Zoeken naar
 
 
 

Passende arbeid; de begrenzing


Eerst de wettelijke bepaling wat betreft passende arbeid.

artikel 7: 658a lid 4 BW;

Onder passende arbeid …….wordt verstaan allearbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

 

Passende arbeid is een begrip dat in de WW grote betekenis heeft. Op welk werk moet een werkloze zich richten bij het zoeken naar werk, welk werk moet hij aanvaarden en welk werk hij mag weigeren zonder zijn uitkering in gevaar te brengen? De antwoorden draaien allen om de vraag of het om passend werk gaat. Het passende arbeid begrip in het BW is ervan afgeleid. Er is een Richtlijn die voor de WW in zijnalgemeenheid passend werk verwoord in termen van aard van het werk, beloning of reisduur. Deze richtlijn is niet geldig voor het begrip passende arbeid in het kader

van artikel 7: 658a lid 4 BW, maar kan desondanks wel betekenis hebben. In het kader van het beoordelen van rechten en plichten van werkgevers en werknemer bij het aanbieden en aanvaarden van arbeid gedurende het eerste en tweede ziektejaar gaat het ook om de omstandigheden. Ook de vraag of de werkhervatting in het passende werk in redelijkheid van werkgever en/of werknemer gevraagd kan worden speelt daarbij een belangrijke rol.

 

De discussie over passende arbeid de WIA en WAO, die in de jurisprudentie uitgebreid is terug te vinden, heeft minder betekenis voor het begrip passende arbeid in het BW. Natuurlijk is het antwoord op de vraag of het eigen werk passend is er een medisch arbeidskundig oordeel dat belasting en belastbaarheid treft en dat vergelijkbaar is. De vraag of andere arbeid passend kan zijn komt ook terug bij de functieduiding middels het CBBS. Bij dat oordeel gaat het om een theoretische benadering, is gangbare arbeid het uitgangspunt en gaat het er om of de werknemer de functies zou kunnen verkrijgen. Die vraag speelt gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid geen rol, er is pas een oordeel over de passendheid van arbeid als er een daadwerkelijk aanbod ligt, dan wel als de werknemer een specifieke functie opeist.

 

Bij het beantwoorden van de vraag of werk passend is spelen de factoren aard van het werk, niveau van het werk, de reisafstand en de andere arbeidsvoorwaarden een rol.

 

Bij krachten en bekwaamheden van de werknemer zoals in de wettekst staat kan je denken aan;

 • medische beperkingen; beperkte belastbaarheid lichamelijk, en wat betreft persoonlijk en sociaal functioneren
 • opleiding,
 • ervaring,
 • vaardigheden,
 • functieniveau verschillen,
 • arbeidspatroon,
 • reistijd,
 • leeftijd en geslacht, al vinden velen dat die hier niet thuishoren
 • etc.

 

Hierbij spelen ook een rol;

 • prognose ziekte/beperkingen en
 • kans op terugkeer naar het eigen werk.

 

Zaken die relevant zijn van het (passende) werkaanbod;

 • soort werk
 • vaste functie binnen bedrijf
 • samengestelde taken uit meerdere functies
 • functie-indeling
 • loonwaarde/verlies loonwaarde meer dan 65%/ minimumloon
 • plaats/ reistijden
 • arbeidspatroon
 • niveau
 • vereiste vaardigheden/ervaring
 • duur beschikbaarstelling
 • opleidingseisen
 • terugkeer bedongen arbeid blijft open, aanbod tijdelijk
 • bedongen arbeid definitief uit beeld
 • benodigde aanpassingen
 • kosten/terugverdientijd kosten
 • financiële armslag werkgever
 • formaat van het bedrijf
 • organisatorische problemen

 

De mogelijkheden van de werknemer dienen te passen op de aangeboden of opgeëiste arbeid. Hoe dichter het nieuwe werk dat wordt aangeboden ligt bij het oorspronkelijke werk, hoe passender het werk is. Dat is wel een hele vage aanwijzing, maar meer zijn er nauwelijks te geven.

 

Daarom een casus;

Wat gesimplificeerd voor een heldere beeldvorming

De werknemer 

Laatst verrichte functie  

Niveau                          

Duur dienstverband        

Arbeidsverleden 

Opleiding                       

Soort dienst              

Omvang van het bedrijf  

Aard van het bedrijf        

Reistijd                         

Leeftijd                        

Lichamelijke

 

Duur van de beperking    

  : meubelverkoper

  : 4-5 MBO

  : 10 jaar

  : verkoopfuncties, witgoed en auto’s 20 jaar

  : mbo-3, commerciële richting

  : dinsdag t/m zaterdag 9.00 - 17.30 uur, 1 koopavond

  : 40 personeelsleden

  : meubelverkoop, kleine marges

  : een uur per dag

  : 45

  : maximaal 4 uur,

    beperking per dag, 10 minuten aaneen staan

  : ongeveer een jaar, tot een half jaar na de operatie

 

Nieuw werk aangeboden

Functie                        

Bedrijf                           

Soort dienst                   

Lichamelijke belasting 

Niveau                      

Duurzaamheid                

Reistijd           

  : schoonmaker kantoren

  : andere werkgever

  : 2 uur per dag, van 7.00-9.00 uur

  : lichamelijk passend werk, nauwelijks stilstaan

  : VMBO-2

  : blijvend, definitief ongeschikt voor de bedongen arbeid

  : anderhalf uur heen

 

De verkoper die altijd heeft gewerkt in de showroom en daar als vaste verkoper een status had, wordt gevraagd schoonmaakwerk te doen voor een schoonmaakbedrijf.  Het verschil in niveau, de bedrijfstak, zijn gebrek aan werkervaring in dergelijk uitvoerende werk, de beperkte omvang in verhouding met de lange reistijd maakt dat de werknemer zich met redelijke kans op succes zal kunnen verzetten tegen het oordeel dat dit schoonmaakwerk passend werk is. Toch liggen de grenzen niet zo scherp. Zou het om een tijdelijke oplossing gaan en zou de werkgever de werknemer zelf schoonmaakwerk willen opdragen, bijvoorbeeld het schoonmaken van de showroom iedere dag voor openingstijd, dan wordt het al moeilijker om het werk niet passend te verklaren nu de werknemer toch ook verplicht is met de werkgever te zoeken naar ook budgettaire oplossingen en de marges in de meubelverkoop zijn beperkt, dat weet de verkoper als geen ander. Het bedrijf wankelde al een paar keer.

 

Zou de verkoper toch weer blijvend beperkt zijn, dan is een plaatsing in schoonmaakwerk voor de lange termijn weer minder passend te noemen. Niet alleen vanwege het gebrek aan aansluiting op krachten en bekwaamheden van de verkoper, maar ook vanwege het inkomstenverhaal. De verkoper zal na twee jaar een zo drastische inkomensval krijgen dat hij zich financieel niet kan redden. Een val tot 65% van het vroegere loon wordt door het UWV in het kader van het beoordelen van de re-integratie verplichtingen als maximum gehanteerd. De rechter die over passend werk zal moeten oordelen in de eerste twee jaar, bijvoorbeeld wanneer een werkgever loon weigert omdat zijn werknemer aangeboden passend werk weigert, gaat niet van die grens uit maar weegt alle feiten samen.

 

In het kader van het aanbieden van passend werk wordt er veel van de werkgever gevraagd als het gaat om de aanpassing van het werkpakket, taken, uren, oplossingen etc. Zo werd van een werkgever waar buschauffeurs in wisselende diensten werkten gevergd om een werknemer in dagdienst te laten meewerken terwijl dat niet in zijn rooster paste. Overweging was dat de werknemer dat in het kader van de re-integratie had mogen doen, het passend werk bleek en die oplossing blijkbaar praktisch haalbaar was. Er is natuurlijk een grens ten aanzien van wat van een werkgever ook gevergd kan worden. Als de aanpassingen leiden tot overbelasting van collega’s of bovenmatige kosten, dan kan de werkgever weigeren. Ook moet aan de werkzaamheden wanneer die langer verricht zullen worden enige loonwaarde toegekend worden. Langdurige arbeidstherapeutische werkzaamheden zonder loonwaarde lijken niet van de wg gevergd te worden. Waar die grens ligt is moeilijk in algemeenheden uit te drukken. Hoe de rechter tegen de re-integratie plicht aankijkt wordt behandeld inRe-integratieplicht werkgever en  Re-integratieplicht werknemer Zie ook de jurisprudentie op deze site, Passend werk, een greep uit de jurisprudentie

 

Bedacht moet worden dat zolang een –zieke- werknemer een dienstbetrekking heeft met een werkgever de vraag of de werkgever passend werk beschikbaar heeft relevant blijft. Het begrip passende arbeid wijzigt niet na twee jaar.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Wat is passende arbeid? Mevrouw Mr. C.J. Mooij ArbeidsRecht 2009 nr. 14
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

              

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
1999/140
1998/242

Minder... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()