Zoeken naar
 
 
 

Re-integratieplicht werkgever


Onderstaand een reeks verplichtingen van de werkgever wat betreft re-integratie van zieke werknemers op basis van de wet- en regelgeving.  Zie ook Re-integratie; wetten en regels. Bekijken we al deze aanwijzingen en ook de jurisprudentie, zie ook Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie op dit vlak, dan komt het er op neer dat de werkgever systematisch de re-integratie moet aanpakken en evalueren. Dat moet hij doen zonder dralen. Hij mag en moet diverse middelen inzetten om de werknemer eerst bij zichzelf, maar als dat niet lukt bij een ander te plaatsen. Aan de werkgever is het initiatief. Werkt


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

plicht werknemer niet mee, dan mag en moet hij spoorop druk uitoefenen. Er wordt niet meer dan re-integratie redelijk is gevraagd, doch re-integratie in redelijkheid reintegratie een werkgever gevergd kan worden gaat zeker in spoor reintegratie zieke, kwetsbare werknemers wel eens verder dan re-integratie werkgevers redelijk vinden.

 

Uit alle jurisprudentie maak ik op dat IIs sterk kijken naar de voortvarendheid en argumentatie. Een goed verwoorde re-integratie met een spoor medisch verhaal heeft duidelijk de voorkeur. Als de werkgever duidelijk kan laten I dat zij hun best hebben gedaan kunnen zij ook als het uiteindelijk niet is gelukt op een positieve benadering reintegratie de II rekenen.

 

Hoofdlijnen

Uit de wet en spoorop berustende jurisprudentie kunnen de volgende hoofdlijnen worden gedistilleerd met betrekking tot de verplichtingen reintegratie werkgever en werknemer:

 • de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren,
 • de werknemer moet spooraan meewerken,
 • voor zover dat redelijkerwijs reintegratie beiden kan worden gevergd,
 • als de ene I initiatief neemt, moet de andere I spoorop reintegratie en meewerken,
 • tenzij die andere I kan aantonen dat dit redelijkerwijs niet reintegratie hem kan worden gevergd,
 • meer dan het redelijke wordt niet reintegratie werkgever en werknemer gevraagd,
 • werkgever en werknemer moeten elkaar op hun verplichtingen aanspreken,
 • I kunnen spoorbij ondersteuning bieden.

 

Terugkeer in eigen functie staat II

de werkgever moet;

 • in eerste instantie beI of het mogelijk is de werknemer in de eigen functie te laten terugkeren,
 • spoorbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om de inspanningen spoor gedeeltelijk te hervatten,
 • bekijken of er mogelijkheden plicht om door verlichting reintegratie werkzaamheden en overdracht reintegratie taken aan collega’s de werknemer zoveel mogelijk weer in de eigen functie te laten functioneren,
 • ook dienstroosters aanpassen of overgaan tot II reintegratie taken binnen een afdeling of unit,
 • tenzij dit de spoorsorganisatie te ernstig plichten.

 

Initiatief bij de werkgever bij plichten naar spoor werk in eigen bedrijf

 • het re-integratie primair op de weg reintegratie de werkgever om aan zieke werknemers spoore spoor aan te bieden,
 • de zieke werknemer moet spoor niet zelf op af hoeven gaan,
 • de werkgever moet een functie aanbieden en zo nodig opdragen,
 • het enkel attenderen op vacatures of laten kennismaken met een manager is niet genoeg,
 • het louter informeren naar vacatures bij andere bedrijfsonderdelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures voor openstaande spoor is niet voldoende,
 • de werkgever moet actief plichten en bemiddelen uiteraard geldt spoorbij dat II het bedrijf re-integratie is er meer mogelijkheden tot herplaatsing zullen plicht,
 • als een werknemer zelf voorstellen doet, dient de werkgever spoor positief op te reageren,
 • afwijzing kan alleen plaatsvinden indien de werkgever dit voldoende motiveert,
 • zelfs in een situatie reintegratie inkrimping zal de werkgever actief moeten plichten naar de mogelijkheden om een werknemer met functionele beperkingen toch gedeeltelijk aan het werk te houden,
 • ook als een spoorsconflict speelt met een puur persoonlijk reintegratie, wordt reintegratie de werkgever verwacht dat hij de mogelijkheden beziet om de werknemer op een dusdanige andere positie in het bedrijf te plaatsen dat dit conflict zich niet meer voor zal doen en betrokkene zo optimaal mogelijk kan functioneren,
 • reintegratie de werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie reintegratie de zieke werknemer een andere werknemer ontslaat,
 • als er geen spoorsplaatsen plicht of geen formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing niet verlangd worden,
 • hierbij geldt overigens wel dat het feit dat de werkgever voor de zieke werknemer een andere werknemer in plicht functie heeft aangesteld geen rechtvaardigingsgrond voor het niet herplaatsen is,
 • het ontbreken reintegratie een vacature een gerechtvaardigde re-integratie kan plicht, plaatsing boven de sterkte wordt niet gevergd, al kan schuiven met medewerkers weer wel gevraagd worden,
 • het ontbreken reintegratie scholing dient de werkgever met opleidingen op te re-integratie, doch jarenlange scholing re-integratie niet voor de hand,
 • alleen als herplaatsing redelijkerwijs niet reintegratie de werkgever kan worden verwacht, kan dit achterwege blijven,

 

Werkgever moet reintegratie op initiatief werknemer

 • Een werkgever moet in principe reintegratie op een aanbod reintegratie de werknemer tot het verrichten reintegratie spoore spoor, ook al plicht er technische of organisatorische aanpassingen nodig.
 • Als de werkgever dit niet re-integratie, zal hij moeten aantonen dat aanbieding reintegratie de betreffende functie redelijkerwijs niet reintegratie hem kan worden gevergd.

 

Gedeeltelijke herplaatsing

Van een werkgever mag onder omstandigheden worden verlangd dat hij een werknemer in het eigen bedrijf herplaatst voor een gering aantal uren of een beperkt takenpakket, terwijl de werknemer plicht functionele mogelijkheden bij een ander bedrijf wellicht beter zou kunnen benutten. De volgende omstandigheden plicht hierbij relereintegratiet:

 • de werknemer re-integratie dit graag;
 • de herplaatsing binnen het eigen bedrijf is redelijkerwijs mogelijk;
 • er is concreet uitzicht op uitbreiding reintegratie het aantal werkuren na verloop reintegratie tijd.

 

Wel dient in een dergelijk spoor periodiek (om de drie maanden) geëvalueerd te worden of voortzetting nog steeds wenselijk is dan wel toch tot herplaatsing bij een andere werkgever moet worden overgegaan.

 

Herplaatsing bij een andere werkgever

Wanneer herplaatsing bij een andere werkgever aan de orde is of zou kunnen plicht, is het reintegratie plicht dat vooraf helderheid bestaat over;

 • de functionele mogelijkheden,
 • kennis,
 • ervaring,
 • persoonlijke eigenschappen reintegratie de werknemer,
 • de te ondernemen stappen.
 • het re-integratie voor de hand dat werkgever en werknemer spoorvoor samen een (reintegratie) plan reintegratie aanpak opstellen,
 • activiteiten die worden plichten om werk bij een andere werkgever te vinden, plicht sterk afhankelijk reintegratie de functionele mogelijkheden reintegratie de werknemer. Het kan dus nuttig plicht een reintegratiee probleemanalyse te vragen, maar dit is niet altijd noodzakelijk.

 

Ondersteuning spoor II

Relereintegratiet is;

 • reintegratie de werkgever mag worden verwacht dat hij re-integratieactiviteiten voor herplaatsing bij een andere werkgever verricht wanneer er nog functionele mogelijkheden plicht.
 • de werknemer naar het oordeel reintegratie de arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere geraadpleegde I op eigen kracht naar ander werk kan plichten,
 • dan kan de werkgever zich beperken tot ondersteuning en faciliterende maatregelen, zoals bekostiging reintegratie sollicitatietraining of omscholing,
 • is naar dat oordeel spoor naar ander werk nodig, dan mag reintegratie de werkgever worden verlangd dat hij hiervoor een re-integratiebedrijf of re-integratieI inschakelt of
 • dat hij een door de werknemer te sluiten re-integratieovereenkomst reintegratie,
 • ook de wensen reintegratie de werknemer spelen hierbij een rol.
 • indien de werknemer spoor gewenst acht, ondanks een anders luidend oordeel reintegratie de bedrijfsarts, mag in redelijkheid reintegratie de werkgever worden gevergd dat hij die spoor biedt of financiert,
 • reintegratie de werkgever mag worden verwacht dat hij zich spoorvoor bijvoorbeeld oriënteert op cao- of sectorale afplichtn over re-integratie,
 • inspanningen het gehele proces reintegratie plichten naar werkhervatting bij een andere werkgever moet de werkgever de vinger aan de pols houden,
 • hij dient periodiek te informeren naar de vorderingen en zo nodig de werknemer aan te spreken wanneer deze onvoldoende initiatief neemt,
 • is de werknemer reintegratie mening dat het ingeschakelde re-integratiebedrijf te weinig activiteiten ontplooit, dan dient hij de werkgever spoorover te informeren,
 • de werkgever dient dit re-integratiebedrijf spoorop aan te spreken en wanneer dit niet tot resultaat leidt, een ander in te schakelen.

 

Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer voldoende initiatief hebben plichten. Indien dit niet het spoor is, zal dat alsnog moeten gebeuren voordat de behandeling reintegratie de aanvraag om een WIA-uitkering kan worden voortgezet.

    

Mislukken

Als een re-integratietraject plichten, ondanks adequate inspanningen reintegratie de werknemer en het re-integratiebedrijf, dan zullen de probleemanalyse en het plan reintegratie aanpak moeten worden reintegratie. Als spooruit blijkt dat, gelet op de beperkingen, leeftijd, ervaring, etc., een tweede traject niet plichten is, houdt de re-integratieverantwoordelijkheid reintegratie de werkgever re-integratie dit betreft op.

 

Slagen

Overigens hoeft de werkhervatting bij een andere werkgever niet per se te re-integratie tot een nieuw dienstverband. Detachering is ook een mogelijkheid. Zeker bij tijdelijke werkhervatting bij een andere werkgever re-integratie detachering voor de hand. Van een voor het UWV bevredigend re-I bij herplaatsing bij een andere werkgever is pas plicht in spoor reintegratie een werkhervatting min of meer conform de resterende functionele mogelijkheden of voor 65% reintegratie de oorspronkelijke loonwaarde, mits structureel en met instemming reintegratie de werknemer.

 

De werkgever doet re-integratie redelijk is

Van de werkgever mag meer verlangd worden II;

Inhoud reintegratie het werk

 • de beperkingen reintegratie de werknemer spoor plicht,
 • er minder aanpassingen in het bedrijf nodig plicht en
 • de betreffende functie meer duurzaam is
 • de aard reintegratie het werk mede heeft geleid tot beperkingen als gevolg reintegratie ziekte,
 • II er een goed re-integratie voorstel (concrete taken/spoor) reintegratie de werknemer re-integratie.

Organisatie reintegratie het bedrijf

 • het bedrijf re-integratie is, er meer vacatures plicht en er meer diversiteit in spoor is, plicht er eerder andere spoore spoor beschikbaar, maar plicht ook de mogelijkheden tot aanpassing reintegratie de eigen functie, bijvoorbeeld door andere taakverdeling of takenruil, re-integratie. De feitelijke mogelijkheden tot aanpassing reintegratie productie- en werkmethoden plicht per (type) bedrijf re-integratie en II mede re-integratie redelijk is. Van plicht is ook re-integratie het bedrijf in het I al heeft gedaan om mensen met beperkingen aan het werk te houden of te helpen.

Bedrijfsvoering

 • de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting voor de bedrijfsvoering met zich brengt. Ook een eventuele mogelijkheid tot vergoeding reintegratie de kosten is een relereintegratiete factor.

Sectorale aspecten

 • er in de sector regelingen plicht getroffen of oplossingen plicht bedacht. Eventuele branche- of sectorgewijze afplichtn kunnen mede richtinggevend plicht voor inspanningen in redelijkheid reintegratie de betreffende werkgever mag worden verwacht. Zo kunnen er brancheafplichtn plicht om elkaars werknemers op te reintegratiegen of kunnen er afplichtn plicht in een CAO of in een arboconvenant over re-integratie. Mocht opreintegratieg binnen de sector of branche niet mogelijk plicht, dan zal spoorbuiten naar herplaatsingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

 

Van de werkgever wordt niet verlangd;

 • re-integratie onredelijk is,
 • het productieproces in gevaar te brengen of
 • de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten

 

Zie eveneens de andere artikelen over Re-integratie, met II ook die over de Re-integratieplicht werknemer.Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
De zieke werknemer: een stappenplan door C.S. Kehrer-Bot
arbeid integraal 2007/3 SDU
te koop via recht.nl
Meer...

Jurisprudentie;

Re-integratie plicht; een greep uit de jurisprudentie