Zoeken naar
 
 
 

Bekwaamheden en competenties


Bekwaamheden van de mevrouw X

Om te beoordelen of mevrouw X in staat is de geduide functies te verrichten is het noodzakelijk vast te stellen wat haar vaardigheden of bekwaamheden zijn. Tegenwoordig spreekt men bij werkgevers over competenties. In functieomschrijvingen zijn de voor de functie noodzakelijke competenties opgenomen, in vacatures worden ze verwoord.

 

Om vast te stellen wat de vaardigheden van mevrouw X zijn heb ik drie aanknopingspunten, waarvan twee weinig bruikbaar. Haar opleiding deed ze 20 jaar geleden, het niveau ervan is op de arbeidsmarkt door allerlei wijzigingen sedertdien niet eenduidig vast te stellen. Voorts heeft ze een tijd gewerkt. Het is echter niet meer mogelijk na te gaan hoe zij heeft gefunctioneerd als kleuterleidster. Ik kan slechts afgaan op hetgeen zij mij daar zelf over verteld. Op grond van het gebrek aan aanknopingspunten moet ik derhalve vooral afgaan op hetgeen zij mij over haar privéleven verteld. Dat is een uiterst moeilijke beoordeling. Omdat re-integratie ook een onderdeel van mijn bemoeienis is, heb ik mevrouw X aangeraden een test te doen. Daaruit kan blijken waar haar mogelijkheden liggen, en waar niet.

 

Desondanks zal ik op basis van de voorhanden zijnde gegevens globaal aangeven wat mijn inschatting is van de competenties van mevrouw X. Daarbij gebruik ik de indeling en definiëring van de competenties die zijn neergelegd in een helder en toegankelijk boek over dit onderwerp, coachen op gedrag en resultaat van N. Smit en M. van der Woude. In een bijlage heb ik vermeld wat ik op basis van de voorhanden zijnde gegevens kan zeggen over de bij mevrouw X aanwezige en ontbrekende competenties.

 

Uitdrukkelijk geef ik aan dat ik wanneer ik vanuit re-integratie oogpunt de competenties van een cliënt wil vastleggen, ik in dit geval een gerichte test van goede kwaliteit zou kiezen omdat ik in casu te weinig aanknopingspunten heb voor een, voor re-integratie noodzakelijke, gedegen visie. Bij een WAO beoordeling worden mogelijk andere eisen gesteld aan de diepgang van het oordeel. Arbeidsdeskundigen hebben zeker bij vervolg beoordelingen na jarenlange afwezigheid op de arbeidsmarkt altijd te maken met een gebrek aan aanknopingspunten voor een gedegen beoordeling. Zij gebruiken echter nooit testen bij hun oordeel. Zij oordelen op basis van hun deskundigheid. Hier sluit ik me derhalve voor deze beoordeling bij aan.

 

In een aparte bijlage heb ik, zoals aangegeven, voor zover mogelijk, en zeer globaal, de competenties van mevrouw X vastgelegd. Deze competentiebeoordeling is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de arbeidsdeskundige bij de functieduiding de juiste keuzes heeft gemaakt. Als het goed is heeft hij die afweging ook gemaakt. Het is natuurlijk erg arbeidsintensief om dat vast te leggen zoals ik heb gedaan, maar om zijn beoordeling te weerleggen heb ik aanknopingspunten nodig.

 

Bekwaamheden in CBBS functies

In het vroeger bij theoretische schattingen gebruikte FIS systeem, werden een reeks ontbrekende aspecten genoemd die op de verzekerde van toepassing waren, te weten; kwantitatief, technisch, organisatorisch, verbaal, service gericht, persuasief, ruimtelijk voorstellingsvermogen en waakzaamheid.

 

Deze ontbrekende bekwaamheden, door een verzekeringsarts beoordeeld, werden door de arbeidsdeskundige zo nodig aangevuld. De arbeidsdeskundig analist had de benodigde bekwaamheden in de geanalyseerde functies aangegeven, zodat bij de functie selectie er een vergelijking kon worden gemaakt tussen de gevraagde bekwaamheden en de bij de verzekerde ontbrekende bekwaamheden.

 

Bij de omschakeling naar het CBBS is het vastleggen van deze –ontbrekende- aspecten zowel door de verzekeringsarts als door de arbeidsdeskundig analist verdwenen. In de analyse van de functies in het CBBS is wel de opleidings- en ervaringseis opgenomen, dat is echter maar een deel van de bekwaamheden. Er is geen wijziging in de wet of regelgeving die aan die versmalling van de beoordeling ten grondslag ligt. Of er een reden was voor het verdwijnen, en of er van de arbeidsdeskundige een ander soort oordeel over de bekwaamheden werd verwacht, blijkt niet uit de rapportages of andere in het dossier aanwezige gegevens.

 

De Centrale Raad van Beroep heeft, toen het FIS nog werd gebruikt, aangegeven dat er bij de beoordeling van de passendheid van de te duiden functies ook de persoonskenmerken, noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep, een rol moet spelen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de uitspraak gepubliceerd onder nummer LJN AT 6816. Ook bij een beoordeling waarbij het CBBS het uitgangspunt voor de schatting was, meent de Centrale Raad van Beroep dat bekwaamheden niet alleen bestaan uit de opleidings- en ervaringseisen van een functie, doch dat daarbij ook andere aspecten meegewogen moeten worden. De Centrale Raad oordeelt als het om bekwaamheden gaat of er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan aan de passendheid moet worden getwijfeld (LJN BC 7796). Het vastleggen van de bekwaamheden of competenties zoals ze bij werkgevers tegenwoordig worden genoemd, dient naar mijn oordeel een onderdeel te zijn van de beoordeling van de passendheid van de functies. Om die afweging transparant te maken zullen zowel verzekeringsarts, arbeidsdeskundige als arbeidsdeskundig analist daarover afzonderlijk moeten oordelen en dit oordeel ook moeten vastleggen. Aan het duiden van passende functies ligt het oordeel over de bekwaamheden immers altijd ten grondslag.

 

Een werknemer moet voor een werkgever een reëel aanbod zijn, wil een functie passend zijn en geduid kunnen worden. Een achterstand op de arbeidsmarkt zoals uiterlijk of veel concurrentie, zijn geen reden om een functie niet passend te achten. Wel relevant is de vraag of los van dat soort externe factoren de verzekerde met zijn opleiding en kwalificaties een reële kans heeft de functie te verwerven en nog belangrijker naar behoren uit te oefenen.

 

Omdat mevrouw X niet de benodigde kwalificaties heeft kan ze de geduide functies niet uitoefenen noch verwerven. Dit wordt per functie gemotiveerd onder het kopje bezwaren tegen de geduide functies.

 

 

 Betreft

 Delen uit

 Opgesteld  voor

 Meer specifiek

 Datum

 Uitkomst

 Rapporteur

 : WAO-beroepszaak

 : een juridisch en arbeidskundig rapport

 : de beroepszaak van een afgeschatte WAO-gerechtigde

 : herbeoordeling van een langdurig inactieve  kleuterleidster

 : oktober 2008

 : beslissing door UWV herzien, opgegeven reden; medisch

 : Flora van den Berg, Juridisch Arbeidskundig Advies 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()