Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

De bedrijfsarts; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


geschil huisarts-bedrijfsarts over arbeidsongeschiktheid LJN BV1889 2012

Voorwaardelijk verzoek tot onbinding op grond van een dringende reden: herhaalde weigering werkhervatting. Situatieve arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsarts is van oordeel dat werknemer arbeidsgeschikt...
Meer...


Mishandeling bedrijfsarts LJN BU8969 2011

Het hof is van oordeel dat nu ervan moet worden uitgegaan dat werknemer de bedrijfsarts heeft mishandeld, deze gedraging op grond van art. 7: 678 lid 2 sub e BW een reden voor een ontslag op staande...
Meer...


afbreken therapie werknemer LJN BU3204 2011

Met betrekking tot hetgeen is aangehaald wordt in de rapportage van G opgemerkt dat tot september 2006 cognitieve gedragstherapie heeft plaatsgehad en vanaf mei 2007 een andere therapie bij R, totdat...
Meer...


Oordeel huisartsLJN BQ8881 2011

De vraag moet worden beantwoord of in voldoende mate is komen vast te staan dan wel in voldoende mate aannemelijk is dat bij werkgever geen passend werk voor werknemer aanwezig is. Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord kan sprake zijn van veranderde omstandigheden op grond waarvan de arbeidsovereenkomst...
Meer...


bedrijfsarts mag niet afgaan op telefonische informatieLJN BQ4320 2011

De Raad overweegt dat de stukken voldoende steun bieden voor het standpunt van het Uwv dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Op basis van de beschikbare gegevens kan...
Meer...


geen bedrijfsarts inschakelenLJN BQ1700 2011

Uitzendovereenkomst Fase-C, ABU-CAO, passende arbeid, doorbetaling van loon?, overeengekomen arbeidsduur, terugvalloon.

Naar het oordeel van de kantonrechter had de mededeling van werknemer op...
Meer...


Rolverdeling artsen, wie stelt vastLJN BP6038 2011

De huisarts heeft in de anamnese in een van 17 september 2004 daterende verklaring opgenomen: “Er was volgens de reumatoloog geen sprake van fibromyalgie.”. C heeft in zijn brief van 6 februari...
Meer...


Overleg verzekeringsarts - bedrijfsarts nodig?LJN BN8768 2010

………….De Raad heeft geen aanleiding om de conclusie van de bezwaarverzekeringsarts dat er op datum actueel oordeel sprake was van benutbare mogelijkheden in twijfel te trekken. De Raad onderschrijft...
Meer...


Wiens oordeel is doorslaggevend? LJN BO2090 2010

Aan oordelen van verzekeringsartsen wordt meer waarde gehecht dan aan dat van de bedrijfsarts, zodat werkneemster arbeidongeschikt wordt geacht. Daardoor geen sprake meer van een opzegverbod. Verwijt...
Meer...


arbo-arts inschakelenLJN: BP0212 2010
Partijen twisten over de vraag of werknemer zich op goede gronden ziek heeft gemeld en daarom mocht thuisblijven. Niet in geschil is dat werknemer recht had op doorbetaling van zijn loon indien hij ziek...
Meer...


Falen arbodienstLJN BO9344 2010

De werkgever kan zich laten bijstaan door een arbodienst/bedrijfsarts, maar dat doet niet af aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid. In geval van inadequaat handelen van arbodienst of bedrijfsarts...
Meer...


UWV mag op eigen oordeel afgaan, geen info vragen behandelend sectorLJN BL6099 2010

Evenals in beroep ligt in hoger beroep uitsluitend voor de vraag of in de door de bezwaarverzekeringsarts op 15 oktober 2007 enigszins aangescherpte FML tevens een urenbeperking (van 4 uur per dag...
Meer...


Meningsverschil bedrijfsarts en verzekeringsarts LJN BO2090 2010

Werknemer heeft in de periode 2003/2004 en, belangrijker, met ingang van april 2008 veelvuldig en langdurig wegens ziekte verzuimd. Op 12 augustus 2010 was de periode van 104 weken bedoeld in artikel...
Meer...


Bedrijfsarts geen lichamelijk onderzoek JAR 2010/193

Werkgever heeft op 10 juli 2009 het loon van werknemer stopgezet. Kennelijk heeft zij toen toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 7:629 lid 3 onder c BW (partijen lijken dit artikel soms te...
Meer...


Afgaan oordeel bedrijfsarts LJN BM5895 2010
De Raad overweegt dat de voorhanden gedingstukken voldoende steun bieden voor het standpunt van UWV dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In dit verband wijst de Raad er...
Meer...


Verband aandoening beperkingenJAR 2010/2
Op grond van artikel 7:629a BW moet bij het instellen van een loonvordering als de onderhavige een deskundigenverklaring worden overgelegd. Het doel van deze bepaling betreft in het algemeen in een vroegtijdig...
Meer...


Verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever LJN BK3713 2009

Met betrekking tot de grief van werkgever dat haar geen verwijt treft, omdat zij het oordeel van de door haar ingeschakelde deskundige heeft gevolgd en niet zelf op de stoel van de bedrijfsarts kan...
Meer...


Afgaan op het medische oordeel bedrijfsarts LJN BI5327 2009

Allereerst steunt het oordeel van UWV dat werkgever onvoldoende re-integratieverplichtingen heeft verricht, op de vaststelling door UWV dat de door werkgever ingeschakelde bedrijfsarts ten onrechte...
Meer...


Bedrijfsarts; geen benutbare mogelijkheden, LJN BK1784 2009

Ten aanzien van de stelling van werkgever, dat zij onder de gegeven omstandigheden mocht afgaan op de adviezen van de bedrijfsarts c.q. arbodienst, overweegt de rechtbank als volgt.

Voor de...
Meer...


Onjuist oordeel arbodienstLJN BK8295 2009

Naar het oordeel van de rechtbank komt het vermelde standpunt van het UWV neer op aanvaarding van een risico-aansprakelijkheid van de werkgever voor de advisering door zijn arbodienst / bedrijfsarts....
Meer...


Mishandeling bedrijfsarts LJN BK7501 2009

Op 11 februari 2009 heeft werknemer 's ochtends de bedrijfsarts bezocht. Op enig moment heeft de bedrijfsarts het gesprek als beëindigd beschouwd en werknemer verzocht de spreekkamer te verlaten....
Meer...


Onderbouwing UWV oordeel onvoldoendeLJN BI6390 2009

…werknemer heeft vervolgens gewezen op de advisering van het UWV in het kader van een second opinion en op de onderliggende rapportage van de verzekeringsarts H van 13 januari 2005. Volgens...
Meer...


Actieve rol bedrijfsarts geëistLJN BK2321 2009

………… De rechtbank leidt daaruit af dat inspanningen om door het realiseren van gewichtsreductie te komen tot verruiming van de re-integratiemogelijkheden gerekend kunnen worden tot de...
Meer...


Kritisch zijn op de bedrijfsarts LJN BK2301 2009

Met betrekking tot de vraag in hoeverre werkgever is afgegaan en mocht afgaan op de adviezen van de door haar ingeschakelde arbodienst overweegt de rechtbank het volgende.

De rechtbank stelt...
Meer...


Werkgever is en blijft verantwoordelijk voor re-integratie LJN BK3704 2009

Met betrekking tot de grief die werkgever heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat zij verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van haar werknemer, overweegt de Raad het volgende....
Meer...


Rol bedrijfsarts bij conflictLJN BK2110 2009

Uit de bewoordingen van werknemer in haar brief van 15 mei 2008 aan [X] valt niet af te leiden dat Arbo aan haar heeft medegedeeld dat zij ziek was. Wel valt uit de tekst af te leiden dat haar...
Meer...


Huisarts, specialist niet bepalendLJN BK9303 2009

Werknemer beroept zich voor zijn visie dat hij arbeidsongeschikt is op verklaringen van zijn behandelend psychiater en zijn huisarts. De verzekeringsarts en de bedrijfsarts zijn van menig dat...
Meer...


Eigen verantwoordelijkheid werkgever LJN BI9909 2009

De rechtbank stelt in het voetspoor van haar eerdere uitspraak van 22 december 2008, voorop dat werkgever een eigen verantwoordelijkheid heeft bij zowel de verzuimaanpak als het verrichten van...
Meer...


Geen twijfel oordeel bedrijfsarts LJN BJ5468 2009

De rechtbank deelt dit standpunt van UWV niet en is – in lijn met uitspraken van de rechtbanken Assen, ’s-Gravenhage en ’s-Hertogenbosch van respectievelijk 2 januari 2008 (LJN BC1753),...
Meer...


Oordeel huisarts gepasseerdLJN BJ0718 2009

In hoger beroep heeft werknemer opnieuw gewezen op de door de huisarts afgegeven verklaring van 24 april 2008. De huisarts heeft daarin een overzicht gegeven van de bij werknemer bestaande medische...
Meer...


Contact bedrijfsarts – verzekeringsarts LJN BJ3970 2009

Uit de tekst van en toelichting op de Standaard - die is opgesteld voor en door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen - volgt naar het oordeel van de Raad dat deze Standaard niet van toepassing...
Meer...


medisch oordeel, verantwoordelijkheidLJN BC1755 2008

Gelet op de aldus voorliggende rechtsvragen zal de rechtbank allereerst de vraag beantwoorden of een werkgever die afgaat op het oordeel van de arts van de door hem ingeschakelde arbodienst...
Meer...


tekortschieten arbodienstLJN BD7662 2008

Met Arbo is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Arbo toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met werkgever dan wel dat zij onrechtmatig...
Meer...


Medische oordeel arbodienstLJN BF8134 2008

In dit geval is de rechtbank van oordeel dat aan werkgever onvoldoende duidelijk is gemaakt door haar Arbodienst dat werknemer in de periode hier van belang benutbare mogelijkheden voor arbeid...
Meer...


Tekortkoming bij volgen van een werknemer /foute briefLJN BG4230 2008

Arbo heeft erkend dat zij door in haar brief van 7 december 2006 ten onrechte te vermelden dat werknemer volledig arbeidsongeschikt was en aangepaste werkhervatting door hem niet mogelijk was,...
Meer...


Geen duurzaam benutbare mogelijkhedenLJN BJ1311 2008

Het oordeel van UWV dat werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht steunt op de vaststelling dat de door werkgever ingeschakelde arbodienst ten onrechte tot het oordeel is...
Meer...


Passeren oordeel verzekeringsarts LJN AV2488 2006

Het hof heeft thans te onderzoeken de vraag of werknemer aanspraak heeft op doorbetaling van loon vanaf 27 januari 2003, zijnde de datum tot welke werkgever hem loon hebben betaald, nu hij naar...
Meer...


Wiens medisch oordeel gevolgdAZ9594 2006

Werknemer valt in sept 2002 uit voor werk vrachtautochauffeur wegens pijnklachten in de rechterzij. Op 14 oktober 2002 hervat hij zijn werkzaamheden maar valt met dezelfde klachten weer uit. Bedrijfsarts...
Meer...


Ziekmeldingen door arbodienstLJN AU8605 2005

Ingevolge eerst vermelde bepaling, voor zover hier van belang, dient de werkgever, na ontvangst van een ziekmelding als bedoeld in het eerste lid van dat artikel, zo spoedig mogelijk, doch...
Meer...


Geschillen commissie arbodiensten, oordeel niet gevolgdLJN AO5911 2004

Ook uit de eigen stellingen van werknemer volgt dat al sinds 1995 sprake was van een verstoorde arbeidsrelatie en dat werknemer's arbeidsongeschiktheid daardoor werd veroorzaakt. bedrijfsarts...
Meer...


Tijdige ziekmeldingLJN AF8586 2003

Op grond hiervan moet de Raad met werkgever vaststellen dat het op 11 februari 1997 aangevangen ziektegeval van werknemer sedertdien onafgebroken heeft voortgeduurd en voorts, gegeven het uitblijven...
Meer...


Advies arbodienst; geen contact werknemer JAR 2004/240

Uit de na de zitting gewisselde stukken is gebleken dat werknemer niet in staat kan worden geacht mee te werken aan re-integratie. Dit is een realiteit die een gewichtige reden voor ontbinding van...
Meer...


Verzekeringsarts en bedrijfsarts; intimidatie op werk, geen ziekte JAR 2003/6

Het geschil en de beoordeling daarvan
Vast staat dat werknemer sinds 17 juni 2002 de overeengekomen arbeid niet heeft verricht. Het gaat hier om de toepassing van de eerste leden van de artikelen...
Meer...


Werknemer terecht afgaan oordeel huisartsJAR 2003/248

Werkgever heeft als dringende reden voor het ontslag op staande voet aangevoerd werkweigering alsmede het hardnekkig weigeren te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten door of namens de...
Meer...


Werkgever mag afgaan op oordeel verzekeringsarts 2000/163

Onderdeel 1 van het middel klaagt over onjuistheid van dat oordeel. Het strekt naar de kern ten betoge dat de werkgever in beginsel moet kunnen afgaan op het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()