Zoeken naar
 
 
 

Kosten en baten


Kosten en baten

Schade verhalen op het UWV
Verhaal kosten op veroorzaker arbeidsongeschiktheid
Wat kost een zieke werknemer?
Ziek; het inkomensverlies van de werknemer


Schade verhalen op het UWV


Als tijdens een bezwaar-, beroeps-, of hoger beroepsprocedure een door het UWV opgelegde loonsanctie om wat voor reden dan ook komt te vervallen, kan de werkgever die door de sanctie schade heeft geleden bij de bestuursrechter om vergoeding vragen van die kosten. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit 70% van het (minimum) loon is, inclusief werkgeverslasten en vakantiegeld. Als de werkgever meer heeft betaald dan waartoe hij wettelijk verplicht is, dan blijft dat meerdere voor zijn risico.

 

Schadevergoeding vanwege foutief, inadequaat handelen of het nalaten kan zonder dat er een procedure over een bestreden besluit bij de bestuursrechter aan de orde is aan de civiele rechter worden voorgelegd. Of veel werkgevers dat proberen is mij niet duidelijk. Ik zie weinig jurisprudentie op dat vlak, doch ik weet te weinig van civiel recht om daar een genuanceerd oordeel over te hebben.

 

Wat ik me wel kan voorstellen is dat werkgevers schade lijden wanneer een Deskundigenoordeel niet op tijd afkomt, of wanneer de beoordeling van de re-integratie verplichtingen te laat is waardoor de werkgever niet meer tijdig tot reparatie kan overgaan.

 

Mogelijk wordt dit onderwerp in de toekomst verder uitgewerkt door een civilist. 


Lees verder...

  index

Verhaal kosten op veroorzaker arbeidsongeschiktheid


Veel werkgevers zijn verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid. Hoeveel zij vergoed krijgen hangt af van de polisvoorwaarden. Een deel van de werkgevers is niet verzekerd. Grote werkgever dragen vaak zelf het risico. Sommige kleine werkgevers kunnen de verzekering niet betalen of nemen de gok. Afhankelijk voorts van de omvang van de dekking van de verzekering maken de werkgevers kosten als hun werknemer ziek is.

 

Die arbeidsongeschiktheid kan het gevolg zijn van een bedrijfsongeval. De werknemer kan in dat geval de werkgever aanspreken op de schade. Er is veel jurisprudentie op dat vlak, bijvoorbeeld over de burn out, hetgeen verraad dat het onderwerp erg in beweging is. In heel veel gevallen is er echter geen schuldige aan te wijzen. Ziekten overkomen mensen. Na ongevallen is er echter soms een derde bij betrokken die schuld treft. De automobilist die een ongeluk heeft veroorzaak waarbij een andere weggebruiker gewond en arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld of de jongen die de buurvrouw met rotjes bekogelde waardoor haar kleding vlam vatte en zij door brandwonden en later de littekens ervan, niet meer als model kan werken.

       


Lees verder...

  index

Wat kost een zieke werknemer?


De loonkosten

Eerst de wettekst waar de hoogte van het loon in bepaald is;

 

artikel 7: 629 lid 1 BW;

Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17 lid 1, van de WFSV, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

De CAO kan bepalen dat de werknemer het eerste en soms ook gedurende het tweede jaar dat een werknemer niet werkt wegen arbeidsongeschiktheid recht heeft op meer dan die 70% van zijn –periode- loon. Tenminste het minimumloon, begrenst met het max dagloon. In principe is de last;

 • 70% van het loon
 • aanvulling tot het minimumloon, het eerste jaar
 • CAO aanvullingen tot meer dan 70% (vaak samen 170% in twee jaar)
 • CAO aanvulling tot meer dan het max dagloon

 

Al dan niet op grond  van de CAO zijn er een aantal loonelementen die de werkgever betaald tijdens ziekte. Dat kan bijvoorbeeld zijn;

 • pensioenlasten
 • vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden. zie het hoofdstuk Vakantie
 • vakantiebijslag die werkgever meestal (onverplicht?) uitbetaald
 • structurele provisie
 • auto van de zaak
 • structureel overwerk
 • gratificaties

                 


Lees verder...

  index

Ziek; het inkomensverlies van de werknemer


Wachtdagen

Het is werkgevers toegestaan de eerste twee dagen na een ziekmelding geen loon door te betalen. Sommige werkgevers maken van die mogelijkheid gebruik, andere niet. Het kan dat de regeling is opgenomen in de CAO, een bedrijfsregeling of in de arbeidsovereenkomst. Soms is dat niet het geval maar is het gebruik bij deze werkgever. Na die twee dagen dient de werkgever de loonbetaling voort te zetten. Soms leveren werknemers vakantiedagen in om te voorkomen dat ze een inkomensverlies hebben aan het einde van de maand. Andersom kan ook. Er zijn werkgevers die vakantiedagen extra geven als een werknemer in een bepaalde periode niet ziek is geweest.

 

Loon van 100% naar 70%

De werknemer lijdt een inkomensverlies van maximaal 30% bruto, dat kan netto iets minder zijn. De werkgever kan meer dan de wettelijk verplichte 70% betalen op basis van de CAO, of anderszins. In veel gevallen wordt er alleen het eerste ziektejaar een percentage van meer dan 70% betaald. Er geld het eerste jaar ook nog een minimumgrens.

          


Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()