Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Sancties UWV


loonsanctie

UWV sancties; een greep uit de jurisprudentie
UWV sancties bij re-integratie; handvatten
Loonsanctie; inleiding
Loonsanctie 52 weken of minder...
Loonsanctie, maatregel of boete van het UWV; de regels
Loonsanctie; alleen bij benutbare mogelijkheden
Loonsanctie; als de WIA aanvraag te laat is
Loonsanctie; als spoor II niet is ingezet
Loonsanctie; de werknemer treft schuld
Loonsanctie; niet bij een bevredigend resultaat
Loonsanctie; wanneer het re-integratieverslag incompleet is


UWV sancties; een greep uit de jurisprudentie


 

Werkgever is eindverantwoordelijk voor werkhervatting met structureel karakter                                                                                            BQ4320

1) geen sprake van bevredigend resultaat omdat werkhervatting geen structureel karakter heeft

2) loonsanctie is geen 'criminal charge' (6 EVRM) maar een herstelsanctie. Oplegging daarvan impliceert dat werkgever de door het UWV geconstateerde tekortkoming moet kunnen herstellen en dat er dus re-integratiemogelijkheden zijn.

3) Bedrijfsarts of re-intergatiebedrijf die hun werk niet goed hebben gedaan kunnen door werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij lijdt door oplegging van een loonsanctie.


Lees verder...

  index

UWV sancties bij re-integratie; handvatten


Het UWV heeft diverse middelen om werkgevers en werknemers aan te pakken, of zo je wil te stimuleren wanneer de re-integratie niet adequaat is opgepakt. Het belangrijkste middel is de loonsanctie. Die is terug te vinden in;

Artikel 25 lid 9 WIA

 • Indien bij de behandeling van de aanvraag en de beoordeling,
 • blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond,
 • zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt of
 • onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht,
 • verlengt het UWV het tijdvak,
 • gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft op loon,
 • opdat de werkgever zijn tekortkoming,
 • ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of
 • re-integratie-inspanningen kan herstellen.
 • Het tijdvak is ten hoogste 52 weken

Lees verder...

  index

Loonsanctie; inleiding


De loonsanctie is;

 • een (bestuursrechterlijk) oordeel van het UWV
 • dat de (arbeidsrechterlijke) relatie tussen de werkgever en werknemer bepaalt.

 

Voor het UWV heeft het besluit slechts het gevolg dat een WIA-aanvraag later zal worden beoordeeld. Wanneer er recht zal bestaan op WIA-uitkering, zal dit recht later ingaan.

 

Voor de werkgever is een loonsanctie het verschil tussen;

 • een loonbetaling conform de prestatie van de werknemer en
 • een loonbetaling van tenminste 70% zonder bijpassende arbeidsprestatie.

 

Hoe vreemd de regeling is, kan blijken uit het volgende voorbeeld;

 • een goedbetaalde werknemer heeft een serieus medisch probleem met forse beperkingen,

Lees verder...

  index

Loonsanctie 52 weken of minder...


Na geharrewar is er thans een geaccepteerde handelswijze wanneer het UWV bij het opleggen van een sanctie de maximale termijn van 52 weken oplegt en die bekort wanneer de werkgever heeft aangetoond de tekortkomingen te hebben hersteld. Het UWV dient bij het opleggen van de sanctie te motiveren waarom er een sanctie wordt opgelegd, maar die plicht gaat niet zover dat zij mededelen welke acties de werkgever en/of werknemer moeten ondernemen. Meestal is er wel sprake van een duidelijke aanwijzing, doch het staat partijen vrij op eigen wijze de tekortkoming te repareren. Het uiteindelijke resultaat is wat dat betreft het meest relevant.

 

De werkgever dient zelf het UWV te benaderen met het verzoek de sanctie op te heffen. De WIA aanvraag kan als dat het geval is in behandeling worden genomen. Het UWV moet daarover binnen 3 weken na de melding beslissen. De sanctie kan nog 6 weken na het herstel door de werkgever en werknemer doorlopen.


Lees verder...

  index

Loonsanctie, maatregel of boete van het UWV; de regels


Hieronder, zonder commentaar, een reeks kernartikelen die van toepassing kunnen zijn bij een sanctie van het UWV. Ze zijn toegankelijk gemaakt door versimpeling van de tekst en opsomming van wat er uit een artikel volgt. De letterlijke tekst van de artikelen is terug te vinden online, bijv. op de site www.st-ab.nl. Per wet zijn de verwijzingen naar de wettekst onderaan dit artikel vermeld. Uitgebreide toelichting op de artikelen, alsook de implicaties voor de praktijk, zijn te vinden onder Sancties UWV.

 

Artikel

7: 629         BW    verlenging tijdvak 104 weken

25              WIA   loonsanctie

64              WIA   UWV waarschuwt werknemer een aanvraag WIA te doen

88              WIA   Maatregelen UWV

38              ZW    Ziekmelden bij het UWV na 42 weken;


Lees verder...

  index

Loonsanctie; alleen bij benutbare mogelijkheden


Jurisprudentie op deze site

UWV sancties; een greep uit de jurisprudentie


Lees verder...

  index

Loonsanctie; als de WIA aanvraag te laat is


Het UWV waarschuwt de werknemer na 20 maanden arbeidsongeschiktheid dat hij een WIA uitkering kan aanvragen. Het UWV geeft daarbij aan wanneer de aanvraag binnen moet zijn. Dat is in de regel 13 weken voordat de wachttijd van 104 weken is verstreken/de loondoorbetalingsplicht eindigt.

 

De werknemer moet zelf de aanvraag doen. Daar heeft hij het re-integratie  verslag en –dossier voor nodig. De werkgever moet dat aan hem verstrekken, de arbodienst moet hem de medische gegevens aanleveren. Hij kan zelf gegevens toevoegen die hij liever niet aan de werkgever of arbodienst wil overleggen. De werkgever moet één en ander in orde hebben 15 weken voor het einde van de 104 weken periode.

 

Als de aanvraag niet op tijd bij het UWV binnen is kunnen ze;

 • een loonsanctie opleggen of een

Lees verder...

  index

Loonsanctie; als spoor II niet is ingezet


Wanneer spoor II starten;

De werknemer die niet bij de eigen werkgever kan re-integreren, of wanneer de kans groot is dat het niet zal lukken, moet zich –ook- richten op andere werkgevers. Dat is verplicht vanaf het moment dat duidelijk is. Partijen moeten direct doorpakken.

 

In ieder geval bij de eerstejaarsevaluatie moet als re-integratie spoor I niet van de grond is gekomen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd de spoor II re-integratie besproken worden. Dat is het moment waarop spoor II ook ingezet moet worden.

 

Eerst spoor II

De werkgever mag als spoor II re-integratie meer kansen heeft ook beginnen met spoor II. Deze wijziging van de volgorde zal hij goed moeten motiveren en documenteren. Worden daardoor echter kansen in spoor I gemist, dan valt de werkgever dat te verwijten en zal dat verwijt een loonsanctie tot gevolg kunnen hebben.

 

Standaard spoor II na een jaar?

Veel arbodiensten adviseren standaard spoor II na een jaar in te zetten als op dat moment de


Lees verder...

  index

Loonsanctie; de werknemer treft schuld


Het UWV kan een loonsanctie opleggen als de re-integratie inspanningen en het resultaat onvoldoende zijn. De vraag wiens schuld dat is, is niet relevant. De werkgever dient ook bij een terughoudende of zelfs tegenwerkende opstelling van de werknemer te zorgen dat de re-integratie in gang wordt gezet. Doet de werkgever dat niet, en vertraagd de opstelling de re-integratie of staat de houding van de werknemer aan re-integratie in de weg, dan blijft dat de verantwoordelijkheid van de werkgever.

 

De wetgever heeft de werkgever middelen gegeven om de werknemer te bewegen mee te werken aan re-integratie. Natuurlijk zijn er de normale arbeidsrechterlijke middelen zoals een waarschuwing. In het BW is speciaal voor de zieke werknemer het volgende opgenomen;

 

In artikel 7:629 BW lid 3 is geregeld;


Lees verder...

  index

Loonsanctie; niet bij een bevredigend resultaat


De werkgever en werknemer hebben ten aanzien van de re-integratie aanpak de handen vrij als zij tot een bevredigend resultaat kunnen komen. In dat geval doet het er niet toe dat de voorgeschreven stappen niet volledig zijn gevolgd of achterwege zijn gebleven. Van een bevredigend resultaat is sprake indien;

 

 • de werknemer aan het werk is.
 • op duurzame basis,
 • redelijk aansluitend bij zijn mogelijkheden wat betreft uren, taken en mogelijke loonwaarde,

of

 • de (goed onderbouwde) verwachting is dat dit op korte termijn gerealiseerd zal zijn,

of

 • wanneer de werknemer heeft hervat,

Lees verder...

  index

Loonsanctie; wanneer het re-integratieverslag incompleet is


Voor een te late WIA aanvraag zie ook; Maatregel; als de WIA aanvraag te laat is.

Hier slechts kort de administratieve loonsanctie bij het aanleveren van incomplete gegevens bij de WIA aanvraag. In het hoofdstuk over re-integratie komt de re-integratie plicht en ook het re-integratie verslag veel uitgebreider aan bod. Zie Re-integratie.

 

Formulieren UWV

Het UWV heeft formulieren beschikbaar gesteld die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de diverse rapportages. Onderaan staan de verwijzingen naar de internetadressen waar ze gedownload kunnen worden. Alle rapportage zijn echter vormvrij. De bedrijfsarts, werkgever en werknemer kunnen de gegevens geheel op eigen manier vastleggen. Voor de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige geldt echter dat zij dezelfde terminologie moeten gebruiken als de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV. Zie ook Re-integratie; de medische beoordeling en Re-integratie; arbeidskundige beoordeling


Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()