Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Overtreding controlevoorschriften; en dan?


Als een werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften kan de werkgever besluiten het loon op te schorten om te trachten de werknemer in beweging te krijgen. Voldoet de werknemer daarop alsnog aan de voorschriften, dan zal de werkgever de loonbetaling moeten hervatten. Als achteraf duidelijk is dat de werknemer niet in staat was zijn werk te verrichten, kan de werkgever het niet nakomen van de controlevoorschriften dus niet sanctioneren. Blijkt achteraf dat de werknemer niet ziek was, of is het niet vast te stellen of de werknemer ziek was, dan is het mogelijk het loon over de periode waarin niet werd gewerkt en de werknemer niet ziek was te weigeren op basis van geen werk, geen loon. De eventuele onduidelijkheid kan dan voor rekening van de werknemer komen die de controlevoorschriften heeft overtreden, een goede controle heeft gefrustreerd.

 

Deze site gaat vooralsnog niet over ontslag. Daarom wil ik slechts kort opmerken dat de werkgever die de werknemer op staande voet ontslaat, louter op basis van het niet nakomen van de controlevoorschriften bij de rechter te horen zal krijgen dat hij een onjuist middel heeft gebruikt. Heeft de werkgever echter een dossier met niet nagekomen afspraken, wangedrag, waarschuwingen en dergelijke dan kan de rechter op basis van alle argumenten samen tot een ander oordeel komen. In de literatuur (zie onderaan) wordt hierover uitgebreid geschreven, de jurisprudentie geeft nog onvoldoende een beeld van wanneer wel en wanneer geen ontslag op staande voet mogelijk is. Het lijkt zinvol te beginnen met het opschorten van het loon en de logische stappen te zetten als contact opnemen, uitnodigen en trachten op te lossen, en pas daarna met een deskundige te praten over de haalbaarheid van ontslag. Als altijd bij eenzijdig ontslag geldt; zorg voor een geschiedenis, een dossier.

 


Wet- en regelgeving

Boek 7 BW
BW
Wet Verbetering Poortwachter
WvP
Meer...

Literatuur

De werknemer die ziek wordt in het buitenland
ArbeidsRecht 2010, 28
door Mevr. mr. S.K. Schreurs
Te bestellen via Recht.nl
Meer...


Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()