Zoeken naar
 
 
 

Loondoorbetalingsverplichting, hoogte


Loon, de hoogte

Ziek, loon; de grote lijn
Ziek; de auto van de zaak en de bonus
ziek, uitzendkracht; het loon
Ziek, oproepkracht; het loon
Loon of uitkering, wat gaat voor?
Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering
Verlenging loondoorbetaling; hoeveel loon?
Arbeidstherapie; graag of liever niet?
De hoogte van het loon; een greep uit de jurisprudentie


Ziek, loon; de grote lijn


Eerst de wetsartikelen op een rij;

 

Artikel 7: 629 BW lid 1, de basis;

Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Lid 8, over middeling loon;

Artikel 628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 628 lid 3, over middeling;


Lees verder...

  index

Ziek; de auto van de zaak en de bonus


De bedrijfsauto bij ziekte meestal een contract

Tegenwoordig hebben de meeste werkgevers met hun werknemer contractueel een regeling getroffen over het gebruik van een bedrijfsauto tijdens werktijd en privé. Er is een leasecontract, een artikel in de arbeidsovereenkomst of anderszins een regeling met de werknemer getroffen. In veel gevallen is er voor het gebruik van een auto tijdens perioden van arbeidsongeschiktheid ook iets geregeld nu er in het verleden al de nodige discussie is geweest over het nog steeds heilige automobiel en de leaseauto’s in bepaalde sectoren en functies een steeds groter deel van de arbeidsvoorwaarden zijn gaan bepalen.

 

Werkgever en werknemer mogen hetgeen ze overeenkomen over het inleveren van de auto geheel zelf regelen. Net als bij vele andere arbeidsvoorwaarden wordt een redelijke en billijke  opstelling gevraagd.

     


Lees verder...

  index

ziek, uitzendkracht; het loon


Het arbeidsrecht voor uitzendkrachten kent allerlei bijzonderheden en veel regelingen via de CAO en uitzendovereenkomst. Bij het lezen van de commentaren blijkt dat er onder de juristen veel discussie is die ook de vraag of er recht is op loon bij ziekte kan raken. Waarschijnlijk is onderstaande rijtje voldoende voor de uitvoeringspraktijk. Op de achterliggende discussie wil ik op deze website niet ingaan.

 

Recht op loon;

een uitzendkracht zonder inlener, slechts ingeschreven bij één of meer uitzendbureaus,


Lees verder...

  index

Ziek, oproepkracht; het loon


Jurisprudentie op deze site

De hoogte van het loon; een greep uit de jurisprudentie


Lees verder...

  index

Loon of uitkering, wat gaat voor?


Artikel 629 lid 5 BW;

Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer niet deelneemt,…….voor zover deze uitkering betrekking heeft op de bedongen arbeid waaruit het loon wordt genoten….

 

Het korten van uitkering op loon

Eerst de grote lijn voor de uitkeringen;

 • een werknemer wordt ziek,
 • uit hoofde van die ziekte krijgt hij loon,
 • er ontstaat echter op enig moment na het intreden van de arbeidsongeschiktheid een recht op uitkering, bijvoorbeeld ZW of WIA,
 • die wordt gekort op het loon,
 • geen dubbel recht tenzij,
 • de werknemer reeds recht had op de uitkering naast zijn dienstbetrekking,
 • of de uitkering voortkomt uit een andere –gelijktijdige- dienstbetrekking

 

Waar kun je aan denken:


Lees verder...

  index

Verkorte wachttijd WIA; loon minus uitkering


Een ernstig zieke werknemer kan al meteen na uitval een WIA uitkering aanvragen en die na 13 toegekend krijgen om zo de financiële last van 104 weken loonbetaling van zijn werkgever beperken.

 

De voorwaarden zijn als volgt;

Recht op een vervroegde WIA uitkering bestaat;

 • de aanvraag is van de werknemer,
 • toekenning slechts bij volledig arbeidsongeschiktheid,
 • die duurzaam is,
 • bij de aanvraag wordt artikel 66 WIA in acht is genomen;
 • bij een aanvraag wordt tevens een normale aanvraag WIA gedaan, geen dubbele beoordeling,
 • een aanvraag voor een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden gedaan,
 • bijgevoegd moet zijn een verklaring van de bedrijfsarts,
 • zo dat te vergen is tevens een verklaringen van behandelend specialisten/ specialistische onderzoeken,
 • zonder verklaring geen behandeling van de aanvraag,
 • er is geen re-integratie verslag nodig.
 • een verkorte wachttijd bedraagt ten minste dertien weken en
 • verkorte wachttijd niet langer dan 78 weken,
 • de verkorte wachttijd gaat niet in binnen 10 weken na de aanvraag,
 • alleen een verkorte wachttijd voor werknemers met een werkgever,

 

Het recht bestaat niet;

 • bij een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel is (i.t.t. de toegang tot het recht op IVA)

Lees verder...

  index

Verlenging loondoorbetaling; hoeveel loon?


Jurisprudentie op deze site

De hoogte van het loon; een greep uit de jurisprudentie


Lees verder...

  index

Arbeidstherapie; graag of liever niet?


Het begrip arbeidstherapie wordt veel gebruikt als er over re-integratie gesproken wordt. Bedacht moet worden dat het begrip niet eenduidig is. In de wet komt de term niet voor. In de beleidsregels  beoordelingskader  poortwachter staat onder hoofdstuk 8;

Dat (arbeidstherapie) kan een zeer adequate aanpak zijn, mits dit voor een korte periode gebeurt (in de regel niet langer dan zes weken) en mits deze periode wordt gebruikt om in de praktijk te beoordelen welke arbeidsmogelijkheden de werknemer heeft. Na afloop van de periode moeten werkgever en werknemer, in overleg met de bedrijfsarts, kiezen voor hetzij een reguliere arbeidsinschakeling, hetzij een andere wijze van re-integratie.

 

In sommige sectoren is via de CAO het één en ander afgesproken over de invulling van het begrip arbeidstherapie. Daarnaast hebben inkomensverzekeraar het begrip in hun polis soms ingevuld of in tijd begrensd.


Lees verder...

  index

De hoogte van het loon; een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()