Zoeken naar
 
 
 

Zwangerschap; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke...
Meer...


Causaal verband met bortstumorLJN BU5531 2011

Geen recht meer op ziekengeld. De Raad acht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een causale relatie bestaat tussen de borsttumor en de zwangerschap van betrokkene. De Raad heeft - ook met inachtneming...
Meer...


klachten tgv bevalling?LJN BT2460 2011

Hetgeen werknemer in hoger beroep heeft aangevoerd, is een herhaling van hetgeen zij reeds in beroep naar voren heeft gebracht. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten...
Meer...


Rechtstreeks gevolgLJN BR2411 2011

Weigering ziekengeld. Het Uwv heeft op goede gronden geconcludeerd dat de op 28 juli 2008 vastgestelde beperkingen werden veroorzaakt door afwijkingen aan de SI-gewrichten. Deze afwijkingen bestonden...
Meer...


Weigeren bonus tijdens zwangerschapsverlofJAR 2011/155

CGB 19 mei 2011, (Lagere of geen bonus wegens zwangerschapsverlof)
In artikel 7:646, eerste lid, BW is bepaald dat de werkgever geen onderscheid mag maken op grond van geslacht in onder meer de arbeidsvoorwaarden....
Meer...


zwangerschapLJN BQ8270 2011

Arbeidsongeschiktheid aansluitend aan bevallingsverlof. Causaal verband. Na toekenning ZW-uitkering op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet , vervolgens toekenning WAZO-uitkering in...
Meer...


Bonus naar ratoLJN 2010 BM2034

Het Hof van Justitie stelt in het arrest McKenna van 8 september 2005 (C-191/03; North Western Health Board / McKenna, NJ 2006/299 en JAR 2005/236) vast dat uit het specifieke karakter van zwangerschapsgerelateerde...
Meer...


(variabel) loon tijdens zwangerschapC-471/08 Hof van Justitie EU 2010

Zwangere vrouw heeft recht op bezoldiging tijdens verlof en vrijstelling van het eigen werk, maar niet op toeslagen voor onregelmatigheidsdiensten. Zie de conclusie van advocaat-generaal poiares maduro...
Meer...


loon tijdens zwangerschapLJN BM2034 2010

In deze zaak gaat het, kort gezegd, om de vraag of werkgever gehouden is tot betaling van de bonusuitkering over de periode dat werknemer afwezig was wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof...
Meer...


bevallingsgerelateerde klachtenLJN BN2061 2010

Bij besluit van 22 november 2006 heeft het UWV geweigerd de werkneemster ingaande 12 september 2005 in aanmerking te brengen voor een uitkering ingevolge de Ziektewet (ZW), omdat zij recht heeft op...
Meer...


IVF behandeling, geen zwangerschapLJN BM9087 2010

Ingevolge artikel 19, tweede lid, van de Ziektewet heeft de vrouwelijke verzekerde bij ongeschiktheid tot het verrichten van haar arbeid die haar oorzaak vindt in zwangerschap of bevalling recht op...
Meer...


ZW/WAZO hoogte uitkeringLJN BM8147 2010

Gezien hetgeen is overwogen is de Raad met de rechtbank van oordeel dat het ZW-dagloon in overeenstemming met artikel 11 van het Besluit correct is vastgesteld. De Raad onderkent dat toepassing van...
Meer...


Minder...


WachttijdLJN BK8157 2010


Werkneemster was in dienst van werkgever en werkzaam als voor drie dagen per week toen zij zich met ingang van 9 november 2000 arbeidsongeschikt meldde met hoofdpijn- en linker polsklachten. Bij...
Meer...


Zwangerschap 21 wekenLJN BK6981 2009

Betrokkene is op 20 november 2003 uitgevallen voor haar werk als coördinator vrijwilligersorganisatie wegens zwangerschapsklachten. In verband hiermee is aan betrokkene met ingang van 20 november...
Meer...


Causaal verbandLJN BJ7877 2009

Aan zijn uitspraak van 29 november 2006 (LJN AZ3489) ontleent de Raad de navolgende overweging.
De Standaard “Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid”...
Meer...


Duur zwangerschap 21 wekenLJN BD9721 2008

Eiseres heeft zich op 20 november 2003 arbeidsongeschikt gemeld. Op 1 december 2003 is na een zwangerschap van eiseres van 21 weken het kind van eiseres levenloos ter wereld gekomen. In verband met...
Meer...


Wel verband klachten en bevallingLJN BB8492 2007

Betrokkene, die werkzaam is als onderzoeker bij appellante, heeft na haar bevalling op 18 augustus 2003 tot en met 8 december 2003 een uitkering ingevolge de Wet arbeid en zorg ontvangen. Aansluitend...
Meer...


Bevallingsverlof, dan vakantie, te late ziekmeldingLJN BB5922 2007

Naar het oordeel van de Raad beoogt werknemer met de ziekmelding van de werkneemster op 8 november 2004 onmiskenbaar niet het verkrijgen van een ZW-uitkering over een tijdvak tot 19 september 2004,...
Meer...


Gedeeltelijk werkenLJN BA4303 2007

In artikel 3:7, eerste lid, van de WAZO is bepaald dat de vrouwelijke werknemer gedurende de periode dat het zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede...
Meer...


Causaal verband zwangerschap/bevalling en de klachtenLJN AZ3489 2006


De Standaard “Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid” (Lisv-mededeling M 99.47, van 29 april 1999) beschrijft de werkwijze en de criteria die...
Meer...


Causaal verband zwangerschap/bevalling en de klachtenLJN AY6787 2006

Uit de gedingstukken blijkt dat werknemer op 31 oktober 2002 is gezien door een verzekeringsarts met het oog op een beoordeling in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering....
Meer...


Verband ongeschiktheid zwangerschap aantonenLJN AV7833 2006

Werknemer, laatstelijk werkzaam als tandartsassistente, heeft zich op 8 oktober 2001 ziek gemeld in verband met lichamelijke en psychische klachten als gevolg van haar zwangerschap. Op 19...
Meer...


Recht op verlengde uitkering medisch onderbouwenLJN AR4992 2004

Bij zijn oordeelsvorming gaat de Raad uit van de feiten en omstandigheden die de rechtbank in de aangevallen uitspraak als vaststaand heeft aangenomen en waarvan de juistheid niet door partijen...
Meer...


Te late ziekmeldingLJN AR2980 2004

Het derde lid bepaalt dat, indien de werkgever jegens wie de verzekerde recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de melding, bedoeld in het tweede...
Meer...


Klachten na verlofLJN AT2718 2005

Ingevolge artikel 29a, zevende lid, eerste volzin, van de ZW, zoals die bepaling destijds luidde, heeft de vrouwelijke verzekerde, indien zij, nadat het recht op ziekengeld in verband met...
Meer...


Zwangerschap 21 wekenLJN AT5883 2005
Zelfstandige heeft ter zitting, onder verwijzing naar hetgeen zij eerder in bezwaar en beroep heeft aangevoerd, haar standpunt gehandhaafd dat zij recht heeft op een bevallingsuitkering, ook al heeft haar...
Meer... 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()