Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

WIA, diverse onderwerpen


WIA algemeen

De 2 begrippen bij arbeidsongeschiktheid in de WIA
wachttijd
Arbeidsverleden
referteeis
uitsluitingsgronden, eindigingsgronden
maandloon
ondergrens
herbeoordeling
plichten van de zieke werknemer en de WIA
verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering
verzekerde, personenkring
WIA, WAO een greep uit de jurisprudentie
WIA, rapporten


De 2 begrippen bij arbeidsongeschiktheid in de WIA


 • volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en
 • gedeeltelijk arbeidsgeschikt

 

IVA; de inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

De verzekerde die

 • volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is,
 • wordt geacht zozeer in zijn arbeidsmogelijkheden te zijn beperkt,
 • dat terugkeer op de reguliere arbeidsmarkt zo goed als uitgesloten is.
 • Geen plicht om zich voor re-integratie in te spannen,
 • geen aanspraak op ondersteuning door het UWV.

 

 

WGA; werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Voor de verzekerde die;

 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, of
 • volledig maar niet duurzaam (tijdelijk volledig arbeidsongeschikt),

 

Volledig arbeidsongeschikt

Voor de verzekerde die;

 • minder dan 20% van het maatmaninkomen kunnen verdienen,
 • inhoud vergelijkbaar met WAO definitie, tekst is anders.

 

Duurzaam

 • herstel uitgesloten,
 • geringe kans op herstel.

Lees verder...

  index

wachttijd


De wachttijd voor een zieke werknemer

 • bedraagt 104 weken,

 

De wachttijd komt overeen met de periode dat werknemer

 • recht kan hebben op loondoorbetaling bij ziekte of
 • op ziekengeld.

 

Met de invoering van de WIA zijn de wachttijd bepalingen overigens  in hoofdlijnen overgenomen uit de WAO.

 

Ziekte

Aansluiting bij het begrip ziekte in de Ziektewet.

 

Het UWV hoeft in gevallen waarin bij ziekte aanspraak bestaat op loondoorbetaling niet steeds te onderzoeken of sprake is van ongeschiktheid voor zijn arbeid. Zij blijven de eerste tijd (104 weken) op afstand. Het is niet de bedoeling dat het werk van de arbodienst wordt overgedaan tenzij er aanleiding is voor het vermoeden dat het oordeel van de werkgever/arbodienst niet juist is geweest.

 

Let echter op;

Stelt het UWV aan het einde van de wachttijd vast dat geen sprake meer is van ongeschiktheid, dan wordt de wachttijd niet vervuld, ook niet als de werkgever daar wel van uitging en 104 weken loon heeft betaald.

 

Vaststelling van de eerste ziektedag

De wachttijd vangt aan op de eerste dag dat de werknemer;

 • door ziekte niet heeft gewerkt dan wel,
 • door ziekte het werk heeft moeten staken,
 • wegens ziekte niet langer in staat is tot het verrichten van zijn arbeid/ziek is geworden in de zin van de ZW.

Lees verder...

  index

Arbeidsverleden


Het arbeidsverleden is relevant voor;

 • de duur van de LGU uitkering.

De berekening van het arbeidsverleden

 • komt overeen met die in de WW
 • en komt tot stand door samen telling van
  • het fictieve arbeidsverleden, de jaren tot 1998
  • en het feitelijke arbeidsverleden de jaren vanaf 1998

 

Feitelijk arbeidsverleden

Het feitelijke arbeidsverleden

 • wordt bepaald door samen telling van
 • de jaren vanaf 1998 tot en met het kalenderjaar
 • voorafgaand aan het jaar waarin het recht op WIA-uitkering is ontstaan.

 

Een jaar wordt meegerekend

 • als de werknemer daarin over ten minste 52 dagen loon heeft ontvangen.
 • Er is geen minimale arbeidsomvang per dag
 • Ook dagen waarop slechts een uur (betaald) is gewerkt tellen mee.
 • Er zijn ook dagen die aan gewerkte dagen gelijkgesteld worden

Lees verder...

  index

referteeis


 

Inleiding

 • Art. 58 WIA komt grotendeels overeen met art. 17 en 17a WW.

 

Dat is het gevolg van het feit dat er net als in een ver verleden een werkloosheidsaspect in de WIA, of eigenlijk alleen in de WGA is gekomen. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers krijgen niet een gedeeltelijke uitkering WIA en een deel WW-uitkering, maar alleen WIA/WGA, een uitkering in de klasse 35-80%. Zij souperen echter wel rechten op. Ten opzichte van de WAO vergt deze wijziging een andere manier van denken, zeker ten aanzien van de belangen van de werknemer en via de premiedifferentiatie ook zeker van de werkgever.

 

Voorwaarden;

Wekeneis

De werknemer voldoet aan de referte-eis, indien:

 • hij in 36 weken
 • onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag
  • na de dag waarop het recht op loon
  • bezoldiging of
  • ZW
  • is geëindigd,
  • in ten minste 26 weken
  • als verzekerde arbeid heeft verricht;

Op grond hiervan komt een gedeeltelijk arbeidsgeschikte alleen voor een WGA-LGU uitkering in aanmerking indien hij in de 36 weken voorafgaande aan het einde van de wachttijd (ziektedagen buiten beschouwing gelaten) in 26 weken heeft gewerkt. Voldoet hij niet aan de referte-eis, dan komt de werknemer direct terecht in de LAU of de vervolguitkering.


Lees verder...

  index

uitsluitingsgronden, eindigingsgronden


Objectieve omstandigheden bepalen de uitsluiting.

 

Uitsluitingsgronden;

het (al) recht hebben op een uitkering:

 • IVA,
 • WGA,
 • WAZO,

het nog niet geëindigd zijn van het tijdvak;

 • waarin recht bestaat op loon of
 • op ziekengeld,

 

tenzij dit loon;

 • uitsluitend wordt genoten,
 • uit hoofde van een andere dienstbetrekking

 

Er kan derhalve naast een WIA recht geen tweede recht op IVA of WGA ontstaan. Dubbele rechten bestaan in de WIA niet. Wel kan er recht bestaan op loon naast een WGA of IVA uitkering. Dat kan aan de orde zijn als er meerdere dienstbetrekkingen naast elkaar bestaan/bestonden of wanneer de inkomsten op de uitkering middels een vaste formule wordt gekort.

 

Garantieregeling

Het ontbreken van een dubbel recht kan een werknemer te kort komen. Als hij werkt naast zijn WIA uitkering en een wachttijd vervult kan er geen tweede recht op WGA-uitkering ontstaan. Het gevolg is dat werknemer die is aangewezen op de vervolguitkering een loongerelateerde uitkering voor dat laatstelijk verrichte werk kan mislopen. Zonder arbeidsongeschiktheid had hij wel recht op een loongerelateerde WW-uitkering op kunnen bouwen.  Daarom is er de garantieregeling;


Lees verder...

  index

maandloon


 

Loon  

 

Premieloon en uitkeringsloon gelijk (sinds Walvis)

Het  loonbegrip geldt zowel

 • voor de berekening van de verschuldigde WIA-premie als
 • voor de hoogte van de WIA-uitkering.

 

Er wordt verwezen naar;

 • het begrip loon, gedefinieerd in de WFSV,
 • artikel 16 van de WFSV; loon is gelijk het fiscale loon van de Wet op de Loonbelasting 1964

Uitzonderingen;

 • loon uit vroegere dienstbetrekking;
 • eindheffingsloon (wel fiscaal- , geen sv loon);
 • aanspraken op grond van de ZVW (wel fiscaal-, geen sv loon);
 • de werkgeversvergoeding als bedoeld in de ZVW;
 • de ingehouden werkloosheidspremie (geen fiscaal loon, wel sv loon);
 • verlofsparen: over het werknemersdeel is sv premie verschuldigd.
 • Iedere wijziging in het fiscale loonbegrip werkt door in het loonbegrip volgens de WFSV,
 • loonbegrip volgens de WFSV was voorheen geregeld in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, CSV.
 • Hoofdregel; het loon in de zin van de WFSV is alleen het loon uit  tegenwoordige dienstbetrekking.
 • Walvis = de Wet Administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten

 

Het loon uit vroegere dienstbetrekking blijft buiten beschouwing, uitgezonderd:

 • uitkeringen op grond van de ZW, WAO, WW, WIA en toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
 • aanvullingen op die uitkeringen, zolang de dienstbetrekking voortduurt;
 • doorbetaling van loon of bezoldiging in geval van ziekte.

Lees verder...

  index

ondergrens


Ondergrens

Er zijn een hele reeks voorwaarden voordat er een recht op uitkering kan ontstaan. Zo geldt er een miniumgrens wat betreft het uitkerings percentage. Voor het recht op de diverse WGA-uitkeringen (LAU, vervolg en LGU) geldt een ondergrens van 35% arbeidsongeschiktheid. Is de mate van arbeidsongeschiktheid beneden die grens vastgesteld, dan bestaat er geen recht op WIA. Voor de IVA is die grens gesteld op 80%. Hieronder een deel van de wetteksten die hier betrekking op hebben.

 

Wetsartikelen


Lees verder...

  index

herbeoordeling


 

Professionele herbeoordeling

 

WIA

Er gelden in de WIA geen vaste periodieke termijnen voor een periodieke beoordeling van een werknemer. De verzekeringsarts en arbeidsdeskundige bepalen samen wanneer er een herbeoordeling aan de orde is of zal zijn.

 

Over deze herbeoordelingen heeft de Rechtbank in Leeuwarden het volgende gezegd;

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen bestaan. Bij iedere claimbeoordeling dient te worden bezien wat de datum is van een volgende claimbeoordeling, ook wel professionele herbeoordeling genoemd. Dit hangt af van de prognose van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot herstel van de gezondheid of van functionele mogelijkheden. De rechtbank verwijst in dit kader naar de wetsgeschiedenis van de WIA.

 

Uitzondering;

Het UWV beoordeelt

 • gedurende de eerste vijf jaar
 • nadat recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan   
 • jaarlijks
 • of de werknemer
 • die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
 • nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Lees verder...

  index

plichten van de zieke werknemer en de WIA


De informatieplicht van de WIA

 

kort en bondig
Informatie verstrekken

De WIA aanvrager en uitkeringsgerechtigde verstrekt aan het UWV;

 • desgevraagd,
 • spontaan en
 • tijdig

 

 • alle informatie waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn,
 • dat die van invloed kan zijn op;
  • het recht op uitkering,
  • de hoogte van de uitkering of
  • de betaling van de uitkering en
  • re-integratie.

 

Uitzonderingen;

Als het UWV zelf over de informatie kan beschikken, zie wettekst.

 

Desgevraagd informatie verstrekken
De WIA aanvrager en uitkeringsgerechtigde is verplicht;

 • te voldoen aan;
  • een UWV oproep voor beantwoording van vragen,
  • het meewerken aan een onderzoek
  • het naleven van de controlevoorschriften
 • UWV vragen te beantwoorden
 • mee te werken;
 • door zich te laten onderzoeken
 • middels naleving van UWV controlevoorschriften
 • aan de identificatieplicht

Lees verder...

  index

verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid


Hulpbehoevend; ophoging uitkeringspercentage

Zie ook IVA en WGA hoogte

 

 

Voor hulpbehoevenden;

 • kan de IVA en
 • WGA 80-100%-uitkering worden opgehoogd,
 • door toepassing van de factor 100/70,
 • om voor verhoging in aanmerking te komen moet verzekerde,
 • in een althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid verkeren,
 • op zowel oppassing als op,
 • verzorging zijn aangewezen,
 • Dit artikel vloeit voort uit een internationaal verdrag

bedoelt om;

 • tegemoetkoming aan de hoge kosten van verzorging en levensonderhoud,
 •  die een hulpbehoevende heeft,

oppassing;

 • om gezondheidsredenen,
 • niet of nauwelijks alleen kunnen zijn,
 • niet of nauwelijks alleen gelaten kunnen worden,

en verzorging;

 • dat om gezondheidsredenen,
 • hulp bij een groot deel van de persoonlijke verzorging
 • noodzakelijk is.
 • dat men voor een groot deel van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (wassen, eten, aankleden en dergelijke)
 • hulp nodig heeft,

Lees verder...

  index

Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering


Een ernstig zieke werknemer kan al meteen na uitval een WIA uitkering aanvragen en die na 13 toegekend krijgen om zo de financiële last van 104 weken loonbetaling van zijn werkgever beperken.

 

De voorwaarden zijn als volgt;

Recht op een vervroegde WIA uitkering bestaat;

 • de aanvraag is van de werknemer,
 • toekenning slechts bij volledig arbeidsongeschiktheid,
 • die duurzaam is,
 • bij de aanvraag wordt artikel 66 WIA in acht is genomen;
 • bij een aanvraag wordt tevens een normale aanvraag WIA gedaan, geen dubbele beoordeling,
 • een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan,
 • bijgevoegd moet zijn een verklaring van de bedrijfsarts,
 • zo dat te vergen is tevens een verklaringen van behandelend specialisten/ specialistische onderzoeken,
 • zonder verklaring geen behandeling van de aanvraag,
 • er is geen re-integratie verslag nodig.
 • een verkorte wachttijd bedraagt ten minste dertien weken en
 • verkorte wachttijd niet langer dan 78 weken,
 • de verkorte wachttijd gaat niet in binnen 10 weken na de aanvraag,
 • alleen een verkorte wachttijd voor werknemers met een werkgever,

 

Het recht bestaat niet;

 • bij een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel is (i.t.t. de toegang tot het recht op IVA)

Lees verder...

  index

verzekerde, personenkring


Verzekerde

Verzekerde is;

 • de werknemer (vastgelegd in art. 8 WIA) en
 • degenen die als verzekerde worden aangemerkt op grond van de nawerkingsbepaling (art. 10 WIA)
 • vrijwillig verzekerde (hoofdstuk 2 WIA)

 

 • Tezamen vormen zij de groep van voor de WIA verzekerde personen.

 

Verzekering vastleggen door het UWV of de belastingdienst

Een werknemer kan

 • uitsluitend bij het UWV
 • een aanvraag indienen

Een werkgever duidelijkheid dient zich

 • tot de Belastingdienst te wenden.

 

UWV beschikkingen

UWV beschikkingen in verband met de verzekeringsplicht

 • worden op aanvraag verstrekt
 • om duidelijkheid te bieden over
 • de vraag of iemand als zelfstandige werkt, dan wel als werknemer.
 • Op grond van art. 102 WIA is in verband met dergelijke aanvragen een bijzondere beslistermijn van toepassing.

Lees verder...

  index

WIA, WAO een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

WIA, rapportenLees verder...

  index 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()