Zoeken naar
 
 
 

de rol van de arbodient, de jurisprudentie (nog in aanbouw)


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


Pilot met arbodienstLJN BU2906 2012

Toewijzing van vordering van centrale ondernemingsraad (COR) om twee pilots op terrein van verzuimbegeleiding te staken. Artikelen 14 en 14a Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 27 Wet op de ondernemingsraden....
Meer...


Mishandeling bedrijfsartsLJN BU8969 2011

Het hof is van oordeel dat nu ervan moet worden uitgegaan dat werknemer de bedrijfsarts heeft mishandeld, deze gedraging op grond van art. 7: 678 lid 2 sub e BW een reden voor een ontslag op staande...
Meer...


Aansprakelijkheid arbodienstLJN BU3636 2011

Ook heeft werkgever (ter zitting) in dit verband verwezen naar het actueel oordeel van 20 februari 2009 van de bedrijfsarts waarin onder het verloop van het desintegratieproces staat opgenomen, voor...
Meer...


twee pilots op terrein van verzuimbegeleiding LJN BU2906 2011

Na een voortraject, waarbij de COR betrokken was, heeft Veolia besloten om per 1 oktober 2011 voor een periode van 9 maanden twee pilots te houden op het terrein van verzuimbegeleiding teneinde de...
Meer...


rapporten
AStri Beleidsonderzoek en -advies 29 juni 2011
onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts
Eindrapport
rapport

Meer...


Terecht verzuimbegeleiding ingezet?LJN BQ5701 2011
Art. 81 RO. Uitvoering overeenkomst tot arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Wanprestatie? Art. 6:74 BW
Minder...


Overleg bedrijfsartsen onderlingLJN BP6842 2011

De kantonrechter stelt vast dat werknemer voorafgaand aan het onderzoek van bedrijfsarts B op 1 juli 2010 is onderzocht en gezien door bedrijfsarts A. De conclusie van bedrijfsarts A op 1 juli 2010...
Meer...


visitatieLJN BO2887 2010

Bedrijfsartsen in Nederland dienen elke vijf jaar een BIG-herregistratie te doen plaatsvinden. De NVAB heeft in haar algemene ledenvergadering van 5 november 2008 een visitatiereglement vastgesteld....
Meer...


Tekortkoming bij volgen van een werknemer /foute brief LJN BG4230 2008

Arbo heeft erkend dat zij door in haar brief van 7 december 2006 ten onrechte te vermelden dat werknemer volledig arbeidsongeschikt was en aangepaste werkhervatting door hem niet mogelijk was,...
...
Meer...


aansprakelijkheid adviezen bedrijfsartsLJN BC2970 2010

Het hof komt echter aan bewijslevering niet toe, nu, zelfs indien zou komen vast te staan dat bedrijfsarts zo'n advies heeft gegeven en dat werknemer dat advies heeft opgevolgd, de door werknemer...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()