Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

WIA IVA


De IVA

de regels
Ontstaan van IVA recht
Hoogte en duur van de IVA
Herbeoordeling IVA, deels vervallen per 1-1-2012
Eindigen IVA
Herleven IVA
beslissingsauthoriteit
WIA, WAO een greep uit de jurisprudentie


de regels


IVA, de regels

 • uitsluiting
 • ontstaan van IVA,
 • het eindigen van IVA,
 • het herleven,
 • de hoogteLees verder...

  index

Ontstaan van IVA recht


Ontstaansvoorwaarden voor het recht op IVA-uitkering;

Wettekst:

Hoofdstuk 6.1 WIA

 

Artikel 47 lid 1 WIA Ontstaan IVA

Recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat voor de verzekerde die ziek wordt, indien:

 1. hij de wachttijd heeft doorlopen;
 2. hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is; en
 3. er op hem geen uitsluitingsgrond van toepassing is.

 

Lid 2 Ingangsdatum

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontstaat niet eerder dan

 • op de eerste dag na afloop van de wachttijd of,
 • indien op die dag de uitsluitingsgrond…. zich ..niet meer voordoet.

Lees verder...

  index

Hoogte en duur van de IVA


De uitkering bedraagt;

 • 75% van het maandloon,

 

de IVA-uitkering kent;

 • geen maximumduur,
 • behalve de leeftijdsgrens van 65,

 

maximumdagloon;

 • de uitkering bedraagt ten hoogste,
 • 75% van het maximumdagloon,

 

Maandloon

Het maandloon

 • bedraagt 21,75 maal het dagloon,
 • het dagloon wordt berekend aan de hand van;
 • het loon dat de verzekerde verdiende,
 • in het jaar voordat hij door ziekte uitviel voor zijn arbeid, (refertejaar),
 • het refertejaar is het jaar dat vooraf gaat aan,
 • het betaaltijdvak van de werkgever,
 • het maandloon is in grote lijnen gelijk aan,
 • het laatstverdiende loon,
 • het dagloon - en daarmee het maandloon – ,
 • wordt periodiek geïndexeerd.

Lees verder...

  index

Herbeoordeling IVA, deels vervallen per 1-1-2012


De verplichte herbeoordeling is komen te vervallen;

 • Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 619).

Afschaffen wettelijke herbeoordelingen voor:

 • de IVA gerechtigde met geringe kans op herstel werd eerder zoals hieronder aangegeven verplicht herkeurd, zie hieronder de tekst van de vroegere artikel 41.

bij;

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 618, tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012).

 

 

 

Wel;

Herbeoordeling i.v.m. inkomsten

Wanneer de IVA-gerechtigde

 • gedurende een jaar
 • meer dan 20% van het (jaar)maatmaninkomen blijkt te kunnen verwerven,
 • moet het UWV onderzoeken of
 • er nog steeds sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

 

 

 Oud

Artikel 41 WIA

 

periodieke beoordeling van de arbeidsongeschiktheid

in de WIA;

 • geen vaste periodieke termijnen

met uitzondering van;

 • de periodieke beoordeling,
 • volledig en duurzaam arbeidsongeschikte,
 • met geringe kans op  herstel.

Lees verder...

  index

Eindigen IVA


IVA eindigt

 • als de verzekerde niet langer volledig arbeidsongeschikt is,
 • indien WGA ontstaat per direct,
 • 35-minner na 2 maanden
 • of wanneer een bepaalde uitsluitingsgronden, eindigingsgronden  van toepassing wordt;
  • detentie,
  • niet langer in Nederland wonen,
  • het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of
  • overlijden

 

genoemde uitlooptermijn van 2 maanden

 • uit zorgvuldigheid,
 • om zich op de nieuwe situatie in te stellen
 • aanzegjurisprudentie lijkt niet van toepassing, zou problemen kunnen opleveren nu de CRvB daar anders over kan oordelen

Lees verder...

  index

Herleven IVA


Herleving IVA wanneer er

 • een recht op IVA heeft bestaan en
 • dit vervolgens is geëindigd,
 • dan krijgt verzekerde met onmiddellijke ingang,
 • wederom recht op IVA-uitkering,

het gaat om gevallen waarin;

 • verzekerde opnieuw volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt en
 • gevallen waarin een uitsluitingsgrond wegvalt,

 

Toename arbeidsongeschiktheid;

wordt een verzekerde

 • die recht heeft gehad op IVA-uitkering en
 • die inmiddels recht heeft op WGA-uitkering,
 • opnieuw volledig en duurzaam arbeidsongeschikt,
 • dan ontstaat er direct IVA-uitkering,
 • het recht op WGA-uitkering eindigt,

Lees verder...

  index

beslissingsauthoriteit


Het toekennen van een IVA gebeurde pas nadat de beoordeling akkoord bevonden werd door de beslis autoriteit. Dat was meestal een jurist in dienst van het UWV. Die was dan verbonden aan een andere afdeling dan de afdeling waar de beslissing werd genomen.


Lees verder...

  index

WIA, WAO een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()