Deze website wordt niet meer bijgewerkt.
Ik blijf echter schrijven over arbeidsongeschiktheid.
Op www.maok.nl kunt u mijn nieuwe artikelen vinden
 
 
Zoeken naar
 
 
 

Bedongen arbeid; wat is dat?


In artikel 7; 629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat dat het gaat om het wegens ziekte niet verrichten van de bedongen arbeid. In artikel 7:628 BW gaat het om de overeengekomen arbeid. De woorden zijn anders, maar de inhoud niet, het gaat om de taken en/of functie die in de arbeidsovereenkomst zijn neergelegd. Soms zijn ze niet op papier overeengekomen maar mondeling of zelfs stilzwijgend. Het gaat om de inhoud van de taken en functie.

 

Het begrip ‘zijn arbeid’ dat in de Ziektewet staat, of het geheel andere passende arbeid begrip van de WIA en WAO, gelden hier niet, al zijn er natuurlijk veel parallellen te vinden.

Bedongen arbeid of overeengekomen arbeid, de begrippen duiken op diverse plekken in het arbeidsrecht op. Het voert te ver om er diep op in te gaan, deze site gaat alleen over arbeidsongeschiktheid. In het artikel Passend werk spoor I; goed afhandelen, wordt de relatie bedongen arbeid en passende arbeid toegelicht nu het voor de rechten en plichten van de werknemer en ook die van de werkgever relevant is te weten of een werknemer de bedongen arbeid, dan wel passende arbeid verricht. Ook op de re-integratie plicht naar andere dan de bedongen arbeid wordt verder ingegaan. Zie ook de artikelen in het hoofdstuk over Passend werk.

 

In sommige arbeidsrechterlijke situaties is het relevant te weten of een werknemer (tijdig) zijn diensten –weer- heeft aangeboden en of de werkgever (tijdig) van dat aanbod gebruik heeft gemaakt. Uitgaande van het begrip bedongen arbeid kan hier wat kort door de bocht worden gesteld dat wanneer een werknemer een aanbod doet een deel van de taken of uren van de bedongen arbeid te verrichten, hij een aanbod doet de bedongen arbeid te verrichten. De werkgever moet hem daartoe, binnen de grenzen van de redelijkheid, in staat stellen, zelfs als hij daarvoor maatregelen moet treffen.

 

Door alleen het verschuiven van taken van de werknemer om de productiviteit van het eigen werk te behouden kan het zo zijn dat de werknemer geschikt blijft voor de bedongen arbeid en niet overgaat tot het verrichten van ander –passend- werk.  Een samengevat voorbeeld uit de jurisprudentie; een metselaar met een evenwichtsstoornis die met terugwerkende kracht werd ziek gemeld terwijl hij met een gewijzigde inzet van collega’s veilig had doorgewerkt op plaatsen waar vallen geen verhoogd risico meebracht, werd niet arbeidsongeschikt geacht voor de bedongen arbeid over de periode dat hij met de gewijzigde inzet had doorgewerkt.

 

Dat voorbeeld geeft naar mijn mening weinig houvast. Was bovenstaande bouwvakker in samenspraak met de bedrijfsarts tot de aanpassing gekomen, dan had de bedrijfsarts hem evengoed arbeidsongeschikt kunnen verklaren. Partijen loste het probleem echter met gezond verstand op en kwamen daarmee in een andere positie. Het geeft aan dat er reden is om bij dit soort keuzes de juiste oplossing te kiezen en die ook, al dan niet door een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, vast te laten leggen.

 

De vraag wat de bedongen arbeid is staat steeds centraal bij hij wijzigen van de arbeid van een werknemer bij dezelfde werkgever.


Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Passende arbeid na 104 weken, door F.G. Laagland en C.W.G. Rayer TRA 2010, 24
te koop via recht.nl

Wat is passende arbeid? Mevrouw Mr. C.J. Mooij ArbeidsRecht 2009 nr. 14
te koop via Recht.nl
Meer...

Jurisprudentie op deze site

Bedongen en passende arbeid, een greep uit de jurisprudentie

    

Jurisprudentie op Rechtspraak.nl, LJN
Meer...

JAR, Jurisprudentie via SDU, alleen voor abonnees
...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()