Zoeken naar
 
 
 

De hoogte van het loon; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke site...
Meer...


DGA en sociaal loonLJN BT6545 2012

Bij nader besluit is beëindigingsdatum gewijzigd. Praktische schatting, uitgegaan van het feitelijk verdiende loon. Bij het bepalen van de inkomsten van appellant uit zijn werkzaamheden is uitgegaan...
Meer...


geen rekening te worden gehouden met structureel overwerkLJN BQ5222 2011

Uitleg begrip “netto salaris”. Daaronder moet uitsluitend het bedongen maandsalaris worden verstaan en niet inclusief het structurele overwerk.
Minder...


bestendig beleid > 70% loon bij ziekteLJN BO6056 2011

Aangaande het al dan niet voeren van een bestendig beleid ten aanzien van de aanvulling bij ziekte boven 70%, het wettelijk minimum, verschillen B en werknemer evident van mening. Op zich bevat het...
Meer...


Loon teruggebracht tot 70% van het max dagloonLJN BQ2089 2011

Werknemer, 39 jaar oud, 15 jaar in dienst bij werkgever als verkoopadviseur. Vanwege zijn goede verkoopresultaten wordt werknemer in 2007 een zeer luxe Audi A5 ter beschikking gesteld en een bonus...
Meer...


100% loon bestendig gebruikLJN BP7566 2011

In artikel 7:629 lid 1 BW is als hoofdregel opgenomen dat een werkgever gehouden is om, indien een werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht vanwege ziekte, 70% van het loon, voor zover dat...
Meer...


Teveel betaald loon tijdens ziekteLJN BP7568 2011

Vergissing werkgever dat werknemer 100% hersteld was voor bedongen arbeid in plaats van hersteld voor passende arbeid. Wijziging met terugwerkende kracht door werkgever van eerste ziektedag, gevolgd...
Meer...


hoogte loon tijdens loonsanctieLJN BO5288 2010

Partijen verschillen van mening over de hoogte van de loondoorbetalings-verplichting van de werkgever gedurende de periode dat die verplichting in het derde ziektejaar is verlengd in verband met een...
Meer...


70%, niet meer tenzijJAR 2010/261

De verplichting van de werkgever om na ommekomst van de eerste twee ziektejaren het loon van de werknemer tijdens ziekte door te betalen, vloeit voort uit art. 25 lid 9 WIA jo. art. 7:629 lid 11 BW....
Meer...


Loondoorbetaling bij vervroegde IVALJN BO4459 2010

Werknemer lijdt aan kyfoscoliose, ten gevolge waarvan zij arbeidsongeschikt is geraakt. Begin 2009 is zij gaan re-integreren met als doel volledige hervatting van de eigen werkzaamheden. Dat bleek...
Meer...


Omvang loondoorbetalingsverplichting in derde ziektejaarJAR 2010/261

Partijen verschillen van mening over de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever...
Meer...


Stopzetten loon wegens niet meewerken bij re-integratie JAR 2010/236

Uit de ingebrachte stukken blijkt – voorshands – dat werknemer in staat werd bevonden om bij wijze van re-integratie gedurende een steeds groeiend aantal dagdelen de werkzaamheden op de vestiging...
Meer...


suppletie tot 100%LJN BN8258 2010

Het hof verwerpt het standpunt van werkgever dat, omdat de arbeidsovereenkomst niet is getekend, aan dit reglement geen betekenis zou toekomen. De daarin opgenomen bepaling over de aanvulling gedurende...
Meer...


suppletie tot 100% salaris bij eerste ziektejaarLJN BN8258 2010

De ten tijde van de indiensttreding van werknemer geldende suppletieregeling bij ziekte is neergelegd in het Reglement secundaire arbeidsvoorwaarden dat aan werknemer door werkgever ter hand is gesteld....
Meer...


BonusLJN BG4779 2008

De conclusie luidt dat het bepaalde in de artikelen 7:628 en 7:629 BW niet - zoals werkgever betoogt - rechtvaardigt dat in de bonusregeling onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Het...
Meer...


Loonemolumenten tijdens zwangerschapC-194/08 Hof van Justitie EU

Zwangere vrouw heeft recht op bezoldiging tijdens verlof en vrijstelling van het eigen werk, maar niet op toeslagen voor onregelmatigheidsdiensten. Zie de conclusie van advocaat-generaal poiares maduro...
Meer...


bonusLJN BM2034 2010

In deze zaak gaat het, kort gezegd, om de vraag of werkgever gehouden is tot betaling van de bonusuitkering over de periode dat werknemer afwezig was wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof en wegens...
Meer...


Hoogte van het loon tweede ziektejaarLJN BL6655 2010
Werknemer vordert in kort geding doorbetaling van 100% van zijn loon tijdens het tweede ziektejaar, op basis van de CAO MITT, dan wel partij-afspraken, dan wel artikel 7:611 BW. Werkgever valt niet onder...
Meer...


Geen werk, geen loonLJN BK7495 2010

De stelling van werknemer dat zij zich op 28 juli 2006 bij werkgever ziek heeft gemeld, wordt door laatstgenoemde ontkend. Werknemer heeft van haar stelling geen bewijs aangeboden. Aan de hiervoor...
Meer...


Tijdelijke uitbreiding van urenLJN BM1574 2010

Vaststaat dat partijen aan het begin van het dienstverband een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben gesloten voor 16 tot 32 uur per week waarbij werknemer, kort gezegd, incidenteel meer zou (kunnen)...
Meer...


Oproepkracht?LJN BL0825 2010

Werknemer beroept zich op het rechtsvermoeden van artikel 7:610a BW. Het enkele feit dat de tussen partijen tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst wordt aangeduid als oproepcontract, is niet...
Meer...


Hoogte van het loon bij gedeeltelijk WAOLJN BM5554 2010

Gesteld noch gebleken is dat partijen in 1984 of nadien uitdrukkelijk een nadere overeenkomst hebben gesloten waarbij de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst is gewijzigd in die zin dat de...
Meer...


bonus is loonLJN: BM2034 2010

Het hof stelt bij de beoordeling voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat de bonusuitkering loon betreft. Tussen partijen is in geschil of het loon als bedoeld in artikel 7:629 lid 1 BW...
Meer...


Hoogte van loon bij loonsanctieJAR 2010/10

De kern van het geschil van partijen betreft de vraag of Werknemer “voldoende op re-integratie gerichte inspanningen in het kader van het re-integratieplan” heeft gedaan, dat hij in het tweede...
Meer...


overwerkLJN BL5780, 2010

Tussen partijen is allereerst in geschil wat de tussen partijen bedongen arbeid is. Werknemer stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een bedongen arbeid van 180, althans 170 uur per vier...
Meer...


Omvang loonsanctie van werkgever LJN BK6962 2009
In de periode 10 september 2007 tot 15 oktober 2007 heeft werknemer geweigerd om de door werkgever aangeboden werkzaamheden in een trappenhuis te verrichten. Hiervan heeft UWV op 18 oktober 2007 vastgesteld...
Meer...


Minder overwerk na uitvalLJN BK3094 2009

Werknemer, die structureel overwerkte, wordt ziek en ontvangt van zijn werkgever nog slechts zijn basisloon uitbetaald. Hij spreekt zijn werkgever aan tot doorbetaling van de gemiddelde overwerkvergoeding....
Meer...


Gedragingen bepalend voor aanvulling?LJN BK4408 2009

Werknemer heeft primair aanspraak gemaakt op doorbetaling van zijn loon bij ziekte. Op basis van de arbeidsovereenkomst heeft hij in beginsel aanspraak op doorbetaling van zijn basisloon voor 100%...
Meer...


Gedeeltelijk werkenLJN BK5158 2009

Het hof overweegt dat genoemde CAO-bepaling, voor zover van belang, als volgt luidt:
• de werknemer die als gevolg van arbeidsongeschiktheid in deeltijd in zijn eigen functie werkt, ontvangt, over...
Meer...


OverwerkLJN BK3094 2009

Partijen verschillen allereerst van mening over de vraag of [gedaagde] gehouden is gedurende de arbeidsongeschiktheid van werknemer, bij de doorbetaling van het loon aan hem, mede te betrekken de...
Meer...


Per abuis na 104 weken loon doorbetalen, gevolg?LJN BK7706 2009

Indien en voor zover werknemer een gebonden werkneemster is of er een incorporatiebeding in haar arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan zij zich als individuele werkneemster wél beroepen op nawerking...
Meer...


Passend werk weigerenLJN BJ3489 2009

Op 16 maart 2009 heeft de arbo-arts mondeling aan werknemer meegedeeld dat zij hem geschikt achtte voor werkhervatting per 16 april 2009 in aangepast werk gedurende twee uur per dag. werknemer heeft...
Meer...


CAO aanvullingLJN BJ3366 2009

Werkgever stelt vervolgens dat er geen sprake was van optimale re-integratie en wijst er daarbij op dat:
a) werknemer te laat en slechts onder aanhoudend aandringen van de bedrijfsarts een deskundigenoordeel...
Meer...


OproepovereenkomstLJN BI2005 2009

De Raad stelt vast dat werkgever erkent dat op en na 11 oktober 2005 sprake is van een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van de werkneemster, ten aanzien van het overeengekomen aantal uren...
Meer...


Onverschuldigd betalenJAR 2009/187

Ook indien het betreffende loon door werkgever wel onverschuldigd zou zijn betaald zou werknemer, in de omstandigheden van dit geval, gelet op het bepaalde in art. 7:611 BW, niet gehouden zijn het...
Meer...


Opvolgende dienstbetrekkingenLJN BJ7371 2009
Ingevolge artikel 7:667, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) eindigt een arbeidsovereenkomst van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangegeven....
Meer...


GratificatieLJN BJ9575 2009

Uit hetgeen UWV naar voren heeft gebracht, volgt dat de beslissing om werknemer geen gratificatie toe te kennen niet zozeer is ingegeven door het oordeel van de UWV over het functioneren van werknemer...
Meer...


OproepkrachtLJN BI2005 2009

De Raad stelt vast dat werkgever erkent dat op en na 11 oktober 2005 sprake is van een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van de werkneemster, ten aanzien van het overeengekomen aantal uren...
Meer...


OproepkrachtLJN BH3502 2009

Ook heeft werkgever aangevoerd dat werknemer geen aanspraak op loon heeft omdat hij werkzaam was op basis van een 0-uren contract. Op de dag dat hij zich ziek meldde, 14 april 2006, zou hij opgeroepen...
Meer...


Van 52 naar 104 weken loonbetalingLJN BL6655 2009

Werknemer heeft zoals gezegd zijn vordering tot doorbetaling van 100% van het overeengekomen loon gedurende het tweede ziektejaar tevens gegrond op artikel 9 van de arbeidsovereenkomst. In dit artikel,...
Meer...


Payrolling bedrijfLJN BE8338 2008

Uitleg van artikel 7: 628 BW. Het wetsartikel heeft geen betrekking op periodes dat de werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet in staat is te werken. Na ommekomst van 6 maanden ( artikel...
Meer...


Zaalvoetballer veel blessuresLJN BC6699 2008
Een (zeer uitgebreide) uitspraak van de HR die de risicoverdeling mooi op een rij zet
Loon bij ziekte
Bij de behandeling van het middel stel ik voorop dat art. 7:628 lid 1 BW in algemene zin bepaalt...
Meer...


uitzonderlijk overwerkLJN BG9171 2008

Op grond van art. 18 van de CAO dienen 88 van de 240 werkuren per vier weken van werknemer als overwerkuren te worden aangemerkt. Deze bepaling maakt daarbij geen onderscheid tussen incidenteel en...
Meer...


OproepkrachtLJN BB4847 2007

Met betrekking tot de inhoud van de zaak overweegt de Raad als volgt.

Werkgever stelt zich op het standpunt dat tussen haar en werknemer niet op grond van artikel 7:668a, eerste lid, onder b, van...
Meer...


Overwerk LJN AY4703 2006

Tussen partijen is uitsluitend in geschil de omvang van de op werkgever ingevolge artikel 7:629 lid 1 BW rustende loondoorbetalingsverplichting jegens werknemer. Kern van het geschil betreft het antwoord...
Meer...


UitzendovereenkomstLJN AY6577 2006

Werknemer is op 19 september 2001 in dienst getreden bij Uitzendbureau teneinde als reachtruckchauffeur ter beschikking te worden gesteld aan C. De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd en...
Meer...


Bovenwettelijke uitkering loon?LJN AW2568 2006
Loon
In de regeling secundaire arbeidsvoorwaarden van werkgever is een suppletieregeling opgenomen. Deze regeling luidt als volgt:
1e WAO jaar: 90 % van het laatstverdiende salaris, 2e WAO jaar: 80...
Meer...


Uitzendwerk, wel/geen arbeidsovereenkomstLJN AY6619 2006

De rechtbank heeft de tegen de bestreden besluiten ingestelde beroepen gegrond verklaard. De rechtbank heeft daartoe vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst van betrokkene met Uitzendorganisatie een...
Meer...


Loonbetaling bij loonsanctie UWVJAR 2004/241

De verlengde loondoorbetalingsverplichting van werkgever is gebaseerd op artikel 7:629 lid 11 sub c BW en artikel 71a lid 9 van de WAO. Uit eerstgenoemd artikel volgt dat de werknemer gedurende 52...
Meer...


Verlenging loonbetaling wegens te late ziekmelding UWVJAR 2005/4

De vraag waar het in deze zaak om gaat is de vraag of werkgever, nu haar in verband met het niet correct naleven van haar verplichtingen ingevolge de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door...
Meer...


Secondaire arbeidsvoorwaardenJAR 2004/78

Lease auto
Partijen verschillen vervolgens nog van mening over de vraag in hoeverre Crawford gehouden is om bijkomende arbeidsvoorwaarden na te komen.
Blijkens de bepalingen van de arbeidsovereenkomst...
Meer...


Ziek, feestdagJAR 2003/135

Tussen partijen is nog uitsluitend in geschil of werknemerover de feestdagen waarop hij ziek was recht kan doen gelden op 100% van zijn bruto salaris.
De kantonrechter kan werknemer niet in diens...
Meer...


ArbeidsconflictJAR 2003/292

Kernpunt van het geschil is de vraag of werkgever verplicht is om over de periode van 1 december 2002 tot 1 augustus 2003 (de datum, waarop volgens Kramer de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter...
Meer...


AmberJAR 2002/242

Meer subsidiair voert werkgever aan dat er geen grond is voor loondoorbetaling ingevolge artikel 7:629 BW indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid voortvloeiende uit dezelfde oorzaak als de eerdere...
Meer...


Passend werkJAR 2002/121

De kantonrechter overweegt dat kennelijk werknemer na het bedrijfsongeval niet kon terugkeren in het magazijn. Werknemer heeft dat ook niet betwist. Dat stelde werkgever voor de noodzaak andere passende...
Meer...


Onverschuldigde betaalde aanvullingJAR 2002/172

Met de gemachtigde van werkgever is de kantonrechter dan ook van oordeel dat de aan werknemer gegeven suppletie tot 100% van het loon op zichzelf als onverschuldigd betaald kan worden aangemerkt. De...
Meer...


Geen regeling over aanvullingJAR 2002/8

Vast staat tussen partijen dat de eerste twee maanden van de ziekte van werknemer zijn salaris 100% is doorbetaald op grond van de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst. Tevens staat tussen partijen...
Meer...


Wisselend aantal urenJAR 2001/209

Partijen hebben een arbeidsovereenkomst gesloten, waarin een minimum aantal te werken uren per jaar is geregeld. In de praktijk blijkt K aanzienlijk meer uren per jaar te werken. Op grond van de Wet...
Meer...


Aantal per jaar vastgelegdJAR 2001/209

Partijen hebben een arbeidsovereenkomst gesloten, waarin een minimum aantal te werken uren per jaar is geregeld. In de praktijk blijkt K aanzienlijk meer uren per jaar te werken. Op grond van de Wet...
Meer...


Samen telling ziekteperiodenJAR 2001/149

De kantonrechter stelt voorop dat artikel 7:629 BW dwingendrechtelijk bepaalt op welk loon de werknemer ten minste aanspraak heeft in geval van ziekte. Het staat partijen vrij bij de individuele of...
Meer...


Bedongen arbeidJAR 2000/90

Met betrekking tot de overige vorderingen meent werkgever dat het ziekengeld nooit meer kan zijn dan het salaris dat de betrokken werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou ontvangen. Door een wetswijziging...
Meer...


Te late melding UWV, latere ingangsdatum WAOJAR 1998/190

Werknemer is sedert 11 februari 1997 wegens ziekte arbeidsongeschikt. Werkgever heeft werknemer zijn loon voor 100% doorbetaald tot mei 1998. Bij beslissing van het GAK namens het Lisv. d.d. 24 juni...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()