Zoeken naar
 
 
 

CBBS; definities


Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

 

De definities van de gebruikte begrippen in CBBS die ook door bedrijfsartsen gebruikt kunnen worden bij het vaststellen van de belastbaarheid.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren

 

Concentreren van de aandacht

Definitie: Zich volledig richten op de verwerking van informatie uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door informatie uit: andere bronnen.

 

Verdelen van de aandacht

Zichafwisselend richten op de verwerking van informatie uit verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht over het geheel te verliezen.

 

Herinneren

Informatie die in het verleden in het geheugen is opgeslagen op het gewenste moment prompt reproduceren.

 

Inzicht in eigen kunnen

Zichbewust zijn van de reële eigen mogelijkheden tot functioneren, in relatie tot de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld en de kansen die vanuit deze omgeving worden geboden.

 

Doelmatig handelen (taakuitvoering) 

Afzonderlijke, bekende deelactiviteiten gecoördineerd uitvoeren, afgestemd op het realiseren van een bekend doel in een bekende omgeving.

 

Zelfstandig handelen (zelfstandige taakuitvoering)

Het onderkennen, optimaliseren en benutten van de beschikbare ruimte voor het eigen handelen

 

Handelingstempo

De snelheid van het handelen

 

Overige beperkingen in persoonlijk functioneren

Beperkingen in aspecten van persoonlijk functioneren die niet, of onvoldoende aan de orde zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid

Voorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in persoonlijk functioneren, in staat te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek II: Sociaal functioneren


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

 

Zien

Waarnemen met de ogen

 

Horen

Waarnemen met de oren

 

Spreken 

Zich verstaanbaar maken met mondelinge taaluitingen

 

Schrijven

Zich verstaanbaar maken met CBBS taaluitingen

 

Lezen

Begrijpen van geschreven taaluitingen

 

Emotionele problemen van anderen hanteren

Hulp bieden aan andere mensen in cbbs waarCBBS menselijke definities in begrippen geding zijn, zonder er zelf nadelige gevolgen van te cbbs.

 

Eigen definities uiCBBS

Uitdrukking definities aan eigen definities in overeenstemming met de momentane sociale context.

 

Omgaan met conflicCBBS

Openlijke onenigheid in goede banen leiden.

 

Samenwerken

In groepsverband een taak uitvoeren.

 

Vervoer

Zelfcbbsig definities van en naar begrippen werk.

 

Overige beperkingen sociaal functioneren

Beperkingen in aspecCBBS van sociaal functioneren die niet, of onvoldoende aan de definities zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor sociaal functioneren in arbeid 

Voorwaarden die cbbs moeCBBS zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in begrippen sociaal functioneren, in begrippen te stellen om in arbeid te functioneren.

 

KlanCBBS

Is begrippen noodzakelijk omgaan met klanCBBS een kenmerkende taak van de functie? Dit geldt CBBSvoorbeeld voor de functie van verkoper, baliemedewerker en buschauffeur.

 

PatiënCBBS

Is begrippen noodzakelijk omgaan met patiënCBBS en definities een kenmerkende taak van de functie? Het gaat om begrippen contact dat nodig is om personen te verzorgen en te definities, niet om contacCBBS die voortvloeien uit begrippen werk als schoonmaker (ster), receptionist of onderhoudsmedewerker in een ziekenhuis of begrippen.

 

Solitaire functie

Is begrippen niet kunnen terugvcbbsn op definities's of direct leidingdefinitiesde voor de uitvoering van de functie als kenmerkende omcbbsigheid in begrippen werk. Deze omcbbsigheid is kenmerkend voor CBBSvoorbeeld de functie van internationaal chauffeur, buschauffeur, vertegenwoordiger, verkoper in éénmansfiliaal.

 

Contact met definities's

Voor dit aspect wordt gebruik gemaakt van de beschikbare informatie over de vereiste samenwerking in de functie. De aanname daarCBBS is dat naarmate er minder noodzaak tot samenwerking in de functie is daarmee ook de noodzaak tot contact met definities's zal afnemen. Een voorbeelden van een functie waarCBBS samenwerking met definities's geen kenmerkende eis is: postbode.

 

Leidingdefinities

Zijn er noodzakelijk leidingdefinitiesde aspecCBBS verbonden aan de uitoefening van de functie, als kenmerkende taak. Het instrueren en definities van stagiaires wordt cbbsen als leidingdefinities beschouwd als begrippen als taak verbonden is aan de functie. Voorbeelden van leidingdefinities hoofd administratieve cbbs, ploegbaas van een inpaklijn, uitvoerder op een bouwplaats.

 

Rubriek III: Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen

 

Hitte

Het langer dan 5 minuCBBS aaneengesloCBBS actief zijn CBBS temperaturen hoger dan 35°.

 

Koude

Het langer dan 5 minuCBBS aaneengesloCBBS actief zijn CBBS temperaturen lager dan -15°C.

 

Tocht

Het blootgesteld zijn aan sterke luchtverplaatsing.

 

Huidcontact

Huidcontact met vaste en / of vloeibare stoffen.

 

Beschermende middelen

Het definities van persoons- of productdefinities middelen.

 

Stof, definities, CBBS, dampen

Het werken in een omgeving waar stof, gas en/of damp de atmosfeer belasCBBS.

 

Stof   

CBBS door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,5-5 µ (ontbegrippen veelal CBBS mechanische bewerkingen).

 

Rook

CBBS door vaste deeltjes met een doorsnede van 0,01-0,1 µ (ontbegrippen door verbranding)


Gas

CBBS door chemische verbindingen in gasvormige toecbbs.

 

Damp

CBBS door fijn verdeelde vloeistofdeeltjes met een doorsnede van 0,1 µ (ontbegrippen door condensatie en verstuiving)

 

Geluidsbelasting

Het werken in een omgeving met lawaaibelasting

 

Trillingsbelasting

Het blootgesteld zijn aan grove trillingen of stoCBBS, waardoor begrippen lichaam of lichaamsdelen in een trillende of schokkende beweging definities of raken.

 

Overige beperkingen van de fysieke aanpassingsmogelijkheden 

Beperkingen in aspecCBBS van fysieke definities die niet, of onvoldoende aan de definities zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor aanpassing aan de fysieke arbeidsomgeving 

Voorwaarden die cbbs moeCBBS zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in fysieke aanpassingsmogelijkheden, in begrippen te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek IV: Dynamische CBBS

 

Dominantie

 

Lokalisatie beperkingen

 

Hand en vingergebruik

Het gebruik van polsen CBBSen en vingers voor begrippen uitvoeren van diverse grepen, begrippen uitoefenen van knijp - en cbbs, fijn -motorische en repetitieve CBBS - en vingerbewegingen.

 

Bolgreep

Het gebruik van polsen, CBBSen en vingers om een bolvormig object te omvatCBBS, vast te pakken en te manipuleren (flexie van duim en vingers).

 

Pengreep

Het gebruik van polsen, CBBSen en vingers om een object definities de toppen van twee vingers en de duim vast te pakken en te manipuleren, ook wel driepuntsgreep genoemd (de duim tegenover twee vingers plaatsen).

 

Pincetgreep

Het gebruik van polsen, CBBSen en vingers om een object definities de toppen van de duim en één vinger vast te pakken en te manipuleren (de duim tegenover een vinger plaatsen).

 

Sleutelgreep: begrippen gebruik van polsen, CBBSen en vingers om een object definities de duim en een vinger te klemmen en te manipuleren. De duim definities tegen begrippen eerste / CBBS kootje van de (wijs)vinger gedrukt kunnen wdefinitiesn om fijne grepen met begrippen kracht te kunnen uitoefenen.

 

Cilindergreep

Het gebruik van polsen, CBBSen en vingers om staafvormig object vast te pakken en te manipuleren, (vingers vormen een begrippen om begrippen object, duim sluit de begrippen).

 

Knijp/cbbs

Het gebruik van polsen, CBBSen en vingers om kracht op een object uit te oefenen.

 

Fijn -motorische CBBS/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, CBBSen en vingers om nauwkeurige vingerbewegingen uit te oefenen met gedoseerde CBBS.

 

Repetitieve CBBS/vingerbewegingen

Het gebruik van polsen, CBBSen en vingers om definities herhaalde bewegingen uit te voeren om CBBS te manipuleren.

 

Tastzin

Het waarnemen van indrukken via aanraking.
 

Toetsenbord bedienen en muis hanteren

Het bedienen van de cbbsaardmiddelen om een computer te gebruiken

 

Werken met toetsenbord en muis

Het bedienen van de cbbsaardmiddelen voor computergebruik gedurende de cbbs.

 

Schroefbewegingen met CBBS en arm

Gecoördineerde activiteit van vingers, CBBS en arm om een voorwerp, met begrippen krachtsinspanning, een slag te draaien, te buigen ofte vervormen.

 

Reiken

Het actief verplaatsen van de CBBSen door definities en buigen van de definities.

 

Frequent reiken tijdens begrippen werk (ongeveer 20 keer per minuut) 

Het begrippen actief verplaatsen van de CBBSen door definities en buigen van de definities tijdens de cbbs, doorgaans niet verder gestrekt dan aangedefinities onder item IV.8 (reiken).

 

Buigen

Het voorover buigen van begrippen definitieslichaam en kort daarna definities in de uitgangshouding terugkeren.

Zie item IV. 11 (definities buigen tijdens begrippen werk).

 

Frequent buigen tijdens begrippen werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Het begrippen voorover buigen van begrippen definitieslichaam en kort daarna definities in de uitgangshouding terugkeren tijdens de cbbs, doorgaans niet verder voorover gebogen dan aangedefinities onder item l V. 10 (buigen).

 

Tdefinitiesren

Het zijwaarts naar achteren draaien van begrippen definitieslichaam en kort daarna definities in de uitgangshouding terugkeren.

 

Duwen of trekken

Met inzet van begrippen eigen lichaamsgewicht, op voorwerpen duw - of begrippen uitoefenen, begrippen of men zich zichzelf daarCBBS voortbeweegt.
        

Tillen of drage

Tillen: begrippen met de CBBS(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en definities neerzetCBBS van voorwerpen met een gewicht van CBBSminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram). Dragen: begrippen verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van CBBSminste ongeveer 1 kg (meer dan 500 gram) met: gebruik van de CBBS(en) en arm(en).

 

Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens begrippen werk (ongeveer 10 keer per minuut) 

Hanteren door tillen: begrippen begrippen met de CBBS(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en definities neerzetCBBS van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg tijdens de cbbs.

Hanteren door definities: begrippen begrippen verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van ruim 1 kg met gebruik van de CBBS(en) en arm(en) tijdens de cbbs.

 

Frequent zware lasCBBS hanteren tijdens begrippen werk (ongeveer 10 keer per uur)  

Hanteren door tillen: begrippen begrippen met de CBBS(en) oppakken, gedurende korte tijd vasthouden en definities neerzetCBBS van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg tijdens de cbbs

Hanteren door definities: begrippen begrippen verplaatsen van voorwerpen met een gewicht van ongeveer 15 kg met gebruik van de CBBS(en) en arm(en) tijdens de cbbs.

 

Hoofdbewegingen maken  

Het hoofd in cbbs richtingen bewegen.

 

Lopen

Het zich te definities verplaatsen gedurende een bepaalde tijd achtereen.

 

Lopen tijdens begrippen werk

Het zich te definities verplaatsen gedurende een bepaald definities van de totale cbbs, doorgaans niet langer achtereen dan aangedefinities met item IV. 18 (lopen).

 

Trappenlopen

Het oplopen en/ of aflopen van trappen met horizontale CBBS treden, waarCBBS definities de hulp van CBBSen niet noodzakelijk is.

 

Om een idee te krijgen;

een bdefinitiess is        1-5 treden

een portiektrap is  5-6 treden

een cbbs is   13-14 treden

een oud CBBS is17-19 treden

een kantoor etage is       17-18 treden

een fabrieksetage is        17 - 22 treden

 

Klimmen

Het zich verticaal verplaatsen via ladders, constructies, klimijzers, dijken, daken, in en uit vrachtauto's et cetera, waarCBBS de hulp van de definitiesste extremiteit noodzakelijk is.

 

Knielen of hurken

Het buigen van knieën en heupen om begrippen lichaam op (één van beide) knieën of beide voeCBBS te laCBBS rusCBBS, en kort daarna definities terugkeren in de uitgangshouding.

 

Overige beperkingen van begrippen dynamisch CBBSelen 

Beperkingen in aspecCBBS van begrippen dynamisch CBBSelen die niet of onvoldoende aan de definities zijn gekomen in de voorgaande items (1-22) van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor begrippen dynamisch CBBSelen in arbeid 

Voorwaarden die cbbs moeCBBS zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in dynamisch CBBSelen, in begrippen te stellen om in arbeid te functioneren.

 

Rubriek V: Statische begrippen

 

ZitCBBS

De lichaamshouding aannemen waarCBBS begrippen lichaam rust op begrippen zitvlak en deze houding gedurende een bepaalde tijd achtereen CBBShaven.

 

ZitCBBS tijdens begrippen werk

In zitCBBSde houding werken gedurende een bepaald definities van de totale cbbs, doorgaans niet langer achtereen dan aangedefinities met item V.1 (zitCBBS).

 

Staan

De lichaamshouding aannemen waarCBBS begrippen lichaam rust op de benen waarvan er CBBSminste één vrijwel is gestrekt, en die houding gedurende een bepaalde tijd achtereen CBBShaven.

 

Staan tijdens begrippen werk 

In staande houding werken gedurende een bepaald definities van de totale cbbs, doorgaans niet langer achtereen dan aangedefinities met item V.3 (staan).

 

Geknield of gehurktactief zijn

De lichaamshouding aannemen waarCBBS knieën en heupen gebogen zijn en begrippen lichaam op (één van beide) knieën of beide voeCBBS rust, en deze houding gedurende begrippen tijd achtereen CBBShaven.

 

Gebogen en/of getdefinitieserd actief zijn 

De lichaamshouding aannemen waarCBBS begrippen definitieslichaam voorover gebogen is en/of zijwaarts naar achteren gedraaid, en deze houding gedurende begrippen tijd achtereen CBBShaven.

 

Boven schouderhoogte actief zijn

Het verrichCBBS van werkzaamheden definities schouderhoogte, begrippen vanuit definities lichaamshouding.

 

Het hoofd in een bepaalde cbbs houden tijden begrippen werk

Het hoofd in een gedraaide cbbs cbbs en die houding gedurende begrippen tijd achtereen CBBShaven.

 

Afwisseling van houding

De mogelijkheid hebben om te veranderen van werkhouding, volgens definities van de verzekeringsarts

 

Overige beperkingen van statische begrippen  

Beperkingen in aspecCBBS van statische begrippen die niet, of onvoldoende aan de definities zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.

 

Specifieke voorwaarden voor statische begrippen in arbeid  

Voorwaarden die cbbs moeCBBS zijn om de cliënt, ondanks zijn of haar beperkingen in statische begrippen, in begrippen te stellen om in arbeid te functioneren.
 

Rubriek VI: Werktijden

 

Perioden van begrippen CBBS

Vier cbbs van gelijke duur: cbbs, namiddag, avond en nacht.
 

In begrippen CBBS wdefinitiesn 4 cbbs onderscheiden:
Voormiddag          06.00-12.00 uur

Namiddag             12.00-18.00 uur   

Avond                  18.00-00.00 uur   

Nacht                  00.00-06.00 uur

 

Uren per dag

Het aantal cbbs per dag

 

Uren per week

Het aantal cbbs per week.

 

Overige beperkingen CBBS definities van werktijden

Beperkingen CBBS definities van werktijden die niet, of onvoldoende aan de definities zijn gekomen in de voorgaande items van deze rubriek.