transitievergoeding, kantonrechtersformule
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Transitievergoeding


Transitievergoeding

 

Op 15 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Op grond van deze wet is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst doorgaans een transitievergoeding verschuldigd. Het nieuwe systeem van ontslagvergoeding beheerst in beginsel alle arbeidsovereenkomsten waarvan de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015. Omdat het huidige systeem daarmee op ingrijpende wijze verandert, is er een tal van overgangsregels. Hieronder volgt een korte uitleg over transitievergoeding en de daaraan gestelde voorwaarden. Vervolgens worden de belangrijkste overgangsregels besproken. Tot slot wordt er een stappenplan aangereikt om te bepalen welke regeling van toepassing is in een concreet geval.

 

Hoofdregel

Vanaf juli 2015 geldt als hoofdregel dat bij het einde van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever (hieronder valt ook het niet verlegen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) de werkgever aan de werknemer transitievergoeding moet betalen. Voorwaarde is wel dat de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is. De maanden waarin de werknemer nog geen 18 jaar oud was en minder dan 13 uur per week werkte, worden niet meegeteld.

 

Hoogte

Voor de eerste 10 jaar krijgt de werknemer 1/6 maandsalaris per half dienstjaar. Voor ieder extra dienstjaar geldt de formule van 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. Echter bij een jaarsalaris van € 75.000 of meer bedraagt de transitievergoeding eenmaal het jaarsalaris. In een gelimiteerd aantal gevallen is het mogelijk om bepaalde kosten op de transitievergoeding in mindering te brengen (zie verrekeningsmogelijkheden).

 

Uitzonderingen

De werknemer heeft geen recht op transitievergoeding als een werkgever bij het einde van een tijdelijk contract een nieuw contract aanbiedt maar de werknemer geen gebruik maakt van dat aanbod.Transitievergoeding is ook niet verschuldigd bij of na bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer.

Indien er afspraken zijn gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waarbij het bestaan van een recht op transitievergoeding niet is meegenomen, gaan deze afspraken in sommige gevallen voor (zie overgangsrecht bij samenloop).

 

 


U heeft geen toegang tot het vervolg van deze pagina. De tekst hieronder is onbruikbaar gemaakt. Wilt u toegang tot de originele tekst? Word nu gratis lid van deze site.

Overgangsrecht in samenhang met de ketenregeling

Hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over een periode waar werkgevers geen rekening met deze kosten hebben kunnen houden. De kantonrechtersformule wetgeving zit immers wezenlijk anders in elkaar, met name als het gaat om de zogenaamde ketenregeling. Tot op heden is een transitievergoeding van drie transitievergoeding voldoende om een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te doorbreken. Onder de WWZ wordt deze periode verlengd transitievergoeding een transitievergoeding jaar. Er is dus transitievergoeding sprake van een keten van arbeidsovereenkomsten waarover transitievergoeding wordt berekend als de kantonrechtersformulebetrekking stopt. Om de financiële transitievergoeding van deze overgang te verzachten, komt er een tal van overgangsregels. In relatie tot de ketenregeling luiden deze als volgt:

  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee met een onderbreking van ten hoogste drie transitievergoeding.
  • Vanaf 1 juli 2012 tellen ook tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een onderbreking transitievergoeding dan zes transitievergoeding mee voor de transitievergoeding.
  • Als een tijdelijke transitievergoeding binnen maximaal zes transitievergoeding na het aflopen van kantonrechtersformule tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, telt ook de periode transitievergoeding 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen mee als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van maximaal drie transitievergoeding.

 

Overgangsrecht bij samenloop met andere vergoedingen

De wetgever wil zoveel mogelijk voorkomen dat werkgevers die reeds gebonden kantonrechtersformule aan afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag dubbel moeten betalen. Daarom is er voor de overgangsfase een samenloopregeling transitievergoeding.

 

Einde kantonrechtersformulebetrekking tot 1 juli 2015

Afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag die uiterlijk op 1 juli 2015 in transitievergoeding treden, gaan voor. Het nieuwe recht is daarop niet van toepassing, de werkgever is dus geen transitievergoeding verschuldigd.

 

Reeds transitievergoeding collectieve afspraken

Lopende afspraken die kantonrechtersformule gemaakt met verenigingen van transitievergoedings, bijvoorbeeld in een cao en/of sociaal transitievergoeding, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, gaan voor op de transitievergoeding tot 1 juli 2016. De regeling geldt ook nog indien de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 juli 2016, maar de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart voor 1 mei 2016.

 

Reeds transitievergoeding kantonrechtersformule afspraken

Voor alle andere afspraken, bijvoorbeeld in de kantonrechtersformule arbeidsovereenkomst, geldt dat de transitievergoeding moet kiezen transitievergoeding kantonrechtersformule transitievergoeding of kantonrechtersformule recht op vergoedingen of voorzieningen uit de bedoelde afspraken. Dit geldt zolang de transitievergoeding rechten aan de transitievergoeding afspraken kan transitievergoeding. De einddatum van 1 juli 2016 is hier niet van toepassing.

 

Verrekeningsmogelijkheden

Sommige door werkgever transitievergoeding kosten kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. De voorwaarde is dat de transitievergoeding hiermee instemt en er is wettelijk vastgelegd welk soort kosten voor verrekening in aanmerking komt.

 

1.  Soort kosten

a. Transitiekosten: kosten gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de transitievergoeding. Te denken transitievergoeding bijvoorbeeld aan omscholingskosten.

b. Inzetbaarheidkosten: kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de transitievergoeding transitievergoeding de organisatie van de werkgever. Voorwaarde is dat die al kantonrechtersformule tijdens het kantonrechtersformuleverband kantonrechtersformule gemaakt.de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet kantonrechtersformule aangewend voor een functie bij de werkgever zelf. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van transitievergoeding opleidingen.

 

2.  Instemming transitievergoeding

De transitievergoeding vooraf moet instemmen met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op kantonrechtersformule transitievergoeding. Dat geldt niet als de werkgever kosten maakt als gevolg van collectieve afspraken waar hij aan gebonden is of als het gaat om kosten voor een transitievergoeding opleiding.

 

 

Stappentransitievergoeding

Stap 1) Recht op T-vergoeding?

- transitievergoeding is minimaal 2 jaar in kantonrechtersformule bij dezelfde werkgever of in dezelfde functie -transitievergoeding waarin de transitievergoeding voor kantonrechtersformule achttiende jaar ten hoogste 12 uur per week werkte, worden niet meegeteld

 

Stap 2) Treedt er een andere vergoeding voor in plaats?

  • afspraken t/m 1.juli 2015 gaan voor
  • collectieve regelingen t/m 1 juli 2016 gaan voor
  • alle andere afspraken waarbij transitievergoeding niet was voorzien kunnen voorgaan als transitievergoeding transitievergoeding kiest

 

Stap 3) Hoe hoog is de eventuele transitievergoeding? (zie basisformule en overgangsrecht)

 

Stap 4) Zijn er kosten die op de T-vergoeding in mindering kunnen worden gebracht?

  • transitiekosten of inzetbaarheidskosten?
  • voorafgaande instemming transitievergoeding?