Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Volledig duurzaam


Volledig duurzaam

Volledig duurzaam; regels, instructies en jurisprudentie
(Geen titel)
Verkorte wachttijd IVA en duurzaamheid
(Geen titel)
IVA of 80-100% WGA, duurzaamheid, wat maakt het uit?
(Geen titel)
Van IVA naar WGA en andersom
(Geen titel)
GDBM versus volledig duurzaam arbeidsongeschikt
(Geen titel)
Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen, snel zoek versie
(Geen titel)
Volledig duurzaam; een greep uit de jurisprudentie
(Geen titel)


Volledig duurzaam; regels, instructies en jurisprudentie


De regels worden in casu bepaald door de bepalingen van de WIA, het hulpmiddel voor verzekeringsartsen het beoordelingskader en de jurisprudentie die langzaamaan vorm begint te krijgen. Voor de gedachtevorming hier zonder commentaar op een rij de wettekst WIA, wat citaten uit het beoordelingskader van het UWV en de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in deze.

 

DE WIA

Artikel 4 Definitie

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die

 • als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
 • van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling
 • duurzaam
 • slechts in staat is om met arbeid
 • ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

 

Lid 2 duurzaam

In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie.

 

Lid 3 duurzaam

Onder duurzaam wordt mede verstaan een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

 

Artikel 41

Periodieke beoordeling volledig en duurzaam arbeidsongeschikte met geringe kans op herstel;
Het UWV beoordeelt met inachtneming van artikel 6 en de daarop berustende bepalingen gedurende de eerste vijf jaar nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan jaarlijks of de verzekerde die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4, derde lid, nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. 

 

Art. 47 lid 1

Recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat voor de verzekerde die ziek wordt, indien:

 1. hij de wachttijd heeft doorlopen;
 2. hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is; en
 3. ….

 

Artikel 48 lid 1;


Lees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

Verkorte wachttijd IVA en duurzaamheid


Er zijn wat betreft duurzaamheid in de WIA eigenlijk twee verschillende begrippen. Het meest stringente begrip geldt voor het toekennen van een IVA uitkering met een verkorte wachttijd, derhalve in de periode dat de werkgever nog een loondoorbetalingsverplichting heeft. De andere geldt voor de IVA na 104 weken wachttijd, als de werkgevers verplichting (voor niet eigen risicodragers) is afgelopen.

 

Het verschil komt rechtstreeks voort uit de wettekst;

 

Artikel 4 WIA voorwaarden;

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die

 • als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
 • van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling
 • duurzaam
 • slechts in staat is om met arbeid
 • ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur.

 

Lid 2, duurzaam;

In het eerste lid wordt onder duurzaam verstaan een medisch stabiele of verslechterende situatie.


Lees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

IVA of 80-100% WGA, duurzaamheid, wat maakt het uit?


Een werknemer die medisch en/of arbeidskundige volledig arbeidsongeschikt is beschouwd door het UWV kan recht doen gelden op IVA of een WGA uitkering naar de klasse 80-100%. Hier de verschillen;

 

Hoogte van de uitkering;

 • IVA 75% van het maandloon,
 • WGA 80-100%; 2 maanden 75%, daarna 70% van het maandloon.

Na twee maanden dus een verschil van 5%.

 

Werkgeverslast

Werkgever is geen eigen risicodrager;

 • IVA wordt betaald uit de gezamenlijke premiepot,
 • WGA uitkering levert de werkgever een verhoogde premie op, dat kan fors oplopen.

Lees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

Van IVA naar WGA en andersom


Van IVA naar WGA

Het zal niet vaak voorkomen dat een werknemer met IVA niet langer volledig duurzaam arbeidsongeschikt is. De strenge toelatingseisen van de IVA, met name de geringe kans op herstel, zal slechts zelden aan toename van de belastbaarheid ruimte bieden. Toch is het niet ondenkbaar. Wettelijk is bepaald dat van iedereen die IVA ontvangt jaarlijks de duurzaamheid van de beperkingen wordt beoordeeld. In de praktijk geloof ik niet dat dat gebeurt, hetgeen ook terecht lijkt, het gaat om ernstige gevallen, waarom iedere jaar opnieuw naar de bekende weg vragen?

 

Wat wel mogelijk is, is dat iemand met ernstige beperkingen toch een weg weet te vinden naar de arbeidsmarkt. Een werkgever die voor hen alle registers opentrekt, als freelancer, als zelfstandige, thuiswerker, er is van alles denkbaar. Het gebeurt ook daadwerkelijk. Als de inkomsten van 20% of meer


Lees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

GDBM versus volledig duurzaam arbeidsongeschikt


In de WIA en het schattingsbesluit hebben twee verschillende begrippen een link met de duurzaamheid. Het in de WAO al gebruikte begrip geen duurzaam benutbare mogelijkheden, GDBM, dat is terug te vinden in het Schattingsbesluit en het begrip volledig duurzaam arbeidsongeschikt dat in de WIA de toegang tot een IVA-uitkering bepaald. Die begrippen zijn niet vergelijkbaar. Dat is ook niet de bedoeling van de wetgever geweest.

 

De verschillen;

Bedoeling

 • GDBM gaat over de vraag wanneer bij een beoordeling een medisch onderzoek volstaat en een arbeidskundige onderzoek achterwege kan blijven
 • Het begrip volledig duurzaam gaat over de vraag of een werknemer recht heeft op een IVA uitkering, dan wel een WGA uitkering.

Lees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen, snel zoek versie


Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen

Beoordelingskader voor verzekeringsartsen, september 2005

 

Snel-zoek versie,  samenvatting van de gehel tekst.

 

 

Een zeer uitgebreide uitspraak over dit onderwerp; LJN BH1896. Die is ook terug te vinden in de jurisprudentiereeks; Volledig duurzaam; een greep uit de jurisprudentie

 

Beoordelingskader is van toepassing op;

 • einde wachttijd
 • herbeoordelingen.

 

Arbeidsbeperkingen worden duurzaam genoemd:

1. als verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten of

2. als verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks is te verwachten.

 

De verzekeringsarts spreekt zich uit over de prognose van de arbeidsbeperkingen van

cliënt, uitgaande van de medische situatie zoals die is op het moment van de

beoordeling.

 

Stap 1:

De verzekeringsarts beoordeelt of verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten.

Dat is het geval als sprake is van:

 1. een progressief ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden of
 2. een stabiel ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden.

 

Stap 2:

Als verbetering van de belastbaarheid niet is uitgesloten

beoordeelt de verzekeringsarts in hoeverre die verbetering in het eerstkomende jaar kan

worden verwacht. De verzekeringsarts gaat na of één van de volgende twee mogelijkheden aan de orde is:

 1. er is een redelijke of goede verwachting dat verbetering van de belastbaarheid zal optreden;
 2. verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks te verwachten.

 

Als voor de keuze tussen 2.a als 2.b doorslaggevende argumenten ontbreken gaat de verzekeringsarts uit van een redelijke of goede verwachting dat verbetering van de belastbaarheid zal optreden.


Lees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

Volledig duurzaam; een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

(Geen titel)Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()