Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Duur


Duur

Ziek, 104 weken loon; de regels
De eerste ziektedag
Vrijwillig meer dan 104 weken loon; zinvol?
Herhaalde ziekmeldingen; opnieuw 104 weken loon?
Geen passend werk aanbieden; loon na 104 weken doorbetalen
Wachtdagen
Passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld
Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering
Duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


Ziek, 104 weken loon; de regels


104 weken

De werknemer heeft op basis van het Burgerlijk Wetboek recht op (70% van het) loon gedurende 104 weken dat de arbeidsongeschiktheid duurt.

Artikel 7:629 lid 1 BW;

Voor zover…., behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, …..indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Er wordt vanaf de eerste ziektedag geteld. De weken lopen door zolang de arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid (in volle omvang) blijft bestaan. Gedeeltelijke werkhervatting in uren of taken maakt geen einde aan het doorlopen van de periode van arbeidsongeschiktheid die telt voor de maximum termijn van 104 weken. Ook werkhervatting in ander werk bij eigen of andere werkgever maakt geen einde aan die termijn. De arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid blijft immers bestaan.

 

De arbeidsongeschiktheid hoeft niet volledig achter elkaar aanwezig te zijn geweest. Kortdurende


Lees verder...

  index

De eerste ziektedag


De eerste ziektedag is de dag dat de werknemer wegens ziekte de bedongen arbeid niet kan verrichten. Het is de eerste dag dat de werknemer het werk verzuimt of het werk neerlegt. De ziekmelding geldt meestal als de eerste ziektedag. Vanaf die datum kan de werkgever –laten- vaststellen of er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid. Meldt de werknemer zich echter te laat ziek, of met terugwerkende kracht, dan kan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vóór de dag waarop de ziekmelding is gedaan liggen.

 

Discussie over ziekmeldingen met terugwerkende kracht door een werkgever met afstemmingsproblemen met de bedrijfsarts of die bijvoorbeeld onvoldoende zicht had op de arbeidsongeschiktheid van een


Lees verder...

  index

Vrijwillig meer dan 104 weken loon; zinvol?


Hoe de vrijwillige verlenging van de loonbetalingsverplichting juridisch geregeld is staat vermeld in het artikel Ziek, 104 weken loon; de regels

 

Er zijn vele redenen te bedenken om een verlenging aan te vragen. Je zou kunnen denken aan situaties waarin;

 • de kans op een WIA uitkering klein is en de re-integratie bijna afgerond,
 • de werknemer geen kans maakt op een uitkering en de aanvraag te belastend, stigmatiserend of anderszins negatief ervaart,
 • het re-integratie dossier –nog- niet op orde is,
 • de re-integratie voorspoedig verloopt, bijna gereed is, de WIA aanvraag voegt niets toe,
 • de werkgever het UWV met mogelijk weer een nieuw oordeel buiten de deur wil houden,
 • de werkgever uit financieel oogpunt wil voorkomen dat er een WIA uitkering zal worden toegekend,
 • de werknemer niet wil dat het UWV zich met de goed lopende of juist rommelige re-integratie bemoeit,
 • allerhande gevoelsmatige en berekende argumenten.

 

Het is goed te bedenken bij het vragen van uitstel al dan niet met afstel, wat het doel is, en of dat


Lees verder...

  index

Herhaalde ziekmeldingen; opnieuw 104 weken loon?


Een werknemer die regelmatig uitvalt voor de bedongen arbeid heeft bij herhaling recht op 104 weken loon. Als de perioden tussen de perioden van arbeidsongeschiktheid  langer zijn dan 4 weken, ontstaat steeds opnieuw een recht  op loondoorbetaling met de duur van 104 weken. Wat de –lichamelijke- oorzaak van de beperkingen is, is niet relevant. Er wordt niet met volle weken geteld maar met dagen. De migraine patiënt die twee maal per maand verzuimt gedurende een paar dagen zou binnen de wetsystematiek langzaam maar zeker 104 weken arbeidsongeschiktheid bij elkaar sparen en zo de maximale periode van loondoorbetalingsverplichting halen. Daarbij tellen ook het verzuim vanwege andere ziekteoorzaken mee zoals vanwege griep, spit of anderszins. Een voetballer die ieder voor- en najaar een trap tegen steeds een andere knie of enkel krijgt, heeft geen last van samen telling, hij zal de maximale termijn van 104 weken niet halen. Als je er in dit voorbeeld vanuit gaat dat de migraine patiënt en de voetballende brokkenmaker allebei volledig herstellen en hun werk hervatten, dan pakt die splitsing voor de migraine patiënt slecht uit. Na de 104 weken samengeteld verzuim vervalt zijn recht op loon over de nieuwe ziektedagen en ontstaat er hoogstwaarschijnlijk geen recht op WIA uitkering nu in de WIA een ziekteverzuim van 25% pas leidt tot een serieuze overweging van de vraag of de werknemer een reëel


Lees verder...

  index

Geen passend werk aanbieden; loon na 104 weken doorbetalen


De werkgever is op grond van artikel 7:58a verplicht de werknemer passend werk aan te bieden. Die verplichting is niet gebonden aan de eerste twee ziektejaren;

 

Artikel 7: 658a BW lid 1;

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van artikel 629, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever.

 

en lid 2;

Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, is de werkgever verplicht zo tijdig


Lees verder...

  index

Wachtdagen


De wetgever laat werkgevers de mogelijkheid hun werknemers middels een financiële prikkel te motiveren zich niet ziek te melden;

 

Artikel 7: 629 lid 9 BW

Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft

 

Artikel 7: 629 lid 10 BW

Voor de toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of …

 

Daarover kan het volgende worden opgemerkt;

 • werkgever en werknemer moeten de wachtdagen samen overeenkomen, de werkgever kan ze niet eenzijdig opleggen,

Lees verder...

  index

Passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld


Zonder dat er sprake is van een uitzonderingssituatie heeft een werknemer die ongeschikt is voor de bedongen arbeid 104 weken recht op loon. De duur en omvang van dat recht wordt niet doorkruist door welke werkhervatting dan ook zolang de werknemer de dienstbetrekking met de werkgever tenminste niet opgeeft. Als de werknemer passend werk verricht en hij meldt zich wederom ziek, dan is er geen sprake van een nieuwe ziekmelding. Hij blijft arbeidsongeschikt voor de bedongen arbeid en op die grond 104 weken lang recht houden op loon. Dat is het loon dat bij de bedongen arbeid hoorde.

 

Na die 104 weken arbeidsongeschiktheid bij dezelfde werkgever is het recht op loondoorbetaling voorbij. Als de werknemer geen nieuwe dienstbetrekking is aangegaan of als er geen nieuwe bedongen arbeid


Lees verder...

  index

Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering


Een ernstig zieke werknemer kan al meteen na uitval een WIA uitkering aanvragen en die na 13 toegekend krijgen om zo de financiële last van 104 weken loonbetaling van zijn werkgever beperken.

 

De voorwaarden zijn als volgt;

Recht op een vervroegde WIA uitkering bestaat;

 • de aanvraag is van de werknemer,
 • toekenning slechts bij volledig arbeidsongeschiktheid,
 • die duurzaam is,
 • bij de aanvraag wordt artikel 66 WIA in acht is genomen;
 • bij een aanvraag wordt tevens een normale aanvraag WIA gedaan, geen dubbele beoordeling,
 • een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan,
 • bijgevoegd moet zijn een verklaring van de bedrijfsarts,
 • zo dat te vergen is tevens een verklaringen van behandelend specialisten/ specialistische onderzoeken,
 • zonder verklaring geen behandeling van de aanvraag,
 • er is geen re-integratie verslag nodig.
 • een verkorte wachttijd bedraagt ten minste dertien weken en
 • verkorte wachttijd niet langer dan 78 weken,
 • de verkorte wachttijd gaat niet in binnen 10 weken na de aanvraag,
 • alleen een verkorte wachttijd voor werknemers met een werkgever,

 

Het recht bestaat niet;

 • bij een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel is (i.t.t. de toegang tot het recht op IVA)

Lees verder...

  index

Duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()