Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Regelgeving snel-zoek-versie


Regelgeving snel-zoek-versie

UWV beleidsregels beoordelingskader poortwachter, Snel-zoek-versie
UWV beleidsregels beoordeling participatieverzoek, snel-zoek-versie
UWV beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten.. snel-zoek-versie
Besluit verhaal ziekengeld, snel-zoek-versie
Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar, snel-zoek-versie
Re-integratiebesluit, snel-zoek-versie
Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen, snel zoek versie


UWV beleidsregels beoordelingskader poortwachter, Snel-zoek-versie


Inwerkingtreding: 8 december 2000

klik hier voor de gehele teks  

 

     Het UWV;………….     Besluit:

Art. 1.

Het UWV hanteert bij de beoordeling van de door werkgever en werknemer geleverde re-integratie-inspanningen …………..het beoordelingskader zoals vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

 

Totstandkoming beoordelingskader

Op grond van de Wet verbetering poortwachter moeten werkgever en werknemer beiden de nodige re-integratie-inspanningen leveren met als doel hervatting in eigen of passende arbeid binnen het bedrijf. ……………………………………….. Het beoordelingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving, jurisprudentie en professionele richtlijnen. Het beoordelingskader bevat dus geen nieuw UWV-beleid en bevat dus ook geen UWV-voorschriften, maar geeft een door alle partijen onderschreven interpretatie en nadere uitwerking weer van de bovengenoemde elementen.

 

Inhoud beoordelingskader

………Het beoordelingskader ziet dus zowel op:

 • de te ondernemen procesmatige stappen
 • de sociaal-medische en arbeidskundige activiteiten
 • het resultaat
 • de beoordelingswijze van het UWV.

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bij die beoordeling staat het resultaat voorop. Als dat resultaat er bevredigend uitziet, is de weg waarlangs dat resultaat tot stand is gekomen, dus de verrichte re-integratieactiviteiten, minder relevant.

 

Wie hanteert beoordelingskader?

Het beoordelingskader heeft in de eerste plaats het oog op de reïntegratie-inspanningen die werkgever en werknemer in redelijkheid van elkaar mogen verwachten. …………….


Lees verder...

  index

UWV beleidsregels beoordeling participatieverzoek, snel-zoek-versie


Dit is geen letterlijke overname van de tekst van het besluit maar een stuk waarin je snel iets kan terugvinden. Voor de exacte bewoordingen kunt u terecht in de letterlijke tekst  

 

Besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;    

A. Algemeen

Artikel 1. definiëring;

Bij de definiëring moet goed opgelet worden. Er is een verschil tussen een traject en een interventie. Beiden moeten op een andere manier benaderd worden.

 

participatieverzoek: verzoek van een werkgever aan UWV om deel te nemen in de re-integratie van de werknemer indien het dienstverband tijdens ziekte eindigt,

 

re-integratietraject: een door een re-integratiebedrijf te verzorgen traject gericht op plaatsing bij een andere werkgever,

 

re-integratie-interventie: een interventie gericht op vergroting van de sollicitatiekansen,

 

resterende loonkosten: het brutoloon plus 8% vakantietoeslag over de resterende duur van het dienstverband.

 

Artikel 2, voorwaarden

Een werkgever komt voor de participatieregeling in aanmerking als hij voor een werknemer wiens dienstverband tijdens maximaal 104 weken ziekte eindigt een re-integratietraject of re-integratie-interventie start die:

 • noodzakelijk is;
 • langer duurt dan de resterende duur van het dienstverband; en/of
 • meer kost dan 70% van de resterende loonkosten.

Lees verder...

  index

UWV beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten.. snel-zoek-versie


Dit is een ingekorte versie bedoelt om snel de gedachten te vormen of iets op te zoeken. Uitdrukkelijk verwijs ik ook naar de volledige tekst.

 

Artikel 2. Inhoud van het re-integratieverslag

Lid 1, formulier UWV

Voor het indienen van het re-integratieverslag stelt het UWV een formulier beschikbaar.

 

Lid 2, vormvrij;

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het in het eerste lid bedoelde formulier, worden in elk geval als afzonderlijke en herkenbare elementen van het re-integratieverslag weergegeven;

 • de probleemanalyse,
 • het plan van aanpak,
 • het actueel oordeel bij de probleemanalyse,
 • de eindevaluatie,
 • de medische informatie,
 • het oordeel van de werknemer.

 

Lid 3, wie, wanneer, tekenen

De in het tweede lid genoemde elementen worden elk afzonderlijk voorzien van de datum en van de naam en de functie van de opstellers of ondertekenaars.

 

Lid 4, de noodzakelijke administratieve gegevens

 • van de werknemer,
 • de werkgever en de
 • bedrijfsarts of de arbodienst,
 • de gegevens omtrent de functie en de bekwaamheden van de werknemer en
 • de vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte,

worden herkenbaar weergegeven bij de probleemanalyse of bij het actueel oordeel bij de probleemanalyse.


Lees verder...

  index

Besluit verhaal ziekengeld, snel-zoek-versie


Dit is niet de gehele tekst van het besluit. Het besluit is samengevoegd onder kopjes om snel iets terug te kunnen vinden. Soms zult u natuurlijk de  gehele tekst nodig hebben.

 

 

Vooraf de Ziektewet

Art. 39a lid 1 ZW Verhaal op werkgever bij schending verplichtingen

Indien bij de behandeling van de aangifte of de beoordeling, bedoeld in artikel 38, tweede lid, blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van artikel……(re-integratie plichten)………., niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, verhaalt het UWV op die werkgever het ziekengeld, alsmede …(premie etc)……..,dat zal worden betaald over een door het UWV vast te stellen tijdvak.

 

Aanvang verhaal

Dit tijdvak vangt aan op de eerste dag van ongeschiktheid tot werken nadat de dienstbetrekking is geëindigd en wordt afgestemd op de periode waarin de werkgever de in de vorige volzin bedoelde verplichtingen of regels niet is nagekomen of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.

 

Maximaal 52 weken

Het tijdvak bedraagt ten hoogste 52 weken. Indien binnen het door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde tijdvak een periode van ongeschiktheid tot werken gedurende een periode van vier weken of meer wordt onderbroken door geschiktheid tot werken, wordt het ziekengeld over de periode van ongeschiktheid tot werken die is gelegen na die vier weken of meer weken niet verhaald op de werkgever, bedoeld in de eerste zin.


Lees verder...

  index

Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar, snel-zoek-versie


25 maart 2002, Stcrt. 2002, 60

Ingekorte versie om iets op te zoeken of terug te vinden.

De gehele tekst is op internet beschikbaar

  

Art. 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. arbodienst: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;
 2. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet;
 3. plan van aanpak: het plan van aanpak, bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
 4. werkgever: een werkgever als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 25, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
 5. werknemer: een werknemer als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verzekerde, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
 6. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

Art. 2. Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

 1. De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde de bedrijfsarts of arbodienst in staat te stellen de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet en in deze regeling, naar behoren te verrichten.

Lees verder...

  index

Re-integratiebesluit, snel-zoek-versie


Dit is een gecomprimeerde tekst om snel iets op te zoeken. Mogelijk heeft u de volledige tekst nodig die ook op internet te vinden is.

 

Vooraf de belangrijkste aan de orde zijnde bepalingen uit de WAO/WIA;

Artikel 35 lid 1 WIA, voorzieningen op het werk;

 • het UWV kan aan de persoon ,
 • met volgens het UWV structurele functionele beperking en
 • die arbeid in dienstbetrekking verricht of
 • die arbeid in dienstbetrekking gaat verrichten,
 • die geen WSW-er is of zal zijn en
 • (nog) geen scholing of opleiding in het kader van de bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces volgt of gaat volgen,
 • en nog geen arbeid op een proefplaats verricht of gaat verrichten,
 • op aanvraag,
 • voorzieningen toekennen die strekken tot;
  • behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid,
  • het volgen van de scholing of
  • opleiding of
  • het verrichten van arbeid op die proefplaats

               


Lees verder...

  index

Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen, snel zoek versie


Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen

Beoordelingskader voor verzekeringsartsen, september 2005

 

Snel-zoek versie,  samenvatting van de gehel tekst.

 

 

Een zeer uitgebreide uitspraak over dit onderwerp; LJN BH1896. Die is ook terug te vinden in de jurisprudentiereeks; Volledig duurzaam; een greep uit de jurisprudentie

 

Beoordelingskader is van toepassing op;

 • einde wachttijd
 • herbeoordelingen.

 

Arbeidsbeperkingen worden duurzaam genoemd:

1. als verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten of

2. als verbetering van de belastbaarheid niet of nauwelijks is te verwachten.

 

De verzekeringsarts spreekt zich uit over de prognose van de arbeidsbeperkingen van

cliënt, uitgaande van de medische situatie zoals die is op het moment van de

beoordeling.

 

Stap 1:

De verzekeringsarts beoordeelt of verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten.

Dat is het geval als sprake is van:

 1. een progressief ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden of
 2. een stabiel ziektebeeld zonder behandelmogelijkheden.

 

Stap 2:

Als verbetering van de belastbaarheid niet is uitgesloten

beoordeelt de verzekeringsarts in hoeverre die verbetering in het eerstkomende jaar kan

worden verwacht. De verzekeringsarts gaat na of één van de volgende twee mogelijkheden aan de orde is:

 1. er is een redelijke of goede verwachting dat verbetering van de belastbaarheid zal optreden;
 2. verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks te verwachten.

 

Als voor de keuze tussen 2.a als 2.b doorslaggevende argumenten ontbreken gaat de verzekeringsarts uit van een redelijke of goede verwachting dat verbetering van de belastbaarheid zal optreden.


Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()