Zoeken naar
 
 
 

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke...
Meer...


Nieuw dienstverbandLJN BU5529 2011

Met werkgever is de Raad van oordeel dat geen sprake is van een buiten het arbeidsproces geraakte arbeidsongeschikte werknemer, noch van het met een no-riskpolis van artikel 29b van de ZW over de streep...
Meer...


Paar uur minder per weekLJN BU5507 2011

Gelet op de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is de rechtbank van oordeel dat de bedongen arbeid van de werkneemster met ingang van 1 oktober 2009 niet is gewijzigd. De rechtbank stelt...
Meer...


Opeisen bedongen arbeidLJN BR3601 2011

De stelling van werkgever dat werknemer op dit project zelf invulling moest geven aan zijn rol van montageleider (maar dat onvoldoende heeft gedaan), wijst er ook op dat er niet direct taken als montageleider...
Meer...


Bedongen arbeid is hier geen passende arbeid gewordenLJN BQ8134 2011

Onderdeel 1 van het middel heeft betrekking op de subsidiaire grondslag, die inhoudt dat werknemer na zijn uitval in 1998 een of meer keren langer dan vier weken de oorspronkelijk bedongen arbeid van...
Meer...


Geen nieuw bedongen arbeidLJN BQ8134 2011

Wettelijk stelsel brengt mee dat, indien werknemer als gevolg van re-integratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, zonder dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, en...
Meer...


Passende arbeid weigeren werknemer JAR 2011/229

Vervolgens zal de kantonrechter dienen te beoordelen of werkgever de doorbetaling van loon over de (resterende) periode van 2 februari 2011 tot en met 21 maart 2011 terecht heeft stopgezet. Goedhals...
Meer...


Bedongen arbeidLJN BQ8134 2011

Wettelijk stelsel brengt mee dat, indien werknemer als gevolg van re-integratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, zonder dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, en...
Meer...


aanbod aanvaarden LJN BQ3878 2011

Samengevat heeft het hof daartoe onder meer het volgende overwogen.
- Het geschil van partijen spitst zich met name toe op de vraag of werkgever aan werknemer passend werk heeft aangeboden en, zo...
Meer...


passend werk of –tijdelijk- aangepast werkLJN BR1322 2011

Werknemer heeft voorts gesteld dat het vaste jurisprudentie is dat wanneer een werknemer gedurende een lange periode aangepast werk verricht, dit aangepaste werk na verloop van tijd moet worden aangemerkt...
Meer...


Toelaten tot bedongen arbeidLJN BR3601 2011

Werknemer heeft - na een periode van integratie na ziekte waarbij hij monteurswerkzaamheden verrichtte - gevorderd te worden toegelaten tot de functie van montageleider, de tussen partijen overeengekomen...
Meer...


geschiktheid productiefunctiesLJN BP6512 2911

De Raad kan werknemer niet volgen in haar betoog dat zij als gevolg van de wegrakingen – tussen partijen is niet in geding dat deze zich ongeveer driemaal daags voordoen – de aan de schatting ten...
Meer...


Wanneer is er een aanbod tot passende arbeid?LJN BQ7631 2011

Loonvordering afgewezen omdat werknemer niet onderbouwd stelt geen enkele arbeid te kunnen verrichten alhoewel hij door de bedrijfsarts in staat is geacht passend werk te verrichten. De werkgever is...
Meer...


Kleine aanpassingen in werkLJN BP7237 2011

Kleine aanpassing oorspronkelijk bedongen arbeid op advies arbeidsdeskundige. Geen bemoeienis meer van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Ook volgens werkgever is re-integratie geslaagd. Geen nadere...
Meer...


aangepaste arbeid?LJN BQ3289 2011

In de onderhavige procedure, strekkende tot het treffen van een voorlopige voorziening, dienen deze vorderingen slechts te worden toegewezen indien met een redelijke mate van zekerheid kan worden...
Meer...


Geslaagde re-integratie LJN BP7237 2011

Passende arbeid of bedongen arbeid? Kleine aanpassing oorspronkelijk bedongen arbeid op advies arbeidsdeskundige. Geen bemoeienis meer van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Ook volgens werkgever is...
Meer...


Re-integratie, werkhervatting ander werkLJN BP7237 2011

Voor toewijzing van de vordering van werknemer is onder meer vereist dat zij is uitgevallen om de bedongen arbeid te verrichten. In het geval een werknemer (deels) andere werkzaamheden is gaan verrichten...
Meer...


Kort lontjeLJN BO7531 2010

….. Genoemde verzekeringsarts heeft in haar rapportages de diagnose antisociale persoonlijkheid gesteld. Werknemer is volgens deze verzekeringsarts aangewezen op werkzaamheden waarbij conflicthantering...
Meer...


passendheid goed motiverenLJN BO8028 2010

Wat betreft de medische beoordeling overweegt de Raad dat werknemer volgens verzekeringsarts S is aangewezen op eenvoudige duidelijk gestructureerde routinematige arbeid zonder tijds- of tempodruk....
Meer...


Verandering functie/standplaats na terugkeer niet acceptabelLJN BO9654 2011

In dit geding staat de vraag centraal of het door Apotheek aan werknemer gedane voorstel tot standplaatswijziging kan worden aangemerkt als een redelijk voorstel dat werknemer niet had mogen weigeren....
Meer...


geen passende arbeid voorhandenLJN BO7674 2010

In het kader van deze procedure is maatgevend dat werkgever thans op overtuigende wijze aannemelijk heeft gemaakt dat er binnen haar organisatie geen ander passend werk is voor werknemer. Immers, dit...
Meer...


vervangend werk aanvaardenLJN BO7668 2010

Werknemer heeft zich vervolgens per 10 maart 2010 (volgens [verweerster]: 17 maart 2010) ziek gemeld. Dat er op het moment van die ziekmelding wèl sprake was van een arbeidsgeschil is onvoldoende...
Meer...


Meerdere ziektegevallenLJN BO2872 2010

Op 10 september 2001 is werkneemster wegens voetklachten uitgevallen voor haar werk als filiaalhoudster voor 36 uur bij werkgever. Nadien heeft werkneemster haar bedongen werkzaamheden in aangepaste...
Meer...


verval functieLJN BO2890 2910

Voor de beantwoording van die vraag dient vastgesteld te worden wat de bedongen arbeid van werknemer was. Uit de stukken blijkt dat [verweerder] in het kader van zijn reïntegratie reeds werkzaamheden...
Meer...


Passende arbeid niet bedongen arbeid JAR 2010/230

Werknemer heeft zijn vordering tot loondoorbetaling gebaseerd op de door hem gestelde schending van de verplichting van werkgever als werkgeefster tot doorbetaling van het loon aan hem bij ongeschiktheid...
Meer...


Passend werk niet verrichtenJAR 2010 193
Tekst niet vrij op internet beschikbaar
Minder...


Geen terugkeer verwachtLJN BM5554 2010

Vast staat dat werknemer, in verband met hartklachten, gedurende (meer dan) 20 jaren voor werkgever (en haar rechtsvoorganger), in plaats van zijn oorspronkelijke 40-urige werkweek, gedurende...
Meer...


Beperkte werknemerLJN BM8190 2010

Tussen partijen is niet in geschil dat werknemer volledig inzetbaar is om zijn werkzaamheden als Ramp Agent te vervullen. De enige beperking die werknemer heeft is dat hij niet kan werken vóór 11.00...
Meer...


UrenbeperkingLJN BL9282 2010

Met betrekking tot de vraag of met een medische urenbeperking van vier uur per dag/20 per week de belastbaarheid van werknemer op juistheid is gewaardeerd, overweegt de Raad dat hij in de rapporten...
Meer...


Omzetten bedongen naar passende naar bedongen arbeidLJN BM5554 2010

Gesteld noch gebleken is dat partijen in 1984 of nadien uitdrukkelijk een nadere overeenkomst hebben gesloten waarbij de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst is gewijzigd in die zin dat de...
Meer...


Passend werkLJN BM0830 2010

Het geschil gaat er in de kern om of Werkgever aan werknemer voldoende gelegenheid heeft geboden om haar - gelet op werknemers beperkingen - te laten re-integreren en of werknemer aan die re-integratie...
Meer...


Passend werk weigerenJAR 2010/83

Aan werkgever moet onmiddellijk worden toegegeven dat werknemer verplicht was en is om tijdens zijn ziekte passende vervangende werkzaamheden te verrichten, voor zover hij daartoe...
Meer...


Weigeren passend werk te doenLJN BL6655 2010

Hoewel het wat vreemd voorkomt dat een nieuwe bedrijfsarts twee weken na het advies van W ineens tot een geheel andere beoordeling komt van de mogelijkheden van werknemer om aangepaste...
Meer...


verbeterplan aangepast werkLJN BL6915 2010

Tevens staat vast dat werkgever op 3 november 2008 met werknemer naar aanleiding van zijn ziekmelding op 28 oktober 2008, heeft gesproken over de invulling van zijn werkzaamheden. Naar aanleiding...
Meer...


Ontbreken van werk onderbouwenLJN BL7869 2010

De kantonrechter stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of werkgever aan werknemer in voldoende mate kansen heeft gebonden om te re-integreren mede in aanmerking moet worden genomen...
Meer...


anderhalf jaar passend werkJAR 2009/54

Uit deze feiten en omstandigheden leidt het hof af dat het voor werkgever en werknemer duidelijk was dat er op 13 november 1997 tussen hen afspraken zijn gemaakt over wat, in de gegeven omstandigheden,...
Meer...


ArbeidstherapieLJN BK0248 2009

Op een door werknemer op 21 maart 2003 ingevulde ’eigen verklaring ZW’ heeft hij aangegeven vanaf 1 mei 2003 zijn werk te kunnen hervatten. Het UWV heeft daarop in het interne registratiesysteem...
Meer...


Na re-integratie een nieuwe arbeidsovereenkomstLJN BK5511 2009

De kantonrechter overweegt het volgende.
In artikel 7:629, twaalfde lid BW is bepaald dat indien een werknemer passende arbeid als bedoeld in artikel 7:658a, vierde lid BW verricht, de arbeidsovereenkomst...
Meer...


Gedeeltelijke werkhervattingLJN BK2046 2009

….. Daartoe overweegt de kantonrechter dat de bedrijfsarts weliswaar had aangegeven dat werkneemster tot (gedeeltelijke) werkhervatting in staat was. Echter, door en namens werkneemster is...
Meer...


passend werk spoor IILJN BK7535 2009

Het verwijt dat B maakt ter zake van het van twee/drie walletjes eten snijdt geen hout. Nu immers werknemer geen inkomsten genoot gedurende het derde ziektejaar, stond het haar vanzelfsprekend...
Meer...


urenbeperking vervallen, (geen) wijziging medische situatieLJN BK7045 2009

De Raad stelt voorop dat de gemachtigde van betrokkene, desgevraagd, heeft bevestigd dat het onderwerp van geschil in de procedure in hoger beroep uitsluitend betreft het antwoord op...
Meer...


geschikt passend werk deeltijdLJN BJ3489 2009

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of werknemer vanaf 24 april 2009 in het geheel geen recht heeft op loon dan wel uitsluitend geen recht heeft op loon over de uren per dag dat...
Meer...


Geen voorwaarden stellen bij hervattenLJN BK6962 2009

In navolging van het Hof Amsterdam is de kantonrechter van oordeel dat uit de wetgeschiedenis noch uit de tekst van het bepaalde in artikel 7:629 lid 3 sub c BW volgt dat de gedeeltelijk...
Meer...


Hervatten op proefLJN BK1711 2009

De kantonrechter stelt voorts vast dat werkneemster zich tegen de door werkgever gehanteerde "proefperiode" van zes maanden heeft verzet, hetgeen blijkt uit de gespreksverslagen. Weliswaar heeft...
Meer...


Van passende arbeid via omscholing naar bedongen arbeidLJN BJ4534 2009

In het arbeidsdeskundige rapport bij het op 20 augustus 2008 uitgebrachte deskundigenoordeel van het UWV is gerapporteerd dat de vanaf 15 oktober 2007 gedurende 40 uren per week “in het tweede...
Meer...


Urenbeperking komt als laatsteLJN BG9617 2009

Naar het oordeel van de Raad heeft de bezwaarverzekeringsarts inzichtelijk gemotiveerd waarom een urenbeperking niet medisch geïndiceerd is. Met het UWV is de Raad van oordeel dat de aanwezigheid...
Meer...


uitzendwerkLJN BJ1305 2009

Voorts is aan de orde of bij de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van werknemer voor zijn eigen werk terecht is uitgegaan van het werk als assemblagemedewerker bij D. Uitzendbureau heeft...
Meer...


Van bedongen naar passende arbeidLJN BH0657 2009

Vastgesteld moet worden wat in casu onder de bedongen arbeid moet worden verstaan. Tussen partijen staat vast dat werknemer bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst op 28 juli...
Meer...


Uren beperkt, passend werkLJN BH5169 2009

De tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst betreft de functie van Senior Airport Services Agent voor 20 uur per week. Niet gesteld of gebleken is dat partijen met elkaar afspraken hebben...
Meer...


Bedongen arbeidLJN BH5236 2009

Voor de vraag wat de bedongen arbeid was op het moment van de uitval wegens knieklachten op 17 januari 2000 is bepalend wat tussen partijen daaromtrent is afgesproken bij de arbeidsovereenkomst...
Meer...


Minder uren, eigen arbeidLJN BH4334 2009

Het betoog van werknemer dat met ingang van de WAO-toekenning de bedongen arbeid is gemodelleerd naar maximaal 40 uur per week met woensdag als recuperatiedag, stuit af op de rapportage van...
Meer...


Passend werk/re-integratie frustrerenLJN AY7374 2009

Hoewel de kanonrechter graag wat meer duidelijkheid had verkregen omtrent de mate waarin de ziekte van werknemer diens nalatigheid op het punt van de re-integratie veroorzaakt, kan uit het Rapportage...
Meer...


UrenbeperkingLJN BH6179 2009

Allereerst merkt de Raad op dat een medisch oordeel inzake de beperkingen van een verzekerde gebaseerd dient te zijn op een volledig en voldoende medisch onderzoek. Volgens vaste jurisprudentie...
Meer...


Bedongen arbeidLJN BG6341 2008

Uit hetgeen onder 1 is weergegeven blijkt dat het UWV in het onderhavige geding als ‘zijn arbeid’ de functies, die aan werknemer zijn voorgehouden in het kader van de eerdere WAO-beoordeling,...
Meer...


104 weken opgebruiktLJN BD4987 2008

Vaststaat dat werknemer in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot eiseres staat. Het eindigen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt beheerst door het civiele recht. Van het...
Meer...


Bedongen arbeid naar passend werkLJN BD6908 2008

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de overeenkomst noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend is gewijzigd. Werkgever stelt met het werk bij ASML passende arbeid te hebben aangeboden als bedoeld...
Meer...


Pauzes medisch noodzakelijkLJN BG7027 2008

In die context is naar het oordeel van de Raad item 6.4 van de FML niet bedoeld als een (verkapte) duurbeperking. Gelet op de aard van betrokkenes problematiek, die als een zeer kwetsbare...
Meer...


UrenbeperkingLJN BG8205 2008

De Raad kan uit deze verzekeringsgeneeskundige rapportages niet anders afleiden dan dat het UWV betrokkene in staat heeft geacht gemiddeld ongeveer 30 uur per week te werken. Het UWV heeft derhalve...
Meer...


passende arbeid wordt niet de bedongen arbeidLJN BB2223 2007

Het hof oordeelt dat de bedongen arbeid bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst 40 per week bedroeg. Tussen partijen staat vast dat daarna nimmer uitdrukkelijk een nieuwe arbeidsovereenkomst...
Meer...


Verband wijziging met ziekte of reorganisatieLJN BA9758 2007

Nadat werknemers functie was gewijzigd in die van kwaliteitscontroleur, is werknemer naar aanleiding van zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gere-integreerd in het arbeidsproces, tot...
Meer...


Niet passend te maken door vervallen van takenLJN BA9729 2007

Blijkens de rapportage bestaan bij werknemer medisch objectiveerbare beperkingen die voor hem beperkingen opleveren bij het verrichten van arbeid. Uit de rapportage van de arbeidsdeskundige...
Meer...


hoe ver moet werkgever gaan met (op)scholingLJN BC1192 2007

Het is vaste jurisprudentie dat, wanneer een werknemer die door ziekte tot het verrichten van de bedongen arbeid blijvend ongeschikt is geworden, zich jegens zijn werkgever bereid heeft...
Meer...


In oude of in een nieuwe functie hervat?LJN BC0042 2007

De rechtbank heeft verwezen naar vaste jurisprudentie van de Raad - onder meer volgend uit de uitspraak van 18 juni 1997 (LJN: ZB6959) - op grond waarvan artikel 29, tweede lid (oud), van de...
Meer...parttime werken wensLJN AV3412 2006

Tussen partijen staat vast dat eiseres op 14 februari 2000 bij gedaagde in dienst is getreden. Haar functie is Officemanager. Eiseres heeft zich met ingang van 26 februari 2003 ziek gemeld....
Meer...


Loonbetaling niet verrichten bedongen en passende arbeidLJN AX8712 2006

Ingevolge de hoofdregel van artikel 7:627 BW is de werkgever geen loon verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. De werknemer behoudt echter...
Meer...


Bedongen arbeidLJN AX2216 2006

Artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, van de Ziektewet bepaalt dat geen ziekengeld wordt uitgekeerd, indien de verzekerde uit hoofde van zijn dienstbetrekking recht heeft op loon als bedoeld...
Meer...


Schoonmaakwerk passendLJN AZ3941 2006

Met betrekking tot de door werkneemster gevorderde (door)betaling van loon is de kantonrechter voorts van oordeel dat niet gebleken is van enig initiatief van werkneemster onmiddellijk...
Meer...


Recht op loon weigeren bij niet verrichten passende arbeidJAR 2005/111

Vast staat dat A. over de gehele periode dat hij gedeeltelijk arbeidsgeschikt was de hem aangeboden passende werkzaamheden – op enkele hiervoor opgesomde uitzonderingen na – niet heeft...
Meer...


Rechtspositie re-integratie spoor IIJAR 2005/129

Voorop gesteld moet worden dat onomstreden is dat werknemer voor zijn werk als sloper bij V blijvend arbeidsongeschikt is beoordeeld. Het ligt dan ingevolge artikel 7:658a BW op de weg van...
Meer...


Aanbieden passend werkJAR 2005/99

.. nu uit art. 7:628 BW niet zonder meer volgt dat werkgever na 2 mei 2000 nog verplicht was de WAO-uitkering van werknemer aan te vullen tot bedrag van diens volle loon, is het gegrond. Wanneer...
Meer...


2 uur per week verdiencapaciteitJAR 2005/174

De Hoge Raad; Het hof heeft aan zijn overweging dat de desbetreffende omstandigheid na de ontslagaanzegging speelt, de overweging toegevoegd dat niet aannemelijk is geworden dat de situatie...
Meer...


Herhaalde ziekmeldingen JAR 2004/210

Partijen zijn het erover eens, dat, als gevolg van een ziekmelding van werknemer in 1997, in 1998 de eerste “wachttijd” van 52 weken ingevolge artikel 7:629, eerste lid, BW is verstreken....
Meer...


Volledig arbeidsongeschikt JAR 2004/116

Subonderdeel 2.10 bevat ten slotte de stelling dat de aan de werknemer te stellen eisen nimmer zo ver kunnen gaan dat verlangd kan worden dat aan de hand van een medische verklaring wordt aangetoond...
Meer...


In deeltijd hervattenJAR 2004/274

Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Aangezien werkgever de stelling van werknemer dat de arbeidsovereenkomst per 20 mei 2002 (hervatting van 18 uur per week) dan wel per 2 augustus...
Meer...


Oud werk en ander werk, gelijke belastingLJN AO0414 2003

De Raad overweegt dat volgens vaste rechtspraak artikel 29, vijfde lid, van de Ziektewet ook van toepassing is als een verzekerde, na gedurende een tijdvak van 52 weken ziekengeld te hebben ontvangen,...
Meer...


Passend werk na 104 wekenJAR 2002/121

De kantonrechter overweegt dat kennelijk werknemer na het bedrijfsongeval niet kon terugkeren in het magazijn. Werknemer heeft dat ook niet betwist. Dat stelde werkgever voor de noodzaak andere...
Meer...


Bedongen arbeid, gedeeltelijk hervatJAR 2002/49

Loondoorbetaling over halve dagen
Voor de beoordeling van hetgeen in deze zaak tussen deze twee procespartijen onder bedongen werkzaamheden dient te worden verstaan, is van belang wat werknemer...
Meer...


Gedeeltelijk en niet hervattenJAR 2001/224

Partijen houdt verdeeld de vraag of werknemer vanaf haar uitval op 13 of 14 februari 2001 opnieuw jegens werkgever op grond van artikel 7:629 BW aanspraak kan maken op doorbetaling van...
Meer...


Samen telling ziekteperiodenJAR 2001/149

De kantonrechter stelt voorop dat artikel 7:629 BW dwingendrechtelijk bepaalt op welk loon de werknemer ten minste aanspraak heeft in geval van ziekte. Het staat partijen vrij bij de individuele...
Meer...


Tillen overlaten aan collega’sJAR 2001/238

In deze rechtsoverweging komt de Rechtbank tot het oordeel dat het ontlasten van werknemer van de werkzaamheden die hij als gevolg van de voor hem geldende beperkingen niet meer kon...
Meer...


Duur vaststellen op dagenJAR 2001/43

De bedoeling van lid 1 van art. 7:629 B.W. is dat de werkgever bij een lange(re) periode van arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal 52 weken 70%, dan wel (als in casu) een tussen partijen...
Meer...


Nieuwe arbeid andere tijdenJAR 2000/90

… dat weliswaar op de voet van het bepaalde bij artikel 7:629 BW op de werkgever in beginsel de verplichting rust om bij ziekte van zijn werknemer hem zijn loon binnen het kader van en onder...
Meer...


Verplicht aanbieden passend werkJAR 1999/140

De omstandigheid dat niet op grond van schending door werkgever van haar verplichtingen uit de Wet (re)integratie arbeidsgehandicapten jegens werknemer is opgetreden, neemt naar het voorlopig...
Meer...
 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()