Zoeken naar
 
 
 

Deskundigenoordeel; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


Deskundigenoordeel zonder medisch onderzoekLJN BR2382 2011

Gezien de standpunten van partijen is in hoger beroep in geschil of het Uwv terecht het tijdvak waarin de werknemer recht heeft op loon tijdens ziekte met 52 weken heeft verlengd. Daarbij spitst het...
Meer...


Geen Deskundigenoordeel LJN BU5484 2011

Advocaat heeft nagelaten om in de procedure waarin betaling van loon werd gevorderd een verklaring ex artikel 7:629a BW in het geding te brengen, terwijl tussen zijn cliënte en de toenmalige werkgever...
Meer...


Deskundigenoordeel UWV gepasseerd bij ontslagzaakLJN BU4036 2011

Werkgever heeft werknemer met gebruikmaking van een verleende ontslagvergunning ontslagen. Werknemer stelt dat het ontslag nietig is daar hij ten tijde van de opzegging arbeidsongeschikt was. Aan de...
Meer...


Verzoek werkgever Deskundigenoordeel afgewezenJAR 2011/229

Naar het oordeel van de kantonrechter staat het niet overleggen van een deskundigenoordeel bij dagvaarding niet in de weg aan de ontvankelijkheid van Veenendaal ten aanzien van de door hem gevorderde...
Meer...


Deskundigenoordeel bevestiging door UWVJAR 2011/214

Het UWV heeft in haar deskundigenoordeel van 10 maart 2008 het standpunt ingenomen dat het door de bedrijfsarts ten behoeve van Werknemer opgestelde werkhervattingsschema “redelijk” was. Dat houdt...
Meer...


Werkgever mocht op Deskundigenoordeel vertrouwenLJN BR2382 2011

De Raad overweegt dat uit de voorhanden gedingstukken blijkt dat werknemer op 12 maart 2007 aan het Uwv heeft verzocht om een deskundigenoordeel. In reactie hierop heeft de arbeidsdeskundige bij brief...
Meer...


Deskundigenoordeel niet te vergenLJN BQ5740 2011

Gezien korte tijd tussen moment waarop werknemer duidelijk wordt dat werkgever zijn arbeidsongeschiktheid betwist en het moment van aanhangig maken van loonvordering in kort geding, kon het bij eis...
Meer...


Deskundigenoordeel UWV gepasseerd LJN BQ4330 2011

Art. 7:670b lid 3 sub b BW Het gaat om de vraag of een (voor het eigen werk) arbeidsongeschikte werkneemster zonder redelijke grond geweigerd heeft om passende werkzaamheden te verrichten. Volgens...
Meer...


informatie opvragen behandelend artsLJN BQ3945 2011

…De kantonrechter moet daarom in dit geding de vraag beantwoorden of werknemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij in verband met arbeidsongeschiktheid wegens ziekte de bedongen arbeid niet...
Meer...


rol Deskundigenoordeel LJN BQ1409 2011

In wezen heeft werkgever als grond voor de loonsanctie niet méér gesteld dan de weigering van werknemer om begin november 2010 te komen praten over de werkhervatting voor twee tot uiteindelijk 10...
Meer...


WIA oordeelLJN BP8245 2011

Betaling achterstallig salaris tijdens ziekte afgewezen, omdat geen verklaring ex artikel 7:629a BW is overgelegd. Het oordeel van het UWV in het kader van de WIA, waarbij is geoordeeld dat sprake...
Meer...


Geen oordeel arbodienst over arbeidsongeschiktheid LJN BP7691 2011

Werknemer baseert haar vordering op de stelling dat zij vanaf 27 augustus 2009 arbeidsongeschikt was. Zij vroeg een deskundigenoordeel aan van het UWV over haar re-integratie-inspanningen. Bij brief...
Meer...


Deskundigen oordeel aanvragen?LJN BP7254 2011

Kort geding loondoorbetaling bij ziekte. Geen deskundigenoordeel overgelegd. In afwijking van hetgeen de wetsgeschiedenis vermeldt mocht van werknemer in dit geval wel overlegging van een deskundigenoordeel...
Meer...


Aan het oordeel deskundige voorbijgaanLJN BP3328 2011

De Raad stelt voorop, zoals ook door de rechtbank aangegeven, dat het oordeel van een onafhankelijke door de bestuursrechter ingeschakelde deskundige in beginsel wordt gevolgd. De Raad ziet in het...
Meer...


Oordeel UWV in ZW bezwaarJAR 2011/4 2010

Werknemerwas tot het einde van zijn dienstverband arbeidsongeschikt en tevens niet in staat de opgedragen, vervangende re-integratiewerkzaamheden te verrichten. Dit laatste wordt bevestigd door de...
Meer...


Deskundigenoordeel, arbeidsongeschikt volgens het UWVLJN BO7491 2010

Werknemer vordert op grond van artikel 7:658 althans 7:611 BW dat zijn gewezen werkgever hem de schade vergoedt die hij lijdt (onder meer) doordat hij, nadat hij wegens psychische klachten was uitgevallen,...
Meer...


rol van het Deskundigenoordeel bij re-integratie inspanningLJN BO7668 2010

Werknemer heeft zich vervolgens per 10 maart 2010 (volgens [verweerster]: 17 maart 2010) ziek gemeld. Dat er op het moment van die ziekmelding wèl sprake was van een arbeidsgeschil is onvoldoende...
Meer...


Waarde van het deskundigenoordeelLJN BN7079 2010

De rechtbank is van oordeel dat UWV op basis van de beschikbare gegevens, mede in aanmerking genomen vorenaangehaalde overweging uit de uitspraak van de CRvB van 18 november 2009, terecht heeft geconcludeerd...
Meer...


Rol Deskundigenoordeel LJN BO2090 2010

Werknemer heeft in de periode 2003/2004 en, belangrijker, met ingang van april 2008 veelvuldig en langdurig wegens ziekte verzuimd. Op 12 augustus 2010 was de periode van 104 weken bedoeld in artikel...
Meer...


Geen Deskundigenoordeel vereistLJN BK5337 2009

De bedoeling van de wetgever met de door art. 7:629a BW verlangde deskundigenverklaring bij een vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte is, blijkens de MvT, vooral geweest, om de rechtspositie...
Meer...


Niet voldoen aan re-integratieverplichtingenLJN BN2890 2010

Bij haar memorie van grieven heeft werknemer een op 12 november 2008 aan haar toegezonden deskundigenoordeel gevoegd d.d. 11 november 2008, waarin verzekeringsarts B van het UWV de vraag beantwoordt...
Meer...


Geen Deskundigenoordeel noodzakelijkLJN BL9438 2010
De kantonrechter overweegt als volgt. Artikel 7:629a lid 1 BW bepaalt dat een vordering tot betaling van loon moet worden afgewezen als bij de eis geen deskundigenverklaring is bijgevoegd. Een dergelijke...
Meer...


Gewijzigde medische inzichtenJAR 2010/2

Op grond van artikel 7:629a BW moet bij het instellen van een loonvordering als de onderhavige een deskundigenverklaring worden overgelegd. Het doel van deze bepaling betreft in het algemeen in een...
Meer...


Aanbod passend werk te verrichtenLJN BM2031 2010

Vast staat dat werknemer zijn re-integratieverplichtingen tot 25 februari 2009 niet is nagekomen. Werknemer stelt dat hij alsnog aan die verplichtingen heeft voldaan door
zich na het kort geding...
Meer...


Mening bedrijfsarts en verzekeringsarts prevaleertLJN BK9303 2010

Tussen partijen is niet in geschil dat werknemer ziek is. Wel verschillen zij van mening of werknemer in staat is tot het verrichten van passende arbeid in het kader van zijn re-integratie. De bedrijfsarts...
Meer...


Deskundigenoordeel over geschikt/ongeschiktLJN BM0541 2010

De kantonrechter komt aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering echter niet toe. Artikel 6:660a BW bepaalt, kort gezegd, dat de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte...
Meer...


Niet meewerken aan re-integratie werknemer?LJN BK5212 2009


De kantonrechter stelt vast dat werknemer thans ruim een jaar arbeidsongeschikt is. De re-integratieverplichting van werkgever duurt thans derhalve nog voort. Vast staat dat re-integratie binnen...
Meer...


UWV oordeel toelichtenLJN BK2046 2009

Gelet op die feiten en omstandigheden kan naar het oordeel van de kantonrechter niet gezegd worden dat van werkgever redelijkerwijs niet gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren....
Meer...


Geschil arbeidsongeschiktheid kenbaar zijnLJN BH3502 2009

Als eerste verweer heeft werkgever naar voren gebracht dat de vordering moet worden afgewezen, omdat werknemer geen verklaring van een deskundige als bedoeld in artikel 7:629a BW heeft overgelegd....
Meer...


Verschil van inzicht werkgever en werknemer duidelijkLJN BK5212 2009

De kantonrechter stelt vast dat werknemer thans ruim een jaar arbeidsongeschikt is. De re-integratieverplichting werkgever duurt thans derhalve nog voort. Vast staat dat re-integratie binnen de onderneming...
Meer...


Deskundigenoordeel bij voorlopige voorziening procedureLJN BJ3489 2009

Artikel 7:629a lid 1 BW bepaalt dat de rechter een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 7:629 BW afwijst, indien bij de eis niet een deskundigenverklaring omtrent de verhindering...
Meer...


Mediation advies UWV te makkelijkJAR 2009/66

Weliswaar is de werknemer naar het oordeel van de UWV-arts thans arbeidsongeschikt, maar zo van arbeidsgeschiktheid al sprake is, dan is dat een direct gevolg van een door de werknemer bewust gecreëerd...
Meer...


Wel Deskundigenoordeel bij kort gedingJAR 2009/83

Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat een vordering tot betaling van loon bij ziekte moet worden afgewezen, indien geen deskundigenverklaring is bijgevoegd. Ingevolge het bepaalde in art....
Meer...


Werkgever moet betwisten arbeidsongeschiktheid kenbaar makenLJN BH3502 2009

Als eerste verweer heeft werkgever naar voren gebracht dat de vordering moet worden afgewezen, omdat werknemer geen verklaring van een deskundige als bedoeld in artikel 7:629a BW heeft overgelegd....
Meer...


Geen AWB besluitLJN BJ5998 2009

Afwijzing aanvraag om een deskundigenoordeel, omdat appellante niet voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht. Geen reden om een second opinion te laten plaatsvinden. Het...
Meer...


Geen AWB besluitLJN BJ2870 2009

Brief van 18 november 2005: De Raad is van oordeel dat de rechtbank terecht onder verwijzing naar vaste rechtspraak van de Raad (LJN AS3619) heeft overwogen dat een brief waarin de uitkomst van...
Meer...


Geen Deskundigenoordeel bij kort gedingLJN BJ4324 2009

In deze procedure gaat het - kort gezegd - om de vraag of werkgever - op grond van artikel 7: 629 lid 3 sub d BW - gerechtigd was op 16 november 2007 de betaling van het aan werknemer toekomende...
Meer...


Verschil van mening over re-integratie, dan Deskundigenoordeel LJN BK5212 2009

De kantonrechter stelt vast dat werknemer thans ruim een jaar arbeidsongeschikt is. De re-integratieverplichting van werkgever duurt thans derhalve nog voort. Vast staat dat re-integratie binnen...
Meer...


Deskundigenoordeel UWV gepasseerdLJN BI6390 2009

Het hof stelt voorop dat een deskundigenoordeel niet bindend is voor partijen en dat dit oordeel met de daaraan ten grondslag gelegde rapportage moet worden bezien in het kader van een onderbouwing...
Meer...


Deskundigenoordeel nodig bij eerdere oordelen UWV terzake?LJN BJ1305 2009

Werknemer, geboren op 27 juni 1967, is sinds 23 augustus 1999 bij Randstad in dienst als assemblagemedewerker. Sinds 21 augustus 2000 heeft hij een contract voor onbepaalde tijd voor 38 uur per week....
Meer...


Deskundigenoordeel geen besluit in de zin van de AWBLJN BG9129 2009

De rechtbank heeft terecht onder verwijzing naar vaste rechtspraak overwogen dat een brief waarbij de uitkomst van een verzoek om een deskundigenoordeel – in die rechtspraak ook wel aangeduid met...
Meer...


Geen Deskundigenoordeel misslagLJN BJ1040 2009

Partijen strijden over de reikwijdte van artikel 7:629a BW. Dat geschil hoort thuis in de hoger beroepsprocedure waarin Popa Van Ewijk heeft gedagvaard en niet in een executieprocedure als het onderhavige...
Meer...


Kort gedingLJN BJ3489 2009

Artikel 7:629a lid 1 BW bepaalt dat de rechter een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 7:629 BW afwijst, indien bij de eis niet een deskundigenverklaring omtrent de verhindering...
Meer...


Werknemer acht zich geschiktLJN BH0350 2009

Op maandag 29 oktober heeft werknemer zich op haar werk gemeld om haar functie van Manager Algemene Zaken weer op zich te nemen. Zij is door de interim controller van werkgever naar huis gestuurd….
...
Meer...


Loonvordering vergezellen van een Deskundigenoordeel LJN BG4267 2008

Het hof stelt voorop dat de rechter een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 7:629 BW dient af te wijzen, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige,...
Meer...


Twijfel aan onafhankelijkheid Deskundigenoordeel LJN BD5650 2008

Het betoog van werkgever dat aan deze verklaring als bedoeld in artikel 7:629a BW geen rechtsgeldigheid toekomt, omdat zij bij de totstandkoming ervan niet betrokken is, vindt geen steun in het...
Meer...


Kort gedingLJN BJ4324 2009

De verplichte inschakeling van een deskundige geldt slechts voor bodemprocedures. De werknemer die bij wijze van voorlopige voorziening loondoorbetaling verlangt - van de president in kort geding...
Meer...


Reden voor twijfel aan oordeel bedrijfsartsLJN BJ1311 2008

Het oordeel van werknemer dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht steunt op de vaststelling dat de door werkgever ingeschakelde arbodienst ten onrechte tot het oordeel...
Meer...


Deskundige UWV onafhankelijkLJN BA1602 2007

De conclusies van de bedrijfsarts en de deskundige over de arbeids(on)geschiktheid per 28 juni 2006 van werknemer zijn tegengesteld. Nu de deskundige anders dan de bedrijfsarts onafhankelijk is,...
Meer...


Onduidelijke verklaring UWV geen Deskundigenoordeel LJN AZ8101 2007

Werknemer vordert betaling van loon e.d. voor de periode dat zij volgens haar stelling wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat zou zijn geweest haar werkzaamheden te verrichten. Daarom is het...
Meer...


Betwisten van de arbeidsongeschiktheid LJN BC0140 2007

Vaststaat dat werknemer bij zijn eis geen verklaring heeft gevoegd van een deskundige als bedoeld in artikel 7:629a BW. Ingevolge artikel 7:629a lid 2 BW is dit niet vereist indien de ziekte niet...
Meer...


Deskundige is onafhankelijk, LJN BA1602 2007

Omtrent deze vraag overweegt het hof het volgende. De conclusies van de bedrijfsarts en de deskundige over de arbeids(on)geschiktheid per 28 juni 2006 van Werknemer zijn tegengesteld. Nu de deskundige...
Meer...


Geen/wel een Deskundigenoordeel noodzakelijkLJN BA5315 2007

(Deze uitspraak van de HR behoeft nadere bestudering om te kunnen gebruiken, het is niet goed mogelijk op basis van de tekst een beeld te schetsen)
Het hof heeft in vooropgesteld dat werknemer...
Meer...


Deskundigenoordeel alleen bij verschil van meningLJN AZ0919 2006

In grief I betoogt werknemer dat de kantonrechter ten onrechte oordeelde dat zij een deskundigenverklaring als bedoeld in artikel 7:629a BW had moeten overleggen. Zij stelt dat dit alleen nodig...
Meer...


Geen Deskundigenoordeel zonder geschil over arbeidsongeschiktheidLJN AZ0915 2006

Blijkens de parlementaire geschiedenis van het betreffende artikel heeft nadrukkelijk voorop gestaan dat de hier bedoelde deskundigenverklaring enerzijds reeds in de voorfase, derhalve voordat...
Meer...


Deskundigenoordeel bij conflictLJN AZ3968 2006

Door werkgever is het oordeel van de bedrijfsarts zoals hiervoor weergegeven niet bestreden. Ook werkgever bestrijdt niet dat werknemer (zeer waarschijnlijk) weer arbeidsongeschikt kan worden als...
Meer...


Overleg deskundige UWV werkgever/arbodienst ontbreektJAR 2006/127

Het onder meer op het deskundigenoordeel d.d. 11 november 2005 van het UVW terug te voeren weerwoord van werknemer, erop neerkomend dat hij in een passend geoordeelde alternatieve functie als gloeicoördinator...
Meer...


Oordeel bedrijfsarts en deskundige versus UWV Deskundigenoordeel en huisartsLJN AZ9594 2006

U hebt ons 21 oktober 2002 verzocht om een deskundigenoordeel inzake uw ongeschiktheid tot werken op 26 september 2002. Op grond van de resultaten van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat u per...
Meer...


Deskundigenoordeel over re-integratie inspanningen geen besluitLJN AS3619 2005

De Raad is van oordeel dat een second opinion aangaande de re-integratie-inspanningen van een werkgever hetzelfde karakter heeft als een second opinion over het bestaan van een ongeschiktheid...
Meer...


derde onderzoekJAR 2005/246

Partijen verschillen van mening over de vraag of werknemer op 19 juli 2004 arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt was. De bedrijfsarts heeft werknemer per 19 juli 2004 arbeidsgeschikt bevonden terwijl...
Meer...


Passeren van het Deskundigenoordeel Jar 2005/228

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter heeft gedaagde voldoende aangetoond dat zij heeft voldaan aan haar verplichtingen om eiser binnen haar organisatie te reïntegreren. Gedaagde heeft...
Meer...


Loonvordering, arbeidsongeschiktheid, Deskundigenoordeel noodzakelijkLJN AS9537 2005

In hoeverre werknemer vanaf 29 januari 2004 in staat was arbeid te verrichten is zonder de inschakeling van een deskundige moeilijk te beoordelen. Ingevolge art. 7:629a BW dient ook bij een loonvordering...
Meer...


WAO beoordeling bevestigt het Deskundigenoordeel JAR 2005/168

Als productie 3 bij memorie van grieven is een beslissing van UWV Gak overgelegd waarin staat vermeld “op 24 september 2003 bent u gedurende 52 weken arbeidsongeschikt geweest. In aansluiting...
Meer...


Deskundigenoordeel niet arbeidsongeschikt LJN AP9387 2004

Werknemer vordert in deze procedure doorbetaling van zijn loon, aanvankelijk vanaf 1 februari 2001, later vanaf 1 april 2001. Daarbij is door hem de verklaring als bedoeld in artikel 7:629a BW overgelegd....
Meer...


Wie doet Deskundigenoordeel JAR 2004/39

Dienaangaande geldt dat de Arbo-arts werknemer 100% arbeidsgeschikt verklaard heeft per 28 maart 2003 . Vervolgens is werknemer op de door hem bij het UWV aangevraagde second opinion (volledig)...
Meer...


Informatie opvragen behandelaarJAR 2003/145

Uit voormelde rapportage blijkt dat de verzekeringsarts geen informatie heeft ingewonnen bij de werkgever, de ARBO-arts en de behandelende sector. Hoewel het consulteren van voormelde personen of...
Meer...


Onafhankelijkheid verzekeringsarts UWVLJN AG8056 2003

Het hof overweegt dat tussen partijen, als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, vast staat dat werknemer op 26 mei 2000 aan werkgever een afschrift heeft toegezonden van de aan werknemer...
Meer...


Geen loongeschilJAR 2002/294

Uit het vorenstaande volgt dat het oordeel van de Rechtbank dat werkgever voorafgaande aan het geding werknemer niet hebben meegedeeld dat zij loonbetaling weigerden omdat zij diens arbeidsongeschiktheid...
Meer...


Geen first opinionJAR 2001/147

Nochtans ben ik van oordeel dat overlegging daarvan in de onderhavige procedure in redelijkheid niet van eiser gevergd kan worden omdat werkgever heeft nagelaten de bedrijfsarts in te schakelen...
Meer...


Deskundigenoordeel kan niet van de werknemer worden verlangdJAR 2001/216

Werknemer, is op 28 april 1975 bij werkgever in dienst getreden in de functie van beëdigd controleur. Werknemer was voorzitter van de Ondernemingsraad en van de Centrale Ondernemingsraad van...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()