Zoeken naar
 
 
 

Zwangerschapsverlof en het inkomen via de WAZO


Recht op loon;

 

Artikel 7; 629 lid 1 BW;

recht op loon bij verhindering te werken bij zwangerschap en bevalling

Voor zover het loon ……behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon………, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

 

Lid 4;

Geen loon tijdens WAZO verlof

In afwijking van lid 1 heeft de vrouwelijke werknemer het in dat lid bedoelde recht niet gedurende de periode dat zij zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg.

 

Artikel 3:1 lid 1 WAZO

De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

Artikel 3:7 lid 1.

De vrouwelijke werknemer heeft gedurende de periode dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, recht op uitkering

 

 

Verlof

De zwangere/bevallen werknemer heeft recht op;

 • zwangerschapsverlof,
 • duur 6 weken voorafgaande aan de vermoedelijke bevallingsdatum
 • het verlof mag worden bekort tot 4 weken
 • bij ziekte in de periode van 6 weken voor de bevalling worden de dagen aangemerkt als zwangerschapsverlof,
 • bevallingsverlof,
 • duur, 10 weken vanaf de eerste dag na de bevalling,
 • vermeerderd met het aantal dagen dat vóór de bevalling langer dan 6 weken werd doorgewerkt

 

de zwangere/bevallen werkneemster moet;

 • een verklaring overleggen wat betreft de zwangerschap en vermoedelijke bevallingsdatum,
 • de werkgever informeren over de dag met ingang waarvan zij het zwangerschapsverlof opneemt
 • dat moet uiterlijk drie weken vóór die dag,
 • de werknemer moet de werkgever over haar bevalling informeren
 • uiterlijk op de tweede dag volgend op die van de bevalling.

 

vakantie;

 • tijdens de verlofperioden worden geen vakantiedagen afgeschreven

 

zie het hoofdstuk Vakantie en bekijk ook de CAO op aanvullende regelingen

 

Het inkomen

De basis van de regeling is recht op loon van de werkgever tijdens perioden dat niet gewerkt kan worden wegens zwangerschap en bevalling. Is er recht op verlof als bedoeld in de WAZO, dan vervalt dit recht

 

Een werkneemster heeft op basis van de WAZO recht op verlof en ook recht op een WAZO-uitkering ter hoogte van 100% van haar dagloon tijdens dat verlof. Die uitkering wordt met de werkgever aangevraagd bij het UWV. Zie hiervoor de formulieren in het kader.

 

De duur van de zwangerschapsuitkering is variabel zoals ook het recht op verlof variabel is. De werkneemster kan doorwerken tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, maar er ook al 6 weken voordien mee ophouden. Soms is daarvoor ook een medische reden. Als de werkneemster ziek is in die periode van twee weken tussen 6 en 4 weken, dan heeft ze recht op een ziekengelduitkering, zie ook Doorwerken tot 4 weken voor de vermoedelijke bevalling. Bedacht moet worden dat in die periode die ziektedagen gelijkgesteld worden aan verlofdagen zodat ze meetellen voor het genoten zwangerschapsverlof. Dat geldt ook als er gedeeltelijk gewerkt wordt.

 

Uitkering aanvragen bij het UWV

 • via de werkgever bij een dienstverband,
 • zonder dienstverband rechtstreeks bij het UWV,
 • uiterlijk twee weken vóór de datum van ingang van het zwangerschapsverlof of
 • de datum waarop zij het recht op uitkering wil laten ingaan,,
 • onder vermelding van de vermoedelijke datum van bevalling,
 • onder overlegging van de verklaring van een arts of van een verloskundige waarin die datum is aangegeven,
 • met de datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat of
 • het recht op uitkering in wil laten ingaan,

 

Hoogte van de uitkering

 • 100% van het dagloon,
 • per maand.

Wet- en regelgeving
Meer...

Literatuur
Wet arbeid en zorg Door D. J. B. de Wolff
Via google books

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht Door H.L. Bakels,I.P. Asscher-Vonk,W.H.A.C.M. Bouwens
Via google books
Minder...

Richtlijnen e.d.
Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor haar arbeid
LISV 1999
Snel-zoek-versie;
Meer...

UWV sites
ziekteaangifte ivm aanvraag ziektewetuitkering
aangifte

Meer...

Jurisprudentie op deze site

Zwangerschap; een greep uit de jurisprudentie

   
   
EINDE IN INIT_NORMAL()