Zoeken naar
 
 
 

Vakantiedagen, een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


bewijslastverdeling niet genoten vakantiedagen LJN BV0760 2012

werknemer stelt 137 (dan wel 132) vakantiedagen tegoed te hebben omdat hij sinds zijn indiensttreding (1 november 2005) tot 14 maart 2011 in het geheel geen vakantiedagen heeft genoten.
Ten aanzien...
Meer...


Vakantiedagen verrekend met ziektedagenLJN BV1480 2012
Op grond van de CAO mogen dagen waarop niet is gewerkt in verband met een geschil over arbeids(on)geschiktheid achteraf worden aangemerkt met vakantiedagen. Kantonrechter oordeelt dat dit in strijd is...
Meer...


CAO-bepaling die verplicht vakantiedagen op te nemen www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BU3789

Vakantiedagenregeling; verplichting om bij CAO vakantiedagen op te nemen Het geschil heeft, onder meer, betrekking op de vraag of bij CAO kan worden overeengekomen dat een werknemer in het kader van...
Meer...


Verval van vakantiedagen na overtredingsperiode van 15 maanden JAR 2012/19

Aldus heeft het Hof vastgesteld dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88 in beginsel niet in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die voorwaarden voor de uitoefening van het uitdrukkelijk...
Meer...


Verplichte vakantie?LJN BU3789 2012

Vakantiedagenregeling; verplichting om bij CAO vakantiedagen op te nemen Het geschil heeft, onder meer, betrekking op de vraag of bij CAO kan worden overeengekomen dat een werknemer in het kader van...
Meer...


zieken mogen vakantiedagen niet onbeperkt opsparenConclusie A-G 07/07/2011, zaaknr. C-214/10, KHS / Schulte (HvJ EU)
Deel van de samenvatting conclusie A-G in zaak C-214/10 (HvJ EU) Conclusie A-G C-214/10

Een in de tijd onbegrensde cumulering van het recht op vakantie respectievelijk de financiële vergoeding van die rechten is volgens advocaat-generaal Trstenjak Unierechtelijk niet vereist om het met...
Meer...


Werkhervatting, rooster, vakantieLJN BO0519 2010
Werkgever baseert haar beslissing om het loon gedeeltelijk niet aan werknemer uit te betalen enkel op de inhoud van de aan haar verzonden toelichting van de bedrijfsarts. Kennelijk heeft de rapportage...
Meer...


Vakantieregeling BW strijdig Europese regelsJAR 2010/13

De werknemer heeft in hoger beroep zijn eis vermeerderd en uitbetaling van nog niet genoten vakantiedagen gevorderd (naast de hiervoor besproken vakantiedagen). Hij stelt ter onderbouwing van...
Meer...


bedrijfsvakantieHof van Justitie EG 10-9-09 C-277/08

Dictum
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten...
Meer...


Werknemer kan geen afstand doen van recht op vakantieHof van Justitie EG 20-1-09 C-350/06 en C520/06

…Mijns inziens kan een dergelijke afstand niet verenigbaar met het gemeenschapsrecht worden verklaard zonder dat voorbij wordt gegaan aan het door de wetgever gestelde doel van artikel 7 van...
Meer...


Vakantiedagen bij ziekte, 100% uitbetalenLJN BK0017 2009

De kern van het verdere geschil tussen partijen betreft de vraag of werknemer over haar eerste twee ziektejaren (van 1 mei 2006 tot 1 mei 2008) recht heeft op doorbetaalde vakantie van 44 dagen....
Meer...


ATV gelijk behandelen als vakantiedagen?LJN BI9633 2009

Arbeidsrecht. Bestaat een recht op geldelijke vergoeding voor niet genoten ATV-dagen (roostervrije uren)? Niet op grond van de wet (geen (analoge) toepassing van de in de wet opgenomen bepalingen...
Meer...


Wetgeving recht op vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid LJN BK4648 2009

Met grief 2 keert werknemer zich tegen de (gedeeltelijke) afwijzing van het door hem gevorderde bedrag ter zake van niet genoten vakantiedagen voor zover opgebouwd tijdens ziekte. De kantonrechter heeft...
Meer...


Opnemen van verlofurenLJN BJ3050 2009

De argumenten van werkgeefster om niet aan de wens van werkneemster tegemoet te komen overtuigen niet als gewichtige redenen zoals hiervoor bedoeld. De omstandigheid dat werkneemster op enig...
Meer...


Ziek en vakantiedagenJAR 2009/163

De grief komt er op neer dat een werknemer, die ziek wordt voor het begin van een aaneengesloten vakantie, slechts dan ingevolge artikel 32 lid 9 van de CAO zijn aanspraak op die vakantie behoudt,...
Meer...


Vakantiedagen bijhouden verantwoordelijkheid werkgever JAR 2004/250

Vaststaat dat Werknemer vanaf 28 februari 2000 tot het einde van zijn dienstverband per 15 mei 2003 wegens ziekte niet geschikt was voor de bedongen arbeid als plaatwerker. In artikel 7:635...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()