Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Gegevens, uitwisselen


Gegevens uitwisseling

Overleg bedrijfsarts-behandelaar; verplicht?
Wat de werknemer mankeert; mag dat geheim blijven?
Informatie opvragen bij behandelaars; altijd toegestaan?
Wat vertelt de bedrijfsarts aan de werkgever?
Wat moet de werknemer aan de bedrijfsarts vertellen?
Wat moet de werkgever aan de bedrijfsarts vertellen?
Deskundigenoordeel; gegevensuitwisseling


Overleg bedrijfsarts-behandelaar; verplicht?


Overleg met de behandelaar is niet verplicht. Wel zijn er richtlijnen voor, zie de opsomming onderaan dit artikel.

 

Uit de richtlijn communicatie met de behandelend sector;

Er gelden drie uitgangspunten:

  1. de cliënt is de voornaamste bron van informatie over zijn klachten, problemen en gezondheidstoestand,
  2. de bedrijfs-/verzekeringsarts vormt zich altijd éérst in een persoonlijk contact met de cliënt een beeld van diens probleem, voordat hij contact opneemt met de behandelaar.
  3. communicatie met de behandelaar op specifieke indicatie heeft aanvullende betekenis ten opzichte van de eigen beoordeling.

 

Voorts;


Lees verder...

  index

Wat de werknemer mankeert; mag dat geheim blijven?


Dit is een lastige vraag. De belangen en ook verplichtingen van de werkgever om zo snel als mogelijk tot re-integratie te komen tegenover de werknemer die zich door de gezagsrelatie met de werkgever niet altijd vrij voelt zijn privacy te beschermen. Het gaat er niet alleen om dat het de werkgever uit privacy overwegingen niet altijd aangaat wat de werknemer mankeert, maar ook dat het niet altijd in het -strategische- belang van de werknemer is als de werkgever weet wat hem mankeert. In gevallen waarin de relaties goed zijn en er wederzijds vertrouwen is, weten werkgevers en werknemers, al dan niet met de bedrijfsarts, meestal wel een goede balans te vinden. Bij wantrouwen is dat anders. In de regelmatig terugkerende discussie in de media over dit onderwerp gaat het vaak over een werknemer die de kantjes er vanaf loopt en een werkgever die onmachtig is. Voor die onmacht is in mijn optiek weinig reden. De werkgever heeft voldoende middelen om aan informatie te komen die hij nodig heeft om het recht op loon van de al dan niet zieke werknemer vast te stellen. Ook de werknemer die vindt dat zijn privacy aangetast wordt door een opdringerige werkgever heeft voldoende mogelijkheden zijn privacy te beschermen.


Lees verder...

  index

Informatie opvragen bij behandelaars; altijd toegestaan?


De bedrijfsarts heeft vaak behoefte aan informatie van behandelaars, de huisarts, specialist, psycholoog, het revalidatiecentrum, iedereen die bij het stellen van de diagnose en de behandeling betrokken is kan informatie hebben die de bedrijfsarts kan helpen zijn oordeel te vormen.

 

De bedrijfsarts zal de werknemer vragen om toestemming die informatie op te vragen, of soms vragen om die mee te brengen na een bezoek aan een behandelaar. De werknemer is niet verplicht toetstemming te geven voor het verstrekken van die informatie. Doet hij dan niet, dan heeft dat niet meteen consequenties. De bedrijfsarts zal dan afgaan op zijn eigen bevindingen. Dat de bedrijfsarts dan een minder genuanceerd beeld zal krijgen van de situatie komt voor rekening van de werknemer die aan de informatie-uitwisseling niet wilde meewerken. Dat ligt misschien anders wanneer de werknemer met goede argumenten het overleg dwarsboomt. Er zijn werknemers die met het weigeren toestemming te geven voor


Lees verder...

  index

Wat vertelt de bedrijfsarts aan de werkgever?


Op de controlerend arts rust geen medisch beroepsgeheim als bedoeld in artikel 7: 457 BW. De invoering is uitgesteld tot 2010?? zo las ik in het boek sociale zekerheidsrecht van Noordam en Klosse, zie kader. Dat is alleen anders als de werknemer vrijwillig bij de bedrijfsarts komt voor een consult. Als het om de beoordeling van de beperkingen gaat, om daarmee de werkgever de informatie te kunnen verstrekken voor de vaststelling van het recht op loon, toch geen geringe taak van de bedrijfsarts, dan is er nauwelijks sprake van vrijwilligheid. Eerlijk gezegd was ik me niet eerder bewust van deze uitzonderingspositie van bedrijfsartsen, doch hij is zeker niet vreemd gezien de taak van de bedrijfsarts. Die is immers ingehuurd en betaald door een werkgever. De positie van de werknemer is daardoor duidelijk anders dan die van de patiënt die een behandelend arts consulteert.

 

Dat de geheimhoudingsplicht van het BW soms niet van toepassing is betekent echter niet dat er geen geheimhoudingsplicht rust op een bedrijfsarts. In het hoofdstuk de bedrijfsarts is op een rij gezet welke bepalingen op de bedrijfsarts van toepassing kunnen zijn. Die opsomming geeft echter geen afdoende antwoord op de vraag hoe het beroepsgeheim van de bedrijfsarts geregeld is. Nu heb ik niet de intentie om hier alle ins en outs van het beroepsgeheim uit de doeken te doen. Wel kan op basis van onderstaande de gedachten worden gevormd en zo nodig de literatuur worden bestudeerd wanneer het onderwerp meer


Lees verder...

  index

Wat moet de werknemer aan de bedrijfsarts vertellen?


Een werknemer die ziek wordt dient bij ziekte de bedrijfsarts zodanig te informeren dat deze kan vaststellen of de werknemer geschikt is te achten voor zijn eigen werk, dan wel ander passend werk. Dat is onder andere geregeld in het BW.  De werkgever kan één en ander nader hebben geregeld in de controlevoorschriften, zie ook het hoofdstuk controle . In het BW staat onder andere het volgende;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Artikel 658a lid 1 BW, re-integratie plicht van de werkgever

De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien….

 

Artikel 7: 660a sub a BW meewerken werknemer aan redelijke voorschriften;

De werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is verplicht: gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 658a lid 2;

 

Boek 7: 629 lid 6 BW opschorting bij het weigeren informatie te verstrekken;

De werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen

 

Werkt een werknemer niet mee aan het informeren van de bedrijfsarts, en kan die daardoor niet de arbeidsongeschiktheid vaststellen, dan kan de werkgever de loonbetaling opschorten. De werknemer zal daardoor onder druk gezet worden de informatie alsnog te verstrekken en op het spreekuur te verschijnen.


Lees verder...

  index

Wat moet de werkgever aan de bedrijfsarts vertellen?


Alles dat voor de re-integratie interessant is moet de werkgever de arbodienst vertellen. Veelal zijn er afspraken gemaakt over tijdstip en wijze waarop de werkgever de zieke werknemer meldt en de aanvullende gegevens verstrekt. Het achterhouden van gegevens kan hem in het kader van de beoordeling van de re-integratie activiteiten duur komen te staan. Er is wel wat geregeld over de informatie-uitwisseling met de arbodienst;

 

Art. 2. REGELING  PROCESGANG  EERSTE  EN  TWEEDE  ZIEKTEJAAR

Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst

Lid 1

De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde de bedrijfsarts of arbodienst in staat te stellen de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet en in deze regeling, naar behoren te verrichten.


Lees verder...

  index

Deskundigenoordeel; gegevensuitwisseling


Over het aanleveren van gegevens bij de aanvraag van een Deskundigenoordeel is niets geregeld. Bij het aanvraagformulier worden wel vragen gesteld en verzocht stukken mee te sturen, doch nergens is vastgelegd over welke informatie het UWV moet beschikken, noch wie ze hen moet verstrekken.

Voor de hand ligt dat het UWV bij de beoordeling beschikt over;

  • het re-integratie dossier van de werkgever met alle wettelijk voorgeschreven rapportages, zie het hoofdstuk over re-integratie
  • een vraagstelling,
  • de visie van de werkgever,
  • de visie van de werknemer,
  • de visie van de arbodienst, bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige in een helder rapport,
  • duidelijkheid over het verschil van mening en de belangentegenstelling,
  • relevante medische stukken uit het dossier van de bedrijfsarts, (niet voor de werkgever)

Lees verder...

  index

 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()