Zoeken naar
 
 
 

WIA, WAO een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


ongewijzigde medische situatie LJN BV1951 2012

Intrekking WAO-uitkering. Het feit dat in tegenstelling tot een vorige beoordeling in 2007, er, bij gelijkblijvende medische situatie, zoals thans aan de orde, wel voldoende functies geselecteerd kunnen...
Meer...


Bipolaire stoornis en alcoholgebruikLJN BT6776 2011

werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een purser omdat deze de regels omtrent alcoholgebruik voor en tijdens de werkzaamheden heeft overtreden. werkgever stelt geen vertrouwen...
Meer...


te late aanvraag IVA met verkorte wachttijdLJN BU4978 2011

De aanvraag voor een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd is afgewezen, omdat de aanvraag niet voor de 68e ziekteweek is ingediend. Het dwingendrechtelijke karakter van artikel 23, zesde, lid van...
Meer...


duurzaamheidLJN BV0834 2012

Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering. Gelet op het samenstel van medische feiten en omstandigheden kan worden gezegd dat er, ondanks de behandeling, geen kans op verbetering in het eerste jaar...
Meer...


ophoging arbeidsongeschiktheid uitkering LJN BV2699 2012

….dat partijen in hoger beroep verdeeld worden gehouden door het antwoord op de vraag wat onder het in artikel 2, tweede lid, van de Beleidsregel gebruikte begrip “in belangrijke mate” moet worden...
Meer...


Mate van arbeidsongeschiktheid tussen 35-80LJN: BV2298 2012

Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering. In de situatie van werknemer maakt het voor de hoogte van haar uitkering niet uit wat de mate van arbeidsongeschiktheid is, zolang deze ten minste 35% bedraagt....
Meer...


nieuw verworven bekwaamhedenLJN BU6192 2011

Ook de aangevoerde grond dat in geval van werknemer sprake is van nieuw verkregen bekwaamheden als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wajong, onder meer in verband met zijn toegenomen bekendheid...
Meer...


LGULJN BP8888 2011

Werknemer betoogt verder dat de duur van de loongerelateerde uitkering door verweerder niet juist is berekend. Ten onrechte heeft het UWV geen rekening gehouden met artikel 59, vierde lid, en artikel...
Meer...


Recht op een loongerelateerde WGA-uitkering. LJN BQ1755 2011

De Raad overweegt dat het in de situatie van werknemer voor de hoogte van haar uitkering niet uitmaakt wat de mate van arbeidsongeschiktheid is, zolang deze ten minste 35% bedraagt. ……

De Raad...
Meer...


WAO amberLJN BQ1219 2011

De Raad stelt vast dat de WAO-uitkering van werknemer op 4 februari 2002 is ingetrokken en dat werknemer zich op 10 april 2007 bij het Uwv heeft ziekgemeld. Gelet hierop is er geen sprake van een situatie...
Meer...


verkorte wachttijd WAOLJN BP1850 2011

De Raad verwijst naar zijn uitspraak van 4 januari 2008, LJN BC2431, waarin onder meer het volgende is overwogen:
“De Raad is van oordeel dat dit artikel (39a WAO), blijkens de bewoordingen ervan...
Meer...


43a WAOLJN AU4808 2011


Gegeven dit standpunt staat de Raad uitsluitend ter toetsing de vraag of appellant terecht geweigerd heeft om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 43a van de WAO omdat er geen sprake zou...
Meer...


3 dienstbetrekkingenLJN BP8888 2011

Op grond van artikel 43, onderdeel a, onder 1°, van de Wet WIA is het ontstaan van een tweede recht op WGA-uitkering per 18 mei 2009, naar aanleiding van werknemers ziekmelding op 21 mei 2007, uitgesloten....
Meer...


WW uitkering buiten de referteperiode LJN BQ2322 2011

De rechtbank heeft overwogen dat op grond van artikel 2, eerste lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (Besluit) de buiten de referteperiode uitbetaalde WW-uitkering over september...
Meer...


Verblijf buiten Nederland LJN BP6907 2011

De loonopgave van de voormalige werkgever van werknemer heeft betrekking op een periode deels vallend buiten de referteperiode. Het Uwv heeft dit deel van de loonopgave terecht niet betrokken in de...
Meer...


Vordering ook innenLJN BP2521 2011

Vordering van € 4.500,- op werkgever. Gelet op hetgeen ter zitting van de kantonrechter op is afgesproken tussen werknemer en zijn voormalige werkgever en gelet op het in beroep overgelegde verstekvonnis,...
Meer...


VakantiebijslagLJN BQ3477 2011

De Raad is van oordeel dat het Uwv een juiste referteperiode heeft gehanteerd. Ten aanzien van de vakantiebijslag (één van de in aanmerking te nemen loonelementen) volgt de Raad het Uwv in zijn opvatting...
Meer...


overwerk, niet structureelLJN BQ9466 2011

Toekenning WAO-uitkering naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100% en een dagloon van € 80,27. Werknemer heeft bezwaar gemaakt tegen het vermelde dagloon omdat zijn inkomsten uit overwerk...
Meer...


StartersregelingLJN BP4017 2011

Uitleg startersregeling Artikel 6, eerste lid, van de dagloonregels is duidelijk. Er moet bij een starter rekening worden gehouden met loon en dagloondagen vanaf de dag dat eiseres is gestart met werkzaamheden....
Meer...


Herintreder starter LJN BQ2710 2011

Werknemer kan niet worden aangemerkt als herintreder/starter als bedoeld in artikel 6 van het Besluit reeds omdat hij in de periode van 26 maart 2006 tot en met 30 april 2006 loon heeft ontvangen in...
Meer...


Minder loon in ziekteperiodeLJN BQ2308 2011

De Raad kan, evenmin als de rechtbank, uit de voorhanden gegevens betreffende het inkomen van werknemer, opmaken dat werknemer gedurende de maanden in de referteperiode waarin hij wegens ziekte niet...
Meer...


Dagloon bij amber beoordelingLJN BP2199 2011

Nu een Amber-beoordeling niet aan de orde kan zijn, is 29 maart 2006 terecht als eerste arbeidsongeschiktheidsdag aangemerkt.
Overeenkomstig artikel 13, eerste lid, van de Wet WIA, gelezen in samenhang...
Meer...


WW bepalingen dagloonbesluitLJN BP5138 2011

WIA-dagloon is juist vastgesteld. Art. 17 van het Dagloonbesluit ziet uitsluitend op het WW-dagloon en is niet van toepassing op het WIA-dagloon. Een garantiebepaling voor het WIA-dagloon is bewust...
Meer...


Vorderbaar maar niet inbaar loonLJN BP2469 2011

Zoals uit artikel 13, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 2, eerste lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (het Besluit) blijkt is uitgangspunt bij de vaststelling van het dagloon...
Meer...


mogelijkheden werknemer verbeterenLJN BL5497 2010
De Raad ziet in de door de bezwaarverzekeringsarts genoemde informatie van de behandelend sector en in het bijzonder de vermelde brief van 27 augustus 2007 van de werknemer behandelende neurochirurg...
Meer...


verbetering te verwachten?LJN BN8036 2010


De Raad stelt vast dat de (bezwaar)verzekeringsarts van het Uwv wel een standpunt heeft ingenomen met betrekking tot de vraag of zich de situatie voordoet dat geen verbetering meer is te verwachten,...
Meer...


reeks artsen geven oordeelLJN BN9226 2010

De Raad stelt vast dat bezwaarverzekeringsarts W in zijn in hoger beroep ingezonden rapportage van 1 juli 2009 is ingegaan op de informatie van de behandelend specialisten van betrokkene, die in beroep...
Meer...


Turks paspoortLJN BN5794 2010

De Raad stelt vast dat betrokkene een Turks paspoort bezit met daarin een aantekening van 29 maart 2007 dat naar aanleiding van een door hem op 3 januari 2005 ingediend bezwaarschrift uitzetting achterwege...
Meer...


dagloon WIA. LJN BM8156 2010

Het Uwv heeft in overeenstemming met art. 13, lid 1, WIA en art. 2, lid 1, van het Besluit (dagloonregels werknemersverzekeringen) niet de volledige waarde, maar uitsluitend de belaste waarde van...
Meer...


Nabetaling ex-werkgever LJN BO5404 2010

Geen grond voor het oordeel dat artikel 2, eerste lid, van het Besluit, voor zover daarbij het loondervingsbeginsel wordt verlaten, onverbindend moet worden geacht. De nabetaling van achterstallig...
Meer...


nalatigheid informatieplichtLJN BN9304 2010

De rechtbank ziet in het onderhavige geval aanleiding om, in afwijking van de wettelijke bepalingen, te oordelen dat de inkomsten van eiser als zzp-er dienen te worden meegenomen ter bepaling van de...
Meer...


Vaststelling WIA-dagloon. LJN BO7199 2010

Onder loon wordt mede begrepen het loon waarvan de werknemer aantoont dat dit in het refertejaar vorderbaar maar niet tevens inbaar is geworden. Niet aangetoond dat de vermelde nabetaling van vakantietoeslag...
Meer...


Loonsuppletie sociaal planLJN BO1104 2010

Is terecht bij de vaststelling van het dagloon geen rekening gehouden met de door werknemer in de referteperiode genoten loonsuppletie? In het onderhavige geval vindt de loonsuppletie haar oorzaak...
Meer...


Gedeeltelijke opbouw vakantierechtenLJN BO3802 2010

Toekenning loongerelateerde uitkering. Werknemer is met ingang van 5 januari 2004 bij zijn werkgever in dienst getreden waardoor de door hem in het refertejaar genoten vakantiebijslag (enkel) betrekking...
Meer...


Vaststelling dagloon WGA-uitkeringLJN BL7239 2010

Het uitgangspunt bij de vaststelling van het dagloon, waarnaar een uitkering op grond van de WIA wordt berekend, is het loon dat de verzekerde volgens opgave van zijn werkgever daadwerkelijk heeft...
Meer...


Loonsuppletie LJN BN2453 2010

De loonsuppletie is niet meegenomen bij de berekening van het dagloon. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt. De Raad is van oordeel dat (de) gestelde telefonisch verstrekte informatie, die overigens...
Meer...


verlaging WW met 35%LJN BN6005 2010

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van Walvis komt naar voren dat het dagloon voortaan zou worden gebaseerd op het door de werknemer in een bepaalde periode daadwerkelijk ontvangen loon. De...
Meer...


Laatstelijk voor uitval verricht werkLJN BN6023 2010

Het Uwv heeft de referteperiode en de eerste arbeidsongeschiktheidsdag juist vastgesteld. Met de in art. 13, lid 1, WIA opgenomen term ziekte wordt gedoeld op de eerste dag waarop door de verzekerde...
Meer...


Uitbetaling na afloop van het refertejaarLJN BL6376 2010

Vaststelling dagloon WIA-uitkering. Terecht is artikel 24, tweede lid, van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen van toepassing geacht. Het refertejaar is geheel gelegen vóór 1 januari...
Meer...


Vakantietoeslag LJN BN6001 2010

Vaststelling dagloon IVA-uitkering op grond van de WIA. Daadwerkelijk genoten loon in referteperiode. Het Uwv heeft bij de berekening van het dagloon ten onrechte artikel 24, tweede lid, van het Besluit...
Meer...


StagairLJN BN2188 2010

Stagiair geen werknemer in de zin van art. 8 Wet WIA. Stagevergoeding geen loon als werknemer als bedoeld in art. 13 Wet WIA
Minder...


Dagloon bij partime en full-time werkLJN BN4422 2010

Werknemer heeft naar voren gebracht, onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van artikel 13 van de WIA, dat de formele wetgever met artikel 13, derde lid, van de WIA mede heeft beoogd een voorziening...
Meer...


WW in referteperiodeLJN BN3448 2010

De Raad oordeelt dat het Uwv de referteperiode juist heeft vastgesteld en dat het UWV bij de vaststelling van het dagloon terecht is uitgegaan van de in de referteperiode ontvangen WW-uitkering. Verwezen...
Meer...


Daadwerkelijk genotenLJN BL6370 2010

Het UWV is terecht uitgegaan van het loon dat werknemer in de referteperiode daadwerkelijk heeft genoten/ontvangen, en heeft de na de referteperiode gedane betalingen terecht buiten de berekening gelaten....
Meer...


geen sprake van vorderbaar niet inbaarLJN BN2454 2010

De Raad is van oordeel dat betrokkene eerst met het besluit tot toekenning van de WW-uitkering van 11 mei 2005 betrokkene zijn recht op WW-uitkering te gelde kon maken. Gelet hierop heeft betrokkene...
Meer...


medische reden voor niet volgen therapie?LJN BJ7525 2009

Naar het oordeel van de Raad is besluit 2 onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Tot de gedingstukken behoort een tweetal verklaringen van psychiater A Uit de verklaring van 12 februari...
Meer...


duur WGA LGULJN BJ9225 2009

Het Uwv heeft op goede gronden de gehele duur van de ontvangen WW-uitkering in mindering gebracht op de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering
Minder...


feitelijk genoten loonLJN BJ3647 2009

Toekenning WGA-uitkering met een dagloon van € 69,74. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat het Uwv terecht, bij gebreke aan andere gegevens, bij de berekening van het dagloon is uitgegaan...
Meer...


VakantiebonnenLJN: BK5634 2009

De Raad stelt vast dat betrokkene niet heeft aangetoond dat de in februari 2004 plaatsgevonden loonbetaling reeds in de referteperiode van februari 2003 tot en met januari 2004 vorderbaar was. Overigens,...
Meer...


Betaling vakantiebonnenLJN BK5721 2009

Uwv heeft terecht uitsluitend het belaste deel van de vakantiebonnen bij de berekening van het dagloon meegenomen. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het Uwv in overeenstemming met artikel...
Meer...


NabetalingLJN BH1650 2009

Dagloon vaststelling van een zogeheten IVA-uitkering op grond van de WIA . Uitgangspunt is het loon dat de verzekerde volgens opgave van zijn werkgever daadwerkelijk heeft genoten in de voor hem van...
Meer...


VakantiebonnenLJN BK5969 2009

Toekenning loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het dagloon van € 128,26. De Raad is met de rechtbank...
Meer...


Daadwerkelijk genoten loon in de referteperiodeLJN BJ4018 2009


Toekenning WGA-uitkering op grond van de WIA en daarbij de hoogte van het dagloon vastgesteld op € 13,06. Uitgangspunt bij de vaststelling van het dagloon, waarnaar een uitkering op grond van de...
Meer...


Professionele herbeoordelingLJN BJ4447 2009

Ten aanzien van eisers stelling dat verweerder niet bevoegd was hem reeds in 2007 opnieuw te keuren, overweegt de rechtbank dat in het stelsel van de WIA geen wettelijke periodieke herbeoordelingen...
Meer...


Termijn aanvragen verkorte wachttijdLJN BH5080 2009

Een redelijke uitleg van artikel 23, zesde lid, van de WIA brengt mee dat een aanvraag voor een WIA-uitkering op basis van een verkorte wachttijd binnen 68 weken na het einde van de eerste ziektedag...
Meer...


dienstverband naast ziekengeldLJN BG5552 2008

De wetgever heeft verzekerden die een uitkering op grond van artikel 29, tweede lid, van de ZW ontvangen, willen uitzonderen van de mogelijkheid om een verkorte wachttijd vast te stellen, omdat deze...
Meer...


Daadwerkelijk genoten loonLJN: BC9799 2008

Naderhand in verband met functiewaardering toegekende loonsverhoging met terugwerkende kracht was niet reeds in referteperiode vorderbaar.
Minder...


Doorwerking WW sanctie in WIA dagloonLJN BF0519 2008

Dagloonberekening volgens art. 2 Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. In het refertejaar ontving betrokkene een WW-uitkering. Deze uitkering is tijdelijk verlaagd in verband met onvoldoende...
Meer...


Daadwerkelijk genoten loon in referteperiodeLJN BG8568 2008

Het uitgangspunt bij de vaststelling van het dagloon, waarnaar een uitkering op grond van de WIA wordt berekend, is het loon dat de verzekerde volgens opgave van zijn werkgever daadwerkelijk heeft...
Meer...


Ophoging loon met terugwerkende krachtLJN BA6782 2007

Loonaanspraken in het kader van de Wet WIA en het besluit dagloonregels: het met terugwerkende kracht verhoogde loon zoals dat achteraf heeft gegolden voor het refertejaar moet in aanmerking worden...
Meer...


Verkorte wachttijdLJN BA9988 2007

Een redelijke uitleg van de laatste zin van artikel 23, zesde lid, van de WIA brengt mee dat verkorting van de wachttijd kan worden toegepast ten aanzien van (volledige en duurzame) arbeidsongeschiktheid...
Meer...


Medische verklaring bedrijfsarts onvoldoendeLJN BB7948 2007

De aanvraag van de werknemer van eiseres betreffende een WIA-aanvraag op basis van een verkorte wachttijd is op goede gronden buiten behandeling gesteld omdat deze aanvraag niet is vergezeld van een...
Meer...


andere ziekteoorzaakLJN AU4808 2005

Gegeven dit standpunt staat de Raad uitsluitend ter toetsing de vraag of UWV terecht geweigerd heeft om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 43a van de WAO omdat er geen sprake zou zijn...
Meer...


WW 52 loondagenRSV 2005/96

In beroep heeft werknemer onder meer aangevoerd dat de zojuist bedoelde jaren 1995 en 1996 wel voor de vier uit vijf eis meegeteld moeten worden, met name omdat werknemer onder zodanige omstandigheden...
Meer...


52 loondagenUSZ 2005/101

Blijkens het bestreden besluit stelt gedaagde zich op het standpunt dat de jaren 1995 en 1996 niet voor de hier aan de orde zijnde arbeidsverledeneis in aanmerking kunnen worden genomen omdat werknemer...
Meer...


52 loondagenUSZ 2005/119

Het geschil spitst zich toe op de vraag of UWV met recht de periode van onbetaald verlof buiten beschouwing heeft gelaten omdat deze niet onder (de uitzondering) van artikel 17a, eerste lid, aanhef...
Meer...


Ouderschapsverlof verzekerd ZWLJN AF6191 2003

Geen recht op ZW-uitkering tijdens ouderschapsverlof. Werknemer heeft met haar werkgever de afspraak gemaakt dat zij met ingang van 1 september 1999 onbetaald ouderschapsverlof neemt. Zij is met ingang...
Meer...


Mislukte werkhervattingRSV 2000/94)

Zoals de Raad eerder heeft overwogen, in het bijzonder in het kader van de beoordeling of op grond van het (voormalige) art. 17, tweede lid, van de WW voorverlenging van de referteperiode wegens arbeidsongeschiktheid...
Meer...


Amber Weigering WAO-uitkeringLJN BR5276 2011

Volledig herstel is te onderscheiden van een situatie waarin de oorspronkelijke arbeidsongeschiktheid weliswaar tot een einde is gekomen omdat niet langer sprake is van uit de geconstateerde aandoening...
Meer...


Ziekteverzuim migraineLJN BT8971 2011

Ten aanzien van de hoofdpijnklachten/migraine zijn naar het oordeel van de Raad geen objectief medisch onderbouwde gegevens overgelegd over de frequentie en de duur van deze klachten. Er is dan ook...
Meer...


consistent, concludentLJN BR5898 2011

Aan rapportages van onderzoeken komt, indien deze rapportages op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen, geen inconsistenties bevatten en concludent zijn, een bijzondere waarde toe in die zin dat...
Meer...


AmberLJN BS8939 2011


Ten aanzien van werknemers standpunt dat zij per 11 april 2006 recht heeft op een volledige WAO-uitkering, omdat zij per 11 maart 2006 in de ziektewet is geaccepteerd en de toegenomen arbeidsongeschiktheid...
Meer...


functieduidingLJN BR6726 2011

De door de bezwaararbeidsdeskundige gegeven motivering acht de Raad niet toereikend en een ontoelaatbare relativering van de belastbaarheid, zoals in de FML ten aanzien van appellante is vastgesteld....
Meer...


WAO dagloonLJN BR5888 2011

Weigering om de in oktober 2007 uitbetaalde WW-uitkering over de periode 3 september tot en met 30 september 2007 bij de berekening van het dagloon te betrekken. Uit artikel 2, eerste en tweede lid,...
Meer...dagloonLJN BT1736 2011


Voor de berekening van een uitkering waarop op grond van de(...) wet (WIA) recht bestaat, wordt als dagloon beschouwd 1/261 deel van het loon dat de werknemer verdiende in de periode van één...
Meer...


toepassing (aangepast) Schattingsbesluit – LJN BR1080 2011

Wat betreft de arbeidskundige grondslag is de Raad, onder verwijzing naar zijn uitspraak van 27 juni 2008, LJN BD8825, van oordeel dat het aSB - anders dan voorheen - het duiden van functies met toeslagen...
Meer...


CBBS acceptabelLJN BT8414 2011

Met betrekking tot de door werknemer naar voren gebrachte stelling dat toepassing van het CBBS in strijd is met het uit artikel 6 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()