Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; gegevensuitwisseling


Over het aanleveren van gegevens bij de aanvraag van een Deskundigenoordeel is niets geregeld. Bij het aanvraagformulier worden wel vragen gesteld en verzocht stukken mee te sturen, doch nergens is vastgelegd over welke informatie het UWV moet beschikken, noch wie ze hen moet verstrekken.

Voor de hand ligt dat het UWV bij de beoordeling beschikt over;

 • het re-integratie dossier van de werkgever met alle wettelijk voorgeschreven rapportages, zie het hoofdstuk over re-integratie
 • een vraagstelling,
 • de visie van de werkgever,
 • de visie van de werknemer,
 • de visie van de arbodienst, bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige in een helder rapport,
 • duidelijkheid over het verschil van mening en de belangentegenstelling,
 • relevante medische stukken uit het dossier van de bedrijfsarts, (niet voor de werkgever)
 • om het gebrek aan toegang tot de medische informatie van de werkgever te compenseren kan de bedrijfsarts de door hem vastgestelde beperkingen vastleggen, en overleggen. Dat is geen medische informatie en geeft wel een ingang tot een discussie over de passendheid van het werk.
 • stukken die de werkgever, werknemer, arbodienst of UWV relevant achten,
 • de werknemer zou informatie van zijn behandelend arts(en) kunnen overleggen.

 

De beleidsregels van het UWV noemen in elk geval;

 1. een beschrijving van de bedongen arbeid;
 2. een beschrijving van de arbeid waarover een deskundigenoordeel passende arbeid wordt gevraagd;
 3. een actueel oordeel of advies van de bedrijfsarts of arbodienst;
 4. de probleemanalyse en de bijstellingen daarvan;
 5. het plan van aanpak en de bijstellingen daarvan;
 6. de evaluaties van de uitvoering van het plan van aanpak;      

 

Het compleet aanleveren van een dossier is echter niet altijd in ieders belang. Als aanvrager overleg je meestal alleen wat je goed uitkomt. Je kunt gebruik maken van het gebrek aan regels en stukken pas overleggen als er om gevraagd wordt. Je bent daartoe dan overigens wel verplicht. De andere partij heeft ook de gelegenheid de van belang zijnde stukken in te sturen. Dat is echter niet in een vaste procedure geregeld. Voorts blijkt in de praktijk, dat dossiers die de arbodienst aanlevert, vanwege de wijze waarop zij hun dossiers vormen, weinig toegankelijk zijn. Het zoeken naar de juiste gegevens in een vaak dikke stapel papier is tijdrovend als je als werknemer, verzekeringsarts, rechter, e.a. de systematiek niet kent. Er is wel jurisprudentie waaruit blijkt dat het aanleveren/ontbreken van –medische- gegevens invloed kan hebben op de uiteindelijke beslissing.

 

In dat kader zijn de volgende wetsartikelen over informatie-uitwisseling met het UWV van belang;

 

Art. 54. SUWI ;Verstrekking van gegevens aan het UWV en …..

1. Een ieder verstrekt op verzoek aan het UWV, de…., kosteloos, alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bij of krachtens deze wet of enige andere wet door het desbetreffende bestuursorgaan en  … uit te voeren taken ten opzichte van:

a. de betrokken persoon zelf;

b. de persoon in wiens dienst of voor wie hij arbeid verricht, heeft verricht of zou kunnen gaan verrichten;

c. de persoon die in zijn dienst of voor hem arbeid verricht, heeft verricht of zou kunnen gaan verrichten.

2. Een ieder kan uit eigen beweging de in het eerste lid bedoelde gegevens en inlichtingen aan de in het eerste lid bedoelde bestuursorganen en …..verstrekken.

3 sub c. Alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken worden aan de in dat lid genoemde bestuursorganen op verzoek, kosteloos, tevens verstrekt door de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, die belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, en de arbodienst, bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;

 

Art. 73. SUWI Gegevensverstrekking door het UWV en de …

Lid 3. Het UWV verstrekken op verzoek uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administratie aan de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, die belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet, en de arbodienst, bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taken door die persoon of die arbodienst, en het UWV is bevoegd met het oog op de uitvoering van die taken uit eigen beweging gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taken.

 

Hieruit blijkt dat het UWV een grote bevoegdheid heeft informatie op te vragen en te verstrekken bij die uitoefening van de hen opgelegde taak. Het UWV heeft wat betreft het Deskundigenoordeel geen regels gesteld daaromtrent. Het hangt dus af van de informatie die de deskundige meent nodig te hebben en de terughoudende of de actieve rol van de werkgever en/of werknemer af, welke en hoeveel gegevens er aan het uiteindelijke Deskundigenoordeel ten grondslag liggen. Nu de dossiervorming een belemmering kan zijn voor een goed Deskundigenoordeel dienen beide partijen dus alert te zijn en zelf actief toe te zien op de aanlevering van de voor hen van belang zijnde gegevens.

 

Behalve bij het aanleveren van schriftelijke gegevens zijn er ook geen procedures voor overleg/contact met de deskundige. Als de rechter een geschil voorgelegd krijgt waarin een Deskundigenoordeel is gegeven en dit oordeel in de procedure een rol speelt, kan de rechter de deskundige bevelen een toelichting te geven. De deskundige heeft uit eigen beweging wel contact met werkgever, werknemer of de bedrijfsarts maar is daartoe niet verplicht. Dit wordt door velen, zeker de bedrijfsartsen, als een gemis ervaren.

 

Wettelijk gezien moet het UWV op verzoek van de arbodienst/bedrijfsarts gegevens verstrekken als die de gegevens nodig heeft om zijn taken uit te oefenen. Het staat de bedrijfsarts dus geheel vrij het UWV te vragen om een toelichting op het Deskundigenoordeel. Als contact niet tot stand komt kan het UWV een gerichte vraag, met de mededeling dat meer gegevens nodig zijn dan verstrekt bij het Deskundigenoordeel, niet uit de weg gaan. Als er behoefte bestaat aan meer informatie, stel ik me voor dat er om een motivering gevraagd wordt omdat de bedrijfsarts bij het ontstane conflict een bemiddelende rol heeft, maar geen inzicht heeft in de overwegingen van het UWV, of wanneer de verzekeringsarts vaststelt dat een werknemer arbeidsongeschikt is, de bedrijfsarts aan de verzekeringsarts vraagt aan te geven op welke onderdelen de werknemer beperkt is zodat hij met die beperkingen de verdere re-integratie kan begeleiden. Dit soort gerichte vragen van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van de arbodienst met een duidelijk doel, schriftelijk gesteld, mag het UWV niet negeren.

 

Dat die gerichtheid van de vraagstelling belangrijk is houdt natuurlijk verband met het feit dat twee artsen van nauw verwante, maar verschillende, disciplines tegenover elkaar staan in een niet gelijkwaardige positie. De beroepsgroepen zijn niet meer zo sterk gescheiden als voorheen en dat levert net als bij loonsancties en WIA aanvragen nog wel eens scheve gezichten op. Dat het UWV een discussie uit de weg wil gaan omdat zij in hun rol als onafhankelijke deskundige geen competentiestrijd willen, is niet zo vreemd. Zij moeten hun onafhankelijkheid bewaken. Bij een inhoudelijke vraagstelling zullen en moeten zij echter een uitleg en ook gegevens verstrekken. Hier wreekt zich misschien het feit dat er een kluwen  organisaties en  professionals is die zich vaak om en om bezighouden met een werknemer die meer dan een griepje mankeert. Als je de behandelend artsen buiten beschouwing laat, kan het voorkomen dat een zieke werknemer met meer dan 10 mensen te maken krijgt. Dat vraagt van die werknemer en tenminste ook de case manager geduld en een communicatie talent.

 

In artikel 629a lid 4  is nog bepaald dat de deskundige, wanneer hij als arts wordt ingeschakeld, informatie mag inwinnen bij de behandelend artsen als dat voor het onderzoek van belang is. De behandelend artsen zijn verplicht die informatie te verstrekken voor zover de persoonlijke levenssfeer van de werknemer daardoor niet geschaad wordt . Er is veel discussie over deze bepaling die een schending van het beroepsgeheim zou kunnen betekenen. Of een behandelend arts op grond van deze wettelijke plicht bereid is in negatieve zin over zijn patiënt te schrijven en of de werknemer zijn relatie met de behandelaar door een geschil met zijn werkgever wil laten beïnvloeden is hier de vraag. De advocaat de Laat heeft in het artikel “de privacy van de werknemer” aandacht aan besteed aan deze problematiek. Wil een werknemer dat de behandelend arts om advies gevraagd wordt, dan kan hij daarom vragen met het standpunt dat hij dat voor het onderzoek noodzakelijk acht. Bedacht moet worden dat de behandelaar zich niet kan uitlaten over de geschiktheid van het werk, hij zal zich tot het verstrekken van medische gegevens beperken en de beoordeling aan de deskundige moeten overlaten. Zie ook de artikekelen over de bedrijfsarts en bijvoorbeeld gegevens uitwisseling.

 

Er is dus weinig geregeld. Partijen moeten het doen met gezond verstand, een goede strategie en fatsoen, de -ongeschreven- algemene beginselen van behoorlijk bestuur.


Wet- en regelgeving
artikel 7:629, 629a en 660a, 658a en b van het Burgerlijk Wetboek
BW

Meer...

Literatuur
Stichting De Ombudsman
Het deskundigenoordeel: vrijwillig maar niet vrijblijvend, januari 2011
Stichting

Het deskundigenoordeel '(on)geschiktheid tot werken' kritisch beschouwd SR 2007, 80 D.J. Buijs, R.A. Heida
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie

      
   
EINDE IN INIT_NORMAL()