Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Teksten uitgelicht


de onderwerpen;

(Geen titel)
Klos opleiding; HBO?
Opleiding; algemene HBO-eis niet realistisch
Bekwaamheden en competenties
Arbeidsdeskundig analist en CBBS
Bezwaren tegen een WAO beoordeling op een rij
Belastbaarheid; zitten en staan
Belastbaarheid; knielen en hurken
Bezwaren tegen de geduide functies algemeen


(Geen titel)Lees verder...

  index

Klos opleiding; HBO?


Mevrouw X geeft aan dat ze op de havo niet mee kon. In de derde klas bleef ze voor een tweede keer in haar schoolloopbaan zitten. Ze kon het niveau niet aan en was ook niet erg gemotiveerd. Op de Klos-opleiding ging het beter. De stof was eenvoudig en toegepast. Die kon ze met inzet bevatten. Toen ze net 21 was kreeg ze haar diploma hoofdakte. Die heeft ze in een één jarige dagopleiding direct na de 3 jarige opleiding tot kleuterleidster gedaan Die werd later gelijk gesteld met het Pabo diploma. Zij geeft aan nooit het HBO-niveau gehaald te hebben dat de Pabo zou vertegenwoordigen.....


Lees verder...

  index

Opleiding; algemene HBO-eis niet realistisch


De geduide functies hebben gemeen dat zij een HBO opleidingseis kennen, doch dat een specifieke richting niet noodzakelijk is. Instroom is mogelijk vanuit diverse disciplines. Dat is niet ongewoon bij een CBBS functieduiding. Het is immers zo dat in de meeste gevallen wanneer een HBO-er uitvalt in zijn eigen beroep, er gezien de beperkte vulling van het CBBS geen functies te duiden zijn die dezelfde opleidingseisen kennen, doch een andere belasting hebben dan het eigen werk. Zo gebeurt het steeds dat een kleine groep HBO-functies geduid kunnen worden aan alle uitgevallen HBO-ers en ook academici. De overige in het CBBS aanwezige HBO-functies worden niet gebruikt. Indien er geen sprake is van beperkingen op persoonlijk en sociaal functioneren, is dat rijtje steeds hetzelfde, de functie van arbeidsdeskundige komt zo goed als in iedere genoemde functieduiding als eerste voor nu bovendien het uurloon in deze functie relatief hoog is. Zijn er wel beperkingen op rubriek I en II van de Functionele Mogelijkheden Lijst, dan zakt het niveau van de geduide functies ten minste naar MBO-niveau, doch meestal nog lager. Bovenstaande geldt ook voor functieduiding op een lager niveau. Van de in het CBBS opgenomen functies wordt maar een heel beperkt deel voor de functieduiding gebruikt omdat de functies met een specifieke opleidingseis zelden of nooit voor een schatting bruikbaar zijn.


Lees verder...

  index

Bekwaamheden en competenties


Bekwaamheden van de mevrouw X

Om te beoordelen of mevrouw X in staat is de geduide functies te verrichten is het noodzakelijk vast te stellen wat haar vaardigheden of bekwaamheden zijn. Tegenwoordig spreekt men bij werkgevers over competenties. In functieomschrijvingen zijn de voor de functie noodzakelijke competenties opgenomen, in vacatures worden ze verwoord.


Lees verder...

  index

Arbeidsdeskundig analist en CBBS


De arbeidsdeskundig analist heeft zoals al eerder aangegeven bij het enquêteren geen overwegingen gewijd aan de noodzakelijke bekwaamheden voor het kunnen verwerven van de door hem geënquêteerde functies. De op dit moment op de arbeidsmarkt gebruikelijke werkwijze om naast opleiding ook een scala aan competenties te vragen, wordt door de arbeidsdeskundig analist niet in het CBBS verwoord, ook niet onder het in het CBBS aanwezige mogelijkheid om de ervaringseisen van de werkgever vast te leggen.

 

Hierdoor is het voor de arbeidsdeskundige niet mogelijk een genuanceerde afweging te maken wanneer hij functies moet duiden. Ook op basis van de wel voorhandenzijnde gegevens heeft hij echter geen genuanceerde afweging gemaakt, althans daarvan is in zijn rapport onvoldoende  terug te vinden. Een arbeidsdeskundige bij het UWV heeft als iedere arbeidsdeskundige kennis van de arbeidsmarkt, en gezien zijn beroep zeker een oordeel over de toegankelijkheid van zijn eigen functie. Wanneer hij functies duidt dient hij op basis van de gegevens uit het CBBS en zijn eigen kennis en ervaring te oordelen en dit oordeel vast te leggen. Nu dit niet is gebeurd kleeft ook aan zijn oordeel een motiveringsgebrek.


Lees verder...

  index

Bezwaren tegen een WAO beoordeling op een rij


Mevrouw X meent dat haar lichamelijke beperkingen zijn onderschat, dat haar beperkingen wat betreft persoonlijk en sociaal functioneren ten onrechte niet in de beoordeling zijn betrokken, dat bij de arbeidskundige beoordeling is uitgegaan van onjuiste gegevens en veronderstellingen en dat de beslissing bovendien onvoldoende is gemotiveerd zodat van een zorgvuldige besluitvorming geen sprake is. Zij meent dat de functieduiding niet in stand kan blijven.

 

De bezwaren kunnen als volgt worden opgesomd;

Haar medische bezwaren;

  • Zij meent dat ze ernstiger beperkt is dan aangegeven in de Functionele Mogelijkheden Lijst, dat is reeds eerder in dit rapport weergegeven. Met name maakt ze bezwaar tegen de in de Functionele Mogelijkheden Lijst opgenomen belasting ten aanzien van zitten, staan, knielen en hurken, reiken, bovenhands werken, buigen, de krachtfuncties, tillen, dragen, duwen en trekken en het ontbreken van beperkingen wat betreft het persoonlijk en sociaal functioneren, rubriek I en II in de Functionele Mogelijkheden Lijst,

Lees verder...

  index

Belastbaarheid; zitten en staan


In de bezwaarprocedure heeft mevrouw X reeds aangegeven dat de toelichting op de aspecten zitten, staan en lopen naar haar mening niet kloppen en bovendien verwarrend zijn. In bezwaar heeft de bezwaar verzekeringsarts daarop de toelichting laten vervallen en de behoefte aan houdingsafwisseling wat betreft zitten, staan en lopen ondergebracht bij item 5 onderdeel 9. Hij geeft aan dat het wisselen van houding noodzakelijk is voor wat betreft zitten, staan en lopen en voegt eraan toe dat uitsluitend zittend werk de hele dag niet mogelijk is. De arbeidsdeskundige geeft vervolgens aan dat er in de geduide functies niet de gehele dag gezeten wordt omdat er niet langer dan een uur achtereen gezeten wordt en vertreden veelal mogelijk is.


Lees verder...

  index

Belastbaarheid; knielen en hurken


In de Functionele Mogelijkheden Lijst zijn geen beperkingen opgenomen wat betreft knielen en hurken. Wel beperkt is geknield en gehurkt actief zijn. Het is gezien de diagnose met bijbehorend klachtenpatroon van mevrouw X onduidelijk hoe zij op een dag, ieder uur, tien keer knielend of hurkend de grond kan bereiken, doch niet gehurkt een kastje kan afnemen waarvoor zij op haar hurken of knieën zou moeten gaan zitten. De statische en dynamische belasting van deze bewegingen, met name die van hurken, liggen te dicht bij elkaar om die als geheel los staande belastingaspecten te zien. Mevrouw X meent dat ze geen van beiden kan zonder overbelasting. Zij heeft in haar dagelijks leven allerlei oplossingen gevonden om niet te hoeven knielen of hurken. De beweging is niet goed mogelijk. Forceert ze zichzelf, dan krijgt ze direct klachten die moeilijk herstellen. Uit de gegevens in het dossier blijkt ook dat zij bij de hurkzit moeite heeft


Lees verder...

  index

Bezwaren tegen de geduide functies algemeen


Nu ik als arbeidsdeskundige geen toegang heb tot gedetailleerde informatie van de specifiek geduide functie, kan ik om te beoordelen of de geduide functies passend zijn niet anders dan op de arbeidsmarkt kijken naar vergelijkbare functies. Daarbij heb ik gekeken naar de vacatures en de informatie die via de website van het CWI over de functies is terug te vinden. Andere aanknopingspunten heb ik in tegenstelling tot de arbeidsdeskundige van het UWV niet.

 

Naar mijn oordeel hoeft dat geen bezwaar te zijn, immers in een vergelijkbare functie zijn (een deel van) de gevraagde competenties hetzelfde. Het CWI geeft zelfs een algemene functieomschrijving met


Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()