Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

ziek in dienst


ziek in dienst

Ziek in dienst; de regels
Ziek in dienst; stimulerende maatregelen kort op een rij
Ziek in dienst, no risk polis
Ziek in dienst; premiekorting
Ziek in dienst; proefplaatsing
Ziek in dienst; scholing, wie betaalt?
Loondispensatie; minder dan het minimumloon
Loonkostensubsidie bij zeer moeilijke re-integratie
Re-integratie instrumenten, Voorzieningen
Subsidie voor de werkgever; aanpassing van de werkplek
Zwijgen bij een aanstellingskeuring of sollicitatie; loon?
XX komt nog XX Ziek in dienst; WAJONG
Ziek in dienst, een greep uit de jurisprudentie


Ziek in dienst; de regels


 WIA

Proefplaatsing 

artikel 37 lid 1 WIA; 3 maanden onbeloond werk, proefplaatsing

Het UWV en de eigenrisicodrager kunnen;

 • in het kader van de bevordering van de inschakeling in de arbeid,
 • toestemming verlenen aan de gedeeltelijk arbeidsgeschikte die,
 • recht heeft op een uitkering op grond van deze wet om,
 • op een proefplaats bij een werkgever,
 • gedurende maximaal drie maanden,
 • onbeloonde werkzaamheden te verrichten.

 

Lid 2; voorwaarden

De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats zijn

werkzaamheden;

 • waartoe de gedeeltelijk arbeidsgeschikte
 • met zijn krachten en bekwaamheden in staat is;

Lees verder...

  index

Ziek in dienst; stimulerende maatregelen kort op een rij


Werknemers met lichamelijke of geestelijke beperkingen, of zij die beperkingen hadden die zijn verdwenen, hebben moeite om aan het werk te komen. Zij zijn voor een werkgever een verhoogd risico. Niet alleen financieel, een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar is fors, maar ook wat betreft onzekerheid over inzetbaarheid, investeringen in de werknemer als opleiding, coaching en dergelijke. Een werkgever maakt een afweging. In tijden van krimp van de arbeidsmarkt is een gezonde werknemer in het voordeel.

 

De wetgever probeert werkgevers te stimuleren werknemers met beperkingen in dienst te nemen met allerhande regelingen. Hier worden ze kort opgesomd. Elders vindt u meer informatie.

 

Die zijn in zijn algemeenheid beschikbaar voor;

 • de werknemer met een WAO-, WIA-, WAZ-, of WAJONG-uitkering,
 • de werknemer die volgens het UWV door medische beperkingen belemmerd worden bij het uitoefenen van hun werk,
 • volgens de gemeente door medische beperkingen belemmerd worden bij het uitoefenen van hun werk,
 • in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag een een WAO-, WIA-, WAZ-, of WAJONG-uitkering of voorziening heeft ontvangen,
 • niet bij de sociale werkplaats werken, doch daartoe wel een indicatie hebben.

Lees verder...

  index

Ziek in dienst, no risk polis


Een werknemer die ziek is, of ziek geweest is, in dienst nemen is niet zonder risico. De wetgever heeft getracht via de no risk polis in de Ziektewet een deel van de risico’s weg te nemen. Dan gaat het natuurlijk met name om de financiële risico’s.

 

De risico’s;

Een werknemer met beperkingen aannemen kan onder andere de volgende praktische risico’s en problemen meebrengen

 • verhoogde kans op uitval met als gevolg problemen met de continuïteit
 • verhoogd ziekteverzuim met vervangingsproblemen
 • verhoogd artsenbezoek met bijbehorende afwezigheid
 • noodzaak de werkplek aan te passen nu en op termijn
 • verlengde inwerkperiode
 • extra begeleiding
 • verhoogde administratieve lasten voor boekhouding en UWV-papierwinkel
 • mogelijke extra re-integratie taken op termijn
 • ..

Lees verder...

  index

Ziek in dienst; premiekorting


Om de werkgever te stimuleren een werknemer aan te nemen die ziek is, dan wel een zieke werknemer in dienst te houden is er een premiekorting geregeld in de Wet Financiering Sociale Verzekering, de WFSV (artikel 50).

 

Een nieuwe werkgever heeft recht op 3 jaar korting op de premie ter hoogte van

 • € 1021,- op de totale WAO/WIA premie en
 • € 1021,- op het werkgeversdeel van de WW premie

Samen maximaal € 2042,- !!!

 

 • Het bedrag is beduidend lager indien de werkgever de werknemer minder dan 50% van het minimumloon betaald.
 • De korting wordt indien de werkgever een jonggehandicapte in dienst neemt verhoogd met € 680,- per genoemde premiegroep.

Lees verder...

  index

Ziek in dienst; proefplaatsing


Proefplaatsing van een uitkeringsgerechtigde

 

6 maanden onbeloond werk, proefplaatsing;

Het UWV en de eigenrisicodrager kunnen;

 • in het kader van re-integratie
 • toestemming verlenen aan
 • de gedeeltelijk arbeidsgeschikte die,
 • recht heeft op een uitkering op grond van deze wet om,
 • op een proefplaats bij een werkgever,
 • gedurende maximaal zes maanden,
 • onbeloonde werkzaamheden te verrichten.

 

De werkzaamheden kunnen in dat geval zonder gevolgen voor de uitkering worden gedaan.

Let wel op het UWV beleid.

 

Voorwaarden;

De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats zijn werkzaamheden;

 • waartoe de gedeeltelijk arbeidsgeschikte
 • met zijn krachten en bekwaamheden in staat is;

Lees verder...

  index

Ziek in dienst; scholing, wie betaalt?


Wanneer een werknemer bij een nieuwe werkgever in dienst komt, heeft hij allerhande behoefte aan ondersteuning. Scholing kan daar één van zijn. Wie dient die scholing te betalen? Niet de nieuwe werkgever. Wie dan wel?

 

Dat hangt af van de situatie waarin de werknemer verkeert.

 • Hij heeft nog een dienstverband waarin hij wegens arbeidsongeschiktheid niet kan werken. Er is dan sprake van werkhervatting in spoor II. Wordt hij bemiddeld door een re-integratie bureau, dan kan de scholing mogelijk betaald worden uit het budget van dit bureau. Dat hangt af van het contract dat het bureau met de (oude) werkgever is aangegaan.Is er geen re-integratie bureau ingeschakeld, dan kan de werknemer zich rechtstreeks tot de oude werkgever wenden. Die is verplicht re-integratie te ondersteunen, ook in spoor II. Als het een kloppende re-integratie is zal de werkgever de kosten voor zijn rekening moeten nemen, al zijn er natuurlijk uitzonderingen te bedenken als extreem hoge kosten, niet een goedkope adequate oplossing etc.

Lees verder...

  index

Loondispensatie; minder dan het minimumloon


Het is goed mogelijk dat een gere-integreerde werknemer na twee jaar in staat is om maar een deel van zijn vroegere inkomen te verdienen. Werkgever en werknemer kunnen dan overeenkomen dat de werknemer andere taken heeft, andere uren werkt en een ander inkomen geniet. Dat is geheel volgens de verplichtingen die zij jegens elkaar hebben. Probleem is soms dat de waarde van de werkzaamheden per uur minder is dan het minimumloon. De regeling komt daarmee in strijd met de Wet minimumloon en –vakantietoeslag.

 

In het verleden kon de werkgever dan van het UWV loondispensatie krijgen. Dan betaalde hij na overleg met het UWV de werkelijke loonwaarde. Vaak werd de WAO-uitkering daar ook mee in overeenstemming gebracht.

   


Lees verder...

  index

Loonkostensubsidie bij zeer moeilijke re-integratie


Voor het in dienst nemen van zeer moeilijk te plaatsen werknemers is er een loonkostensubsidie van maximaal 50% van het minimumloon gedurende 1 jaar. Aan die verstrekking zitten wat haken en ogen. Met name over het vaststellen van de noodzaak, de door het UWV te verstrekken indicatiebeschikking, moet niet te licht worden gedacht. Aan de hand van de wetsartikelen heb ik de denkstappen op een rij gezet.

 

Loonkostensubsidie;

De stappen van artikel 37a WIA.

Het UWV kan

 • op aanvraag
 • aan die niet betaald door eigenrisicodrager
 • met indicatiebeschikking
 • een dienstbetrekking, niet zijnde een WSW-dienstbetrekking aangaat of is aangegaan
 • subsidie voor loonkosten verlenen indien
 • de dienstbetrekking ten minste twaalf maanden gaat duren
 •  De subsidie kan slechts worden verstrekt
 • indien deze persoon op de eerste dag van de dienstbetrekking de leeftijd van 50 jaar niet heeft bereikt. (Voor die groep is er extra premiekorting)

 

Bij uitzendwerk;

Indien de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid,


Lees verder...

  index

Re-integratie instrumenten, Voorzieningen


Dit artikel gaat over de werkgever met een werknemer die tijdens het dienstverband beperkingen heeft gekregen en die de werkgever op basis van zijn wettelijke verplichtingen moet re-integreren. Het gaat ook over de werknemer die met beperkingen bij de werkgever in dienst treedt. Voor de WAJONG populatie gelden aparte of aanvullende regels. Om hun kosten te beperken zijn er een beperkt aantal met vele mitsen en maren omgeven regelingen bedacht, waaronder voorzieningen (als bedoeld in artikel 35 WIA) aan de beperkte werknemer. Hieronder de grote lijn, niet alle mitsen en maren zijn opgenomen, wel veel. U kunt ook de folder en het aanvraagformulier van het UWV raadplegen; Het re-integratie besluit kan u ook inzicht geven, er is ook een snel-zoek-versie Re-integratiebesluit.

 

De mitsen en maren van de voorzieningen;

 • voor werknemers die arbeid in dienstbetrekking verrichten,
 • niet voor WSW-dienstverbanden,

Lees verder...

  index

Subsidie voor de werkgever; aanpassing van de werkplek


Vooraf

Dit artikel gaat over de werknemer die voorafgaand aan of tijdens zijn dienstverband beperkingen heeft gekregen.  Het gaat hier om voorzieningen die aan de werkgever worden verstrekt. Voor de WAJONG populatie kunnen andere of aanvullende regels gelden.

 

Niet meeneembare voorzieningen, de vergoeding aan de werkgever

Het UWV kan ingevolge van artikel 36 WIA;

 • op aanvraag van de werkgever,
 • die met een werknemer een dienstbetrekking heeft,
 • anders dan in de zin van de WSW,
 • die voor ten minste zes maanden is aangegaan of
 • waarmee door elkaar opvolgende dienstbetrekkingen gedurende ten minste zes maanden een dienstbetrekking blijkt te bestaan,
 • subsidie verstrekken voor meerkosten,

voor zover die werkgever aantoont dat;

 • het totaal van de kosten die hij maakt of heeft gemaakt,

Lees verder...

  index

Zwijgen bij een aanstellingskeuring of sollicitatie; loon?


Werknemers met beperkingen moeten in sommige gevallen bij een sollicitatie, melding maken van wat hen bij het verrichten van arbeid kan of zal belemmeren. In veel gevallen zal openheid leiden tot het verspelen van de kansen van een sollicitant en is zwijgen en soms zelfs liegen beter. Er is duidelijk verschil tussen het beantwoorden van vragen van de aspirant werkgever en vragen van een bedrijfsarts bij een aanstellingskeuring die kennis van zaken heeft en tot geheimhouding is verplicht. Welke keuze de sollicitant maakt is erg afhankelijk van de situatie; de kwaal, de zichtbaarheid, de ernst en ook van de persoonlijke voorkeur van de sollicitant. Het is echter onmiskenbaar dat werknemers met een vlekje het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Met vele mitsen en maren die hieronder aan bod komen zou de hoofdregel kunnen zijn;

Een werknemer moet beperkingen melden als zijn gebrek zo ernstig is dat de werknemer zo goed als zeker weet dat de functie niet passend is en hij hem niet goed zal kunnen invullen

 

Wet gelijke Behandeling

We beginnen met de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte


Lees verder...

  index

XX komt nog XX Ziek in dienst; WAJONG


  


Lees verder...

  index

Ziek in dienst, een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()