Zoeken naar
 
 
 

Bedongen en passende arbeid


Bedongen en passende arbeid

Bedongen arbeid; wat is dat?
Arbeidstherapie; graag of liever niet?
Passende arbeid; de begrenzing
Passende arbeid spoor I; hoe beloond
Passende arbeid en sociaal loon
passende arbeid; de loonwaarde bepalen
Passende arbeid spoor I; goed afhandelen
Passende arbeid spoor II; loon van wie?
Passende arbeid spoor II; ontslag nemen?
Passende arbeid spoor II; uitbesteden?
Passende arbeid weigeren; geen loon
Passende arbeid; de urenbeperking
Wijziging arbeidsuren kan gelden als nieuw bedongen arbeid
Passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld
Ziek, 104 weken loon voor de bedongen arbeid!
Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie


Bedongen arbeid; wat is dat?


In artikel 7; 629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat dat het gaat om het wegens ziekte niet verrichten van de bedongen arbeid. In artikel 7:628 BW gaat het om de overeengekomen arbeid. De woorden zijn anders, maar de inhoud niet, het gaat om de taken en/of functie die in de arbeidsovereenkomst zijn neergelegd. Soms zijn ze niet op papier overeengekomen maar mondeling of zelfs stilzwijgend. Het gaat om de inhoud van de taken en functie.

 

Het begrip ‘zijn arbeid’ dat in de Ziektewet staat, of het geheel andere passende arbeid begrip van de WIA en WAO, gelden hier niet, al zijn er natuurlijk veel parallellen te vinden.


Lees verder...

  index

Arbeidstherapie; graag of liever niet?


Het begrip arbeidstherapie wordt veel gebruikt als er over re-integratie gesproken wordt. Bedacht moet worden dat het begrip niet eenduidig is. In de wet komt de term niet voor. In de beleidsregels  beoordelingskader  poortwachter staat onder hoofdstuk 8;

Dat (arbeidstherapie) kan een zeer adequate aanpak zijn, mits dit voor een korte periode gebeurt (in de regel niet langer dan zes weken) en mits deze periode wordt gebruikt om in de praktijk te beoordelen welke arbeidsmogelijkheden de werknemer heeft. Na afloop van de periode moeten werkgever en werknemer, in overleg met de bedrijfsarts, kiezen voor hetzij een reguliere arbeidsinschakeling, hetzij een andere wijze van re-integratie.

 

In sommige sectoren is via de CAO het één en ander afgesproken over de invulling van het begrip arbeidstherapie. Daarnaast hebben inkomensverzekeraar het begrip in hun polis soms ingevuld of in tijd begrensd.


Lees verder...

  index

Passende arbeid; de begrenzing


Eerst de wettelijke bepaling wat betreft passende arbeid.

artikel 7: 658a lid 4 BW;

Onder passende arbeid …….wordt verstaan allearbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

 

Passende arbeid is een begrip dat in de WW grote betekenis heeft. Op welk werk moet een werkloze zich richten bij het zoeken naar werk, welk werk moet hij aanvaarden en welk werk hij mag weigeren zonder zijn uitkering in gevaar te brengen? De antwoorden draaien allen om de vraag of het om passend werk gaat. Het passende arbeid begrip in het BW is ervan afgeleid. Er is een Richtlijn die voor de WW in zijnalgemeenheid passend werk verwoord in termen van aard van het werk, beloning of reisduur. Deze richtlijn is niet geldig voor het begrip passende arbeid in het kader


Lees verder...

  index

Passende arbeid spoor I; hoe beloond


Een werknemer die vanwege medische beperkingen niet in staat is de bedongen/het eigen werk te verrichten blijft arbeidsongeschikt zolang hij dat werk niet kan doen en de dienstbetrekking voortduurt. De werkgever kan met de arbeidsongeschikte werknemer overeenkomen dat hij een deel van het eigen werk gaat/blijft doen, de werknemer kan ander werk doen bij de eigen werkgever en zelfs in dienst treden bij een andere werkgever, hij blijft echter ongeschikt voor de bedongen arbeid. Zijn recht op loon blijft gebaseerd op artikel 7: 629 lid 1 BW. Volgens dit artikel is er wat betreft de hoogte een minimum gegarandeerd van 70% van het loon. De werkgever mag inkomsten van de werknemer in mindering brengen;

 

Artikel 629 lid 5 BW

…….. Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door de werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo


Lees verder...

  index

Passende arbeid en sociaal loon


Werkgever begaan met hun hardwerkende zieke werknemer nemen wel eens een deel van het verlies aan inkomen van hun werknemer voor hun rekening. Ze vullen het loon aan tot meer dan de CAO verplichting, als de CAO dat toelaat tenminste, ze handhaven het loon ook na twee jaar terwijl de loonwaarde van het passende werk is gezakt, of compenseren een lagere WAO of WIA uitkering.

 

De werkgever compenseert direct of indirect een inkomensverlies dat voor rekening van de werknemer is gekomen uit sociale overwegingen. Het wordt wel sociaal loon genoemd. Het staat zelden op de loonstrook. Vaak komt deze vorm van beloning pas aan de orde bij discussies over de prestatie van de werknemer in het kader van een beoordeling door het UWV over een uitkering. Pas dan wordt gesteld dat de werknemer het werk dat bij het betaalde loon hoort, niet, of niet geheel, kan waarmaken

 

Omdat die loonwaarde op allerlei manieren relevant is en kan worden, is het soms zinvol niet alleen in


Lees verder...

  index

passende arbeid; de loonwaarde bepalen


In het artikel Arbeidstherapie; graag of liever niet? is reeds aangegeven dat de benaming belangrijk kan zijn wanneer een werknemer in passend werk hervat. Voor het vaststellen van de waarde van passend geldt hetzelfde. Het lijkt soms dat de loonwaarde van passende werk de eerste twee jaar niet relevant is omdat de werkgever toch het loon door moet betalen, doch vaak blijkt dat de eerst gemaakte afspraken relevant kunnen worden voor bijvoorbeeld de bepaling van het recht op loon na twee jaar, in de WAO of WIA beoordeling of voor het recht op vergoeding van de particuliere loonkostenverzekering van de werkgever. In de jurisprudentie is er regelmatig discussie over de waarde van die eerste afspraken terug te vinden.

 

Het is niet onverstandig om met dat gegeven in het achterhoofd het vaststellen van de loonwaarde met enig verstand te benaderen. Hoe de loonwaarde bepaald wordt is niet vastgesteld. Meestal


Lees verder...

  index

Passende arbeid spoor I; goed afhandelen


De stap van bedongen (het eigen) werk naar passend werk is op allerlei manieren met wetgeving omgeven. Werkgever en werknemer hebben beiderzijds rechten en plichten om maar tot re-integratie te kunnen komen. De omgekeerde weg, van passende naar bedongen arbeid is niet geregeld. Een gelukte re-integratie heeft juridisch een open einde zo lijkt het. Werkgevers en werknemers zoeken na gebruik te hebben gemaakt van allerlei wettelijke regelingen zelf een weg om hun zaken onderling te regelen. Soms lukt dat niet helemaal. Rechters en andere juristen bijten op dit moment hun tanden stuk op dit onderwerp dat zich heeft toegespitst op de vraag wanneer het werk van de gere-integreerde werknemer geen passende arbeid meer is maar bedongen arbeid zoals bij de andere werknemers op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de nieuwe collega’s met dezelfde functie. Met andere woorden, wanneer is de gere-integreerde werknemer een volwaardige werknemer geworden met rechten en plichten als ieder andere werknemer.

 

De vraag of er sprake is van het verrichten van passende arbeid of bedongen arbeid is relevant voor bijvoorbeeld;

  • het recht op loon wanneer de loonwaarde van de eerst bedongen arbeid niet overeenkomt met de loonwaarde van de verrichtte arbeid,

Lees verder...

  index

Passende arbeid spoor II; loon van wie?


Bij het vaststellen van de loonbetalingsverplichting, wanneer een werknemer werkzaam is in spoor II, is de wijze waarop de nieuwe arbeidsovereenkomst is vormgegeven relevant. Veel werkgevers maken gebruik van een detacheringovereenkomst. Op een internetadres van het ministerie staat een voorbeeld overeenkomst, Handleiding detachering. Het is echter niet noodzakelijk met detachering de overstap te regelen, zie Passend werk spoor I; goed afhandelen en Passend werk spoor II; ontslag nemen? . De werknemer kan evengoed rechtstreeks in dienst treden. De (eerste) werkgever blijft verantwoordelijk voor de loonbetaling ongeacht de vraag of de werknemer het werk bij de nieuwe werkgever verricht of niet, en ongeacht hoeveel zij van de nieuwe werkgever aan vergoeding ontvangen.

 

Als er echter een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten heeft de werknemer recht op loon vanwege zijn nieuwe werkzaamheden. De oude werkgever houdt zijn loonbetalingsverplichting maar


Lees verder...

  index

Passende arbeid spoor II; ontslag nemen?


Uit de discussie over de vraag welke juridische constructie bij een re-integratie traject bij een andere dan de eigen werkgever (spoor II) gekozen moet worden, blijkt dat er verschillende wegen zijn met voor en nadelen.

 

Zo kan de werknemer ervoor kiezen het dienstverband met zijn werkgever te beëindigen en elders in dienst te treden. Als hij zeker van zijn zaak is, en hij voor onbepaalde tijd in dienst treedt kan dat een oplossing zijn. Hij blijft echter met een proeftijd zitten als de nieuwe werkgever die bedingt. Hij kan deze keuze maken omdat hij van oordeel is dat het werk passend is, maar weet dat zijn kwetsbare gezondheid voor de nieuwe werkgever een belemmering zal zijn hem in vaste dienst te nemen. Het kan ook zijn dat hij deze weg kiest omdat hij bij hernieuwde uitval wederom 104 weken loon of soms Ziekengeld zal krijgen terwijl dat niet het geval is als hij bij de oude werkgever in dienst blijft. Het zijn afwegingen die berekenend zijn


Lees verder...

  index

Passende arbeid spoor II; uitbesteden?


Als re-integratie in het eigen bedrijf niet lukt, dan moet de werkgever op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Hij kan zelf een plan opstellen en zijn netwerk inschakelen, hij kan ook een re-integratie bedrijf inhuren. Over de kwaliteit van de dienstverlening in verhouding met de kosten zijn de meningen verdeeld.

 

Het is duidelijk dat niet alle bedrijven en bureaus even actief zijn en vooral ook leiden tot resultaat. Te vaak hebben werknemer het idee dat ze niet veel verder komen dat een simpele beroepskeuzetest en een sollicitatietraining. De prijzen die erbij horen liggen vaak tussen de € 3000,- en € 5000,-. Dat zijn forse bedragen waarvoor wat gevraagd mag worden. Probleem is vaak dat de werknemer die met het bureau te maken heeft de rekening niet betaald en niet altijd kan of wil protesteren. Ook de werkgever iinschakelen wanneer het allemaal niet zo goed verloopt is voor hen niet altijd wenselijk.

 

Het moment waarop re-integratie spoor II aan de orde komt wisselt sterk. Een piepklein aannemersbedrijf


Lees verder...

  index

Passende arbeid weigeren; geen loon


In artikel 629 lid 3 sub c is bepaald;

De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht (recht op loon)  niet:

voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid……., waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht..

 

Als een werknemer weigert passend werk te verrichten, of een deel ervan, mag de werkgever de loonbetaling staken. Of de werkgever de gehele loonbetaling mag stoppen of zich moet beperken tot het deel dat de werknemer zou kunnen verrichten is op dit moment nog niet duidelijk. Op basis van een aantal uitspraken lijkt het serieus de kant op te gaan van een weigeringbevoegdheid over het


Lees verder...

  index

Passende arbeid; de urenbeperking


Het opleggen van een urenbeperking komt veel voor. Soms wordt die beperking in uren per dag, per week of de noodzaak een dag te kunnen bijkomen door de bedrijfsarts genuanceerd en goed gemotiveerd. Hij geeft dan net als de verzekeringsarts van het UWV een oordeel over de belastbaarheid en zal met het oog op de verder te ondernemen re-integratie activiteiten ook een prognose geven voor de belastbaarheid in uren op termijn. Regelmatig wordt de urenbeperking in een vast oplopend patroon opgelegd aan werknemers die lange tijd inactief zijn geweest en de gelegenheid moeten krijgen hun activiteiten te kunnen opbouwen.

 

Er is een Standaard verminderde arbeidsduur  gemaakt voor verzekeringsartsen. Samen met wat andere ontwikkelingen, zoals die rond de duurzaamheid van beperkingen, heeft die standaard als gevolg gehad dat er in het kader van de WIA beoordeling weinig urenbeperkingen meer opgelegd worden. De standaard wordt nu door verzekeringsartsen, soms met een dubbele toets, strikt gevolgd. De bedrijfsarts is ook


Lees verder...

  index

Wijziging arbeidsuren kan gelden als nieuw bedongen arbeid


zie onder de aandacht op de voorpagina
 


Lees verder...

  index

Passende arbeid, weer ongeschikt; loon noch ziekengeld


Zonder dat er sprake is van een uitzonderingssituatie heeft een werknemer die ongeschikt is voor de bedongen arbeid 104 weken recht op loon. De duur en omvang van dat recht wordt niet doorkruist door welke werkhervatting dan ook zolang de werknemer de dienstbetrekking met de werkgever tenminste niet opgeeft. Als de werknemer passend werk verricht en hij meldt zich wederom ziek, dan is er geen sprake van een nieuwe ziekmelding. Hij blijft arbeidsongeschikt voor de bedongen arbeid en op die grond 104 weken lang recht houden op loon. Dat is het loon dat bij de bedongen arbeid hoorde.

 

Na die 104 weken arbeidsongeschiktheid bij dezelfde werkgever is het recht op loondoorbetaling voorbij. Als de werknemer geen nieuwe dienstbetrekking is aangegaan of als er geen nieuwe bedongen arbeid


Lees verder...

  index

Ziek, 104 weken loon voor de bedongen arbeid!


Ziek, 104 weken loon voor de bedongen arbeid!

 

Er is op dit moment veel te doen over de vraag of ;

 

werkgevers aan een werknemer die al 104 weken ziek is geweest en weer heeft hervat, bij uitval wederom 104 weken loon moet betalen, of juist niet.

 

Op dit moment is dat onderwerp nog niet uitgekristalliseerd. Wel is er al een uitspraak van de Hoge Raad, maar die biedt nog geen sluitende oplossing.

 

De bedongen arbeid

Dat is de arbeid die werkgever en werknemer overeen zijn gekomen bij het begin van de arbeidsovereenkomst, of op een later tijdstip tijdens het dienstverband, uitdrukkelijk overeengekomen is.

 

Passende arbeid

Dat is de arbeid die de werknemer is gaan verrichten nadat hij tijdelijk of blijvend ongeschikt is geworden voor zijn eigen werk. Dit werk is gezien de beperkingen van de werknemer wegens ziekte voor hem geschikt. De werknemer heeft op grond van de wetgeving recht op passend werk en is ook verplicht dit werk te verrichten.


Lees verder...

  index

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()