Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Zwangerschap


Zwangerschap en bevalling

Zwangerschapsverlof en het inkomen via de WAZO
Zwangerschap, bevalling en het inkomen; de regels
Zwanger; de bescherming op de werkvloer
Na het bevaliingsverlof nog arbeidsongeschikt; Ziektewet uitkering?
Doorwerken tot 4 weken voor de vermoedelijke bevalling
Causaal verband, zwanger en beperkt
Bevallingsverlof en vroeggeboorte
Zwanger, ook recht op variabele beloning?
LISV standaard zwangerschap en bevalling als .. snel-zoek-versie
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving inzake zwangerschap/bevalling
Zwangerschap; een greep uit de jurisprudentie


Zwangerschapsverlof en het inkomen via de WAZO


Recht op loon;

 

Artikel 7; 629 lid 1 BW;

recht op loon bij verhindering te werken bij zwangerschap en bevalling

Voor zover het loon ……behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon………, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Lid 4;

Geen loon tijdens WAZO verlof

In afwijking van lid 1 heeft de vrouwelijke werknemer het in dat lid bedoelde recht niet gedurende de periode dat zij zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg.

 

Artikel 3:1 lid 1 WAZO

De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

Artikel 3:7 lid 1.

De vrouwelijke werknemer heeft gedurende de periode dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, recht op uitkering

 

 

Verlof

De zwangere/bevallen werknemer heeft recht op;

 • zwangerschapsverlof,
 • duur 6 weken voorafgaande aan de vermoedelijke bevallingsdatum
 • het verlof mag worden bekort tot 4 weken
 • bij ziekte in de periode van 6 weken voor de bevalling worden de dagen aangemerkt als zwangerschapsverlof,

Lees verder...

  index

Zwangerschap, bevalling en het inkomen; de regels


Dit onderwerp heeft een aantal invalshoeken. Zo is de vraag wat de werknemer moet doen om zijn zwangere werkneemster te beschermen een belangrijke. Ook de vraag op hoeveel verlof een werkneemster kan rekenen is relevant. En dan nog de inkomensvoorziening tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook de vraag wat er gebeurt als de werkneemster door medische klachten aan het einde van het bevallingsverlof nog niet aan het werk kan komt aan de orde.

 

Dit artikel gaat over de wet- en regelgeving. De diverse vragen die ze oproepen komen in aparte vragen aan de orde. We beginnen met de arbeidstijdenwet waarin is vastgesteld aan welke minimale regels de werkgever moet voldoen om zijn zwangere, bevallen en zogende werkneemster te beschermen. Het gaat om soort werk, rusttijden, nachtdiensten, verlof en nog meer. Er zijn veel meer wettelijke bepalingen die soms een grotere verplichting opleggen, maar de arbeidstijdenwet, een dwingendrechtelijke bepaling is een belangrijk uitgangspunt.

 

De regels uit de arbeidstijdenwet;

De werkgever;

 • moet bij de inrichting van de werkplek rekening houden met de zwangerschap,
 • dat moet hij doen binnen een redelijke termijn
 • moet deze regel en ook onderstaande regels naleven tot 6 maanden na de bevalling,
 • moet de werkneemster in de gelegenheid stellen extra te pauzeren,
 • moet de werkneemster laten werken in een bestendig en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon,

Lees verder...

  index

Zwanger; de bescherming op de werkvloer


Wettelijk beschermt;

De werkneemster die zwanger is, wordt door de wetgever beschermt. Vanaf het begin van de zwangerschap tot 6 maanden na de bevalling moet de werkgever, soms binnen extra regels;

 • de werkplek aanpassen als dat nodig is,
 • de werkneemster extra pauzes gunnen,
 • haar regelmatige werktijden bieden,
 • haar niet te lang laten werken per dag en week,
 • haar geen nachtdiensten opdragen,
 • de werkneemster de arts of verloskundige (onder werktijd) laten bezoeken,
 • de werkneemster na 28 dagen voor de vermoedelijke bevalling niet laten werken tot de bevalling,
 • 42 dagen na de bevalling de werkneemster niet laten werken,
 • de werknemer de gelegenheid geven 9 maanden borstvoeding te geven,

Lees verder...

  index

Na het bevaliingsverlof nog arbeidsongeschikt; Ziektewet uitkering?


De werkneemster die ten gevolge van haar zwangerschap haar werk niet kan doen heeft vanaf het moment waarop haar recht op verlof en uitkering ingevolge WAZO eindigt, recht op een ziektewet uitkering ter hoogte van 100% van haar dagloon. Zij heeft, als zieke werkneemster, natuurlijk ook recht op loon. De werkgever mag de uitkering op haar loon in mindering brengen.

 

In deze regeling gaat hem om de vraag of de werkneemster ongeschikt is. In de regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof van de WAZO speelt arbeidsongeschikt geen enkele rol.

 

De specifieke vraag bij een oordeel over het recht op ZW uitkering is natuurlijk wanneer er


Lees verder...

  index

Doorwerken tot 4 weken voor de vermoedelijke bevalling


Een werknemer die met zwangerschapsverlof wil gaan moet besluiten hoe lang zij wil doorwerken. Zij moet op basis van de bepalingen van de WAZO twee weken voordat ze met verlof gaat aangeven of haar verlof ingaat 6 weken voorafgaande aan de bevalling of maximaal twee weken later. In de WAZO staat;

 

Artikel 3:11 lid 1 WAZO; de vrouwelijke werknemer of gelijkgestelde die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, doet de aanvraag daartoe door tussenkomst van de werkgever bij het UWV uiterlijk twee weken vóór de datum van ingang van het zwangerschapsverlof onderscheidenlijk de datum waarop zij het recht op uitkering wil laten ingaan. Bij die aanvraag wordt gemeld:

a. de vermoedelijke datum van bevalling, onder overlegging van de verklaring van een arts of van een verloskundige waarin die datum is aangegeven;

       


Lees verder...

  index

Causaal verband, zwanger en beperkt


Over het causale verband tussen zwangerschap en bevalling enerzijds en beperkingen die tot arbeidsongeschiktheid leiden anderzijds is een uitgebreide notitie geschreven. Zie de Snel-zoek-versie van Zwangerschap en bevalling als oorzaak... LISV-standaard; LISV standaard  April 1999

Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid

of de volledige tekst.

 

De inhoud zal ik niet herhalen. Bekijken we de juridische kant van de zaak dan valt op dat verzekeringsarts en in hun navolging de rechters niet snel uitgaan van een causaal verband. Zo las ik een uitspraak waarin de postnatale depressie meer werd gekoppeld aan het life-event, de normale gang  van een moeder(?) dan aan de zwangerschap en bevalling. Casussen zijn altijd veel complexer zodat hier niet meteen al te grote consequenties aan verbonden moeten worden, maar het geeft wel de toon aan. Dat kan komen omdat ik uit alle stukken begrijp dat het beroep op de uitkering –ongewenst- groot is.

        


Lees verder...

  index

Bevallingsverlof en vroeggeboorte


Recht op bevallingsverlof heeft de vrouw die een kind ter wereld brengt na 24 weken zwangerschap. Daarbij is het niet relevant of de vrucht dood of levend ter wereld kwam. Er geldt een grens die na de nodige overwegingen is vastgelegd in LISV standaard  van april 1999;

Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid. Zie de volledige tekst; of de snel-zoek-versie Zwangerschap en bevalling als oorzaak... LISV-standaard

 

Heeft de vrouw recht op bevallingsverlof, dan kan zij wanneer zij na het verlof arbeidsongeschikt is recht doen gelden op ZW uitkering.

     


Lees verder...

  index

Zwanger, ook recht op variabele beloning?


Een zwangere vrouw heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. In die periode krijgt ze een WAZO-uitkering van 100% van het dagloon. Om vast te kunnen stellen wat tot het dagloon behoort zijn de nodige regels opgesteld. Als de werkneemster niet werkt wegens zwangerschap of bevalling maar geen recht (meer) kan doen gelden op een WAZO uitkering valt zij soms terug op de werkgever. Dat kan gebeuren als ze vanwege haar zwangerschap of na haar bevalling haar eigen werk niet meer kan doen. In dat geval heeft zij recht op loon.


Lees verder...

  index

LISV standaard zwangerschap en bevalling als .. snel-zoek-versie


LISV standaard  April 1999

De volledige tekst vindt u op het bovenstaande adres. 

 

Doel van de standaard is het beantwoorden van de vragen;

 • of er oorzakelijk verband is tussen arbeidsongeschiktheid en zwangerschap/bevalling
 • of er sprake van bevalling bij vroeggeboorte

 

Afweging op basis van gevolgen van zwangerschap en bevalling, een (niet limitatieve) indeling; klachten, stoornissen en beperkingen in het functioneren;


Lees verder...

  index

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving inzake zwangerschap/bevalling


Babyverlof

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof)

voorstel van Wet

 

Couveusekinderen


Lees verder...

  index

Zwangerschap; een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()