Zoeken naar
 
 
 

Duur van de loonbetalingsverplichting; een greep uit de jurisprudentie


Vooraf
Hieronder een reeks uitspraken die op het onderwerp betrekking hebben. De lijst is uitdrukkelijk niet limitatief. Het is een greep uit wat er voorhanden is. Uitspraken zijn in principe openbare stukken. Een heel groot deel is tegenwoordig te vinden op Rechtspraak.nl. Dat is een gratis toegankelijke...
Meer...


één maal 104 weken loon bij ziekteLJN BQ8134 2011

Onderdeel 1 van het middel heeft betrekking op de subsidiaire grondslag, die inhoudt dat werknemer na zijn uitval in 1998 een of meer keren langer dan vier weken de oorspronkelijk bedongen arbeid van...
Meer...


doorlopende ziekengeld perioden?LJN BT6761 2011

1) Weigering ziekengeld per einde wachttijd. Doorlopende arbeidsongeschiktheid, hoewel appellant zich hersteld heeft gemeld. De aangenomen doorlopende arbeidsongeschiktheid berust op een ondeugdelijke...
Meer...


Weigering ziekengeldLJN BN5841 2010

Weigering ziekengeld. Artikel 29, tweede lid, van de ZW een limitatieve opsomming bevat van de gevallen waarin een verzekerde aanspraak kan maken op ziekengeld (LJN BN2809). Nu de wetgever, mede blijkens...
Meer...


Weigering ziekengeldLJN BN5826 2010

Zoals de Raad in zijn uitspraak van 28 juli 2010, LJN BN2809, heeft overwogen, gaat hij er evenals UWV vanuit dat artikel 29, tweede lid, van de ZW een limitatieve opsomming bevat van de gevallen waarin...
Meer...


Weigering ziekengeldLJN BN2809 2010

De dienstbetrekking was op de datum in geding nog niet geëindigd. Gelet op het gesloten stelsel van beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst in het burgerlijk recht, is de Raad van oordeel...
Meer...


één maal 104 weken loonLJN BN2796 2010

Werknemer ontvangt sinds 9 oktober 1996 een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), laatstelijk berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 15 tot 25%. Op...
Meer...


nieuwe dienstbetrekkingLJN BN4046 2010
De Raad dient antwoord te geven op de vraag of sprake is van een nieuwe dienstbetrekking per 1 september 2004. De Raad beantwoordt die vraag, anders dan de rechtbank, ontkennend.

De Raad stelt voorop...
Meer...


doorbetalingsplicht na twee jaarLJN BN3074 2010
Werknemer is inmiddels meer dan 2 jaar ziek. De loondoorbetalingsverplichting en de re-integratieverplichtingen zijn voor werkgever geëindigd, tenzij werkgever een loonsanctie is opgelegd dan wel werknemer...
Meer...


Opnieuw ontstaan 104 weken loondoorbetalingsplichtLJN BM0969 2010

Voor de beoordeling van de verplichting tot het aanbieden van passende werkzaamheden en het betalen van een daarbij behorend loon is allereerst van belang dat werkneemster is uitgevallen als...
Meer...


Nieuwe ziekteperiode?LJN BN2919 2010

Gesteld noch gebleken is dat partijen nadat werknemer, na haar uitval in 2002, weer hervatte in -qua tijd - aangepast werk, een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben gesloten met bijvoorbeeld een beperking...
Meer...


Aanbod passend werk te verrichtenLJN BM2031 2010

Vast staat dat werknemer zijn re-integratieverplichtingen tot 25 februari 2009 niet is nagekomen. Werknemer stelt dat hij alsnog aan die verplichtingen heeft voldaan door
zich na het kort geding...
Meer...


Herhaalde ziekmeldingenLJN BM0969 2010

Werkneemster is gedurende de periode van 19 maart 2007 tot 28 augustus 2007 onafgebroken, dan wel met tussenpozen van minder dan 4 weken, arbeidsongeschikt geweest. Per 28 augustus 2007 was zij arbeidsgeschikt,...
Meer...


Termijn 104 weken eindigt bij herstelBL1522 2010

Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in eerste instantie zelf bepaalt wanneer sprake is van ziekte en van herstel. Indien de werkgever aan het standpunt van de werknemer twijfelt,...
Meer...


Onderbreking langer dan 4 wekenBM0490 2010

Gelet op hetgeen is overwogen is de Raad evenals de rechtbank van oordeel dat het UWV de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, zoals bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de ZW, terecht heeft vastgesteld...
Meer...


Aangepaste bedongen arbeid LJN BK5511 2009

In het onderhavige geval stelt de kantonrechter vast dat werknemer sinds maart/april 2003 volgens de x vermelde functieomschrijving werkzaamheden is gaan verrichten.
Omtrent de periode 2003-2006...
Meer...


Langer dan 4 weken onderbroken XXXBL7126 2010

Weigering WIA-uitkering. Werknemer voldoet niet aan de voorwaarde dat hij door ziekte 104 weken niet heeft kunnen werken. De bezwaarverzekeringsarts heeft geconcludeerd dat werknemer vanaf de hersteld...
Meer...


Re-integratie grote werkgever LJN BK1491 2009

Ook acht het hof van betekenis dat de werknemer onvoldoende onweersproken heeft gesteld, dat G onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht in het eerste ziektejaar. de werknemer wijst...
Meer...


Na anderhalf jaar, bedongen werkJAR 2009/54

Uit deze feiten en omstandigheden leidt het hof af dat het voor werkgever en werknemer duidelijk was dat er op 13 november 1997 tussen hen afspraken zijn gemaakt over wat, in de gegeven omstandigheden,...
Meer...


Van passende arbeid via omscholing naar bedongen arbeidLJN BJ4534 2009

In het arbeidsdeskundige rapport bij het op 20 augustus 2008 uitgebrachte deskundigenoordeel van het UWV is gerapporteerd dat de vanaf 15 oktober 2007 gedurende 40 uren per week “in het tweede...
Meer...


Minder uren, eigen arbeidLJN BH4334 2009

Het betoog van werknemer dat met ingang van de WAO-toekenning de bedongen arbeid is gemodelleerd naar maximaal 40 uur per week met woensdag als recuperatiedag, stuit af op de rapportage van de...
Meer...


uitzendwerk en eigen werkLJN BJ1305 2009

Voorts is aan de orde of bij de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van werknemer voor zijn eigen werk terecht is uitgegaan van het werk als assemblagemedewerker bij D. Uitzendbureau...
Meer...


Van bedongen naar passende arbeidLJN BH0657 2009

Vastgesteld moet worden wat in casu onder de bedongen arbeid moet worden verstaan. Tussen partijen staat vast dat werknemer bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst op 28 juli 1970 in...
Meer...


Geen schriftelijke arbeidsovereenkomstLJN BH5236 2009

Voor de vraag wat de bedongen arbeid was op het moment van de uitval wegens knieklachten op 17 januari 2000 is bepalend wat tussen partijen daaromtrent is afgesproken bij de arbeidsovereenkomst...
Meer...


Hervatten op proefLJN BK1711 2009

De kantonrechter stelt voorts vast dat werkneemster zich tegen de door werkgever gehanteerde "proefperiode" van zes maanden heeft verzet, hetgeen blijkt uit de gespreksverslagen. Weliswaar...
Meer...


Uren beperkt, passend werkLJN BH5169 2009

De tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst betreft de functie van Senior Airport Services Agent voor 20 uur per week. Niet gesteld of gebleken is dat partijen met elkaar afspraken hebben...
Meer...


Uitval wegens andere klachtenLJN BD6908 2008

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de overeenkomst noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend is gewijzigd. Werkgever stelt met het werk bij ASML passende arbeid te hebben aangeboden als...
Meer...


Aangepast werk, geen ziekmelding BC4967 2008

…. Hij (bedrijfsarts) heeft verklaard dat hij werknemer op 25 november 2004 heeft onderzocht. Hij heeft vastgesteld dat werknemer een ziekte van neurologische aard had die beperkingen voor...
Meer...


Loon noch ziekengeldLJN BD4987 2008

Vaststaat dat werknemer in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot eiseres staat. Het eindigen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking wordt beheerst door het civiele recht. Van het eindigen...
Meer...


Verband wijziging met ziekte of reorganisatieLJN BA9758 2007

Nadat [eiser]s functie was gewijzigd in die van kwaliteitscontroleur, is werknemer naar aanleiding van zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gere-integreerd in het arbeidsproces, tot hij zes uur...
Meer...


passend werk aanbiedenBB1537 2007

Artikel 7:629 BW regelt dwingendrechtelijk de minimale loonaanspraak in geval van ziekte. De werknemer heeft in beginsel gedurende een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte...
Meer...


Verkorte wachttijdLJN BB3262 2007

Ingevolge artikel 23, zesde lid, van de WIA stelt het Uwv op aanvraag van de verzekerde een verkorte wachttijd vast. Daarbij geldt dat de verkorte wachttijd tenminste 13 weken en ten hoogste 78 weken...
Meer...


regels rond verkorte wachttijdLJN BB0439 2007

De beantwoording van deze vraag is in dit geval mede afhankelijk van het antwoord op de vraag of...
Meer...


parttime werken wensLJN AV3412 2006

Tussen partijen staat vast dat eiseres op 14 februari 2000 bij gedaagde in dienst is getreden. Haar functie is Officemanager. Eiseres heeft zich met ingang van 26 februari 2003 ziek gemeld. Sindsdien...
Meer...


Geen bedongen arbeid maar arbeidstherapieAX2216 2006

Artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a, van de Ziektewet bepaalt dat geen ziekengeld wordt uitgekeerd, indien de verzekerde uit hoofde van zijn dienstbetrekking recht heeft op loon als bedoeld...
Meer...


Aanbod werknemer mag betreffen restverdiencapaciteit JAR 2005/99

.. nu uit art. 7:628 BW niet zonder meer volgt dat werkgever na 2 mei 2000 nog verplicht was de WAO-uitkering van werknemer aan te vullen tot bedrag van diens volle loon, is het gegrond. Wanneer...
Meer...


Bij deeltijdhervatting geen nieuwe termijnJAR 2004/210

Partijen zijn het erover eens, dat, als gevolg van een ziekmelding van werknemer in 1997, in 1998 de eerste “wachttijd” van 52 weken ingevolge artikel 7:629, eerste lid, BW is verstreken. Voorts...
Meer...


Geen passende functie aangetoondJAR 2004/216

De kantonrechter is van oordeel dat werkgever in aanmerking genomen de omstandigheid dat er nog geen beslissing was genomen in het kader van de aanvraag voor het verkrijgen van de WAO, tijdig en...
Meer...


Verlengde loondoorbetaling wegens sanctieJAR 2004/241

De verlengde loondoorbetalingsverplichting van werkgever is gebaseerd op artikel 7:629 lid 11 sub c BW en artikel 71a lid 9 van de WAO. Uit eerstgenoemd artikel volgt dat de werknemer gedurende...
Meer...


In deeltijd hervattenJAR 2004/274

Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Aangezien werkgever de stelling van werknemer dat de arbeidsovereenkomst per 20 mei 2002 (hervatting van 18 uur per week) dan wel per 2 augustus...
Meer...


Verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt bij de werkgever JAR 2003/234

Partijen hebben een grote hoeveelheid correspondentie vanaf oktober 2001 tot en met augustus 2003 overgelegd. Op basis van de inhoud van deze correspondentie kan niet anders geconcludeerd worden...
Meer...


Hervattingsadvies arboartsJAR 2002/163

Tussen partijen staat de vraag centraal of werknemer vanaf 4 december 2000 gedurende vier weken of meer als arbeidsgeschikt moet worden beschouwd als bedoeld in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek.
...
Meer...


Duidelijkheid verschaffen over passend werkJAR 2003/41
De Hoge Raad in het incidentele cassatieberoep;
Wanneer een werknemer die door ziekte tot het verrichten van de bedongen arbeid blijvend ongeschikt is geworden, zich jegens zijn werkgever bereid heeft...
Meer...


Duidelijkheid verschaffen over passend werkJAR 2003/41
De Hoger Raad in het incidentele cassatieberoep;
Wanneer een werknemer die door ziekte tot het verrichten van de bedongen arbeid blijvend ongeschikt is geworden, zich jegens zijn werkgever bereid heeft...
Meer...


Hervattingsadvies arboartsJAR 2002/163

Tussen partijen staat de vraag centraal of werknemer vanaf 4 december 2000 gedurende vier weken of meer als arbeidsgeschikt moet worden beschouwd als bedoeld in artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek.
...
Meer...


AmberJAR 2002/242

Meer subsidiair voert werkgever aan dat er geen grond is voor loondoorbetaling ingevolge artikel 7:629 BW indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid voortvloeiende uit dezelfde oorzaak als de...
Meer...


Doorlopen loondoorbetalingsverplichtingJAR 2002/49

Loondoorbetaling over halve dagen
Voor de beoordeling van hetgeen in deze zaak tussen deze twee procespartijen onder bedongen werkzaamheden dient te worden verstaan, is van belang wat werknemer en...
Meer...


Samen telling ziekteperiodenJAR 2001/149

De kantonrechter stelt voorop dat artikel 7:629 BW dwingendrechtelijk bepaalt op welk loon de werknemer ten minste aanspraak heeft in geval van ziekte. Het staat partijen vrij bij de individuele of...
Meer...


Gaan zwervenJAR 2001/216

Lastig met wat citaten weer te geven uitspraak van de HR, zie liever de volledige tekst.

Werknemer, is op 28 april 1975 bij werkgever in dienst getreden in de functie van beëdigd controleur. Werknemer...
Meer...


samentellenJAR 2001/43

De bedoeling van lid 1 van art. 7:629 B.W. is dat de werkgever bij een lange(re) periode van arbeidsongeschiktheid gedurende maximaal 52 weken 70%, dan wel (als in casu) een tussen partijen overeengekomen...
Meer...


Te late ziekmeldingJAR 1998/190

Bij beslissing van het GAK namens het Lisv. d.d. 24 juni 1998 is eiser met ingang van 10 februari 1998 een WAO-uitkering toegekend. Deze uitkering is echter met 340 dagen opgeschort tot 15 januari...
Meer...


Geen ziekmeldingJAR 1998/47

Naar de kantonrechter begrijpt grondt werknemer haar vordering op de stelling dat zij nog in de eerste periode van 52 weken arbeidsongeschiktheid verkeert omdat zij eerst in mei 1997 als arbeidsongeschikt...
Meer...



 
   
EINDE IN INIT_NORMAL()