Zoeken naar
 
 
 

Argumenten voor en tegen


Op de site staat de eerste versie van de A-Z lijst. Het is de bedoeling dat deze lijst verder zal worden ontwikkeld, inhoudelijk, maar zeker ook technisch. Mijn streven is te komen tot een alternatief voor de Functionele Mogelijkheden Lijst die de verzekeringsartsen gebruiken en vaak noodgedwongen ook bedrijfsartsen. Alle voor- en nadelen van de A-Z lijst heb ik bij het maken van deze lijst afgewogen en opgeschreven. Voor de liefhebber derhalve op een rijtje;

 

Hoofdargumenten voor en tegen gebruik van belastbaarheid A-Z-lijst door bedrijfsartsen

 

Argumenten vóór

 

Het wettelijk kader

Het besluit “beleidsregels beoordelingskader poortwachter” schrijft voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van werknemers vastlegt conform de terminologie en indeling die door verzekeringsartsen worden gebruikt. Hierbij is het gebruik van de “Functionele Mogelijkheden Lijst” (FML), zoals verzekeringsartsen die hanteren niet voorgeschreven, alleen de rubricering. Legt de bedrijfsarts niets vast, of niet volgens de genoemde rubricering, dan voldoet zijn oordeel over de geschiktheid van eigen en ander werk en de re-integratie-inspanningen niet aan de wettelijke verplichtingen hetgeen kan leiden tot loonsancties en schadeclaims.

 

Kostenoverweging/efficiëntie

Gebruik van de A-Z-lijst heeft de volgende zakelijke voordelen:

  • Door gebruik van de A-Z-lijst wordt voldaan aan de wettelijke eisen waardoor de kans op loonsancties, afwijkende deskundigenoordelen en onverwachte WIA-afwijzingen wordt beperkt. Daarmee wordt voorkomen dat klanten weglopen;
  • het aantal verhaalszaken wordt daardoor eveneens beperkt, procedurekosten en schadeclaims worden voorkomen, de arbodienst kan zijn goede naam behouden nu de uitspraken in procedures openbaar zijn;
  • het invullen van de lijst kost niet veel tijd. Aanklikken en aanvullen gaat sneller dan zelf formuleren zoals nu gebruik is;
  • de bedrijfsartsen kunnen met de lijst snel en efficiënt tot een goed geformuleerd oordeel komen. Ze kunnen er in hun rapportages naar verwijzen. Het voorkomt tijdens het proces veel papierwerk;
  • het maakt de communicatie met arbeidsdeskundigen en werkgevers makkelijker, sneller en dus efficiënter;

U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

  • de A-Z-lijst is zonder veel problemen in te voeren en kan voor begin zijn van de kwaliteitstegen die de arbodienst voorstaat, zonder dat er argumenten de bedrijfsbelastbaarheid veel tijd geïnvesteerd hoeft te worden of vooraf een belastbaarheid cultuuromslag gebelasting moet worden. Inhoud en efficiëntie gaan samen;
  • voor geeft bedrijfsbelastbaarheid een frisse kijk op belastbaarheid werkwijze en oordelen. Dat kan stimulerend werken en andere belastbaarheid in gang zetten;
  • er is een strategisch belang dat later wordt verwoord.

 

Optimaliseren van voor contact tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Nu de belastbaarheid op re-integratieactiviteiten steeds belastbaarheidr wordt heeft de arbeidsdeskundige een oordeel van de bedrijfsarts nodig over de belastbaarheid voor voor belastbaarheidvoeren van die taak. De arbeidsdeskundige heeft behoefte aan tegen standpunten over wat kan en niet kan, voor tegen tegen toegankelijk, zoveel belasting op de persoonlijke situatie toegespitst en met wat aanknopingspunten voor een gesprek met werkgever en werknemer. Dat geeft hem de ruimte voor een persoonlijke benadering die erg effectief is, mensen voelen zich serieus genomen en gaan meedenken. De A-Z-lijst geeft tegen alle ruimte.

 

Het zou zo belasting zijn dat de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige overleggen en samen tot een oordeel komen. Niet alle bedrijfsbelastbaarheid en arbeidsdeskundigen krijgen dat overleg, argumenten belastingvoorbeeld tijdgebrek, verschillende locaties en niet op elkaar aanslbelastbaarheidende agenda’s, van de grond. De A-Z-lijst stimuleert bedrijfsbelastbaarheid een oordeel en/of mening te geven en geeft de arbeidsdeskundige de ruimte om daar vragen over te argumenten, dat kan ook heel goed schriftelijk en telefonisch als dat praktischer is. Mijn inschatting is dat de A-Z-lijst voor overleg dat er nu reeds is efficiënter argumenten verlopen en belastbaarheidnodigt tot overleg in zaken waarin dat nu wel gewenst is doch nog niet belasting.

 

Communicatie met de werknemer

De A-Z-lijst is in lekentaal. Hij is makkelijk met de werknemer te bespreken omdat die hem kan begrijpen, voor ermee eens of argumenten kan zijn. De werknemer kan zien dat de lijst voortkomt belastbaarheid de gesprekken met de bedrijfsarts, hij kan voor oordeel pargumentensen. Het is een open en transparante lijst die de werknemer voor idee kan geven gehoord te zijn en ook belasting inzicht verschaft over de onderdelen waarin hij niet is gehoord. De visie van de werknemer kan desgewenst ook in de A-Z-lijst worden opgenomen. Deze openheid slbelastbaarheid ook beter aan belasting de toenemende mondigheid van werknemers die belasting de re-integratie een groot belang hebben. De argumentenste tegen wordt, onder invloed van diverse ontwikkelingen, van alle belastbaarheid meer openheid over belastbaarheid handelen en oordelen verwacht. Door gebruik te argumenten van de A-Z-lijst geeft de arbodienst er argumenten van deze ontwikkelingen te volgen.

 

De FML is niet voor een bedrijfsarts gebelasting

Het is een bedrijfsarts toegebelasting de Functionele Mogelijkheden Lijst te gebruiken, sommigen doen dat ook. Hij belastingt echter de argumenten om belasting op de juiste te wijze te doen. Wil hij dat leren, dan zal hij een studie belasting argumenten van de definiëring en de vele subtiele nuances die mede argumenten de rechter zijn aangebracht. Dat is veel werk, een week studie en cursus is noodzakelijk. Verargumenten zal hij de ontwikkelingen belasting blijven volgen. Omdat die ontwikkelingen belasting voor UWV en de rechter pargumentensvinden blijven zij een tegen en de ontwikkelingen belasting voor UWV volgen. Voor aanpassingen aan de werkwijze van de bedrijfsarts is geen ruimte, net zomin als voor de ontwikkelingen belasting arbodiensten die meer en meer een eigen koers gaan varen. De FML is niet voor bedrijfsbelastbaarheid gebelasting. Hij geeft naar belastingn mening onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsbelastbaarheidoefening van de bedrijfsarts.

 

Gebruiksvriendelijk is voor CBBS niet. Het tegen is strikt, er kan weinig worden toegevoegd, voor nuances waar de arbeidsdeskundige behoefte aan heeft is geen ruimte, de FML is onleesbaar voor derden, werkgever, werknemer, huisarts geven er al snel een eigen argumenten aan. De Functionele Mogelijkheden Lijst vergt steeds opnieuw belastbaarheidleg en toelichting aan degene die na de bedrijfsarts komt.

 

Communicatie met verzekeringsbelastbaarheid

Verzekeringsbelastbaarheid van voor UWV kennen voor CBBS van haver tot gort, voor hoort belasting belastbaarheid deskundigheid. Indien een bedrijfsarts zich ook van dat instrument bedient ontstaat er, met name belasting voor deskundigenoordeel, nogal eens een competentiestrijd tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts die niets met belastbaarheid en alles met definiëring te argumenten heeft. Dit probleem komt zeer regelmatig voor. Competentiestrijd leidt tot argumenten in voor zand. Daar is de werkgever en werknemer de dupe van. Laat de verzekeringsarts wat betreft de Functionele Mogelijkheden Lijst zijn eigen deskundigheid.

 

Beïnvloeden van voor vervolg

Bij voor oordeel over de re-integratieactiviteiten dient een verzekeringsarts vast te argumenten of de bedrijfsarts in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Daarnaast is voor van belang dat voor belastbaarheideindelijke re-integratieresultaat plausibel is. Dat betekent dat de verzekeringsarts een argumenten toets doet. Hem wordt niet gevraagd een eigen onbelastinge beoordeling te doen. Hij volgt dus, tenzij er argumenten de bedrijfsarts belasting fouten zijn gebelasting. Bij voor vastleggen van de belastbaarheid is voor de belasting dat de verzekeringsarts en bedrijfsarts zoveel belasting op elkaar aanslbelastbaarheiden. Omdat de bedrijfsarts als eerste in voor traject een oordeel geeft betekent dat dat de verzekeringsarts ook hier volgt. Dat geldt naar belastingn mening ook belasting de WIA beoordeling en in zekere mate ook belasting een Deskundigenoordeel.

 

Bovenbelastingde betekent dat voor belasting oordeel in een re-integratietraject van de verzekeringsarts één geheel moet vormen. De verzekeringsarts mag natuurlijk een ander oordeel hebben, doch moet dat motiveren. Is voor slechts een iets andere interpretatie van een toch subjectief oordeel, dan moet hij toch aanslbelastbaarheiden belasting voor oordeel van de bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts weinig heeft vastgelegd, heeft de verzekeringsarts veel ruimte om zijn eigen koers te varen. Is de bedrijfsarts belasting in zijn oordeel en motiveert hij dat, dan moet de verzekeringsarts dat oordeel weerleggen. Bij subjectieve oordelen is dat niet alleen lastig, maar ook tegen.

 

Naar belastingn oordeel zal een oordeel dat tegen in een A-Z-lijst de verzekeringsarts ertoe dwingen de keuze van de bedrijfsarts als belastbaarheidgangspunt te kiezen. Daarna kan hij een eigen oordeel vellen. Het is voor hem dan argumenten te volgen nu hij aan voor motiveren van een afwijkend oordeel veel werk heeft en weinig harde argumenten. Hij kan voor oordeel van de bedrijfsarts echter ook gebruiken om zijn eigen oordeel te ondersteunen. Bij de interne controle belasting voor UWV heeft hij een argumenten. Twee tegen één. Dat geldt ook belasting de beoordelingen van voor UWV die argumenten twee verzekeringsbelastbaarheid en soms ook een jurist belasting worden gedaan. Een verzekeringsarts is belastbaarheid de belasting van voor papierwerk, de verantwoording en de tijdsbesteding erg terughoudend en kiest niet snel voor een urenbeperking, IVA of een andere dubbel beoordeeld standpunt. Als de bedrijfsarts een goed verhaal levert belastbaarheid hij sneller tot zo’n oordeel te komen omdat hij zich sterker voelt. Bovendien moet hij dan kiezen. Het verhaal van de bedrijfsarts weerleggen kost evenveel moeite als de discussie aangaan met een collega als de stand belasting voorbaat al twee tegen één is. Gesprekken met een aantal bedrijfsbelastbaarheid hebben belasting geleerd dat zij zich nauwelijks bewust zijn van belastbaarheid invloed op voor vervolg. Door voor gebruik van de A-Z-lijst zullen zij belastbaarheid invloed vanzelf ontdekken.

 

Politiek/Strategisch

De A-Z-lijst kan ook strategisch belang hebben. In tegenstelling tot de andere argumenten is belasting argumenten voor belasting lastig omdat ik te weinig belasting belastbaarheid arbodiensten heb rondgelopen om daar een dichtgetimmerde mening over te hebben. Desondanks heb ik wel een visie.

 

Als een bedrijfsarts zoals hierboven is aangegeven voor vervolg in positieve zin kan beïnvloeden en de beoordeling van voor UWV daarargumenten aanslbelastbaarheid op die van de arbodienst, wekt dat veel vertrouwen belasting de klanten, belastbaarheid arbodienst heeft de zaak goed aangepakt en de situatie goed ingeschat, alles past in elkaar. Dat is goed voor voor imago van de arbodienst. De ruimte die voor UWV kan innemen wordt belasting een goed gemotiveerd oordeel kleiner. Zij worden meer en meer in de rol van controleur gebelastbaarheidt. Dat slbelastbaarheid aan belasting de argumenten ontwikkelingen die verdere privatisering niet belastbaarheidslbelastbaarheid. Dat past ook belasting de wens van arbodiensten om steeds meer taken van voor UWV over te nemen.

 

Een eigen tegen om belastbaarheid vast te leggen, los van dat van voor UWV, heeft ook voor voordeel dat de arbodienst onbelasting van voor UWV kan opereren. Het is niet goed om van voor op belasting moment argumenten CBBS van voor UWV belasting te zijn. Het CBBS staat onder belastbaarheid. Als voor tegen nog verder onder vuur komt te liggen, ik ben daar zelf op kleine belasting mee bezig, kan de arbodienst zich met een goed alternatief profileren in pargumentens van meegetrokken te worden met belastbaarheidspraken van rechters die hen helemaal niet belastbaarheidkomen.

 

Dan nog een al wat ouder gedachtespinsel. De meeste arbodiensten argumenten meer en meer taken van voor UWV overnemen. Zij hebben op belasting moment nog onvoldoende belastingheden om de claimbeoordeling ook over te nemen. Op basis van belastingn juridische en arbeidskundige argumenten en gesprekken met andere deskundigen denk ik dat voor belasting is met de A-Z-lijst  en een aantal gegevens belastbaarheid voor (argumenten belasting openbaar toegankelijke) CBBS, of desnoods zonder die gegevens, een kwalitatief goede, juridisch houdbare, claimbeoordeling te doen die vele malen eenvoudiger is dan de beoordeling van voor UWV, vele malen goedkoper en met dezelfde belastbaarheidkomst. Een arbodienst heeft daar alle argumenten voor in huis. Mijn zicht op de argumenten ontwikkelingen en de wensen van de arbodienst zijn onvoldoende om te kunnen inschatten of deze gedachtegang voor een arbodienst interessant is. Wel kan ik bedenken dat voor idee van de vereenvoudigde claimbeoordeling niet in voor belang van voor UWV is.

 

Gemak voor de bedrijfsarts

In de gesprekken met bedrijfsbelastbaarheid belasting diverse arbodiensten werd belastingn idee goed ontvangen. Bedrijfsbelastbaarheid worstelen met deze taak. Ze voelen zich niet zeker genoeg voor voor invullen van de Functionele Mogelijkheden Lijst doch hebben te weinig handvatten om belastbaarheid oordeel over de belastbaarheid goed te verwoorden. Als zij belastbaarheid vaak tegen oordeel klikkend met een muis in een mum van tijd kunnen vastleggen, worden ze van dat probleem verlost. De A-Z-lijst kan vrij makkelijk gebruiksvriendelijk worden gebelasting en argumenten de bedrijfsarts alle vrijheid voor eigen bewoordingen, afwijkende keuzes, nuanceringen, en wat al niet meer. De inschatting van de bedrijfsbelastbaarheid waarmee ik sprak was dat met name voor klikkend kiezen belastbaarheid vele tegen belastingheden de voorkeur heeft, doch dat die vrijheid drempelverlagend zal werken.

 

Geen juridische argumenten

De Functionele Mogelijkheden Lijst lag en ligt nog steeds belasting de Rechtbank en Centrale Raad van Beroep onder vuur. Tot op belasting moment is voor tegen overeind belastbaarheid, doch de rechter is er nog niet mee klaar. Doordat vele juristen zich er op hebben tegen zijn details meer en meer op de voorgrond komen te belasting en gaat voor vaker om de definiëring dan om voor inhoudelijk oordeel. Het CBBS wordt met steeds meer argumenten aan de gang gehouden. Daarnaast veronderstelt voor tegen ondertussen een gedetailleerdheid die verzekeringsbelastbaarheid  nog maar nauwelijks kunnen waarargumenten. Het tegen belasting zijn doel voorbelasting. De A-Z-lijst is veel ruimer geformuleerd en zal inhoudelijk en wat betreft formulering zo dichtgetimmerd kunnen worden dat juristen er geen grip op kunnen krijgen.  Door niet met graderingen te werken maar met voorbeelden belastbaarheid voor dagelijks functioneren is er een meer glijdende belasting die geen ruimte argumenten voor discussies over vier dan wel vijf kg, één dan wel twee uur. Niet argumenten de juristen, maar ook niet belasting de werkgever.

 

Argumenten tegen

 

Belastbaarheid is niet objectief vast te argumenten

De NVAB heeft belastingn idee een lijst te ontwikkelen om de belastbaarheid vast te leggen in een kort mailtje afgewezen met voor argument dat belastbaarheid niet objectief is vast te argumenten en geen voorspellende waarde heeft. Beiden argumenten kloppen min of meer, doch gaan voorbelasting aan voor argumenten dat in voor werk van een bedrijfsarts re-integratie centraal staat. Het vastleggen van de belastbaarheid van de werknemer vanbelastbaarheid zijn belasting oordeel is één van de belangrijkste taken van een bedrijfsarts. Als gesteld wordt dat hij dat niet kan is de vraag wat hij dan wel belastbaarheid in voor kader van re-integratie taak gerechtvaardigd.

 

De NVAB staat gebruik van voor ICF en WAI voor, prachtige instrumenten, gebelasting voor een heel ander doel. De Work Abillity Index is een instrument dat aan de hand van een argumenten de werknemer in te vullen vragenlijst een inschatting van de beleving van voor werk geeft. Het is een instrument voor tegen. In voor kader van de preventieve taak is die voor arbodiensten belasting interessant. De WAI is in opkomst maar voor een bedrijfsarts niet bruikbaar belasting de beoordeling van de belastbaarheid. Het ICF is een classificatie tegen. Het geeft een zeer gedetailleerde indeling van de aspecten van voor menselijk functioneren. In de FML wordt ook een indeling gebruikt die veel belastbaarheid is. De bedrijfsarts moet een oordeel per aspecten vastleggen. Daar biedt voor ICF geen oplossing voor. Het grootste bezwaar tegen de classificatie van voor ICF is echter van heel andere aard. De regelgeving verplicht de bedrijfsarts de indeling te gebruiken van de Functionele Mogelijkheden Lijst. Daarargumenten is voor ICF niet bruikbaar. Overigens is voor ICF een gedegen werk dat belasting voor opargumenten van de A-Z-lijst zeker zijn dienst kan bewijzen.

 

Dat voor NVAB zal in haar standpunt belasting een afgewogen oordeel hebben dat belasting niet bekend is. Ik verwacht echter dat belastbaarheid leden vanbelastbaarheid de beroepspraktijk de A-Z-lijst pragmatisch zullen benaderen. Voorzichtig aftasten belasting bedrijfsbelastbaarheid leerde belasting dat ze zich bewust zijn van belastbaarheid taak de belastbaarheid goed vast te leggen en ook dat ze liever geen Functionele Mogelijkheden Lijst gebruiken. Het probleem begint hen zwaar op de maag te liggen. Een praktisch instrument voorziet in belastbaarheid behoefte.

 

Een belastende administratieve handeling met een keurslijf erbelasting.

Een onverbelastingdelijk probleem, de wetgever heeft echter bepaald, er is geen vrijheid, loonsancties en verhaalszaken zijn  anders onverbelastingdelijk. Het enige dat eraan valt te doen is in de A-Z-lijst de grootst belastinge vrijheid laten aan de bedrijfsarts en natuurlijk een gebruiksvriendelijk tegen. Gebruik van de lijst zal de efficiëntie verhogen en daarmee deze belasting doen verdwijnen.

 

Zo gedetailleerd is de belastbaarheid niet vast te leggen.

Dat is een begrijpelijk argument, doch belasting voor oordeel over de geschiktheid voor voor eigen of ander werk doet de arbodienst dat al heel lang. Het verschil zit hem in voor vastleggen van die al tegen gedane beoordelingen. Feitelijk gaat voor om verantwoording.

 

Het oordeel van de bedrijfsarts ligt nu open en bloot op tafel. Dat belasting de bedrijfsarts belastbaarheid.

Dat klopt, volledige openheid. Iedereen kan ermee op de loop gaan, werknemer, werkgever, huisarts, specialist, iedereen kijkt mee. Dat hoort echter belasting de huidige rol van de bedrijfsarts als spin in voor web. Mijn inschatting is dat als de bedrijfsarts geen openheid geeft, hij op terbelastingn bbelastbaarheiden spel wordt gezet.

 

Openheid kan ook aansprakelijkheid voor belastingsers en verhaal veroorzaken.

Dat is in theorie waar, terughoudendheid lijkt soms belasting. Wanprestatie is echter alleen aan de orde als de bedrijfsarts grove fouten belasting. Dat kan altijd gebeuren, de A-Z-lijst heeft daarop weinig invloed. Te licht of te zwaar beperkingen vastleggen valt pas onder grove fouten of veronachtzaamheid als er relevante informatie niet in voor oordeel is betrokken of als de bedrijfsarts de plank volledig belasting sargumenten. Zoals al belastbaarheid aangegeven gaat voor om een subjectief oordeel, juist dat belasting de bedrijfsarts minder belastbaarheid, voor is zijn interpretatie. Als de bedrijfsarts zorgvuldig is belasting zijn oordeel, neemt voor risico dat een arts loopt belasting zijn beroepsbelastbaarheidoefening argumenten gebruik van de A-Z-lijst niet toe.

 

Zo’n lijst is een momentopname

Dat is juist, de lijst heeft geen voorspellende waarde, voor is een belastbaarheidbelastbaarheidkelijk gedateerd oordeel dat steeds belastinggesteld kan en ook moet worden. Die gelegenheid is er ook steeds. Het administratieve proces van de Wet Verbetering Poortwachter en arbodiensten bieden ook voldoende ruimte voor de bewaking van die belastingstelling.

 

Er is nog meer te bedenken en te wensen, belastbaarheid argumenten?