Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid spoor II; loon van wie?


Bij het vaststellen van de loonbetalingsverplichting, wanneer een werknemer werkzaam is in spoor II, is de wijze waarop de nieuwe arbeidsovereenkomst is vormgegeven relevant. Veel werkgevers maken gebruik van een detacheringovereenkomst. Op een internetadres van het ministerie staat een voorbeeld overeenkomst, Handleiding detachering. Het is echter niet noodzakelijk met detachering de overstap te regelen, zie Passend werk spoor I; goed afhandelen en Passend werk spoor II; ontslag nemen? . De werknemer kan evengoed rechtstreeks in dienst treden. De (eerste) werkgever blijft verantwoordelijk voor de loonbetaling ongeacht de vraag of de werknemer het werk bij de nieuwe werkgever verricht of niet, en ongeacht hoeveel zij van de nieuwe werkgever aan vergoeding ontvangen.

 

Als er echter een nieuwe arbeidsovereenkomst is gesloten heeft de werknemer recht op loon vanwege zijn nieuwe werkzaamheden. De oude werkgever houdt zijn loonbetalingsverplichting maar

mag dat loon in mindering brengen. Hoe hij dat in mindering brengt is niet erg duidelijk. Het probleem is vergelijkbaar met de beloning van passend werk dat in het artiekel  beloond wordt behandeld.

 

De werkgever moet in ieder geval zorg dragen voor een loonbetaling van 70% of conform de CAO verplichting.

 

Er zijn buiten bovenvermelde onduidelijkheid over de vraag waarop gekort moet worden nog wel wat andere hobbels denkbaar bij het toepassen van de korting ex artikel 629 lid 5 BW;

…….. Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door de werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid had kunnen verrichten.

 

Bij nevenwerkzaamheden en deeltijdwerkers is het relevant of de nieuwe werkzaamheden voor de oude in de plaats komen. Wat bijvoorbeeld te doen met de schoonmaakster van kantoren die overeen was gekomen alleen na 17.00 uur te werken en dagelijks 2 uur werkte. Als zij na uitval gaat werken als verkoopster bij een bakker, van 8.00 uur tot 11.00 uur, is dat dan gedurende de tijd dat zij de bedongen arbeid had kunnen verrichten als zij niet verhinderd was geweest? En wat als het uurloon minder is en zij in 3 uur evenveel verdiende als voorheen in 2 uur? Wat te denken van de leraar die bijles gaf in de avonduren en dat na uitval uitbreid? Maakt het verschil of hij dat doet in het kader van re-integratie in samenspraak met de school of geheel zelfstandig voor een bureau voor volwassen educatie?

 

In de wettekst is daar geen bevredigend antwoord op te vinden. De jurisprudentie geeft eveneens weinig houvast. Een pragmatische benadering lijkt aangewezen.

 

Als de dienstbetrekking niet is geëindigd en de werknemer in een nieuwe baan zoveel verdient dat de oude werkgever geen loon meer hoeft te betalen, is het niet zo dat de verplichtingen wederzijds vervallen. Zaken als pensioenopbouw, re-integratie verplichtingen, opbouw vakantiegeld, vrije dagen, alles kan doorlopen.


van het Ministerie
Detacheringstoolkit
handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever
Meer...

Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Wat is passende arbeid? Mevrouw Mr. C.J. Mooij ArbeidsRecht 2009 nr. 14
te koop via Recht.nl
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

                              

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()