Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Vakantiedagen


Vakantie

Vakantiewetgeving 2012
Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid; de oude!!!!!!! regels
Opbouw vakantiedagen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, oude regels
Opbouw vakantiedagen bij volledige arbeidsongeschiktheid, oude regels
Opnemen en verjaren van vakantiedagen, het oude stuwmeer
ADV-dagen bij arbeidsongeschiktheid; vervallen?
Ontstaan van de nieuwe wetgeving over vakantierechten per 1-1-2012
Vakantiedagen, een greep uit de jurisprudentie


Vakantiewetgeving 2012


Nieuwe vakantiewetgeving en de zieke werknemer, kom in beweging.

 

Arbeidsongeschiktheid, vakantie en verlof

De aanpassing van het Burgerlijk Wetboek per 1-1-2012;

 • Het wettelijk vastgestelde aantal kalenderjaren, 20 bij een voltijds dienstverband, wordt het minimum aantal vakantie dagen genoemd.

 

 • Er is vaak recht op meer dan 20 dagen per jaar. Dat is het bovenwettelijke aantal vakantiedagen. Let op; allerlei vormen van ADV of tijd voor tijd vallen er niet onder. Deze dagen vallen in deze regeling onder een ander regime, dat kan gevolgen hebben. Er zijn werkgevers die alle vrije dagen en ADV dagen bij elkaar optellen. Dat is met de huidige regeling niet verstandig.

 

 • De beperking dat arbeidsongeschikte werknemers slechts in de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid vakantie opbouwen is uit de wettekst gehaald per 1-1-2012.

 

 • De zieke werknemer heeft tijdens ziekte naast zijn loon ook recht om gedurende 104 weken vakantiedagen op te bouwen, zowel bovenwettelijke als minimumvakantiedagen (vanaf 1-1-2012).

 

 • In de plaats van de vervallen regeling komt een vervaltermijn van de minimum vakantiedagen, 6 maanden na afloop van het (kalender)jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dat betekent dat wanneer een werknemer dagen overhoudt van die 20 minimumdagen, hij ze vóór 1 juli van het jaar er op, moet opnemen, anders gaan ze voor hem verloren. Dat geldt voor alle werknemers.

 

 • De regel dat de oudste vakantiedag het eerst vervalt, geldt niet langer als standaard,veel kan apart geregeld worden.

 

 • De vervaltermijn is een regeling die niet hoeft te worden aangezegd of kan worden gestuit.

 

 • Ziek of niet, iedere werknemer is voortaan verplicht om de wettelijke minimum vakantiedagen binnen anderhalf jaar op te nemen.

 

 • Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat ze verjaren aan het einde van het vijfde jaar na het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Voor deze dagen blijft de oude regeling van kracht.

 

 • Afwijken in positieve zin voor de werknemer in de arbeidsovereenkomst of CAO mag. De wettelijke verjaring na 5 jaar is de maximale grens.

 

Ingaan regeling/overgangsrecht

 • de vervaltermijn van zes maanden is alleen van toepassing op minimum vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd.

 

 • Voor minimum vakantiedagen die tot 1 januari 2012 zijn opgebouwd geldt dus de verjaringstermijn van vijf jaar.

 

 

 • de volledige opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte geldt voor vakantie aanspraken die na 1 januari 2012 worden opgebouwd. De wetswijziging heeft dus geen terugwerkende kracht.

 

De mitsen en de maren

 

Vervallen is afboeken

Uitzondering op de regel;

Voor de werknemer;

 • die redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen,
 • geldt de vervaltermijn van anderhalf jaar niet.

 

 • Dat kan aan de orde zijn;

Lees verder...

  index

Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid; de oude!!!!!!! regels


Minimum wordt beschermd

Het is van belang te weten dat het recht op vakantie een goed beschermd wettelijk recht is waarvan de werknemer en werkgever geen afstand kunnen doen.  Die wettelijke bescherming geldt voor 4 weken (vier maal de overeengekomen arbeidsduur) wanneer de werknemer voltijds werkt. Heeft hij op basis van een al dan niet collectieve overeenkomst recht op meer dagen, bijvoorbeeld 25 zoals in Nederland niet ongebruikelijk is, dan geldt die wettelijke bescherming slechts voor die 20 dagen. Voor de andere 5 dagen kunnen allerlei uitzonderingen en afspraken gemaakt worden.

 

 Let op er zijn nieuwe regels per 1-1-2012. De oude blijven van toepassing op oude rechten

 

Opbouw tijdens ziekte

Als we beginnen met het opbouwen van vakantie tijdens ziekte dan waren er twee zaken van belang.


Lees verder...

  index

Opbouw vakantiedagen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, oude regels


Wettelijk bepaald;  zie Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid; de regels

De werknemer;

 • die de bedongen arbeid slechts voor een gedeelte van de overeengekomen arbeidsduur niet verricht
 • wegens ziekte,
 • verwerft slechts aanspraak op vakantie die een
 • evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad
 • als hij gedurende de volledige arbeidsduur arbeid zou hebben verricht,
 • ongeacht of over de ziekte-uren recht op loon bestaat,
 • dit lijkt ook te gelden bij het verrichten van passende arbeid in deeltijd

 

Werkt een werknemer slechts in deeltijd, dan is er ook maar recht op vakantieopbouw gedurende die gewerkte uren. Neemt hij uren op, dan doet hij dat ook alleen over de gewerkte uren. Dit lijkt logisch en komt veelal redelijk uit. Dat is echter niet altijd het geval. Als het moment van een hersteld verklaring komt vlak voor een vakantie periode bijvoorbeeld en de op te nemen dagen volledig zijn en de opgebouwde dagen slechts in deeltijd. Het is de bedoeling van de wetgever dat de werkgever dat als goed werkgever oplost.


Lees verder...

  index

Opbouw vakantiedagen bij volledige arbeidsongeschiktheid, oude regels


 Wettelijk bepaald;  zie Opbouw vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid; de regels

De werknemer;

 • die de bedongen arbeid niet verricht
 • wegens ziekte,
 • verwerft ongeacht of hij aanspraak heeft op loon,
 • aanspraak op vakantie
 • over het tijdvak van de laatste zes maanden
 • waarin de arbeid niet werd verricht,
 • tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen.

 

Dat betekent dat de werknemer alleen rechten opbouwt tijdens arbeidsongeschiktheid over de laatste 6 maanden. Daarbij mogen de rechten die hij reeds had opgebouwd met werken of tijdens eerdere perioden van arbeidsongeschiktheid opgeteld worden. Dat is anders wanneer de perioden van arbeidsongeschiktheid elkaar opvolgen met een tussenpose van minder dan een maand.


Lees verder...

  index

Opnemen en verjaren van vakantiedagen, het oude stuwmeer


Dagen opnemen

De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer ten minste aanspraak heeft. Dat geldt ook voor zieke werknemers. In overleg met de werkgever en in veel gevallen de bedrijfsarts/arbodienst die in de gelegenheid moet blijven de controle uit te oefenen is er geen enkel bezwaar tegen op vakantie gaan tijdens arbeidsongeschiktheid, behalve dan vakanties die invloed op de genezing hebben. Een verre vliegreis voor een rugpatiënt of een skivakantie zal de bedrijfsarts waarschijnlijk afraden. Een gezinsvakantie in een bungalow in België voor een werknemer met lichte depressieve klachten is in de ogen van de bedrijfsarts misschien wel heilzaam.

 

De werkgever heeft er nu de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwt, alle reden toe het opnemen van de vakantiedagen te stimuleren. Dat vindt zijn oorzaak in het volgende;

 • Het niet opnemen van vakantiedagen door een zieke werknemer tijdens de bedrijfsvakantie leidt er bijvoorbeeld toe dat diezelfde werknemer na werkhervatting op een later tijdstip vakantie op moet kunnen nemen. Dat moet weliswaar in overleg met de werkgever, doch die heeft de plicht de werknemer in de gelegenheid te stellen de vakantiedagen op te nemen.

Lees verder...

  index

ADV-dagen bij arbeidsongeschiktheid; vervallen?


Door arbeidsongeschiktheid niet genoten adv-uren vervallen meestal. Ze worden vaak toegerekend aan een bepaalde periode en als die is verstreken bestaat er geen recht meer op ADV. Dat lijkt ook logisch nu ADV een verschuiving is van de arbeidsduur en als doel had meer werkgelegenheid te creëren. ADV was niet bedoelt als vergoeding aan de werknemer.

 

In het BW is er niets over geregeld. In de arbeidsovereenkomst, een collectieve regeling bij de werkgever of de CAO is er vaak wel geregeld hoe de ADV-uren opgenomen dienen te worden. In die regelingen staat meestal wel hoe omgegaan wordt met ADV dagen tijdens arbeidsongeschiktheid.

 

Als de ADV-dagen niet opgenomen kunnen worden, door arbeidsongeschiktheid of anderszins


Lees verder...

  index

Ontstaan van de nieuwe wetgeving over vakantierechten per 1-1-2012


Nav het besluit Europees Hof van Justitie staat er nieuwe wetgeving op stapel. Zie hiervoor de berichten van het ministerie van SZW.

 

Het voorstel van wet en de memorie van toelichting is ook te vinden op de website van het ministerie van SZW

 

Beperkte opbouw vakantiedagen afgeschaft

SZW mei 2011

 

Zie ook de literatuur;  TRA 2010, 99.

Vakantie en verlofstuwmeren: wijzigingen voor zieke én gezonde werknemers

door Mr. D.C. Vink

te koop via Recht.nl  

 

Wetsvoorstel 32 465: de belangrijkste voorgenomen wijzigingen in de vakantiewetgeving nader beschouwd

Door H.J. Funke

Tijdschrift voor de arbeidsrechtpraktijk TAP, 2011, p. 4

Te koop via Recht.nl 

 

Reactie op het artikel 'Vakantie en verlofstuwmeren: wijzigingen voor zieke én gezonde werknemers'

Door M.C. Veenstraen M.S. Wirtz
Tijdschrift recht en arbeid, TRA 2011, 25

Te koop via Recht.nl

 

Naschrift bij de reactie op het artikel 'Vakantie en verlofstuwmeren: wijzigingen voor zieke én gezonde werknemers'

Door D.C. Vink
TRA 2011, 26  - Tijdschrift recht en arbeid

Te koop via Recht.nl

 

Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in boek 7 van het burgerlijk wetboek.

(Aanpassing boek 7 BW onder meer in verband met afschaffen beperkte opbouw minimum vakantierechten tijdens ziekte)

 

Nota van wijziging 19 november 2010

Nota

 

Nota naar aanleiding van het verslag, 19 november 2010

Nota


Lees verder...

  index

Vakantiedagen, een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()