Zoeken naar
 
 
 

de bedrijfsarts,


de bedrijfsarts

De verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts; regelgeving
Adviezen van de behandelend arts; opvolgen?
Een fout van de bedrijfsarts; wie betaalt?
Het oordeel van de bedrijfsarts; wie is verantwoordelijk?
De bedrijfsarts en het arbeidsconflict
Behandelaar en bedrijfsarts oneens; wie bepaalt?
De bedrijfsarts; een greep uit de jurisprudentie
de rol van de arbodient, de jurisprudentie (nog in aanbouw)
de bedrijfsarts, rapporten, ontwikkelingen


De verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts; regelgeving


Voor de gedachtevorming de indeling van de veelheid aan regelingen die op de bedrijfsarts van toepassing zijn. Die regelingen lopen vaak in elkaar over en is niet erg strikt. Voor de opsomming hieronder houd ik die indeling niet aan.

 

Arbeidsrechterlijke regels, zoals;

 • Arbo Wet,
 • Arbobesluit,
 • BW,
 • Wet Medische Keuringen ,
 • ..etc.

 

Gezondheidsrecht;

 • WGBO,
 • BIG,
 • CTG,
 • Richtlijnen NVAB,
 • Professioneel statuut,
 • Etc..

 

Eigen regels van de arbodienst;

 • overeenkomst met de werkgever,
 • klachtenregeling,
 • Geschillencommissie Arbodiensten,
 • etc.

 

Op een rijtje, zonder uitgebreid commentaar hetgeen is geregeld over de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts in dienst bij een arbodienst heeft een iets andere positie dan de bedrijfsarts in dienst van een werkgever. Op het verschil in hun positie wordt hier verder niet ingegaan. In de wet en regelgeving wordt veelal gesproken over arbodienst of deskundige. Als de wet inschakeling van een bedrijfsarts vereist, zoals bij ziekteverzuimbegeleiding, dan dient de arbodienst een bedrijfsarts in te schakelen die verantwoordelijk is.

         


Lees verder...

  index

Adviezen van de behandelend arts; opvolgen?


Een werknemer mag de adviezen van de behandelend arts opvolgen. Hij is altijd vrij in zijn keuze wat betreft behandeling en artsenkeuze, maar die kunnen soms wel gevolgen hebben, ook in arbeidsrechterlijke zin. Als het standpunt over behandeling en werkhervatting van de behandelaar afwijkt van het oordeel van de bedrijfsarts kan hij beide artsen uitdrukkelijk vragen met elkaar te laten overleggen. Omdat zoals in de vraag Behandelaar en bedrijfsarts oneens; wie bepaald? is aangegeven, de bedrijfsarts niet verplicht is het oordeel van de behandelaar te volgen, kan het voorkomen dat de werknemer in tweestrijd komt. Hij zal geneigd zijn het advies van de behandelaar waarmee hij een vertrouwensrelatie heeft op te volgen, maar riskeert daarmee problemen met zijn werkgever.

       


Lees verder...

  index

Een fout van de bedrijfsarts; wie betaalt?


Een bedrijfsarts kan fouten maken, niets menselijks is ook hem vreemd. Hieronder een reeks aandachtspunten.

 

Regels

In het artikel De verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts; regelgeving is aangegeven welke regels er kunnen gelden voor de bedrijfsarts waarop hij of zijn werkgever kan worden aangesproken. Het is een kluwen waarvan de ene regel meer betekenis heeft dan de andere. Ze zijn onder te verdelen in regels inzake;

 • arbeidsrecht
 • gezondheidsrecht
 • interne procedures en regelingen

 

Administratieve en medische fouten

Een bedrijfsarts kan twee soorten fouten maken met financiële consequenties voor de werkgever;

 • een administratieve fout, hij laat de administratieve verplichtingen na waardoor een werknemer langer dan nodig thuis zit of

Lees verder...

  index

Het oordeel van de bedrijfsarts; wie is verantwoordelijk?


Een werkgever is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en beslissingen. Hij is in het kader van de wettelijke re-integratie verplichtingen verplicht zich door deskundigen te laten bijstaan, doch dat ontheft hem niet van zijn eigen verantwoordelijkheid. De Centrale Raad van Beroep heeft in haar uitspraak d.d. 18-11-2009 een strikte benadering gekozen en die als volgt verwoord; (LJN nummer BK3713)

 

De Raad is met het UWV van oordeel dat artikel 25, negende lid, van de Wet WIA, artikel 7:658a BW, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels, in onderling verband bezien, beogen te bereiken dat, nadat een werknemer wegens ziekte of gebrek is uitgevallen, de werkgever in samenwerking met de arbodienst gaat onderzoeken of er direct dan wel op termijn mogelijkheden bestaan om de werknemer in het bedrijf van de werkgever dan wel in andere passende arbeid te doen verrichten en indien is gebleken dat dit niet tot de mogelijkheden behoort - zeker ter gelegenheid van de evaluatie van het eerste ziektejaar (het opschudmoment) - onderzoekt wat daartoe de mogelijkheden zijn in het bedrijf van een andere werkgever. Daarbij is het UWV er naar het oordeel van de Raad terecht van uit gegaan dat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij werkgever is gelegen. In dat verband wijst de Raad op de Nota naar aanleiding van het verslag behorende bij de Wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand, waarin wordt gesteld: “De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de re-integratie met inbegrip van de werkzaamheden van degene die hij daarbij inschakelt. Indien het UWV de WAO-aanvraag afwijst en de werkgever het loon langer moet doorbetalen, kan het zijn dat de oorzaak


Lees verder...

  index

De bedrijfsarts en het arbeidsconflict


Een acceptatie in de Ziektewet was voorheen een manier om op grond van collectieve middelen de werknemer uit de wind te houden bij een conflict op het werk. De arts van het UWV had geen binding met de werkgever en de eisen ten aanzien van de objectiveerbaarheid waren nog niet zo hoog. De huidige bedrijfsarts heeft niet alleen een andere positie ten opzichte van de hem inhurende werkgever maar bovendien rusten op hem grote re-integratie inspanningen.

 

Er zijn veel opvattingen over de rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten terug te vinden in richtlijnen, jurisprudentie en juridische vakbladen. Zo heb je de Stecr richtlijn die staat voor het niet accepteren van ziekte bij conflicten met een regisserende bedrijfsarts om de conflicten opgelost te krijgen. Je hebt de


Lees verder...

  index

Behandelaar en bedrijfsarts oneens; wie bepaalt?


De bedrijfsarts is een onafhankelijk arts. Net als de verzekeringsarts is hij deskundig wat betreft het beoordelen van de belastbaarheid van werknemers. Hij heeft geen hiërarchische relatie met behandelend artsen en kan dus voorbij gaan aan het oordeel van een behandelaar.

 

Een bedrijfsarts kan zelf onderzoek –laten- doen en observeert de werknemer, hij is echter voor een groot deel afhankelijk van informatie van derden. Op basis van een weging van de verzamelde gegevens, komt hij tot een oordeel.


Lees verder...

  index

De bedrijfsarts; een greep uit de jurisprudentieLees verder...

  index

de rol van de arbodient, de jurisprudentie (nog in aanbouw)Lees verder...

  index

de bedrijfsarts, rapporten, ontwikkelingenLees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()