatsgevonden, waarbij de functie van werknemer is vervallen. Werknummer is 60...
Meer...


alcoholverslavingLJN BT6776 2011

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een purser omdat deze de regels omtrent alcoholgebruik...
Meer...


obesitas morbide LJN BT6716 2011

De kantonrechter heeft zich als eerste de vraag gesteld of het opzegverbod tijdens ziekte van toepassing is. Dat zou het geval kunnen zijn indien na de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid en...
Meer...


veelvuldig ziekteverzuimJAR 2011/265

De kantonrechter is, anders dan werknemer, van oordeel dat het onderhavige verzoek geen verband houdt met het bestaan van het opzegverbod tijdens ziekte, ook al is werknemer thans (weer) ziek. Onmiskenbaar...
Meer...


overtreding ziekteverzuimregels LJN BR5811 2011

Tijdens de mondelinge behandeling is voldoende aannemelijk geworden dat werknemer meermalen op zijn functioneren is aangesproken door werkgever, de leidinggevende collega kok de heer werkgever jr....
Meer...


Ontslag wegens weigeren passend werk door zieke werknemer. LJN BQ4330 2011

Art. 7:670b lid 3 sub b BW Het gaat om de vraag of een (voor het eigen werk) arbeidsongeschikte werkneemster zonder redelijke grond geweigerd heeft om passende werkzaamheden te verrichten. Volgens...
Meer...


alleen arbeidsongeschiktheid is niet genoegLJN BR2751 2011

Enkele feit dat werknemer ziek is betekent, anders dan werknemer aanvoert, niet dat het verzoek om die reden moet worden afgewezen. Verzoek wordt toegewezen nu de werknemer geen ander inhoudelijk verweer...
Meer...


Ziekte als reden om geen nieuw arbeidscontract aan te bieden. LJN BR2729 2011

Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven of artikel 7:611 BW na het einde van het laatste contract nog van toepassing was en of op basis van dat artikel dan wel op grond van artikel 6:248...
Meer...


Onvoldoende re-integratie inspanningenLJN BT8504 2011

Ontbinding arbeidsovereenkomst overtollige werknemer. Afwijzing op grond van reflexwerking opzegverbod tijdens ziekte, waarbij mede in aanmerking wordt genomen dat de arbeidsongeschiktheid is...
Meer...


sprake van een arbeidsconflict en ziekmeldingLJN BU5862 2011

Werknemer heeft al enige tijd geen declarabele werkzaamheden meer verricht voor de werkgever, een detacheringsbureau voor juristen. Werknemer heeft geweigerd om niet-juridische werkzaamheden te verrichten...
Meer...


ontslag tijdens ziekteLJN BU4649 2011

Overleggen van een deskundigenoordeel als bedoeld in art. 7:629a BW niet vereist in kort geding, zeker niet nu de werkgever de arbeidsongeschiktheid van de werknemer nimmer eerder heeft betwist. Het...
Meer...


weigering mee te werken aan re-integratie; wie treft schuldLJN BU5092 2011

Als uitgangspunt heeft te gelden dat in beginsel uiterst terughoudend moet worden omgegaan met een ontslag op staande voet vanwege de dringende reden dat de werknemer niet meewerkt aan re-integratie....
Meer...


Deskundigenoordeel UWV gepasseerd bij ontslagzaakLJN BU4036 2011

Werkgever heeft werknemer met gebruikmaking van een verleende ontslagvergunning ontslagen. Werknemer stelt dat het ontslag nietig is daar hij ten tijde van de opzegging arbeidsongeschikt was. Aan...
Meer...